Prikazivanje objekata i upravljanje njima pomoću okna za navigaciju

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Ovaj članak sadrži:

Pregled okna za navigaciju

Izaberite kategoriju prikaz

Prikazivanje i sortiranje objekata

Pronalaženje objekata u bazi podataka

Kreiranje i izmena prilagođenih kategorija i grupa

Dodavanje objekata u prilagođenu grupu

Uklanjanje i vraćanje u prethodno stanje prečica u prilagođenim grupama

Skrivanje objekata i grupa

Otkrivanje objekata i grupa

Pregled okna za navigaciju

Okno za navigaciju, novo u programu Microsoft Office Access 2007, jeste centralna lokacija sa koje možete lako prikazati i pristupiti svim objekti baze podataka, pokretati izveštaje ili unositi podatke direktno u tabele. Okno za navigaciju zamenjuje prozor „Baza podataka“ koji se koristio u starijim verzijama programa Access. Kada otvorite bazu podataka u programu Office Access 2007, okno za navigaciju prikazuje se sa leve strane otvorenih objekata baze podataka ili radnog prostora.

Način na koji je okno za navigaciju prikazano možete promeniti na sledeće načine:

Željeni efekat

Postupak

Promenili širinu okna za navigaciju

Postavite pokazivač na desnu ivicu okna za navigaciju, a zatim, kada se promeni u dvosmernu strelicu, prevucite ivicu da biste povećali ili umanjili širinu.

Razvili ili skupili okno za navigaciju

Kliknite na dugme Otvori/Zatvori preklopnu traku dugme Shutter bar open/close button for Navigation Pane in Access ili pritisnite taster F11 da biste se prebacivali između otvorene i zatvorene prikaza okna.

Okno za navigaciju, prikazano zatvoreno i otvoreno

U oknu za navigaciju svi objekti koji su definisani u bazi podataka prikazani su kao kategorije. Na prethodnoj slici stavka Svi Access objekti jeste kategorija, a stavke Tabele, Upiti, Obrasci i Izveštaji jesu grupe. Svaka kategorija je organizovana u grupe koje su prikazane kao trake. Imena grupa se menjaju na osnovu prikaza kategorije koji je izabran, a grupa može da sadrži jedan objekat baze podataka ili više njih.

Vrh stranice

Izbor prikaza kategorije

Kada kreirate novu bazu podataka u programu Office Access 2007, ime kategorije koje se prikazuje u oknu za navigaciju jeste Sve tabele. Access 2007 takođe kreira kategoriju koja se zove Prilagođeno koju možete koristiti da biste kreirali prilagođeni prikaz objekata. Pored toga, Access 2007 obezbeđuje još tri unapred definisana prikaza kategorija koja možete izabrati, u skladu sa načinom na koji želite da objekti budu prikazani:

Kategorija

Opis

Tabele i srodni prikazi

Prikazuje na koji način su tabele srodne sa drugim objektima u bazi podataka.

Tip objekta

Prikazuje sve objekte u bazi podataka sortirane po tipu.

Datum kreiranja

i

Datum izmene

Pronalazi objekte koji su kreirani ili izmenjeni određenog datuma ili u opsegu datuma. Možete filtrirati po vrednosti Danas ili Svi datumi. Ove kategorije prikazuju objekte opadajućim redosledom u odnosu na datum kada su kreirani ili poslednji put izmenjeni.

Na primer, u uzorku baze podataka „Northwind 2007“ koji je instaliran sa programom Office Access 2007, ako prikažete kategoriju Sve tabele, možete videti na koji su način različiti objekti povezani sa tabelom. U ovom prikazu, u okviru svake grupe, tabela se uvek navodi prva, praćena svim objektima koji zavise od podataka u toj tabeli. Na sledećoj slici grupa „Zaposleni“ prikazuje tabelu „Zaposleni“ koju slede objekti povezani sa tabelom „Zaposleni“, a isto se dešava i sa grupama „Isporučioci“ i „Klijenti“.

Okno za navigaciju pokazuje tabele u okviru grupa i objekte u vezi sa svakom tabelom

Svaki put kada izaberete unapred definisanu kategoriju, Access uključuje opštu grupu koja sadrži sve objekte u bazi podataka. Možete lako pronaći opštu grupu za kategoriju tražeći reč Sve ispred imena grupe. Na primer, ako izaberete kategoriju Tabele i srodni prikazi, opšta grupa se naziva Sve tabele.

