Predstavljanje kontrola

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Ovaj članak opisuje različite vrste kontrola koje su dostupne u programu Access i prikazuje kako da dodate kontrole u obrasce i izveštaje. Kontrole su delovi obrasca ili izveštaja koje koristite za unos, uređivanje ili prikazivanje podataka. Na primer, okvir za tekst je popularna kontrola za prikaz podataka u izveštajima ili za unos i prikazivanje podataka u obrascima. Druge popularne kontrole uključuju komandnu dugmad, polja za potvrdu i kombinovane okvire (padajuće liste).

U ovom članku

Razumevanje kontrola

Razumevanje rasporeda

Razumevanje kontrola

Kontrole vam omogućavaju da prikažete podatke i radite sa njima u aplikaciji za baze podataka. Najčešće korišćena kontrola jeste okvir za tekst, a druge kontrole obuhvataju komandnu dugmad, oznake, polja za potvrdu i kontrole podobrasca/podizveštaja.

Kontrole mogu biti povezane, nepovezane ili izračunate:

 • Povezana kontrola    Kontrola čiji je izvor podataka polje u tabeli ili upit naziva se povezana kontrola. Povezane kontrole koristite za prikaz vrednosti koje potiču iz polja u bazi podataka. Vrednosti mogu biti tekst, datumi, brojevi, „da/ne“ vrednosti, slike ili grafikoni. Na primer, okvir za tekst koji prikazuje prezime zaposlenog tu informaciju može da dobije iz polja „Prezime“ u tabeli „Zaposleni“.

 • Nepovezana kontrola    Kontrola koja nema izvor podataka (kao što je polje ili izraz) naziva se nepovezana kontrola. Nepovezane kontrole koristite za prikaz informacija, slika, linija ili pravougaonika. Na primer, oznaka koja prikazuje naslov obrasca jeste nepovezana kontrola.

 • Izračunata kontrola    Kontrola čiji je izvor podataka izraz, a ne polje, naziva se izračunata kontrola. Vrednost koju želite da koristite kao izvor podataka u kontroli navodite tako što definišete izraz. Izraz može da bude kombinacija operatora (kao što su = i + ), imena kontrola, imena polja, funkcija koje vraćaju jednu vrednost i konstantnih vrednosti. Na primer, sledeći izraz izračunava cenu stavke sa popustom od 25 procenata tako što množi vrednost u polju „Cena jedinice“ sa konstantnom vrednošću (0,75).

= [Cena po jedinici] * 0,75

Izraz može da koristi podatke iz polja u osnovnoj tabeli ili upitu obrasca ili izveštaja ili podatke iz druge kontrole u obrascu ili izveštaju.

Napomena: Izračunavanja mogu da se izvrše i u tabelama tako što se dodaje polje tipa „Izračunato“ ili u upitima unosom izraza u red „Polje“ u koordinatnoj mreži upita. Zatim obrasce i izveštaje možete da povežete sa tim tabelama ili upitima, a izračunavanja se prikazuju u obrascima ili izveštajima bez potrebe za kreiranjem izračunate kontrole.

Kada kreirate obrazac ili izveštaj, verovatno je najefikasnije prvo dodati i rasporediti sve povezane kontrole, posebno ako one čine najveći deo kontrola u objektu. Zatim možete dodati nepovezane i izračunate kontrole koje dovršavaju dizajn pomoću alatki u prikazu rasporeda ili dizajna na kartici Dizajn, u grupi Kontrole.

Kontrolu povezujete sa poljem tako što identifikujete polje iz kojeg kontrola dobija podatke. Kontrolu koja je povezana sa izabranim poljem možete kreirati tako što ćete prevući polje iz okna Lista polja u obrazac ili izveštaj. Okno Lista polja prikazuje polja osnovne tabele ili upita obrasca. Da biste prikazali okno Lista polja, otvorite objekat u prikazu rasporeda ili dizajna i na kartici Dizajn, u grupi Alatke kliknite na dugme Dodaj postojeća polja. Kada kliknete dvaput na polje u oknu Lista polja, Access objektu dodaje odgovarajući tip kontrole za to polje.

Osim toga, polje možete da povežete sa kontrolom tako što ćete otkucati ime polja u samoj kontroli (ako je objekat otvoren u prikazu dizajna) ili u polju za svojstvo Izvor kontrole na listu sa svojstvima kontrole. List sa svojstvima definiše osobine kontrole kao što su ime, izvor podataka i format. Da biste prikazali ili sakrili list sa svojstvima, pritisnite taster F4.

