Pregled tehnologije OLAP (Online Analytical Processing)

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

OLAP je tehnologija koja se koristi za organizaciju velikih poslovnih baza podataka i za podršku poslovnoj inteligenciji. OLAP baze podataka su podeljene na jednu ili više kocki, a administrator kocke organizuje i dizajnira svaku kocku kako bi odgovarala načinu na koji preuzimate i analizirate podatke tako da vam bude lakše da kreirate i koristite izveštaje izvedene tabele i izveštaje izvedenog grafikona koji su vam potrebni.

Ovaj članak sadrži:

Šta je to poslovna inteligencija?

Šta je OLAP?

OLAP funkcije u programu Excel

Softverske komponente potrebne za pristup OLAP izvorima podataka

Razlike u funkcijama između OLAP i ne-OLAP izvornih podataka

Šta je poslovna inteligencija?

Poslovni analitičar često želi da dobije detaljniji uvid u poslovanje, da sagleda aktuelne trendove na osnovu prikupljenih podataka i da sagleda te trendove pomoću proizvoljnog broja promenljivih. Poslovna inteligencija predstavlja proces izdvajanja podataka iz OLAP baze podataka, a zatim njihovo analiziranje u potrazi za informacijama koje mogu da se koriste za donošenje poslovnih odluka zasnovanih na tim informacijama i preduzimanje radnje. Na primer, OLAP i poslovna inteligencija pomažu u pružanju odgovora na sledeći tip pitanja o poslovnim podacima:

  • U kakvom odnosu stoji ukupna vrednost prodaje svih proizvoda za 2007. godinu sa onom za 2006?

  • Kako izgleda naša dosadašnja profitabilnost tokom ove godine u poređenju sa profitabilnošću u istom vremenskom periodu u poslednjih pet godina?

  • Koliko su novca kupci stariji od 35 godina potrošili prošle godine i kako se to ponašanje vremenom promenilo?

  • Koliko je proizvoda ovog meseca prodato u dve određene zemlje/oblasti u poređenju sa istim mesecom prošle godine?

  • Za svaku starosnu grupu potrošača, koliki je rast profitabilnosti po kategoriji proizvoda (izražen procentualnom stopom i ukupni)?

  • Kako pronaći najbolje i najgore prodavce, distributere, snabdevače, klijente, partnere i kupce?

Vrh stranice

Šta je OLAP?

OLAP baze podataka omogućavaju upite poslovne inteligencije. OLAP je tehnologija baze podataka koja je optimizovana za upite i pravljenje izveštaja, a ne za obradu transakcija. Izvorni podaci za OLAP su OLTP (Online Transactional Processing) baze podataka koje se obično nalaze u skladištima za podatke. OLAP podaci se dobijaju iz ovih arhivskih podataka i sakupljaju se u strukturama koje dozvoljavaju složenu analizu. OLAP podaci se takođe hijerarhijski organizuju i skladište u kocke umesto u tabele. Reč je o naprednoj tehnologiji koja zahvaljujući korišćenju višedimenzionalnih struktura obezbeđuje brz pristup podacima za analizu. Ovakva organizacija olakšava prikazivanje rezimea visokog nivoa u izveštajima izvedene tabele ili izvedenog grafikona, poput ukupne vrednosti prodaje širom cele zemlje ili regiona, a takođe prikazuje detalje za one lokacije na kojima je prodaja posebno dobra ili loša.

OLAP baze podataka dizajnirane su tako da ubrzaju preuzimanje podataka. Budući da OLAP server, a ne program Microsoft Office Excel izračunava rezimirane vrednosti, kada kreirate ili menjate izveštaj potrebno je poslati manje podataka u Excel. Ovakav pristup vam omogućava da radite sa mnogo većom količinom izvornih podataka nego u slučaju da su podaci organizovani u tradicionalnu bazu podataka, odakle bi Excel preuzimao sve pojedinačne izveštaje, a zatim računao rezimirane vrednosti.

OLAP baze podataka sadrže dva tipa podataka: mere, koje predstavljaju numeričke vrednosti, količine i proseke koje koristite da biste doneli poslovne odluke zasnovane na informacijama i dimenzije, koje predstavljaju kategorije koje koristite da biste organizovali ove mere. OLAP baze podataka pomažu pri organizovanju podataka pomoću velikog broja nivoa sa detaljima, koristeći one iste, vama poznate kategorije za analizu podataka.

