Održavanje sastanka u svojstvu izlagača

Koristite opcije za Lync Online učesnike i upravljanje sadržajem da bi sastanak bio produktivan i bez ometanja.

Važno:  Ako niste organizator ili glavni izlagač, imajte na umu da mnoge od ovih opcija utiču na to šta druge osobe mogu da vide, čuju ili rade na sastanku. Preporučujemo da izlagač bude pažljiv.

Šta želite da uradite?

Upravljanje učesnicima

Prikazivanje ili skrivanje spiska učesnika

Privremeno isključivanje ili ponovno uključivanje zvuka učesnika

Menjanje privilegija izlagača ili učesnika tokom sastanka

Primanje osoba u hol ili odbijanje njihovog pristupa

Pokretanje odvojenih razgovora sa učesnicima

Pozivanje drugih osoba na sastanak

Rad sa sadržajem sastanka

Otpremanje ili priprema sadržaja pre sastanka

Prikazivanje sadržaja sastanka koji je već otpremljen

Deljenje programa ili radne površine

Otpremanje PowerPoint datoteke radi prezentacije

Otpremanje priloga da bi učesnici mogli da ih pregledaju i sačuvaju

Komentarisanje PowerPoint prezentacije ili bele table

Dodavanje bele table ili ankete u sastanak

Prikazivanje ili skrivanje bine

Menjanje dozvola za sadržaj

Menjanje ko može da komentariše PowerPoint prezentacije

Kontrolisanje ko može privatno da vidi sadržaj sastanka

Menjanje ko ima pristup sadržaju sastanka

Menjanje ko može da prikaže i sačuva priloge

Dodavanje videa u sastanak

Završavanje sastanka i izlaz iz njega

Izlaz iz sastanka i njegovo završavanje

Napuštanje sastanka i dozvoljavanje da se on nastavi

Upravljanje učesnicima

Većinu zadataka upravljanja sastankom možete da obavite ako kliknete desnim tasterom miša na jednu osobu ili više njih u spisku učesnika, odnosno ako koristite meni Opcije za osobe Dugme „Opcije za osobe“ u programu Lync .

Prikazivanje ili skrivanje spiska učesnika

 • U prozoru razgovora kliknite na meni Opcije za osobe, a zatim izaberite stavku Prikaži spisak učesnika.

Najbolje je da spisak učesnika bude vidljiv da biste mogli da pratite ko je prisutan, ko govori i ko možda ima problema sa zvukom ili deljenjem. Međutim, možda ćete morati da sakrijete spisak učesnika da biste, na primer, pregledali dugačak razgovor preko trenutnih poruka.

Privremeno isključivanje ili ponovno uključivanje zvuka učesnika

 • Da biste upravljali zvukom pojedinaca, kliknite desnim tasterom miša na ime u spisku učesnika, a zatim kliknite na Privremeno isključi ili Ponovo uključi.

  Važno:  Možete da privremeno isključite i ponovo uključite zvuk učesnika koji koriste Lync za audio pozive. Ne možete da privremeno isključite ili ponovo uključite zvuk učesnika koji su povezani telefonom na zvuk sastanka, to jest, osobe koje koriste funkciju „Pozovi me“ programa Lync da bi Lync sastanak pozvao broj telefona ili osobe koje su povezane pozivanjem. (Osobe koje su se povezale preko telefona mogu da pritisnu *1 na telefonu da bi pristupile tonskim komandama za audio funkcije, kao što su privremeno isključivanje i ponovno uključivanje.)

Menjanje privilegija izlagača ili učesnika tokom sastanka

 • Uradite nešto od sledećeg:

  • U spisku učesnika kliknite desnim tasterom miša na nekog učesnika, a zatim kliknite na Učini izlagačem ili Učini učesnikom, po potrebi.

  • Kliknite na meni Opcije za osobe, a zatim kliknite na Postavi svakoga za učesnika.

   Savet:  Odaberite ovu opciju kada ima mnogo izlagača ako to ometa tok sastanka.

Primanje osoba u hol ili odbijanje njihovog pristupa

Hol sastanka se koristi samo za učesnike koji se povezuju na sastanak preko VoIP-a. Učesnici koji se povezuju na sastanak pozivanjem telefonom zaobići će hol sastanka.

