Organizovanje beležaka

Program Microsoft Office OneNote 2007 vam, poput papirnih beležnica i registratora, pruža mogućnost da informacije organizujete u beležnice koje sadrže stranice i odeljke. Stranice, odeljke i dodatne beležnice možete po potrebi da dodate kad god i gde god se za to ukaže potreba, a s istom lakoćom možete da ih preimenujete, premestite ili izbrišete.

Tipična OneNote beležnica sastoji se iz više odeljaka. Unutar svakog odeljka nalaze se pojedinačne stranice i podstranice u kojima pravite beleške. Program OneNote nije ograničen ni na jedan poseban stil organizacije. Beleške možete da organizujete na način koji želite, a ako se predomislite lako ga je promeniti.

Izaberite jednu od sledećih mogućnosti:

Rad sa stranicama i podstranicama

Rad sa odeljcima

Rad sa stranicama i podstranicama

U programu OneNote možete praviti beleške bilo gde na stranici. Označene kartice stranica duž prozora stranice identifikuju svaku stranicu kako biste lako mogli da prikažete svaku od njih. Takođe, kartice stranica olakšavaju dodavanje novih stranica bilo gde u beležnici.

Dodavanjem podstranica možete da kreirate grupe povezanih stranica. Svaka grupa će imati jednu primarnu stranicu i onoliko podstranica koliko odredite. Grupu kao jedinicu možete lako da izaberete i tako pojednostavite zadatke stranica (na primer, njihovo kopiranje, premeštanje ili slanje u e-poruci). Naslovi podstranica takođe mogu da vam pomognu da organizujete informacije.

Kreiranje nove stranice ili podstranice

Postupite na neki od sledećih načina:

 • Kliknite na dugme Nova stranica koje se nalazi iznad kartica stranica da biste kreirali novu stranicu.

 • Kliknite na strelicu pored dugmeta Nova stranica, a zatim izaberite stavku Nova podstranica da biste kreirali novu podstranicu.

  Savet: Novu podstranicu možete da kreirate i tako što ćete desnim tasterom miša kliknuti na karticu stranice, a zatim u priručnom meniju izabrati stavku Nova podstranica.

Dodavanje ili menjanje naslova stranice

 • Naslov upišite direktno u oblast naslova na vrhu stranice. Svaki naslov stranice pojaviće se i na odgovarajućoj kartici stranice. Ako oblast naslova ostavite praznu, prvi red vaših beležaka će automatski postati naslov stranice.

  Da biste preimenovali stranicu, kliknite na njenu karticu, a zatim u oblast naslova upišite drugi naslov.

Brisanje stranice ili podstranice

 • Da biste izbrisali stranicu ili podstranicu, kliknite desnim tasterom miša na njenu karticu, a zatim izaberite stavku Izbriši.

Menjanje datuma stranice

 1. Kliknite na datum ispod naslova stranice, a zatim kliknite na ikonu kalendara koja će se pojaviti.

 2. U kalendaru kliknite na datum koji želite da se prikaže na stranici. Kliknite na dugme Danas da biste izabrali današnji datum.

  Napomena: Novi datum koji izaberete trajno će zameniti stari datum stranice. On će se koristiti i prilikom pretraživanja beležaka.

Biranje jedne ili više stranica

 • Da biste izabrali stranicu, kliknite na karticu te stranice kako biste prešli na nju, a zatim ponovo kliknite na karticu stranice da biste je izabrali.

 • Da biste izabrali grupu stranica, izaberite primarnu stranicu u toj grupi, a zatim dvaput kliknite na njenu karticu.

 • Da biste izabrali nekoliko stranica koje ne pripadaju grupi, držite pritisnut taster CTRL ili taster SHIFT i kliknite na kartice stranica koje želite da izaberete.

Grupisanje postojećih stranica

 1. Kliknite i prevucite karticu stranice koju ste izabrali kao primarnu tako da ona bude prva na listi stranica koje želite da grupišete.

 2. Držite pritisnut taster CTRL ili taster SHIFT i kliknite na kartice stranica koje želite da grupišete.

 3. Kliknite desnim tasterom miša na izabrane stranice, a zatim izaberite stavku Grupiši stranice.

Razgrupisavanje stranica

 • Kliknite desnim tasterom miša na karticu stranice ili na neku od kartica podstranica, a zatim izaberite stavku Razgrupiši stranice da biste grupu stranica razdvojili na pojedinačne stranice.