U sledećim odeljcima dat je detaljan opis svake komponente:

Kocka     Struktura podataka koja mere grupiše po nivoima i hijerarhiji svake dimenzije koju želite da analizirate. Kocke kombinuju više dimenzija, poput vremena, geografskog položaja i proizvodnih linija, sa rezimiranim podacima, poput podataka o prodaji ili stanju zaliha. Kocke u strogom matematičkom značenju i nisu „kocke“, jer im stranice ne moraju obavezno biti jednake. Radi se, međutim, o prikladnoj metafori za jedan složeni koncept.

Mera    Skup vrednosti u kocki zasnovanih na koloni u tabeli sa činjenicama kocke, a koje su najčešće numeričke vrednosti. Mere predstavljaju centralne vrednosti u kocki koje su unapred obrađene, sakupljene i analizirane. U uobičajeni primere spadaju prodaja, profit, prihodi i troškovi.

Član    Stavka u hijerarhiji koja predstavlja jedno pojavljivanje podataka ili više njih. Član može da bude jedinstven ili nejedinstven. Na primer, godine 2007. i 2008. predstavljaju jedinstvene članove na godišnjem nivou vremenske dimenzije, dok januar predstavlja nejedinstvene članove na mesečnom nivou zato što u vremenskoj dimenziji može biti više januarâ ukoliko ona sadrži podatke za više godina.

Izračunati član    Član čija je vrednost izračunata pomoću izraza za vreme izvršavanja. Vrednosti izračunatog člana ponekad se mogu dobiti iz vrednosti drugih članova. Na primer, vrednost izračunatog člana „Profit“ može da se odredi oduzimanjem vrednosti člana „Troškovi“ od vrednosti člana „Prodaja“.

Dimenzija    Skup jedne ili više organizovanih nivoa hijerarhije u kocki koje korisnik razume i koristi kao bazu za analizu podataka. Na primer, geografska dimenzija može da uključi nivoe za zemlju/oblast, državu/pokrajinu ili grad. Vremenska dimenzija može da uključi i hijerarhiju sa nivoima za godinu, kvartal, mesec i dan. U izveštaju izvedene tabele ili izveštaju izvedenog grafikona svaka hijerarhija postaje skup polja koje možete da proširite i smanjite da biste otkrili niže ili više nivoe.

Hijerarhija    Predstavlja logičku strukturu stabla u kojoj su organizovani članovi neke dimenzije, i to tako da svaki član ima jedan nadređeni član i nijedan podređeni član ili nekoliko njih. Podređeni član nalazi se na susednom nižem nivou u hijerarhiji koji je direktno povezan sa trenutnim članom. Na primer, u hijerarhiji „Vreme“ koja sadrži nivoe kvartal, mesec i dan, januar je podređeni član kvartala1. Nadređena vrednost je najčešće konsolidacija vrednosti svih podređenih članova. Na primer, u hijerarhiji „Vreme“ koja sadrži nivoe kvartal, mesec i dan, kvartal1 je nadređen članu januar.

Nivo    Unutar neke hijerarhije podaci mogu da budu organizovani u više i niže nivoe detalja, poput nivoa godina, kvartal, mesec i dan u hijerarhiji „Vreme“.

Vrh stranice

OLAP funkcije u programu Excel

Preuzimanje OLAP podataka     Sa OLAP izvorima podataka možete da se povežete na isti način na koji se povezujete sa drugim spoljnim izvorima podataka. Možete da radite sa bazama podataka koje su kreirane pomoću Microsoft serverskih OLAP proizvoda kao što su Microsoft SQL Server OLAP Services verzija 7.0, Microsoft SQL Server Analysis Services verzija 2000 i Microsoft SQL Server Analysis Services verzija 2005. Excel takođe može da radi sa OLAP proizvodima nezavisnih proizvođača koji su kompatibilni sa OLE-DB za OLAP.

OLAP podatke možete da prikazujete samo kao izveštaj izvedene tabele ili izvedenog grafikona, ili u funkciji radnog lista konvertovanoj iz izveštaja izvedene tabele, ali ne kao opseg spoljnih podataka. OLAP izveštaje izvedene tabele i izvedenog grafikona možete da sačuvate u predloscima izveštaja i možete da kreirate Office datoteke sa podacima za povezivanje tj. ODC datoteke (.odc) da biste se povezali sa OLAP bazom podataka za OLAP upite. Kada otvorite ODC datoteku, Excel prikazuje prazan izveštaj izvedene tabele koji je spreman za raspoređivanje.

