Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana sa e-poštom u programu Outlook

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana sa e-poštom u programu Outlook

Simbol čitanja naglas sa oznakom sadržaja čitača ekrana. U ovoj temi se govori o korišćenju čitača ekrana uz Office

Ovaj članak je za osobe sa oštećenim vidom koje koriste program za čitanje ekrana za Office proizvode i deo je skupa sadržaja Office pristupačnost. Uopšteniju pomoć potražite u članku Matična stranica podrške za Office.

Koristite e-poštu u Outlook pomoću tastature i čitača ekrana da biste obavili suštinske osnovne zadatke. Testirali smo ga sa naratorom i ИELJUSTIMA, ali može da funkcioniše sa drugim čitačima ekrana sve dok slede uobičajene standarde pristupačnosti i tehnike. Možete da pravite i šaljete nove e-poruke, da čitate primljene e-poruke i odgovarate na njih, pretražujete, filtrirate i štampate e-poruke, radite sa prilozima i još mnogo toga.

Napomene: 

U ovoj temi

Čitanje i odgovaranje na e-poštu ili njeno prosleđivanje

Koristite čitač ekrana i tasterske prečice da biste čitali i odgovarali na e-poštu. Čujete zvuk kada stigne nova e-pošta.

Otvaranje i čitanje e-pošte

 1. U Prijemnom poštanskom sandučetu, pritiskajte taster Tab ili kombinaciju tastera Shift+Tab dok ne čujete prvu poruku na listi poruka. Čitač ekrana najavljuje pošiljaoca, temu, datum i vreme primanja poruke i obaveštava da li je e-poruka nepročitana.

  • Da biste pregledali listu poruka, pritisnite taster sa strelicom nagore ili nadole.

  • Da biste otvorili e-poruku, pritisnite taster Enter.

  • Da biste pročitali e-poruku od vrha ka dnu, pritisnite taster SR + CTRL + R.

  • Da biste zaustavili čitanje, pritisnite taster Ctrl.

  • Da biste prešli na sledeću e-poruku, pritisnite Alt+5.

  • Da biste prešli na prethodnu e-poruku, pritisnite Alt+4.

 2. Kada završite sa čitanjem e-pošte pritisnite taster Esc da biste se vratili u Prijemno poštansko sanduče.

Odgovaranje na e-poštu

 1. U e-poruci ili na e-poruci u Prijemnom poštanskom sandučetu, uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste odgovorili samo originalnom pošiljaocu, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+R. Čujete: "Re", a zatim tema poruke.

  • Ako poruka ima više primalaca i želite svima da odgovorite, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Shift+R.

 2. Otvara se nova e-poruka sa istom temom i podešena da odgovori ili samo pošiljaocu ili svim uključenim u originalnu e-poruku. Fokus je na telu poruke. Otkucajte poruku.

 3. Kada završite sa sastavljanjem poruke, pritisnite kombinaciju tastera Alt+S da biste poslali e-poruku.

Prosleđivanje e-pošte

 1. U e-poruci ili na e-poruci u Prijemnom poštanskom sandučetu, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+F. Čujete: "FW", a zatim tema poruke.

 2. Fokus je na polju Za. Otkucajte imena primalaca.

 3. Ako želite da dodate poruku, pritiskajte taster TAB dok ne čujete "FW", a zatim tema poruke i "Uređivanje poruka", a zatim otkucajte poruku.

 4. Kada završite sa sastavljanjem poruke, pritisnite kombinaciju tastera Alt+S da biste poslali e-poruku.

da pravite i šaljete e-poruke

 1. U Prijemnom poštanskom sandučetu, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+N. Čujete: "bez naslova, poruka," pored formata poruke i "prozor, za, uređivanje".

 2. Fokus je na polju Za. Otkucajte imena primalaca.

 3. Da biste poslali kopiju, pritisnite taster Tab. Čujete: „Cc, uređivanje“. Otkucajte imena kontakata koji dobijaju kopiju.

 4. Da biste poslali skrivenu kopiju, pritisnite taster Tab. Čujete: „Bcc, uređivanje“. Otkucajte imena kontakata koji dobijaju kopiju.

  Ako ne čujete „Bcc, uređivanje“, polje Bcc je skriveno. Da biste ga otkrili, pritisnite kombinaciju tastera Alt+P, B.

 5. Da biste dodali temu e-poruke, pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Tema, uređivanje“, a zatim otkucajte poruku.

 6. Da biste dodali poruku, pritiskajte taster TAB dok ne čujete temu e-poruke, a zatim "poruka, uređivanje", a zatim otkucajte poruku.

 7. Kada završite sa sastavljanjem poruke, pritisnite kombinaciju tastera Alt+S da biste poslali e-poruku.

Rad sa fokusiranim prijemnim sandučetom

Fokusirajte se na e-poruke koje su vam najvažnije. Prema podrazumevanim postavkama, Outlook kreira prijemno poštansko sanduče Fokusirano i prijemno poštansko sanduče Ostalo. Najvažnije e-poruke se sortiraju u prijemno poštansko sanduče Fokusirano, dok su ostale i dalje pristupačne, ali vam ne smetaju, u prijemnom poštanskom sandučetu Ostalo.

