Pregled obrazaca, kontrola obrazaca i ActiveX kontrola na radnom listu

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Važno: Ova funkcija nije dostupna u sistemu Office na Windows RT Računaru. Da li želite da vidite koju verziju sistema Office koju koristite?

Primeri obrazaca radnog lista Korišćenjem obrazaca i veliki broj kontrola i objekata koje možete da ih dodate, možete da biste olakšali unos podataka na radne listove i da poboljšate izgled radne listove. Možete da uradite ovo sami sa malo kodova ili bez potrebe za Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) kôd.

U obrascu radnog lista nije isto kao Excel predložak. Predložak je unapred oblikovane datoteke koja može da se možete početi da kreirate radnu svesku koja izgleda onako kako želite. Obrazac sadrži kontrole, kao što su polja ili padajuće liste, koje može da vam olakšavaju za osobe koje koriste na radnom listu da biste uneli ili uredili podatke. Da biste saznali više o predlošcima možete da preuzmete, pogledajte Excel predložak.

Šta je to obrazac?

Obrasca, da li odštampane ili na mreži, je dokument uz standardni strukturu i oblikovanje koje vam olakšava da uhvatite, organizovanje i uredite informacije.

 • Odštampane obrasce sadrži uputstva, oblikovanje, oznake i razmake za pisanje ili kucanjem podataka. Excel i Excel možete da koristite predloške da biste kreirali odštampane obrasce.

 • Mrežni obrasci sadrže iste funkcije kao odštampane obrasce. Pored toga, obrasce na mreži sadrže kontrole. Kontrole su objekti koji prikazuju podatke ili olakšavaju korisnicima da unesete ili uređivanje podataka, izvršavanje radnje ili napravite izbor. Opšte, kontrole lakše obrazac da koristite. Primeri uobičajenih kontrola uključuju okvira sa listom opcija, dugmad opcija i komandnu dugmad. Kontrole možete da pokrenete dodeljene makroe i odgovaranje na događaje, kao što su Klikovi mišem, tako što ćete pokrenuti Visual Basic for Applications (VBA) kôd.

Excel možete koristiti na nekoliko načina da biste kreirali obrasce odštampane i na mreži.

Tipovi Excel obrazaca

Postoji nekoliko tipova obrazaca koje možete kreirati u programu Excel: obrasci sa podacima, radni listovi koji sadrže kontrole obrasca, ActiveX kontrole i VBA korisnički obrasci. Svaki tip kontrole možete koristiti sam ili ih možete kombinovati na različite načine da biste kreirali rešenje koje vam odgovara.

Obrazac sa podacima

obrazac s podacima obezbeđuje praktičan način unosa ili prikaza jednog kompletnog reda sa informacijama u opsegu ili tabeli bez horizontalnog pomeranja. Možda ćete uvideti da upotreba obrasca sa podacima može olakšati unos podataka u odnosu na premeštanje iz kolone u kolonu ukoliko imate više kolona sa podacima nego što je moguće prikazati na ekranu. Koristite obrazac sa podacima kada je jednostavan obrazac okvira za tekst koji navodi naslove kolona kao oznake dovoljan i nisu vam potrebne složene ili prilagođene funkcije obrasca, na primer okvir sa listom ili dugme rotacije.

Primer tipičnog obrasca sa podacima Excel ne može automatski da generiše ugrađeni podataka obrasca za opseg ili tabela. Obrazac sa podacima prikazuje sva zaglavlja kolona kao oznake u jedan dijalog. Svaku nalepnicu ima na susedne prazne okvire u kojem možete uneti podatke za svaku kolonu na najviše 32 kolone. U obrascu sa podacima, možete uneti novi redovi, pronalaženje redova putem navigacije ili (na osnovu sadržaja ćelija) Ažuriranje redova i Brisanje redova. Ako ćelija sadrži formula, rezultat formule se prikazuje u obrascu sa podacima, ali ne možete da promenite formulu tako što ćete koristiti obrazac sa podacima.