Kreiranje datoteka kocki za korišćenje van mreže     Možete da kreirate datoteku kocke van mreže (.cub) sa podskupom podataka iz baze podataka na OLAP serveru. Koristite vanmrežne datoteke kocke da biste radili sa OLAP podacima kada niste povezani sa mrežom. Kocka omogućava da u izveštaju izvedene tabele ili izvedenog grafikona radite sa većom količinom podataka nego što biste to inače mogli u i ubrzava preuzimanje podataka. Datoteke kocke možete da kreirate samo ako koristite OLAP dobavljač usluga, poput sistema Microsoft SQL Analysis Services Server verzija 2005 koji podržava ovu funkciju.

Radnje servera     Radnja servera je opcionalna ali korisna funkcija koju administrator OLAP kocke može definisati na serveru koji koristi člana kocke ili meru kao parametar upita da biste dobili detalje u kocki ili da biste započeli neku drugu aplikaciju, kao što je pregledač. Excel podržava URL, izveštaja, Rowset, dubinskog kroz i proširivanje sa detaljima radnje servera, ali ne podržava Proprietary, Statement i skup podataka.

KPI mere     KPI je posebna izračunata mera koja je definisana na serveru i dozvoljava da pratite „ključne indikatore učinka“, uključujući status (Da li se trenutna vrednost poklapa sa određenim brojem?) i trend (kako se vrednost menja s vremenom?). Kada su ove vrednosti prikazane, server može da šalje povezane ikone koje su slične novom skupu ikona programa Excel da bi pokazao nivoe ispod ili iznad statusa (kao što je ikona sa crvenim svetlom) ili ima li vrednost tendenciju rasta ili opadanja (kao što je ikona sa strelicom okrenutom u određenom smeru).

Oblikovanje servera    Administratori kocke mogu da kreiraju mere i izračunate članove pomoću oblikovanja boja, fonta i uslovnim oblikovanjem pravila, koja mogu da budu dodeljena kao pravilo za korporativno standardno poslovanje. Na primer, format servera za profit može da bude format broja valute, zelena boja ćelije ako je vrednost veća od ili jednaka vrednosti 30 000 i crvena ako je vrednost manja od 30 000, i podebljan stil fonta podebljan ako je vrednost manja od 30 000, odnosno standardni ako je vrednost veća od ili jednaka 30 000. Više informacija potražite u članku Dizajniranje rasporeda i formata izveštaja izvedene tabele.

Jezik za prikaz u sistemu Office    Administrator kocke može da definiše prevode za podatke i greške na serveru za korisnike koji žele da na drugom jeziku vide informacije izvedene tabele. Ova funkcija je definisana kao svojstvo za povezivanje datoteka, a postavke računara korisnika za zemlju/oblast moraju da odgovaraju jeziku za prikaz.

Vrh stranice

Softverske komponente potrebne za pristup OLAP izvorima podataka

OLAP dobavljač usluga     Da biste konfigurisali OLAP izvore podataka za Excel, potreban vam je jedan od sledećih OLAP dobavljača usluga:

  • Microsoft OLAP dobavljač     Excel sadrži upravljački program za izvor podatakai klijentski softver koji je potreban za pristup bazama podataka kreiranim pomoću sistema Microsoft SQL Server OLAP Services verzija 7.0, Microsoft SQL Server OLAP Services verzija 2000 (8.0) i Microsoft SQL Server Analysis Services verzija 2005 (9.0).

  • Samostalni OLAP dobavljači usluga.     Za druge OLAP proizvode treba da instalirate dodatne upravljačke programe i klijentski softver. Samostalni proizvod mora da bude u skladu sa OLE-DB za OLAP standard i da bude kompatibilan sa sistemom Microsoft Office da biste koristili Excel opcije za rad sa OLAP podacima. Za informacije o instaliranju i korišćenju samostalnog OLAP dobavljača usluga, obratite se administratoru sistema ili snabdevaču OLAP proizvoda.

Baze podataka na serveru i datoteke kocke     Excel OLAP klijentski softver podržava povezivanje sa dva tipa OLAP baza podataka. Ako je baza podataka na OLAP serveru dostupna na mreži, možete da direktno iz nje preuzmete izvorne podatke. Ako imate datoteka vanmrežne kocke koja sadrži OLAP podatke ili datoteku sa definicija kocke, možete da se povežete sa tom datotekom i da izvorne podatke preuzmete iz nje.