Prebacujte se između prikaza prijemnog sandučeta „Fokusirano“ i „Ostalo“

Prema podrazumevanim postavkama, Outlook otvara Fokusirano prijemno sanduče.

 1. Pritiskajte taster F6 dok ne čujete „Tabela, prikaz tabele“, a zatim broj redova u prijemnom poštanskom sandučetu.

 2. Pritiskajte kombinaciju tastera Shift+Tab dok ne čujete „Dugme ’Ostalo’“, a zatim pritisnite taster Enter.

 3. Da biste se vratili na Fokusirano prijemno sanduče, pritiskajte taster F6 dok ne čujete „Tabela, prikaz tabele“, a zatim pritiskajte tastere Shift + Tab dok ne čujete „Dugme ’Fokusirano’“. Da biste izabrali, pritisnite taster Enter.

Premeštanje e-poruke iz prijemnog poštanskog sandučeta „Ostalo“ u Fokusirano prijemno sanduče

 1. U prijemnom poštanskom sandučetu Ostalo idite na e-poruku koju želite da premestite u Fokusirano prijemno sanduče.

 2. Da biste premestili e-poruku, pritisnite Shift + F10, V.

Sakrivanje Fokusiranog prijemnog sandučeta

Možete sakriti Fokusirano prijemno sanduče i raditi sa jednom listom poruka:

 1. Da biste proverili da li je Fokusirano prijemno sanduče prikazano ili već skriveno, pritiskajte taster F6 dok ne čujete „Tabela, prikaz tabele“, a zatim broj redova u prijemnom poštanskom sandučetu. Uradite nešto od sledećeg:

  • Pritisnite taster Tab jednom ako je okno Čitanje isključeno. Ako čujete „Dugme ’Fokusirano’“, prikazuje se Fokusirano prijemno sanduče.

  • Pritisnite taster Shift+Tab dvaput ako je okno Čitanje uključeno. Ako čujete „Dugme ’Ostalo’“, prikazuje se Fokusirano prijemno sanduče.

 2. Da biste sakrili Fokusirano prijemno sanduče, pritisnite tastere Alt + V, W.

Korišćenje pretrage i filtriranja za pronalaženje e-poruke

Ne gubite vreme u prekopavanju lista ili arhiva u potrazi za tom bitnom e-porukom. Koristite pretragu i filter kako biste brzo pronašli ono što tražite.

Pretraživanje za e-porukom

 1. U Prijemnom poštanskom sandučetu, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+E. Fokus se premešta na tekstualno polje Pretraga. Čujete: „Upit pretrage, uređivanje, pretraga trenutnog poštanskog sandučeta“.

 2. Da biste promenili fasciklu koju želite da pretražite, pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Trenutno poštansko sanduče“, a zatim pritisnite razmaknicu. Pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete željenu opciju, a zatim pritisnite taster Enter.

 3. Otkucajte reči pretrage.

 4. Da biste pregledali predloge, pritisnite taster sa strelicom nadole. Da biste izabrali predlog, pritisnite taster Enter. Rezultati pretrage se prikazuju u listi poruka.

 5. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete prvu poruku. Da biste pregledali listu, pritisnite taster sa strelicom nadole. Da biste otvorili e-poruku, pritisnite taster Enter.

 6. Da biste obrisali listu rezultata pretrage, pritisnite taster Esc.

  Da biste se vratili u Prijemno poštansko sanduče iz otvorene e-poruke i da biste obrisali rezultate pretrage, pritisnite dvaput taster Esc.

Korišćenje filtera za pronalaženje e-poruke

 1. U prijemnom poštanskom sandučetu, pritisnite kombinaciju tastera Alt+H, L. Fokus se pomera na prvu stavku na listi opcija filtera.

 2. Pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete željenu opciju, a zatim pritisnite taster Enter. Čujete: „Tabelarni prikaz je završio sa učitavanjem“.

 3. Da biste se premestili na listu e-pošte koja odgovara filteru, pritiskajte taster Tab dok ne čujete prvu poruku. Da biste pregledali listu, pritisnite taster sa strelicom nadole. Da biste otvorili e-poruku, pritisnite taster Enter.

 4. Da biste obrisali listu rezultata i filter, pritisnite taster Esc.

  Da biste se vratili u Prijemno poštansko sanduče iz otvorene e-poruke i da biste obrisali rezultate pretrage, pritisnite dvaput taster Esc.

Otvaranje ili dodavanje priloga

Možete da otvorite i dodate priloge u vašu e-poštu u programu Outlook.

Otvaranje priloga

Kada primite e-poruku, čitač ekrana najavljuje ako e-poruka ima priloge i broj priloženih datoteka.