Radni list sa kontrolama obrasca i ActiveX kontrolama

Na radnom listu je tip obrasca koji omogućava vam da biste uneli i prikazali podatke na koordinatnoj mreži, kao i nekoliko kontrola kao funkcija već ugrađene u Excel radnim listovima, kao što su komentari i proveru valjanosti podataka. Ćelije na okvire za tekst u tom možete da unesete i oblikujete ih na različite načine. Ćelije se često koriste kao oznake i tako što ćete prilagoditi visina i širina ćelije i objedinjavanje ćelija, možete da napravite na radnom listu će se ponašati kao obrazac za unos jednostavne podataka. Druge funkcije poput kontrole, kao što su komentari ćelija, hiperveze, slike u pozadini, validacije podataka, uslovno oblikovanje, Ugrađeni grafikoni i automatsko filtriranje možete napraviti radnog lista će se ponašati kao napredne obrazac.

Radi veće fleksibilnosti, možete dodati kontrole i druge nacrtane objekte na podloga za crtanje radnog lista i kombinovati i koordinirati ih sa ćelijama radnog lista. Na primer, kontrolu okvira sa listom možete koristiti da biste korisniku olakšali izbor obrasca sa liste stavki ili kontrolu dugmeta rotacije da biste mu olakšali unos broja.

Budući da se kontrole i objekti skladište na podlozi za crtanje, možete ih prikazati ili pregledati duž povezanog teksta koji je nezavisan u odnosu na granice redova i kolona ne menjajući raspored koordinatne mreže ili tabele sa podacima na radnom listu. Najčešće veliki broj ovih kontrola takođe može da se poveže sa ćelijama na radnom listu i ne zahteva VBA kôd za funkcionisanje. Možete podesiti svojstva koja određuju da li će kontrola slobodno plutati ili će se pomerati i menjati veličinu zajedno sa ćelijom. Na primer, možda imate polje za potvrdu za koje želite da se pomera zajedno sa osnovnom ćelijom pri sortiranju opsega. Međutim, ako imate okvir sa listom koji uvek želite da zadržite na određenoj lokaciji, verovatno ne želite da se on pomera zajedno sa osnovnom ćelijom.

Excel ima dva tipa kontrole: kontrola i ActiveX kontrole. Pored ove skupova kontrole, objekte možete da dodate i iz alatke za crtanje, kao što su automatski oblici, WordArt, SmartArt grafiku ili okvira za tekst.

Sledeći odeljci opsuju ove kontrole i nacrtane objekte i detaljnije objašnjavaju rad sa njima.

Kontrole obrasca

Kontrole obrasca su originalne kontrole koje su kompatibilne sa starijim verzijama programa Excel, počevši od programa Excel verzije 5.0. Kontrole obrasca su takođe dizajnirane za upotrebu u XLM listovima sa makroima.

Koristite kontrole obrasca kada budete želeli da lako referencu i interakcija sa podataka u ćeliji bez korišćenja VBA kôd i kada želite da dodate kontrole u listovima sa grafikonom. Na primer, kada dodate okvir sa listom u radni list i povezivanjem na ćeliju, možete da vratite numeričku vrednost za trenutni položaj izabrane stavke u kontroli. Zatim možete da koristite tu numeričku vrednost u kombinaciji sa funkciju INDEX da biste izabrali drugi stavki sa liste.

Pomoću kontrola obrasca takođe možete pokretati makroe. Kontroli možete priložiti postojeći makro ili napisati ili snimiti novi makro. Kada korisnik obrasca klikne na kontrolu, kontrola pokreće makro.

Međutim, ove kontrole mogu biti dodati u korisničke obrasce, koriste za kontrolisanje događaja ili izmeniti da biste pokrenuli Web skripte na Veb stranicama.

Rezime kontrola obrasca

Ime dugmeta

Primer

Opis

Slika dugmeta

Oznaka

Primer kontrole oznake obrasca

Identifikuje svrhu ćelije ili okvira sa tekstom ili prikazuje opisni tekst (na primer, naslovi, natpisi, slike) ili kratka uputstva.

Slika dugmeta

Okvir za grupisanje

Primer kontrole okvira za grupisanje na traci sa alatkama „Obrasci“

Grupiše srodne kontrole u jednu vizuelnu jedinicu u okviru pravougaonika sa opcionalnom oznakom. Obično se grupišu dugmad opcija, polja za potvrdu ili veoma srodan sadržaj.

Slika dugmeta

Dugme

Primer kontrole dugmeta na traci sa alatkama „Obrasci“

Pokreće makro koji izvršava radnju kada korisnik klikne na njega. Dugme se takođe naziva dugme pritiska.