Korišćenje okna Lista polja je najbolji način za kreiranje povezane kontrole iz dva razloga:

 • Access automatski unosi ime polja u priloženu oznaku kontrole (ili natpis definisan za to polje u osnovnoj tabeli ili upitu), tako da ne morate sami da kucate oznaku kontrole.

 • Access automatski podešava mnoga svojstva kontrole na odgovarajuće vrednosti u skladu sa svojstvima polja u osnovnoj tabeli ili upitu (kao što su svojstva Format, Decimalna mesta i Maska ulaza).

Ako ste već kreirali nepovezanu kontrolu i želite da je povežete sa poljem, podesite vrednost u polju za svojstvo Izvor kontrole kontrole na ime polja. Za detalje o svojstvu Izvor kontrole pritisnite taster F1 dok je pokazivač na padajućoj listi svojstva.

Vrh stranice

Razumevanje rasporeda

Rasporedi su vodiči koji poravnavaju kontrole horizontalno i vertikalno da bi obrascu dali ujednačen izgled. Raspored možete posmatrati kao tabelu u kojoj je svaka ćelija tabele prazna ili sadrži jednu kontrolu. Sledeće procedure pokazuju kako se dodaju ili uklanjaju kontrole u rasporedima ili kako se menja njihov raspored.

Napomena: Rasporedi su opcionalni ako pravite bazu podataka za računare koja će se otvarati samo pomoću programa Access. Međutim, ako bazu podataka planirate da objavite na SharePoint serveru i koristite u pregledaču, morate da koristite rasporede u svim obrascima i izveštajima koje želite da koristite u pregledaču.

Više informacija o veb bazama podataka potražite u članku Izgradnja baze podataka za deljenje na vebu.

Rasporedi može da se podesi na različite načine, ali se obično konfigurisan u u tabelarnom ili naslaganom oblikovanje. U okviru ove dve glavne formate, možete da razdelite ili Objedini ćelije da biste prilagodili raspored da bolje odgovaraju kontrole. Više informacija potražite u odeljku Razdeljivanje ili Objedinjavanje ćelija u rasporedu.

 • U tabelarnim rasporedima kontrola kontrole se raspoređuju u redovima i kolonama kao unakrsna tabela, sa oznakama na vrhu, kao što je prikazano na sledećoj ilustraciji:

  Tabelarni raspored u izveštaju.

  Tabelarni rasporedi kontrola uvek obuhvataju dva odeljka obrasca ili izveštaja. U kojem god odeljku da se nalaze kontrole, oznake se nalaze u odeljku iznad.

 • U naslaganim rasporedima kontrole se raspoređuju vertikalno kao što možete videti na papirnom obrascu, sa oznakom sa leve strane svake kontrole, kao što je prikazano na sledećoj ilustraciji:

  Naslagani raspored u obrascu.

  Naslagani rasporedi se uvek nalaze u jednom odeljku obrasca ili izveštaja.

Access automatski kreira tabelarne rasporede u nekoj od sledećih okolnosti:

 • Kreirate novi izveštaj klikom na dugme Izveštaj u grupi Izveštaji, na kartici Kreiranje.

 • Kreirate novi izveštaj klikom na dugme Prazan izveštaj u grupi Izveštaji, na kartici Kreiranje i zatim iz okna Lista polja prevlačite polje u izveštaj.

Access automatski kreira naslagane rasporede u nekoj od sledećih okolnosti:

 • Kreirate novi obrazac klikom na dugme Obrazac u grupi Obrasci, na kartici Kreiranje.

 • Kreirate novi obrazac klikom na dugme Prazan obrazac u grupi Obrasci, na kartici Kreiranje i zatim iz okna Lista polja prevlačite polje u obrazac.

U ovom odeljku

Kreiranje novog rasporeda

Prebacivanje rasporeda sa tabelarnog na naslagani ili obrnuto

Razdeljivanje jednog rasporeda u dva rasporeda

Dodavanje redova i kolona u raspored

Uklanjanje redova ili kolona iz rasporeda

Razdeljivanje ili Objedinjavanje ćelija u rasporedu

Promena rasporeda kontrola u rasporedu

Dodavanje kontrola u rasporedu

Uklanjanje kontrole iz rasporeda

Kreiranje novog rasporeda

Na postojećem objektu obrasca ili izveštaja možete kreirati novi raspored kontrola tako što ćete izvršiti sledeće radnje:

 1. Izaberite kontrolu koju želite da dodate u raspored.

 2. Ako želite da dodate druge kontrole u isti raspored, pritisnite i držite taster SHIFT i izaberite te kontrole.

 3. Na kartici Raspoređivanje, u grupi Tabela kliknite na dugme Tabelarni ili Naslagani.

Access kreira raspored i dodaje izabrane kontrole u njega.