 1. Otvorite e-poruku sa prilogom. Fokus je na telu poruke.

 2. Pritiskajte kombinaciju tastera Shift+Tab dok ne čujete detalje priloga, uključujući ime datoteke i tip.

 3. Da biste otvorili prilog, pritisnite taster Enter. Datoteka se otvara u kompatibilnoj aplikaciji.

Dodavanje priloga

Možete da pošaljete datoteke kao što su biografije, bilteni ili slike kao kopije ili kao OneDrive datoteke.

 1. U e-poruci, pritisnite kombinaciju tastera Alt+N, A, F. Otvara se kontekstualni meni.

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste priložili nedavno korišćenu datoteku, pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete datoteku, a zatim pritisnite taster Enter.

  • Da biste priložili datoteku sa veb lokacije, pritisnite taster W. Čujete prvu lokaciju na mreži, na primer, „OneDrive“. Da biste je izabrali, pritisnite taster Enter. Otvara se dijalog Umetni datoteku. Pritiskajte taster Tab i tastere sa strelicama dok ne čujete željenu datoteku, a zatim pritisnite kombinaciju tastera Alt+S.

  • Da biste priložili datoteku iz lokalnog skladišta, na primer, sa čvrstog diska, pritisnite taster B. Otvara se dijalog Umetni datoteku. Pritiskajte taster Tab i tastere sa strelicama dok ne čujete željenu datoteku, a zatim pritisnite kombinaciju tastera Alt+S.

Štampanje e-pošte

E-poruku možete da odštampate na papir ili u datoteku.

 1. U e-poruci ili na e-poruci u Prijemnom poštanskom sandučetu, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+P. Otvara se dijalog Štampanje.

 2. Da biste odštampali pomoću podrazumevanih postavki, pritisnite kombinaciju tastera Alt+F, P, P.

Uključivanje ili isključivanje vizuelnih ili zvučnih obaveštenja

Zvukovi ili vizuelni efekti mogu da vas obaveštavaju kada stigne nova e-poruka. Možete da isključite obaveštenja, ako morate da radite bez prekidanja.

 1. U Prijemnom poštanskom sandučetu, pritisnite kombinaciju tastera Alt+F, T. Otvara se prozor Opcije programa Outlook, fokus je na kartici Opšte.

 2. Pritisnite taster M. Otvara se kartica Pošta.

 3. Pritisnite taster Tab, a zatim pritisnite taster P. Čujete ili: „Potvrđeno“ ili „Opozvano“ iza kojeg sledi „Reprodukuj zvuk, polje za potvrdu“. Da biste potvrdili ili opozvali izbor ove opcije, pritisnite razmaknicu.

 4. Da biste prošli kroz ostale opcije obaveštenja, pritisnite taster Tab. Da biste potvrdili ili opozvali izbor opcije, pritisnite razmaknicu. Kada čujete „Pregledaj, dugme“, nema više opcija obaveštenja za izbor.

 5. Da biste potvrdili izbor i napustili prozor Opcije programa Outlook, pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Dugme ’U redu’“, a zatim pritisnite taster Enter.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za oblikovanje teksta u e-poruci u programu Outlook

Osnovni zadaci korišćenja čitača ekrana sa kalendarom u programu Outlook

Tasterske prečice za Outlook

Podesite uređaj za rad sa pristupačnošću u programu Office 365

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i kretanje po programu Outlook mail

Koristite e-poštu u programu Office za Android sa funkcijom TalkBack, ugrađenim Android čitačem ekrana, da biste uradili osnovne zadatke. Možete da pravite i šaljete nove e-poruke, da čitate primljene e-poruke i odgovarate na njih, pretražujete i filtrirate e-poruke i da radite sa porukama i prilozima , radite sa porukama i prilozima Fokusiranog prijemnog sandučeta i još mnogo toga.

Napomene: 

 • Nove Office 365 funkcije izdaju se postepeno Office 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Android čitač ekrana, TalkBack. Da biste saznali više o korišćenju programa TalkBack, idite na Android pristupačnost.

U ovoj temi

Čitanje i odgovaranje na e-poštu ili njeno prosleđivanje

Čitanje e-pošte

Prema podrazumevanim postavkama, najnovija e-pošta navedena je prva.

 1. Na listi poruka brzo prevlačite nalevo ili nadesno ili prevucite prstom nadole da biste slušali TalkBack kako čita e-poruku. Čujete informacije o svakoj e-poruci, uključujući:

  • Ime pošiljaoca

  • Datum ili vreme prijema poruke

  • Temu

  • Prvih nekoliko redova sadržaja e-poruke

 2. Da biste otvorili e-poruku, dodirnite dvaput ekran. TalkBack automatski počinje da čita poruku od početka.

  Isto tako, da biste slušali kako TalkBack čita e-poruku od vrha ka dnu, brzo prevucite nadole i nadesno. Otvara se Globalni kontekstualni meni. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Čitaj od vrha“, a zatim dodirnite dvaput ekran.