Vrh stranice

Prikazivanje i sortiranje objekata

Možete izabrati način na koji su objekti u bazi podataka prikazani u oknu za navigaciju. Na primer, možete uključiti datume kreiranja ili izmene ili prikazati objekte kao ikone ili liste. Po podrazumevanoj vrednosti, Access sortira objekte u oknu za navigaciju po tipu objekata azbučnim redom, ali takođe možete promeniti sortiranje tako da odgovara vašim potrebama. Da biste naveli način prikaza i sortiranja objekata, izvršite sledeće radnje:

 • Kliknite desnim tasterom miša na vrh okna za navigaciju da biste prikazali priručni meni, a zatim izvršite neku od sledećih radnji:

  • Da biste promenili način na koji su objekti prikazani, postavite pokazivač na stavku Prikaži po, a zatim izaberite stavku Detalji, Ikona ili Lista.

  • Da biste prikazali sve grupe u bazi podataka, izaberite stavku Prikaži sve grupe.

  • Da biste promenili redosled sortiranja za objekte, postavite pokazivač na stavku Sortiraj po, a zatim izaberite opciju sortiranja.

  • Da biste ručno sortirali i prilagodili redosled prikaza, izaberite stavku Sortiraj po, a zatim izaberite stavku Ukloni automatska sortiranja.

Vrh stranice

Pronalaženje objekata u bazi podataka

Dok kucate tekst u polju Pretraga, Office Access 2007 u okviru kategorije traži sve grupe koje sadrže objekat ili prečicu objekta koja ispunjava uslove pretrage. Sve grupe koje ne sadrže stavku koja se podudara se skupljaju.

Napomena: Access traži objekte samo u kategorijama i grupama koje su trenutno prikazane u oknu za navigaciju.

Savet: Da biste potražili određeni objekat u celoj bazi podataka, u oknu za navigaciju izaberite neku od unapred definisanih kategorija, na primer Tabele i srodni prikazi ili Tip objekta. Ovo pomaže da se uverite da su sve grupe vidljive u oknu za navigaciju.

Korišćenje polja za pretragu za pronalaženje objekata baze podataka ili prečica

 1. Ako polje Pretraga nije već vidljivo na vrhu okna za navigaciju, kliknite desnim tasterom miša na traku sa menijima na vrhu okna za navigaciju, a zatim izaberite stavku Traka za pretragu.

 2. U polju Traka za pretragu otkucajte deo imena ili celo ime objekta ili prečice.

  Traka za pretragu u oknu za navigaciju

  Dok kucate znakove, Access pretražuje i uklanja sve naslove grupa koji se ne podudaraju.

 3. Da biste izvršili drugu pretragu, kliknite na dugme Obriši nisku za pretragu Dugme „Obriši nisku za pretragu“ ili pritisnite taster BACKSPACE da biste izbrisali znakove i otkucajte novi tekst za koji želite da pretražite.

  Napomena: Kada obrišete tekst u polju Traka za pretragu, okno za navigaciju ponovo prikazuje sve dostupne objekte.

Vrh stranice

Kreiranje i promena prilagođenih kategorija i grupa

Kada kreirate novu bazu podataka ne koristeći predložak, Office Access 2007 automatski kreira prilagođenu kategoriju koja prikazuje jednu grupu koja sadrži sve objekte koji su definisani u bazi podataka. Možete preimenovati prilagođenu kategoriju, kreirati više prilagođenih grupa u njoj i dodeliti objekte tim grupama. Podrazumevana opcija sortiranja za grupe je Sve tabele.

Kada prikazujete prilagođene kategorije i grupe iz okna za navigaciju, uvek vidite prečice ka objektima. Prečice se mogu prepoznati po maloj strelici pored donjeg levog ugla ikone objekta.

Prečice u prilagođenom prikazu kategorija

Kada otvorite prečicu, otvarate objekat na koji ona ukazuje. Međutim, ako izbrišete prečicu, Office Access 2007 ne briše objekat u bazi podataka na koji prečica ukazuje. Takođe možete sakriti i preimenovati prečice bez menjanja podataka na koje prečica ukazuje u bazi podataka.

Jedan od načina za prilagođavanje objekata u bazi podataka jeste kreiranje prilagođenih kategorija. Na primer, možete kreirati prilagođenu kategoriju kada želite da kreirate obrazac sa posebnim tipovima dugmadi ili vezama koje možete koristiti za navigaciju u bazi podataka. Kada kreirate prilagođenu kategoriju, ona se primenjuje samo na trenutnu bazu podataka. Ne možete preneti prilagođene kategorije i grupe u druge baze podataka. Možete da kreirate prilagođenu kategoriju tako što ćete preimenovati podrazumevanu kategoriju Prilagođeno koju Access obezbeđuje ili tako što ćete kreirati novu prilagođenu kategoriju. Ograničavanje broja prilagođenih kategorija i grupa u bazi podataka može olakšati pronalaženje podataka.