Slika dugmeta

Polje za potvrdu

Primer kontrole polja za potvrdu na traci sa alatkama „Obrasci“

Uključuje ili isključuje vrednost koja ukazuje na suprotnu i jasnu opciju. Možete potvrditi izbor u više polja za potvrdu na radnom listu ili u okviru za grupisanje. Polje za potvrdu ima neko od tri stanja: u njemu je potvrđen izbor (uključeno je), u njemu je opozvan izbor (isključeno je) i mešovito što označava kombinaciju uključenog i isključenog stanja (kao kod višestrukog izbora).

Slika dugmeta

Dugme opcije

Primer kontrole dugmeta opcije na traci sa alatkama „Obrasci“

Omogućava jednu opciju u okviru ograničenog skupa opcija koje se međusobno isključuju. Dugme opcije se obično nalazi u okviru za grupisanje ili okviru. Dugme opcije ima neko od tri stanja: izabrano je (uključeno je), njegov izbor je opozvan (isključeno je) i mešovito što označava kombinaciju uključenog i isključenog stanja (kao kod višestrukog izbora). Dugme opcije se naziva i radio dugme.

Slika dugmeta

Okvir sa listom

Primer kontrole okvira sa listom obrasca

Prikazuje listu nekih stavki teksta sa koje korisnik može da napravi izbor. Okvir sa listom koristite za prikazivanje velikog broja opcija koje se razlikuju po broju ili sadržaju. Postoje tri tipa okvira sa listom:

 • Okvir sa listom za jedan izbor omogućava samo jednu opciju. U ovom slučaju okvir sa listom podseća na grupu dugmadi opcija, osim što okvir sa listom može efikasnije da upravlja velikim brojem stavki.

 • Okvir sa listom za višestruki izbor omogućava jednu opciju ili kontinualne (susedne) opcije.

 • Okvir sa listom za prošireni izbor omogućava jednu opciju, kontinualne opcije i nekontinualne (nesusedne) opcije.

Slika dugmeta

Kombinovani okvir

Primer kontrole kombinovanog okvira obrasca

Kombinuje okvir za tekst sa okvirom sa listom i kreira okvir sa padajućom listom. Kombinovani okvir je kompaktniji od okvira sa listom, ali zahteva da korisnik klikne na strelicu nadole da bi se prikazala lista stavki. Kombinovani okvir koristite da biste korisniku omogućili da otkuca stavku ili odabere samo jednu stavku sa liste. Kontrola prikazuje trenutnu vrednost u okviru za tekst bez obzira na način na koji je ta vrednost uneta.

Slika dugmeta

Traka za pomeranje

Primer kontrole trake za pomeranje na traci sa alatkama „Obrasci“

Vrši pomeranje kroz opseg vrednosti kada kliknete na strelice za pomeranje ili prevučete okvir za pomeranje. Pored toga, možete se pomerati kroz stranicu (unapred postavljen interval) sa vrednostima tako što ćete kliknuti na oblast između okvira za pomeranje i neke od strelica za pomeranje. Obično korisnik takođe može otkucati tekstualnu vrednost direktno u povezanoj ćeliji ili okviru za tekst.

Slika dugmeta

Dugme rotacije

Primer kontrole dugmeta rotacije na traci sa alatkama „Obrasci“

Povećava ili smanjuje vrednost, na primer, pomak broja, vreme ili datum. Da biste povećali vrednost, kliknite na strelicu nagore, a da biste smanjili vrednost, kliknite na strelicu nadole. Obično korisnik takođe može otkucati tekstualnu vrednost direktno u povezanoj ćeliji ili okviru za tekst.

Napomena: Sledeće kontrole nisu dostupne u radnim sveskama Office Excel 2007 . Ove kontrole mogu koristiti u programu Excel verzije 5.0 listovi dijaloga samo.

Ime dugmeta

Slika dugmeta Tekstualno polje

Slika dugmeta Kombinovani lista - uređivanje

Slika dugmeta Kombinovani padajući - uređivanje

Slika dugmeta Pokretanje dijaloga

ActiveX kontrole

ActiveX kontrole mogu da se koriste na obrascima radnog lista, sa ili bez upotrebe VBA koda i u VBA korisničkim obrascima. Uopšte uzev, ActiveX kontrole koristite kada su vam potrebni fleksibilniji zahtevi za dizajn od onih koje obezbeđuju kontrole obrasca. ActiveX kontrole imaju veliki broj svojstava koja možete koristiti da biste prilagodili njihov izgled, ponašanje, fontove i druge karakteristike.