  Da biste ovlaš pregledali poruke, prevucite prstom nadole od vrha ekrana.

  Da biste se pomerali nadole kroz poruku, brzo prevucite nagore pomoću dva prsta. Da biste se pomerali nagore, brzo prevucite nadole pomoću dva prsta.

 3. Kada završite sa čitanjem poruke, da biste se vratili u prijemno poštansko sanduče, brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Dugme ’Navigacija nagore’“, a zatim dodirnite dvaput ekran.

Odgovaranje na e-poštu

 1. Kada je e-poruka otvorena, uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste odgovorili samo originalnom pošiljaocu, brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Dugme ’Odgovori’“, a zatim dodirnite dvaput ekran.

  • Ako poruka ima više primalaca i želite da odgovorite svima, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Odgovori svima’“, a zatim dodirnite dvaput ekran.

 2. Otvara se nova e-poruka sa istom temom i podešena je da odgovori pošiljaocu ili svim uključenim u originalnu e-poruku. Fokus je na telu poruke, a tastatura na ekranu je na donjoj polovini ekrana. Otkucajte poruku.

 3. Kada završite sa sastavljanjem poruke, brzo prevlačite nalevo dok ne čujete „Pošalji“, a zatim dodirnite dvaput ekran. Čujete: „Poslato, Outlook, tastatura skrivena“.

Prosleđivanje e-pošte

Pomoću funkcije TalkBack možete lako da prosledite e-poruku.

 1. Kada je e-poruka otvorena, brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Dugme ’Prosledi’“, a zatim dodirnite dvaput ekran. Otvara se nova e-poruka sa istom temom. Fokus je na polju Za, a tastatura na ekranu je na donjoj polovini ekrana.

 2. Otkucajte ime svakog primaoca.

 3. Da biste otkucali poruku, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Telo poruke“, a zatim dodirnite dvaput ekran. Otkucajte poruku.

 4. Kada završite sa sastavljanjem poruke, brzo prevlačite nalevo dok ne čujete „Pošalji“, a zatim dodirnite dvaput ekran.

Rad sa fokusiranim porukama

Fokusirajte se na e-poruke koje su vam najvažnije. Prema podrazumevanim postavkama, Outlook kreira prijemno poštansko sanduče Fokusirano i prijemno poštansko sanduče Ostalo. Najvažnije e-poruke su u prijemnom poštanskom sandučetu Fokusirano, dok su ostale i dalje pristupačne, ali vam ne smetaju, u prijemnom poštanskom sandučetu Ostalo.

Prema podrazumevanim postavkama, Outlook otvara prijemno poštansko sanduče Fokusirano. Da biste se prebacili na prijemno poštansko sanduče Ostalo:

 1. Brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Prebacivanje na drugu poštu, prekidač“, a zatim dodirnite dvaput ekran.

 2. Da biste se vratili na prijemno poštansko sanduče Fokusirano, brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Prebaci se na fokusiranu poštu, dugme“ i dodirnite dvaput ekran.

Da biste premestili e-poruku iz prijemnog poštanskog sandučeta Ostalo u prijemno poštansko sanduče Fokusirano:

 1. Idite na poruku koju želite da premestite, a zatim dodirnite dvaput ekran. Čujete: "izabrano", a zatim Detalji poruke.

 2. Brzo prevlačite nalevo dok ne čujete „Dugme ’Više opcija’“, a zatim dodirnite dvaput ekran.

 3. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Premestiti u fokusirano prijemno poštansko sanduče, dugme“, a zatim dodirnite dvaput ekran.

 4. Čujete upozorenje. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete željenu opciju, a zatim dodirnite dvaput ekran.

Da biste onemogućili prijemno poštansko sanduče Fokusirano i da biste radili sa jednom listom poruka:

 1. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Postavke“, a zatim dodirnite dvaput ekran.

 2. Brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Fokusirano prijemno poštansko sanduče, uključeno“, a zatim dodirnite dvaput ekran. Outlook sada prikazuje jednu prijemno poštansko sanduče.

da pravite i šaljete e-poruke

 1. U listi poruka, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Sastavljanje’“, a zatim dodirnite dvaput ekran. Otvara se prozor Nova poruka, sa fokusom na polju Za i tastaturom na ekranu na donjoj polovini ekrana.

 2. Otkucajte imena ili adrese e-pošte primalaca. Spisak odgovarajućih kontakata ažurira se kako kucate.

  Napomena: U zavisnosti od uređaja, možda ćete morati da brzo prevučete nadesno dok ne čujete „Pretraži imenik“, a zatim dodirnite dvaput ekran da biste potražili kontakt.

 3. Da biste izabrali kontakt, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete željeno ime, a zatim dodirnite dvaput ekran.

 4. Da biste poslali kopiju poruke drugim primaocima, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Polje Cc“, a zatim dodirnite dvaput ekran. Dodajte primaoce kao što je opisano u prethodnom koraku.