Napomena: Iako možete da uklanjate objekte iz prilagođene kategorije ili grupe, ne možete uklanjati objekte iz unapred definisane kategorije ili grupe.

Koristite dijalog Opcije za navigaciju da biste kreirali prilagođene kategorije i grupe i upravljali njima. Dijalog prikazuje listu svih kategorija koje su definisane u bazi podataka i prikazuje grupe za izabranu kategoriju.

Kreiranje prilagođene kategorije

Kada kreirate novu prilagođenu kategoriju, za tu kategoriju se kreiraju grupe nazvane Nedodeljeni objekti i Prilagođena grupa 1. Po podrazumevanoj vrednosti, Office Access 2007 ne stavlja objekte u grupu Nedodeljeni objekti. Umesto toga, svi objekti u kategoriji koji nisu dodeljeni nijednoj grupi prikazuju se u grupi Nedodeljeni objekti u oknu za navigaciju.

 1. Da biste kreirali novu kategoriju, kliknite desnim tasterom miša na meni na vrhu okna za navigaciju, a zatim izaberite stavku Opcije za navigaciju.

 2. U okviru Kategorije izaberite stavku Dodaj stavku.

  Nova kategorija se pojavljuje u okviru Kategorije, u dijalogu Opcije za navigaciju.

 3. Otkucajte ime za novu kategoriju, a zatim pritisnite taster ENTER.

Preimenovanje prilagođene kategorije

Ako je dostupna neiskorišćena prilagođena kategorija, možete je preimenovati umesto dodavanja nove prilagođene kategorije.

 1. Da biste preimenovali prilagođenu kategoriju, kliknite desnim tasterom miša na meni na vrhu okna za navigaciju, a zatim izaberite stavku Opcije za navigaciju.

 2. U okviru Kategorije izaberite stavku Prilagođeno, a zatim kliknite na dugme Preimenuj stavku.

 3. Otkucajte novo ime za kategoriju, a zatim pritisnite taster ENTER.

Kada kreirate ili preimenujete prilagođenu kategoriju, potrebno je da kreirate prilagođene grupe u okviru svake prilagođene kategorije.

Access automatski kreira grupe Prilagođena grupa 1 i Nedodeljeni objekti u okviru svake nove kategorije. Objekti koji nisu dodeljeni grupama automatski se stavljaju u grupu Nedodeljeni objekti. Možete kreirati novu prilagođenu grupu ili preimenovati grupu Prilagođena grupa 1 u ime koje ste odabrali.

Kreiranje prilagođene grupe

 1. Da biste kreirali novu prilagođenu grupu, kliknite desnim tasterom miša na meni na vrhu okna za navigaciju, a zatim izaberite stavku Opcije za navigaciju.

 2. U okviru grupe za ime kategorije, kliknite na dugme Dodaj grupu.

 3. Otkucajte ime za novu grupu, a zatim pritisnite taster ENTER.

Preimenovanje prilagođene grupe

 1. Da biste preimenovali prilagođenu grupu, kliknite desnim tasterom miša na meni na vrhu okna za navigaciju, a zatim izaberite stavku Opcije za navigaciju.

 2. U okviru grupe za ime kategorijeizaberite prilagođenu grupu, a zatim kliknite na dugme Preimenuj grupu.

 3. Otkucajte novo ime za grupu, a zatim pritisnite taster ENTER.

Kada kreirate prilagođenu grupu u prilagođenoj kategoriji, dodajete ili premeštate objekte kao što su tabele u prilagođenu grupu.

Vrh stranice

Dodavanje objekata u prilagođenu grupu

Objekte možete dodati u prilagođenu grupu na nekoliko različitih načina, na primer prevlačeći objekat da biste kreirali prečicu, kopiranjem i lepljenjem i uvozom objekata iz spoljnih izvora. Međutim, ako odaberete da isečete objekat iz grupe, imajte na umu da to može da dovede do problema. Ne preporučujemo isecanje objekta jer je baza podataka skup komponenti koje funkcionišu zajedno i, ako se objekat izbriše iz tog skupa komponenti, može ugroziti delimičnu ili kompletnu funkcionalnost te baze podataka.

 • Da biste dodali ili premestili objekte u bazi podataka u prilagođenu grupu, kliknite na strelicu padajućeg menija na vrhu okna za navigaciju, a zatim izaberite prilagođenu grupu koju ste kreirali.

 • U okviru Nedodeljeni objekti kliknite desnim tasterom miša na objekat koji želite da dodate ili premestite.