 • Da biste primili osobe u hol ili odbili njihov pristup, uradite nešto od sledećeg:

  • U spisku učesnika u opciji Hol kliknite na Propusti sve ili Zabrani svima.

  • U spisku učesnika pored imena svakog učesnika kliknite na Propusti ili Zabrani po potrebi.

Pokretanje odvojenih razgovora sa učesnicima

 • U spisku učesnika izaberite osobu ili više njih, kliknite desnim tasterom miša na izabrana imena, a zatim kliknite na željenu opciju kontakta.

Pozivanje drugih osoba na sastanak

Da biste pozvali druge osobe pomoću programa Lync Online, uradite sledeće:

 1. (Opciono) Da biste promenili opcije pristupa ili izlagača za osobe koje želite da pozovete, uradite sledeće:

  • U prozoru Lync Online sastanka ili prozoru grupnog razgovora kliknite na Informacije o pridruživanju i opcije sastanka.

  • U dijalogu Informacije o pridruživanju i opcije sastanka kliknite na dugme Opcije sastanka.

  • Promenite opcije sastanka po potrebi. Više informacija potražite u članku Menjanje opcija sastanka tokom sastanka.

 2. Izaberite meni Opcije za osobe, a zatim izaberite stavku Pozovi po imenu ili broju telefona.

Da biste pozvali druge osobe slanjem e-pošte, uradite sledeće:

 1. Izaberite meni Opcije za osobe, a zatim izaberite stavku Pozovi putem e-pošte.

 2. (Opciono) Da biste promenili opcije pristupa ili izlagača za osobe koje želite da pozovete, u pozivu za sastanak kliknite na Opcije sastanka. Više detalja potražite u članku Podešavanje opcija sastanka na mreži.

Vrh stranice

Rad sa sadržajem sastanka

U programu Lync Online sadržaj sastanka se prikazuje desno od spiska učesnika u oblasti koja se naziva bina. Ako ste aktivni izlagač, koristićete Microsoft PowerPoint prezentacije, bele table i ankete u ovoj oblasti. Kada delite program ili radnu površinu, sve ostale osobe na sastanku vide šta delite na bini.

Otpremanje ili priprema sadržaja pre sastanka

Pre početka sastanka uradite sledeće:

 1. U Microsoft Office Outlook klijentu za razmenu poruka i saradnju Kalendar otvorite poziv za sastanak koji ste planirali, a zatim kliknite na Pridružite se sastanku na mreži.

 2. U prozoru razgovora uradite nešto ili sve od sledećeg:

  • Kliknite na meni Deli da biste delili radnu površinu ili program, otpremili PowerPoint prezentaciju, dodali belu tablu ili napravili novu anketu.

  • Kliknite na dugme Dodaj ili prikaži priloge da biste otpremili datoteku.

Više informacija potražite u odgovarajućim procedurama kasnije u ovoj temi.

Prikazivanje sadržaja sastanka koji je već otpremljen

 • U prozoru sastanka kliknite na Deli, postavite pokazivač na Nedavni sadržaj, a zatim kliknite na sadržaj koji želite da prikažete.

Deljenje programa ili radne površine

Otpremanje PowerPoint datoteke radi prezentacije

 1. U prozoru sastanka kliknite na Deli, a zatim izaberite stavku PowerPoint prezentacija.

 2. Izaberite datoteku koju želite da dodate, a zatim kliknite na Otpremi. Više informacija potražite u članku Davanje PowerPoint prezentacije.

Otpremanje priloga da bi učesnici mogli da ih pregledaju i sačuvaju

Da biste otpremili dokument da bi učesnici mogli da ga sačuvaju na svom računaru, uradite sledeće:

 1. U prozoru razgovora kliknite na dugme Dodaj ili pregledaj priloge.

 2. U dijalogu Prilozi kliknite na Dodaj priloge.

 3. Izaberite datoteku koju želite da dodate, a zatim kliknite na Otpremi.

Komentarisanje PowerPoint prezentacije ili bele table

 • Na bini sastanka, u donjem levom uglu trake sa alatkama za komentarisanje kliknite na željenu alatku za komentarisanje.