Takođe možete kontrolisati različite događaje do kojih dolazi kada ste u interakciji sa ActiveX kontrolom. Na primer, možete vršiti razne radnje u zavisnosti od opcije koju korisnik izabere u kontroli okvira sa listom ili izvršiti upit u bazi podataka da biste kombinovani okvir popunili stavkama kada korisnik klikne na dugme. Pored toga, možete napisati makroe koji se odazivaju na događaje povezane sa ActiveX kontrolama. Kada je korisnik obrasca u interakciji sa kontrolom, vaš VBA kôd se pokreće da bi obradio događaje do kojih dolazi za tu kontrolu.

Računar takođe sadrži veliki broj ActiveX kontrola koje je instalirao Excel i drugi programi, na primer Calendar Control 12.0 i Windows Media Player.

Važno: Ne mogu sve ActiveX kontrole da se koriste direktno na radnim listovima. Neke mogu da se koriste samo u korisničkim obrascima programa Visual Basic for Applications (VBA). Ako pokušavate da dodate neku od ovih određenih ActiveX kontrola u radni list, Excel prikazuje poruku „Nije moguće umetnuti objekat“.

Međutim, ActiveX kontrole nije moguće dodati listove grafikona iz korisničkog interfejsa ili listovi XLM makroa. Takođe nije moguće dodeliti makroa da biste pokrenuli direktno sa ActiveX kontrole na isti način možete da iz kontrole.

Rezime ActiveX kontrola

Ime dugmeta

Primer

Opis

Slika dugmeta

Polje za potvrdu

Primer ActiveX kontrole polja za potvrdu

Uključuje ili isključuje vrednost koja ukazuje na suprotnu i jasnu opciju. Možete istovremeno potvrditi izbor u više polja za potvrdu na radnom listu ili u okviru za grupisanje. Polje za potvrdu ima neko od tri stanja: u njemu je potvrđen izbor (uključeno je), u njemu je opozvan izbor (isključeno je) i mešovito što označava kombinaciju uključenog i isključenog stanja (kao kod višestrukog izbora).

Slika dugmeta

Okvir za tekst

Primer ActiveX kontrole okvira za tekst

Omogućava vam da u okviru pravougaoni prikaz, otkucajte ili uređivanje teksta ili podataka koja je povezana sa ćelijom. Okvir za tekst može biti statički tekst polja koja predstavlja informacije samo za čitanje.

Slika dugmeta

Komandno dugme

Primer ActiveX kontrole komandnog dugmeta

Pokreće makro koji izvršava radnju kada korisnik klikne na njega. Komando dugme se takođe naziva dugme pritiska.

Slika dugmeta

Dugme opcije

Primer ActiveX kontrole dugmeta opcije

Omogućava jednu opciju u okviru ograničenog skupa opcija koje se međusobno isključuju, a obično se nalaze u okviru za grupisanje ili okviru. Dugme opcije ima neko od tri stanja: izabrano je (uključeno je), njegov izbor je opozvan (isključeno je) i mešovito što označava kombinaciju uključenog i isključenog stanja (kao kod višestrukog izbora). Dugme opcije se naziva i radio dugme.

Slika dugmeta

Okvir sa listom

Primer ActiveX kontrole okvira sa listom

Prikazuje listu nekih stavki teksta sa koje korisnik može da napravi izbor. Okvir sa listom koristite za prikazivanje velikog broja opcija koje se razlikuju po broju ili sadržaju. Postoje tri tipa okvira sa listom:

 • Okvir sa listom za jedan izbor omogućava samo jednu opciju. U ovom slučaju okvir sa listom podseća na grupu dugmadi opcija, osim što okvir sa listom može efikasnije da upravlja velikim brojem stavki.

 • Okvir sa listom za višestruki izbor omogućava jednu opciju ili kontinualne (susedne) opcije.

 • Okvir sa listom za prošireni izbor omogućava jednu opciju, kontinualne opcije i nekontinualne (nesusedne) opcije.