 5. Da biste poslali skrivenu kopiju drugim primaocima, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Polje Bcc“, dodirnite dvaput ekran i dodajte primaoce.

 6. Da biste dodali temu e-poruke, brzo prevucite nadesno. Čujete: „Tema, okvir za uređivanje“. Dodirnite dvaput ekran i otkucajte temu.

 7. Da biste otkucali poruku, prevucite brzo nadesno. Čujete: „Telo poruke“. Dodirnite dvaput ekran i otkucajte poruku.

 8. Kada završite sa sastavljanjem poruke, brzo prevlačite nalevo dok ne čujete „Pošalji“, a zatim dodirnite dvaput ekran.

Korišćenje pretrage i filtriranja za pronalaženje e-poruke

Ne gubite vreme u prekopavanju lista ili arhiva u potrazi za tom bitnom e-porukom. Koristite pretragu i filter kako biste brzo pronašli ono što tražite.

Pretraživanje za e-porukom

 1. U listi poruka, brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Pretraga“, a zatim dodirnite dvaput ekran.

 2. Fokus se pomera na tekstualno polje Pretraži poštu, a tastatura na ekranu je na donjoj polovini ekrana. Počnite da kucate reči za pretragu. Lista rezultata pretrage se ažurira dok kucate.

 3. Da biste pregledali rezultate pretrage, brzo prevucite nadesno. TalkBack čita detalje i poruku dok se krećete kroz listu.

 4. Kada čujete e-poruku koju želite da otvorite, dodirnite dvaput ekran.

 5. Da biste napustili Pretragu, brzo prevlačite nalevo dok ne čujete „Skupljeno dugme“, a zatim dodirnite dvaput ekran.

Korišćenje filtera za pronalaženje e-poruke

 1. U listi poruka, brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Dugme ’Filteri’“, a zatim dodirnite dvaput ekran.

 2. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete željenu opciju za filtriranje, a zatim dodirnite dvaput ekran.

 3. Da biste pregledali e-poštu koja odgovara filteru, brzo prevucite nadesno. TalkBack čita detalje poruke dok se krećete kroz listu.

 4. Kada čujete e-poruku koju želite da otvorite, dodirnite dvaput ekran.

 5. Da biste uklonili opciju filtriranja i videli sve e-poruke u listi poruka, brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Dugme ’Izbriši filter poruka’“, a zatim dodirnite dvaput ekran.

Otvaranje ili dodavanje priloga

Možete da otvorite i dodate priloge u vašu e-poruku u programu Office za Android.

Otvaranje priloga

TalkBack najavljuje ako primljena e-poruka ima priloge.

 1. Otvorite e-poruku sa jednim ili više priloga.

 2. Brzo prevlačite nalevo dok ne čujete tip datoteke, ime i veličinu, a zatim dodirnite dvaput ekran. Ako čujete „Otvori pomoću sledećih aplikacija“, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete željenu opciju, a zatim dodirnite dvaput ekran da biste je izabrali.

 3. Da biste otvorili prilog u izabranoj aplikaciji, dodirnite dvaput ekran.

Dodavanje priloga

Kao priloge možete da pošaljete datoteke kao što su biografije, fotografije ili pozive za sastanak.

Prilaganje datoteke

 1. Kada pišete poruku, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Priloži datoteke“, a zatim dodirnite dvaput ekran. Čujete: „Odaberi iz datoteka“.

 2. Da biste dodali datoteku iz programa Outlook, dodirnite dvaput ekran. Da biste dodali datoteku sa uređaja, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Odaberi iz datoteka uređaja“, a zatim dodirnite dvaput ekran.

 3. Potražite željenu datoteku, a zatim dodirnite dvaput ekran da biste je priložili.

Prilaganje fotografije

 1. Kada pišete poruku, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Priloži datoteke“, a zatim dodirnite dvaput ekran.

Da biste snimili fotografiju za prilaganje pomoću kamere uređaja:

 1. Brzo prevucite nadesno. Čujete: „Slikaj fotografiju, dugme“.

 2. Dodirnite dvaput ekran. Kamera se aktivira.

 3. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Zatvarač’“, a zatim dodirnite dvaput ekran. Fotografija je snimljena.

 4. Ako čujete „Dugme ’Zatvarač’ je sada omogućeno, gotovo“, dodirnite dvaput ekran da priložite sliku.

  Ako ne čujete„Dugme ’Zatvarač’ je sada omogućeno, gotovo“, brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete „U redu, dugme“, a zatim dodirnite dvaput ekran da priložite sliku.

Da biste priložili sliku iz Fotografija:

 1. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Odaberi iz fotografija“, a zatim dodirnite dvaput ekran.

 2. Potražite željenu sliku, a zatim dodirnite dvaput ekran.

  U zavisnosti od uređaja, možda ćete prvo morati da potražite lokaciju na kojoj je fotografija sačuvana.