Premeštanje stranice ili podstranice unutar odeljka

 1. Kliknite na karticu stranice koju želite da premestite i prevucite je na novu lokaciju. Mali trougao će pokazati mesto na koje će stranica biti postavljena.

  • Držite pritisnut taster CTRL ili taster SHIFT i kliknite na kartice stranica koje želite da premestite da biste izabrali više stranica ili podstranica.

  • Ako podstranicu prevučete na novu lokaciju, ona će postati primarna stranica. Da biste premestili primarnu stranicu i njene podstranice, izaberite je kao i njene podstranice, a zatim ih zajedno premestite.

 2. Prevlačite karticu stranice nagore ili nadole dok se trouglasti indikator ne nađe na željenoj lokaciji, a zatim otpustite taster miša.

Premeštanje stranice ili podstranice u drugi odeljak

 1. Kliknite na karticu stranice koju želite da premestite, a zatim je prevucite preko kartice odeljka u koji želite da je premestite.

  Savet: Takođe, možete da kliknete desnim tasterom miša na karticu stranice ili podstranice koju želite da premestite, zatim da u priručnom meniju postavite pokazivač na stavku Premesti stranicu u, a da potom izaberete stavku Drugi odeljak.

  • Držite pritisnut taster CTRL ili taster SHIFT i kliknite na kartice stranica koje želite da premestite da biste izabrali više stranica ili podstranica.

  • Ako podstranicu premestite na novu lokaciju, ona će postati primarna stranica. Da biste premestili primarnu stranicu i njene podstranice, izaberite je kao i njene podstranice, a zatim ih zajedno premestite.

 2. U dijalogu Premeštanje ili kopiranje stranica izaberite odeljak u koji želite da premestite stranicu ili podstranicu, a zatim kliknite na dugme Premesti.

Kopiranje i lepljenje hiperveze na aktuelnu stranicu

Na bilo koju stranicu u beležnici možete dodati hipervezu od izabranog teksta da biste prešli na drugu stranicu u beležnici. Ovo je korisno za unakrsno upućivanje na beleške ili za kreiranje sadržaja na prvoj stranici svakog odeljka u beležnici.

 1. Na bočnoj margini kliknite desnim tasterom miša na karticu stranice na koju bi hiperveza trebalo da upućuje.

 2. U priručnom meniju izaberite stavku Kopiraj hipervezu ka ovoj stranici.
  Hiperveza do izabrane stranice i naslov stranice će biti iskopirani u ostavu.

 3. Kliknite na lokaciju na stranici koja bi trebalo da sadrži hipervezu.

 4. U meniju Uređivanje izaberite stavku Nalepi.
  OneNote će umetnuti hipervezu koja će, kada se na nju klikne, prikazati svoju odredišnu stranicu.

  Savet: Kliknite na dugme Nazad na traci sa alatkama Standardno da biste se brzo vratili na prethodnu stranicu nakon što kliknete na hipervezu.

Preraspoređivanje beležaka na stranici

 • Kliknite na gornju ivicu kontejnera za beleške koji želite da premestite, a zatim ga prevucite na novu lokaciju na stranici.

  Saveti

  • Da biste premestili pasus, pomerite pokazivač na regulator pasusa dok se pokazivač ne pretvori u ukrštene strelice, a zatim prevucite pasus na novu lokaciju na stranici. Ako izabrani pasus koji želite da premestite sadrži uvučene pasuse, i oni će se premestiti zajedno sa njim. Da biste izabrali samo gornji pasus, ponovo kliknite na njegov regulator.

  • Kontejnere za beleške možete da objedinite tako što ćete istovremeno pritisnuti taster SHIFT i prevući jedan kontejner preko drugog.

  • Kada ih premeštate po stranici, kontejneri za beleške i druge stavke na stranici podrazumevano će se prikačiti na nevidljivu koordinatnu mrežu. Ovo olakšava poravnavanje kontejnera za beleške, slika i drugih elemenata na stranici. Ovu postavku možete privremeno ukinuti tako što ćete držati pritisnut taster ALT dok prevlačite kontejner za beleške.

Vrh stranice

Rad sa odeljcima

U nekim registratorima beleške su organizovane po odeljcima pomoću razdelnika sa karticama, pri čemu se svaki od njih može označiti različitom temom. U programu OneNote, kartice na vrhu trenutne stranice predstavljaju odeljke (i sve fascikle) u beležnici koja je trenutno otvorena. Svaki odeljak u beležnici skladišti se u .one datoteci u fascikli „OneNote beležnice“ koja se nalazi u podrazumevanoj fascikli za dokumente na vašem računaru.