Slika dugmeta

Kombinovani okvir

Primer ActiveX kontrole kombinovanog okvira

Kombinuje okvir za tekst sa okvirom sa listom i kreira okvir sa padajućom listom. Kombinovani okvir je kompaktniji od okvira sa listom, ali zahteva da korisnik klikne na strelicu nadole da bi se prikazala lista stavki. Koristite ga da biste korisniku omogućili da otkuca stavku ili odabere samo jednu stavku sa liste. Kontrola prikazuje trenutnu vrednost u okviru za tekst bez obzira na način na koji je ta vrednost uneta.

Slika dugmeta

Preklopno dugme

Primer ActiveX kontrole preklopnog dugmeta

Ukazuje na stanje, na primer „Da/ne“ ili režim, na primer „Uključeno/isključeno“. Menja se omogućeno i onemoguće stanje dugmeta kada se na njega klikne.

Slika dugmeta

Dugme rotacije

Primer ActiveX kontrole dugmeta rotacije

Povećava ili smanjuje vrednost, na primer, pomak broja, vreme ili datum. Da biste povećali vrednost, kliknite na strelicu nagore, a da biste smanjili vrednost, kliknite na strelicu nadole. Obično korisnik takođe može otkucati tekstualnu vrednost u povezanoj ćeliji ili okviru za tekst.

Slika dugmeta

Traka za pomeranje

Primer ActiveX kontrole trake za pomeranje

Vrši pomeranje kroz opseg vrednosti kada kliknete na strelice za pomeranje ili prevučete okvir za pomeranje. Pored toga, možete se pomerati kroz stranicu (unapred postavljen interval) sa vrednostima tako što ćete kliknuti na oblast između okvira za pomeranje i neke od strelica za pomeranje. Obično korisnik takođe može otkucati tekstualnu vrednost direktno u povezanoj ćeliji ili okviru za tekst.

Slika dugmeta

Oznaka

Primer ActiveX kontrole oznake

Identifikuje svrhu ćelije ili okvira sa tekstom, prikazuje opisni tekst (na primer, naslovi, natpisi, slike) ili obezbeđuje kratka uputstva.

Slika dugmeta

Slika

Primer ActiveX kontrole slike

Ugrađuje sliku, na primer rasterska slika, JPEG ili GIF.

Kontrola okvira

Primer ActiveX kontrole okvira za grupisanje

Pravougaoni objekat sa opcionalnom oznakom koji grupiše srodne kontrole u jednu vizuelnu jedinicu. Obično se u kontroli okvira grupišu dugmad opcija, polja za potvrdu ili veoma srodan sadržaj.

Napomena: ActiveX kontrole okvira nije dostupna u odeljku ActiveX kontrole komande " Umetni ". Međutim, možete da dodate kontrolu iz dijaloga Još kontrola tako što ćete izabrati stavku Microsoft Forms 2.0 okvir.

Slika dugmeta

Više kontrola

Prikazuje listu dodatnih ActiveX kontrola koje su dostupne na računaru, a koje je moguće dodati u prilagođeni obrazac, na primer Calendar Control 12.0 i Windows Media Player. U ovom dijalogu možete i registrovati prilagođenu kontrolu.

Objekti alatki za crtanje

Primeri oblika Možda ćete u obrazac želeti da uključite i SmartArt grafike, oblike, WordArt i okvire za tekst. Ove objekte možete rotirati, preokrenuti, obojiti, promeniti im veličinu i kombinovati ih da biste kreirali još složenije oblike. Kada tekst otkucate direktno u objekat oblika ili okvira za tekst, tekst postaje deo tog objekta – ako rotirate ili preokrenete objekat, tekst se rotira ili preokreće zajedno sa njim. Za razliku od ActiveX kontrola, pojedinačnim rečima i znakovima u objektu možete dodeliti različite atribute, na primer veličinu i stil fonta. Ovim objektima možete dodeliti i makroe i dodati im hiperveze. Čak možete povezati tekst iz objekta oblika ili okvira za tekst sa ćelijom radnog lista i dinamički prikazati ažurirane vrednosti u tim objektima.