Prilaganje poziva za sastanak

 1. Kada pišete poruku, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Priloži sastanak“, a zatim dodirnite dvaput ekran.

 2. Čujete: „Pošalji dostupnost“. Da biste poslali prvi dostupan vremenski interval za sastanak, dodirnite dvaput ekran.

 3. Da biste napravili novi poziv, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Napravi poziv“, a zatim dodirnite dvaput ekran. Otvara se Outlook Kalendar. Uputstva o tome kako da kreirate pozive za sastanke potražite u članku Planiranje nove zakazane obaveze ili sastanka.

 4. Kada završite planiranje sastanka, u prozoru događaja u Kalendaru brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Gotovo“, a zatim dodirnite dvaput ekran.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za oblikovanje teksta u e-pošti u programu Outlook

Korišćenje čitača ekrana za umetanje slike u programu Outlook

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana sa e-poštom u programu Outlook

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i kretanje po programu Outlook mail

Koristite Outlook na vebu sa tastaturom i čitačem ekrana da biste obavili suštinske osnovne zadatke pomoću pošte. Testirali smo ga pomoću naratora, ali može da funkcioniše sa drugim čitačima ekrana sve dok slede uobičajene standarde pristupačnosti i tehnike. Možete da pravite i šaljete nove e-poruke, da čitate primljene e-poruke i odgovarate na njih, pretražujete, filtrirate i štampate e-poruke, radite sa prilozima i još mnogo toga.

Napomene: 

 • Nove Office 365 funkcije izdaju se postepeno Office 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • Da biste saznali više o čitačima ekrana, idite na članak Kako čitači ekrana rade sa sistemom Microsoft Office.

 • Trenutno ažuriramo Outlook.office.com (Outlook na vebu). Neki ljudi već koriste novi Outlook, a za druge klasična verzija će biti podrazumevano iskustvo dok ne dovršimo ažuriranje. Dodatne informacije potražite ovde: Pronalaženje pomoći za Outlook na vebu. Budući da se uputstva u ovoj temi odnose na novo iskustvo, preporučujemo da se prebacite sa klasičnog iskustva na novi Outlook. Da biste se prebacili na novi Outlook, pritiskajte Ctrl + F6 dok ne čujete „Komanda, isprobajte novi Outlook“, a zatim pritisnite Enter. Ako čujete „Traka sa alatkama sa komandama“ umesto „Komanda, isprobajte novi Outlook“, već koristite novi Outlook.

 • Ova tema pretpostavlja da je Okno za čitanje isključeno.

 • Kada koristite Outlook na vebu, preporučujemo da koristite Microsoft Edge kao veb pregledač. Zbog toga što se Outlook na vebu pokreće u veb pregledaču, tasterske prečice se razlikuju od onih u programu za stone računare. Na primer, koristićete tastere Ctrl+F6 umesto tastera F6 za ulazak i izlazak iz komandi. Pored toga, uobičajene prečice kao što su F1 (Pomoć) i Ctrl+O (Otvori) važe za veb pregledač – a ne za Outlook na vebu.

U ovoj temi

Čitanje i odgovaranje na e-poštu ili njeno prosleđivanje

Koristite čitač ekrana i tasterske prečice da biste čitali i odgovarali na e-poštu. Čujete zvuk kada stigne nova e-pošta.

Savet: Možete da se krećete kroz poruke ako ne koristite prikaz razgovora. Da biste je isključili, pritisnite kombinaciju tastera ALT + Q, pritiskajte taster TAB dok ne čujete "postavke, dugme" i pritisnite taster ENTER da biste otvorili meni Postavke . Pritiskajte taster TAB dok ne čujete "prikaz razgovora", a zatim trenutno izabrana opcija. Ako nije isključeno, pritisnite taster sa strelicom nadole dok ne čujete "izabrano, isključeno" i pritisnite taster ESC da biste zatvorili meni Postavke .

Čitanje e-pošte

Idite na e-poruku na listi poruka u Pošti i slušajte kako čitač ekrana čita e-poruku i detalje o njoj.

Napomena: Okno za čitanje mora da bude isključeno pre nego što budete sledili ova uputstva. Da biste to potvrdili, pritisnite kombinaciju tastera ALT + Q, pritiskajte taster TAB dok ne čujete "postavke, dugme" i pritisnite taster ENTER da biste otvorili meni Postavke . Pritiskajte taster TAB dok ne čujete "okno za čitanje", a zatim trenutno izabrana opcija. Ako čujete "Prikaži sa desne strane" ili "Prikaži na dnu", pritisnite taster sa strelicom nadole dok ne čujete "Sakrij se" i pritisnite taster ESC da biste zatvorili meni Postavke .

 1. U glavnom prikazu pošte , pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + F6 ili SHIFT + Ctrl + F6 dok ne čujete "lista poruka, region, znamenitost regiona" i pritisnite taster TAB dok ne čujete "lista poruka", a zatim naslov e-poruke u prijemnom poštanskom sandučetu.