 • U priručnom meniju izaberite stavku Dodaj u grupu, a zatim izaberite prilagođenu grupu u koju želite da dodate objekat.

Kopiranje i lepljenje objekata

 • U oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na objekat koji želite da kopirate, a zatim izaberite stavku Kopiraj.

 • Kliknite desnim tasterom miša na grupu u oknu za navigaciju u koju želite da nalepite objekat, a zatim izaberite stavku Nalepi. U oknu za navigaciju možete nalepiti i objekat druge baze podataka koja je otvorena u programu Office Access 2007.

Uvoz tabela iz drugih baza podataka ili podataka iz drugih programa (kao što su tekstualne datoteke i Microsoft Office Excel radne sveske) predstavlja drugi način dodavanja objekata u bazu podataka. Za više informacija o uvozu spoljnih podataka pogledajte veze u odeljku Takođe pogledajte u ovom članku.

Vrh stranice

Uklanjanje i vraćanje prečica u prethodno stanje u prilagođenim grupama

Kada prikažete prilagođene objekte u oknu za navigaciju, zapravo gledate prečice tih objekata. Ikona objekta sa strelicom pored donjeg levog ugla ukazuje na to da je u pitanju prečica ili pokazivač ka stvarnom objektu.

Prečice u prilagođenom prikazu kategorija

Ako uklonite ili izbrišete prečicu iz okna za navigaciju, uklanjate samo pokazivač ka tom objektu, ne i objekat iz baze podataka. Kada se prečica objekta ukloni iz prilagođene grupe u oknu za navigaciju, referenca za objekat se uklanja iz prilagođene grupe i objekat se pojavljuje u grupi Nedodeljeni objekti u oknu za navigaciju.

 • Da biste uklonili prečicu, kliknite desnim tasterom miša na objekat u oknu za navigaciju, a zatim izaberite stavku Ukloni.

 • Da biste vratili prečicu za objekat u prethodno stanje, prevucite objekat iz grupe Nedodeljeni objekti u oknu za navigaciju u prilagođenu grupu.

Važno: Iako možete izbrisati (to jest, trajno ukloniti) unapred definisane i prilagođene grupe, ne preporučujemo da to radite jer može doći do problema u bazi podataka. Baze podataka su skupovi komponenti koji funkcionišu zajedno i, ako se objekat izbriše iz tog skupa komponenti, može se ugroziti delimična ili kompletna funkcionalnost baze podataka.

Vrh stranice

Sakrivanje objekata i grupa

Sakrivanje objekta ili grupe može biti bolja opcija od brisanja kada se objekat ili grupa ne koriste ili kada želite da ograničite pristup njima. Sakrivanje objekta ne menja bazu podataka, dok brisanje objekta ili grupe (čak i ako deluju kao da su duplirani) može ugroziti delimičnu ili kompletnu funkcionalnost baze podataka.

Da biste sakrili objekat ili grupu u oknu za navigaciju, izvršite neku od sledećih radnji:

 • Da biste sakrili objekat, kliknite desnim tasterom miša na objekat, a zatim izaberite stavku Sakrij u ovoj grupi.

 • Da biste sakrili celu grupu, kliknite desnim tasterom miša na grupu, a zatim izaberite stavku Sakrij.

Da biste sakrili objekat ili grupu koji deluju nedostupno u oknu za navigaciju, izvršite sledeće radnje:

 1. Kliknite desnim tasterom miša na traku sa menijima na vrhu okna za navigaciju, a zatim izaberite stavku Opcije za navigaciju.

 2. U dijalogu Opcije za navigaciju opozovite izbor u polju za potvrdu Prikaži skrivene objekte, a zatim kliknite na dugme U redu.

Vrh stranice

Otkrivanje objekata i grupa

Da biste prikazali skrivene objekte ili grupe bez obezbeđivanja pristupa njima, izvršite sledeće radnje:

 • Kliknite desnim tasterom miša na traku sa menijima na vrhu okna za navigaciju, a zatim izaberite stavku Opcije za navigaciju.

 • U dijalogu Opcije za navigaciju potvrdite izbor u polju za potvrdu Prikaži skrivene objekte, a zatim kliknite na dugme U redu.

Ako skriveni objekti i grupe deluju nedostupno u oknu za navigaciju, oni nisu omogućeni. Da biste učinili ove nedostupne objekte ili grupe dostupnima iz okna za navigaciju, izvršite sledeće radnje:

 • Da biste omogućili objekat, kliknite desnim tasterom miša na objekat, a zatim izaberite stavku Otkrij u ovoj grupi.

 • Da biste otkrili grupu, kliknite desnim tasterom miša na grupu, a zatim izaberite stavku Otkrij.

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×