Rad sa kontrolama i objektima u obrascu radnog lista

Posle dodavanja obrazaca i ActiveX kontrola u obrazac radnog lista, obično želite da precizno podesite i prerasporedite kontrole na razne načine da biste kreirali obrazac dobrog dizajna prilagođen korisniku. Uobičajeni zadaci uključuju sledeće:

 • Kontrolisanje prikaza koordinatnih linija dok radite sa kontrolama i donošenje odluke o tome da li će korisniku biti prikazane koordinatne linije na završnom obrascu radnog lista.

 • Izbor i opoziv izbora kontrola tako da možete navesti svojstva ili napraviti dodatna prilagođavanja.

 • Uređivanje teksta u kontroli, kao što je natpis ili oznaka.

 • Grupisanje, kopiranje, premeštanje i poravnavanje kontrola da biste organizovali raspored obrasca radnog lista.

 • Promena veličine i oblikovanje kontrola da biste dobili željeni izgled.

 • Podešavanje položaja ili veličine kontrole u ćeliji.

 • Zaštita kontrola i povezanih ćelija u skladu sa određenim potrebama za zaštitu podataka.

 • Omogućavanje ili onemogućavanje štampanja kontrola kada se štampa obrazac radnog lista.

 • Brisanje kontrola koje se ne koriste.

Možete da dizajnirate obrazac radnog lista sa ili bez koordinatnih linija u pozadini. Na primer, možda ćete želeti da biste isključili linije koordinatne mreže ćelija i zatim oblikovanje svih ćelija sa istim boje ili šare ili čak i koristite sliku kao pozadinu lista. Da biste sakrili ili prikazali linije koordinatne mreže, na kartici Prikaz , u grupi Prikaži/Sakrij , potvrdite ili opozovite izbor u polju za potvrdu linije koordinatne mreže .

Utvrđivanje tipa kontrole na radnom listu

Budući da postoje različiti tipovi kontrola i objekata koje možete na jedinstven način izmeniti, možda nećete biti sigurni o kojem tipu kontrole je reč kada je pogledate. Da biste utvrdili tip kontrole (kontrola obrasca ili ActiveX kontrola), izaberite kontrolu i kliknite desnim tasterom miša na nju, a zatim prikažite priručni meni:

 • Ako priručni meni sadrži komandu Svojstva, kontrola predstavlja ActiveX kontrolu, a vi se nalazite u režimu za dizajniranje.

 • Ako priručni meni sadrži komandu Dodela makroa, kontrola predstavlja kontrolu obrasca.

  Savet: Da biste prikazali odgovarajući priručni meni za okvir za grupisanje kontrola obrasca, uverite se da ste izabrali obim, a ne unutrašnjost okvira za grupisanje.

 • Ako priručni meni sadrži komandu Uredi tekst, objekat predstavlja nacrtani objekat.

VBA korisnički obrasci

Maksimalna fleksibilnost, možete da kreirate korisničke obrasce, koje su prilagođene dijaloge, koja obično sadrže jedan ili više ActiveX kontrole. Korisnički obrasci postaje dostupan iz VBA kôd koji ste kreirali u programu Visual Basic Editor. Na visokom nivou korake za kreiranje na UserForm su sledeći:

 1. Umetnite na UserForm u radnoj svesci VBAProject. Pristupite VBAProject radne sveske tako što ćete prvo prikazivanje programa Visual Basic Editor (pritisnite tastere ALT + F11), a zatim u meniju Umetanje kliknuti UserForm.

 2. Napišite proceduru za prikaz korisničkog obrasca.

 3. Dodajte ActiveX kontrole.

 4. Izmenite svojstva za ActiveX kontrole.

 5. Napišite procedure rukovaoca događajima za ActiveX kontrole.

Korišćenjem korisnički obrasci, mogu da koriste i napredne obrasca funkcionalnost. Na primer, možete da dodate programski odvojene dugmeta za svaku slovo ili možete da dodate u polju za potvrdu za svaku stavku u veliku listu datume i brojeve.

Pre kreiranje korisničkog obrasca, razmotrite korišćenje ugrađenih dijaloga dostupnih iz programa Excel koji mogu odgovarati vašim potrebama. Ovi ugrađeni dijalozi uključuju VBA funkcije InputBox i MsgBox, Excel metod InputBox, metod GetOpenFilename, metod GetSaveAsFilename i objekat „Dijalozi“ objekta Aplikacija koji sadrži sve ugrađene Excel dijaloge.

Dodatne informacije potražite u članku Microsoft Office Excel centar za projektante.

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×