 2. Pritiskajte taster sa strelicom nadole ili nagore dok ne pronađete željenu e-adresu, a zatim pritisnite taster ENTER da biste otvorili poruku u oknu sa sadržajem.

 3. Da biste pročitali kroz celu e-poruku, pritisnite taster SR + R. Da biste zaustavili čitanje, pritisnite taster Ctrl. Da biste zatvorili e-poruku i vratili se na listu poruka, pritisnite taster ESC.

Odgovaranje na e-poštu

Koristite čitač ekrana da biste odmah odgovorili na e-poruke u Outlook na vebu.

 1. Na listi poruka ili u otvorenoj e-poruci, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+R na e-poruci na koju želite da odgovorite. Ako želite da odgovorite svim pošiljaocima, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Shift+R. Čujete: "okno sadržaja, telo poruke, uređivanje".

 2. Otkucajte odgovor.

 3. Da biste poslali e-poruku, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Enter.

Prosleđivanje e-pošte

Možete lako da prosledite e-poštu pomoću tasterskih prečica i čitača ekrana.

 1. Na listi poruka ili u otvorenoj e-poruci, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Shift+F na e-poruci koju želite da prosledite. Čujete: "okno sadržaja, kombinovani okvir koji se može uređivati". Fokus je na polju Za e-poruke.

 2. Otkucajte ime ili e-adresu primaoca. Kada počnete da pišete, Outlook na vebu vam nudi odgovarajuće predloge. Da biste pregledali predloge, pritisnite taster sa strelicom nadole. Ako pronađete prave osobe između predloga, pritisnite taster ENTER da biste ih dodali u polje za .

 3. Pritiskajte taster TAB dok ne čujete "telo poruke, uređivanje", a zatim otkucajte poruku.

 4. Da biste poslali e-poruku, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Enter.

Sastavljanje i slanje e-poruke

Neka vam čitač ekrana pomogne da napravite novu poruku i da je pošaljete drugima.

 1. U glavnom prikazu Pošte, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+N. Čujete: "okno sadržaja, kombinovani okvir koji se može uređivati". Fokus je na polju Za nove e-poruke.

 2. Otkucajte ime ili e-adresu primaoca. Kada počnete da pišete, Outlook na vebu vam nudi odgovarajuće predloge. Da biste pregledali predloge, pritisnite taster sa strelicom nadole. Ako pronađete ispravne osobe između predloga, pritisnite taster ENTER da biste ih dodali u polje za .

 3. Ako želite da pošaljete kopiju e-poruke nekome, pritiskajte taster TAB dok ne čujete: "kombinovani okvir za uređivanje". Otkucajte adresu e-pošte kopiranja.

 4. Pritisnite taster Tab. Čujete: "Dodaj temu". Otkucajte temu e-poruke.

 5. Pritisnite taster Tab. Čujete: „Telo poruke, uređivanje“.

 6. Otkucajte poruku.

  Savet: Da biste prešli na opcije oblikovanja poruke, pritiskajte taster TAB dok ne čujete: "Opcije oblikovanja". Da biste se premestili na meni opcija oblikovanja, pritiskajte tastere sa strelicama nalevo ili nadesno. Da biste izabrali ili da biste razvili podmenije, pritisnite razmaknicu.

 7. Da biste poslali e-poruku, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Enter.

Korišćenje pretrage i filtriranja za pronalaženje e-poruke

Ne troљite vreme na kopanje po listama ili arhivama za tu važnu e-poruku. Koristite pretragu i filter kako biste brzo pronašli ono što tražite.

Pretraživanje za e-porukom

Koristite pretragu da biste za tren oka pronašli određene e-poruke.

 1. U glavnom prikazu pošte pritisnite kombinaciju tastera ALT + Q. Čujete: „Pretraga, uređivanje“.

 2. Otkucajte reči za pretragu i pritisnite taster Enter. Fokus se premešta na listu rezultata pretrage. Čujete "lista poruka", a zatim broj pronađenih stavki.

  Savet: Možete da pretražujete po temi, pošiljaocu ili datumu e-poruke.

 3. Da biste se kretali kroz rezultate pretrage, pritiskajte tastere sa strelicama nagore ili nadole. Čujete rezultate dok se krećete kroz listu.

 4. Da biste obrisali reči za pretragu i vratili se na glavni prikaz " Pošta ", pritisnite kombinaciju tastera SHIFT + Ctrl + F6 dok ne čujete "Pretraga, skupljena," pritisnite taster TAB jednom da biste čuli "Izađi iz pretrage" i pritisnite taster ENTER.

  Savet: Takođe možete da koristite pretragu programa Microsoft Edge da biste pronašli određeni tekst u otvorenoj e-poruci. U bilo kom prikazu u aplikaciji poštapritisnite F3. Čujete: „Unesite tekst za pretragu, uređivanje“. Otkucajte reči za pretragu i pritisnite taster Enter.