Izvori podataka     Izvor podataka omogućava pristup svim podacima u OLAP bazi podataka ili vanmrežnoj datoteci kocke. Nakon što kreirate OLAP izvor podataka, možete da na osnovu njega napravite svoje izveštaje, kao i da vratite OLAP podatke u Excel u obliku izveštaja izvedene tabele ili izveštaja izvedenog grafikona, ili kao funkciju radnog lista konvertovanu iz izveštaja izvedene tabele.

Microsoft Query     Query možete da koristite da biste preuzeli podatke iz spoljne baze podataka kao što je Microsoft SQL ili Microsoft Access. Nije potrebno da koristite Query da biste preuzeli podatke iz OLAP izvedene tabele povezane sa datotekom kocke. Više informacija potražite u članku Korišćenje programa Microsoft Query za preuzimanje spoljnih podataka.

Vrh stranice

Razlike u funkcijama između OLAP i ne-OLAP izvornih podataka

Ukoliko radite sa izveštajima izvedene tabele i izvedenog grafikona iz OLAP izvorni podaci kao i iz drugih vrsta izvornih podataka, primetićete neke razlike u funkcijama.

Preuzimanje podataka     Svaki put kada promenite raspored izveštaja, OLAP server nove podatke vraća u Excel. Kod drugih vrsta spoljnih izvornih podataka, upit pravite za sve izvorne podatke istovremeno, a možete i da postavite opcije tako da upit bude napravljen samo kada prikažete različite stavke polja filtera za izveštaj. Imate i nekoliko drugih opcija za osvežavanje izveštaja.

U izveštajima zasnovanim na OLAP izvornim podacima postavke polja stranice nisu dostupne, kao ni upit iz pozadine i postavka za optimizirano podešavanje memorije.

Napomena: Postavka za optimizaciju memorije je takođe dostupan za OLEDB izvore podataka i za izveštaje izvedene tabele na osnovu opsega ćelija.

Tipovi polja    OLAP izvorni podaci, polja za dimenzija mogu se koristiti samo kao polja redova (grupe), kolona (kategorije) ili polja stranice. Polja za mere mogu da se koriste samo kao polja sa vrednostima. Sva polja u bilo kom delu izveštaja mogu da se koriste za druge tipove izvornih podataka.

Pristup detaljnim podacima     Za OLAP izvorne podatke, server određuje koji su nivoi detalja dostupni i računa vrednosti za rezimiranje, tako da zapisi o detaljima koji sačinjavaju rezimirane vrednosti možda nisu dostupni. Međutim, server obezbeđuje polja svojstva koja se mogu prikazati. Drugi tipovi izvornih podataka nemaju polja svojstava, ali možete da prikažete detalje za vrednosti polja podataka i za stavke, a možete i da pokažete stavke bez podataka.

Moguće je da OLAP polja filtera za izveštaj nemaju stavku Sve i da komanda Prikaz stranica filtera izveštaja nije dostupna.

Početni redosled sortiranja     Za OLAP izvorne podatke, stavke se prvo pojavljuju u redosledu u kojem ih OLAP server vraća. Te stavke možete da sortirate ili da ručno preuredite. Što se tiče drugih tipova izvornih podataka, stavke se u novom izveštaju prvo pojavljuju sortirane po rastućem redosledu po imenu stavke.

Izračunavanje     OLAP serveri obezbeđuju rezimirane vrednosti direktno za izveštaj, tako da ne možete da promenite funkcije rezimea za polja za vrednost. Za druge tipove izvornih podataka možete da promenite funkciju za rezimiranje za polje za vrednost i da koristite više funkcija za rezimiranje u istim poljima za vrednost. Ne možete da kreirate izračunata polja ili izračunate stavke u izveštajima sa drugim OLAP izvornim podacima.

Međuvrednosti     U izveštajima sa OLAP izvornim podacima, ne možete da promenite funkciju za rezimiranje za međuvrednosti. Kod drugih tipova izvornih podataka možete da promenite funkcije za rezimiranje međuvrednosti i da prikažete ili sakrijete međuvrednosti u svim poljima redova i kolona.

Za OLAP izvorne podatke, skrivene stavke možete da uključite ili izuzmete prilikom računanja međuvrednosti i sveukupnih vrednosti. Za druge tipove izvornih podataka možete da uključite skrivene stavke polja filtera za izveštaj u međuvrednostima, ali se podrazumevano izuzimaju skrivene stavke u drugim poljima.

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×