Vrh odeljka

Promena rasporeda iz tabelarnog u naslagani ili iz naslaganog u tabelarni

Da biste promenili ceo raspored iz jednog tipa u drugi:

 • Izaberite ćeliju u rasporedu koju želite da promenite.

 • Na kartici Raspoređivanje, u grupi Redovi i kolone kliknite na dugme Izaberi raspored.

 • Na kartici Raspoređivanje, u grupi Tabela izaberite željeni tip rasporeda (Tabelarni ili Naslagani).

Access menja raspored kontrola u željeni tip rasporeda.

Vrh odeljka

Razdeljivanje rasporeda na dva rasporeda

Raspored kontrola možete razdeliti na dva rasporeda na sledeći način:

 1. Pritisnite i držite taster SHIFT i kliknite na ćelije koje želite da premestite u novi raspored.

 2. Na kartici Raspoređivanje, u grupi Tabela izaberite željeni tip novog rasporeda (Tabelarni ili Naslagani).

Access kreira novi raspored kontrola i dodaje izabrane kontrole u njega.

Napomena: Originalni raspored može da sadrži prazne redove ili kolone kao rezultat razdeljivanja rasporeda. Da biste izbrisali red ili kolonu, kliknite desnim tasterom miša na ćeliju u redu ili koloni i izaberite stavku Izbriši red ili Izbriši kolonu.

Vrh odeljka

Dodavanje redova ili kolona u raspored

 1. Izaberite ćeliju koja se nalazi pored mesta gde želite da dodate novi red ili kolonu.

 2. Na kartici Raspoređivanje, u grupi Redovi i kolone kliknite na dugme Umetni iznad ili na dugme Umetni ispod da biste umetnuli novi red iznad ili ispod trenutnog reda. Kliknite na dugme Umetni levo ili Umetni desno da biste umetnuli novu kolonu sa leve ili desne strane trenutne kolone.

Access dodaje novi red ili kolonu u raspored.

Vrh odeljka

Uklanjanje redova ili kolona iz rasporeda

 1. Izaberite ćeliju u redu ili koloni koju želite da uklonite.

 2. Na kartici Raspoređivanje, u grupi Redovi i kolone kliknite na dugme Izaberi kolonu ili Izaberi red da biste izabrali kolonu ili red.

 3. Pritisnite taster DELETE.

Access briše red ili kolonu iz rasporeda.

Vrh odeljka

Razdeljivanje ili objedinjavanje ćelija u rasporedu

Kao tabela u dokumentu za obradu reči, raspored je sastavljen od ćelija koje su raspoređene u redove i kolone. Svaka ćelija može da sadrži jednu kontrolu, na primer, okvir za tekst, oznaku ili komandno dugme. Ćeliju možete razdeliti horizontalno ili vertikalno da biste kreirali dve ćelije ili možete objediniti više ćelija da biste kreirali jednu veliku ćeliju koja obuhvata više redova ili kolona u rasporedu. Čak i ako ćelija obuhvata više redova ili kolona, ona i dalje može sadržati samo jednu kontrolu.

Razdeljivanje ćelija

Kada ćeliju razdelite vertikalno, kreirate novi red u strukturi rasporeda. Ako u istom redu postoje druge ćelije poput one koju ste razdelili, one ostaju iste veličine (obuhvataju dva osnovna reda koji su rezultat operacije razdeljivanja). Kada ćeliju razdelite horizontalno, kreirate novu kolonu u strukturi rasporeda. Ako u istoj koloni postoje druge ćelije poput one koju ste razdelili, one ostaju iste veličine (obuhvataju dve osnovne kolone koje su rezultat operacije razdeljivanja).

Objedinjavanje ćelija

Napomena: Možete objediniti prazne ćelije ili možete objediniti jednu ćeliju koja sadrži kontrolu sa drugim praznim ćelijama. Međutim, ne možete objediniti ćelije koje sadrže više kontrola zato što svaka ćelija može da sadrži samo jednu kontrolu.