Filtriranje e-pošte

Da biste pobrojali e-poruke na korisniji način, možete da ih filtrirate ili sortirate, na primer po datumu, pominjanjima ili pošiljaocu.

 1. Na listi poruka pritisnite kombinaciju tastera SHIFT + TAB. Čujete: "dugme" Filtriraj ". Pritisnite razmaknicu da biste otvorili meni filter.

 2. Da biste se kretali kroz meni, pritiskajte taster sa strelicom nagore ili nadole dok ne čujete opciju koju želite da izaberete. Da biste razvili opcije menija, pritisnite razmaknicu. Da biste izabrali opciju, pritisnite razmaknicu.

 3. Da biste uklonili filter, na listi poruka pritisnite kombinaciju tastera SHIFT + TAB. Čujete trenutni filter. Pritisnite razmaknicu da biste uklonili filter.

Preuzimanje ili Dodavanje priloga

U Outlook na vebu možete da preuzmete i dodate priloge u e-porukama.

Preuzimanje priloga

Kada čitač ekrana čita e-poruku u listi poruka i u oknu za čitanje, čujete obaveštenje ako e-poruka sadrži priloge.

 1. U oknu za čitanje, na e-poruci, pritiskajte taster TAB dok ne čujete ime priloga.

 2. Jednom pritisnite taster Tab. Čujete: "Preuzmi, dugme". Pritisnite taster ENTER.

 3. Kada čitači ekrana najavite novo obaveštenje, pritisnite kombinaciju tastera ALT + N da biste premestili fokus tamo. Zatim pritisnite taster TAB ili kombinaciju tastera SHIFT + TAB da biste pregledali opcije i pritisnite taster ENTER da biste izabrali.

Dodavanje priloga

Možete da pošaljete datoteke kao što su biografije, bilteni ili slike slatkih maca kao kopije ili kao OneDrive datoteke.

Dodavanje datoteke iz usluge OneDrive

 1. Kada komponujeљ novu poruku, pritiskajte taster TAB dok ne čujete "Priloži, skupljeni, stavku menija", a zatim pritisnite razmaknicu da biste otvorili meni.

 2. Pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete "Potraži lokacije u oblaku" i pritisnite taster ENTER. Fokus je na vašoj OneDrive fascikli.

 3. Na listi datoteka, pritiskajte taster sa strelicom nagore ili nadole dok ne čujete ime datoteke koju želite da priložite. Datoteka je automatski izabrana.

 4. Pritiskajte taster TAB dok ne čujete "dugme ' dalje '", a zatim pritisnite taster ENTER. Čujete: "Prebaci se na prikaz pločica".

 5. Da biste datoteku priložili kao kopiju ili delili kao OneDrive veze, pritiskajte taster TAB dok ne čujete opciju koju želite da izaberete, a zatim pritisnite taster ENTER.

Dodavanje lokalne datoteke sa računara

 1. Kada komponujeљ novu poruku, pritiskajte taster TAB dok ne čujete "Priloži, skupljeni, stavku menija", a zatim pritisnite razmaknicu da biste otvorili meni. Čujete: "Potraži ovaj računar". Pritisnite razmaknicu. Otvara se dijalog sistema Windows Otvori datoteku.

 2. Koristite taster TAB i tastere sa strelicama da biste prešli na datoteku koju želite da priložite i pritisnite taster ENTER.

Štampanje e-pošte

E-poruku možete da odštampate na papir ili u datoteku.

 1. Na listi poruka, na e-poruci koju želite da odštampate, pritisnite kombinaciju tastera SHIFT + F10 da biste otvorili Kontekstualni meni.

 2. Pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete „Štampanje, stavka menija“, a zatim pritisnite taster Enter. Otvara se dijalog za štampanje.

 3. U dijalogu izaberite opcije štampanja. Da biste se kretali između opcija, pritiskajte taster Tab. Da biste razvili menije opcije, pritisnite razmaknicu. Da izaberete opciju, pritisnite Enter.

 4. Da biste odštampali, pritiskajte taster TAB dok ne čujete "dugme ' Odštampaj '", a zatim pritisnite taster ENTER.

Korišćenje mraиnog režima

Ako Outlook na vebu prikažete u mraиnoj prostoriji, pomoću mraиnog režima možete da umanite napetost na očima.

 1. U glavnom prikazu pošte , pritisnite kombinaciju tastera ALT + Q, pritiskajte taster TAB dok ne čujete "postavke, dugme" i pritisnite taster ENTER da biste otvorili meni Postavke .

 2. Pritiskajte taster TAB dok ne čujete "isključeno, tamni režim" i pritisnite taster ENTER da biste preklopili režim.

 3. Da biste zatvorili meni Postavke, pritisnite Esc.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za proveru pravopisa i gramatike u programu Outlook

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana sa kalendarom u programu Outlook

Tasterske prečice za Outlook

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i kretanje po programu Outlook mail

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Napomena:  Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li da nam javite da li su informacije bile korisne? Ovo je članak na engleskom jeziku za referencu.​

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×