Kreiranje novog odeljka

 1. U meniju Datoteka postavite pokazivač na stavku Novo, a zatim izaberite stavku Odeljak.

  Savet: Nove odeljke možete da kreirate i tako što ćete desnim tasterom miša kliknuti na postojeću karticu odeljka, a zatim u priručnom meniju izabrati stavku Novi odeljak.

 2. Upišite novi naslov u izabranu karticu odeljka, a zatim pritisnite taster ENTER.

Otvaranje odeljka

 1. U meniju Datoteka postavite pokazivač na stavku Otvori, a zatim izaberite stavku Odeljak.

 2. U dijalogu Otvaranje datoteke pronađite datoteku odeljka koji želite da otvorite, a zatim kliknite na dugme Otvori.

Premeštanje odeljka

Pošto se vremenom veličina beležnica povećava, možda će se ukazati potreba da promenite redosled kartica odeljaka koje ste dodali.

Da biste brzo premestili karticu odeljka na novu lokaciju u aktuelnoj beležnici, postupite na neki od sledećih načina:

 • Na vrhu aktuelne stranice izaberite i prevucite karticu odeljka na levu ili desnu stranu. Pojaviće se mali trougao koji označava novu lokaciju.

 • Na levoj margini, na vrhu trake Navigacija kliknite na dugme Razvij traku za navigaciju (dvostruka strelica) da biste prikazali odeljke svih otvorenih beležnica, a zatim svaku karticu stranice prevucite nagore ili nadole na njenu novu lokaciju. Prilikom prevlačenja odeljka pojaviće se horizontalna linija koja označava novu lokaciju.

Da biste premestili odeljak iz aktuelne beležnice u fasciklu ili drugu beležnicu, postupite na sledeći način:

 1. Na vrhu aktuelne stranice kliknite desnim tasterom miša na karticu stranice koju želite da premestite, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Premesti.

 2. U dijalogu Premeštanje odeljka u postupite na neki od sledećih načina:

  • U listi izaberite odredišnu karticu trenutnog odeljka, a zatim kliknite na dugme Premesti ispred da biste ga premestili ispred druge kartice odeljka.

  • U listi izaberite odredišnu karticu trenutnog odeljka, a zatim kliknite na dugme Premesti iza da biste ga premestili iza druge kartice odeljka.

  • U listi izaberite odredišnu grupu odeljaka ili beležnicu, a zatim kliknite na dugme Premesti u da biste trenutni odeljak premestili u drugu grupu odeljaka ili u beležnicu koja ne sadrži odeljke.

   Savet: Da biste kreirali novu grupu odeljaka, izaberite lokaciju u listi, a zatim, pre nego što premestite trenutni odeljak, izaberite stavku Kreiraj novu grupu odeljaka.

Preimenovanje odeljka

 1. Kliknite desnim tasterom miša na karticu odeljka koji želite da preimenujete, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Preimenuj.

 2. Upišite novo ime odeljka, a zatim pritisnite taster ENTER.

Brisanje odeljka

 • Kliknite desnim tasterom miša na karticu odeljka koji želite da izbrišete, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Izbriši.

Kopiranje i lepljenje hiperveze u aktuelni odeljak

Na bilo koju stranicu u beležnici možete dodati hipervezu od izabranog teksta da biste prešli na drugi odeljak u beležnici. Ovo vam može koristiti ukoliko želite da napravite unakrsno upućivanje na beleške ili da kreirate sadržaj na prvoj stranici svakog odeljka u beležnici.

 1. Kliknite desnim tasterom miša na karticu odeljka na koji bi hiperveza trebalo da upućuje.

 2. U priručnom meniju izaberite stavku Kopiraj hipervezu ka ovom odeljku.
  Hiperveza do izabrane stranice i naslov stranice će biti iskopirani u ostavu.

 3. Kliknite na lokaciju na stranici koja bi trebalo da sadrži hipervezu.

 4. U meniju Uređivanje izaberite stavku Nalepi.
  OneNote će umetnuti hipervezu koja će, kada se na nju klikne, prikazati svoj odredišni odeljak.

  Savet: Na traci sa alatkama Standardno kliknite na dugme Nazad da biste se brzo vratili na prethodnu stranicu nakon što kliknete na hipervezu.

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×