 1. Izaberite prvu ćeliju koju želite da objedinite.

 2. Pritisnite i držite taster SHIFT i izaberite druge ćelije koje želite da objedinite.

 3. Na kartici Raspoređivanje, u grupi Objedinjavanje/razdeljivanje kliknite na dugme Objedini.

Napomena: Kada razdvojite ili objedinite više ćelija u rasporedu, struktura osnovnog reda ili kolone može da postane složena. Zato može biti teško promeniti veličinu samo željene ćelije. Preporučuje se da prvo prilagodite visine redova i veličine kolona što je više moguće, a zatim da razdvojite i objedinite ćelije da biste kreirali željeni raspored.

Vrh odeljka

Promena rasporeda kontrola u rasporedu

Kontrolu možete premestiti u okviru rasporeda ili između rasporeda tako što ćete je prevući na željenu lokaciju. Dok prevlačite kontrolu, horizontalna ili vertikalna traka pokazuje gde će ona biti postavljena kada otpustite taster miša. Ako kontrolu prevučete preko prazne ćelije, Access markira celu ćeliju da bi ukazao na mesto gde će kontrola biti postavljena.

Takođe možete da premestite kontrole u okviru raspored tako što ćete ga izabrati, držite pritisnut taster ALT, a zatim koristite tastere sa strelicama da biste se premestili na kontrolu.

Ako koristite tastere ALT + strelica kombinaciju tastera da biste se premestili na kontrolu sa leve ili desne strane, a ne premestite izvan granice rasporeda, Access će dodati nove kolone rasporeda po potrebi da biste prilagodili u pokretu. Ove nove kolone će ostati čak i ako povratak na kontrolu na njenu prvobitnu lokaciju i može da ima nehotično posledica proširivanje izveštaj tako da ga proširuje na drugu stranicu. U izveštajima, to može izazvati prazne stranice da biste odštampali, zbog dodatnih širinu objekta izveštaja. Da biste izbrisali praznu kolonu u rasporedu, u prikazu rasporeda, izaberite ćeliju u toj koloni i zatim pritisnite taster DELETE. Kada raspored više ne prelazi ivicu stranice, Access automatski menja veličinu izveštaja vratiti na originalnu širinu stranice.

Vrh odeljka

Dodavanje kontrola u raspored

Da biste dodali novo polje iz okna Lista polja u postojeći raspored kontrola   

 • Prevucite polje iz okna Lista polja u raspored. Horizontalna ili vertikalna traka pokazuje gde će polje biti postavljeno kada otpustite taster miša. Ako polje prevučete preko prazne ćelije, Access markira celu ćeliju da bi ukazao na mesto gde će polje biti postavljeno.

Dodavanje postojećih kontrola u postojeći raspored kontrola   

 1. U prikazu rasporeda izaberite prvu kontrolu koju želite da dodate u raspored kontrola.

 2. Ako želite da dodate druge kontrole u isti raspored, pritisnite i držite taster SHIFT i izaberite te kontrole. Možete izabrati kontrole u drugim rasporedima kontrola.

 3. Prevucite izabrana polja u raspored. Horizontalna ili vertikalna traka pokazuje gde će polja biti postavljena kada otpustite taster miša.

Vrh odeljka

Uklanjanje kontrola iz rasporeda

Uklanjanje kontrola iz rasporeda omogućava vam da postavite kontrole na bilo koje mesto u obrascu ili izveštaju bez uticaja na položaj drugih kontrola.

Ako nameravate da obrazac ili izveštaj koristite kao deo Veb aplikacije, sve kontrole moraju da se nalaze u rasporedima.

 1. Na kartici Početak, u grupi Prikazi kliknite na dugme Prikazi, a zatim izaberite stavku Prikaz dizajna.

 2. Izaberite ćelije koje želite da uklonite iz rasporeda, uključujući sve oznake. Da biste izabrali više ćelija, pritisnite i držite taster SHIFT i kliknite na ćelije koje želite da uklonite. Da biste izabrali sve ćelije u rasporedu, na kartici Raspoređivanje, u grupi Redovi i kolone kliknite na dugme Izaberi raspored.

 3. Kliknite desnim tasterom miša na izabrane ćelije, postavite pokazivač na stavku Raspored, a zatim izaberite stavku Ukloni raspored.

  Access uklanja izabrane ćelije iz rasporeda.

 4. Ako ste ostavili neke kontrole u rasporedu, one će se sada preklapati sa kontrolama koje ste uklonili. Dok su kontrole izabrane, prevucite izabrane kontrole izvan rasporeda i pazite da ih ne otpustite u raspored.

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×