Svako ko je na sastanku može da komentariše belu tablu ili PowerPoint slajd na sledeći način:

 • Koristite Laserski pokazivač, tačku u boji koja je označena vašim imenom

 • Umetnite linije ili oblike

 • Dodajte tekst

 • Crtajte ili istaknite nešto pomoću Olovke

 • Dodajte oznaku strelice, oznaku potvrde ili oznaku X

 • Umetnite datoteku slike

Informacije o alatkama za komentarisanje potražite u članku Saradnja na beloj tabli.

Napomena:  Alatke za komentarisanje nisu dostupne za deljeni sadržaj. Ako delite radnu površinu ili program, druge osobe moraju da zatraže dozvolu pre menjanja sadržaja koji delite.

Dodavanje bele table ili ankete u sastanak

 • U prozoru sastanka kliknite na Deli, a zatim izaberite stavku Nova bela tabla ili Nova anketa.

Informacije potražite u člancima Saradnja na beloj tabli i Održavanje ankete.

Prikazivanje ili skrivanje bine

 • U prozoru sastanka kliknite na Deli, a zatim izaberite stavku Prikaži fazu.

Vrh stranice

Menjanje dozvola za sadržaj

Možete da promenite ko može da radi šta sa deljenim sadržajem.

Menjanje ko može da komentariše PowerPoint prezentacije

 1. U prozoru razgovora kliknite na Informacije o pridruživanju i opcije sastanka.

 2. U dijalogu Informacije o pridruživanju i opcije sastanka kliknite na dugme Opcije sastanka.

 3. U dijalogu Opcije sastanka na mreži u opciji Privilegije promenite stavku Komentarisanje prezentacija na Samo izlagači, Svi ili Niko.

Kontrolisanje ko može privatno da vidi sadržaj sastanka

Podrazumevano, samo izlagači mogu privatno da vide sadržaj sastanka bez uticaja na to šta vide druge osobe na sastanku. Drugi izlagači mogu svojom brzinom da se kreću kroz PowerPoint slajdove koje prikazujete, odnosno mogu da pređu na neku drugu stavku u Listi sadržaja.

Da biste promenili opcije privatnog pregledanja sadržaja sastanka, uradite sledeće:

 1. U prozoru razgovora kliknite na Informacije o pridruživanju i opcije sastanka.

 2. U dijalogu Informacije o pridruživanju i opcije sastanka kliknite na dugme Opcije sastanka.

 3. U dijalogu Opcije sastanka na mreži u opciji Privilegije promenite stavku Pregledaj privatno na Samo izlagači, Svi ili Niko.

Napomena:  Deljene radne površine ili programi ne mogu da se pregledaju privatno.

Menjanje ko ima pristup sadržaju sastanka

Podrazumevano, samo izlagači imaju prošireni pristup sadržaju sastanka. Da biste ovo promenili, uradite sledeće:

 • U Listi sadržaja kliknite na strelicu pored stavke koju želite da promenite, postavite pokazivač na Učini dostupnim za, a zatim kliknite na Organizatori, Izlagači ili Svi.

Kada odaberete Izlagači ili Svi, osobe u toj kategoriji mogu da kontrolišu PowerPoint prezentacije, bele table i ankete na sledeće načine:

 • Čuvanje lokalne kopije, sa komentarima ili bez njih

 • Menjanje šta se prikazuje na bini sastanka

 • Promena imena ili uklanjanje sadržaja

 • Davanje svima proširenog pristupa sadržaju sastanka

Menjanje ko može da prikaže i sačuva priloge

Podrazumevano, svi na sastanku mogu da čuvaju i prikazuju priloge. Da biste ovo promenili, uradite sledeće:

 1. U prozoru razgovora kliknite na dugme Dodaj ili pregledaj priloge.

 2. Kliknite na strelicu desno od sadržaja koji želite da promenite, postavite pokazivač na Učini dostupnim za, a zatim kliknite na Organizatori, Izlagači ili Svi.

Vrh stranice

Dodavanje videa u sastanak

Da biste dodali video u sastanak, uradite sledeće:

 • U prozoru razgovora kliknite na Video.

Vrh stranice

Završavanje sastanka i izlaz iz njega

Možete da završite sastanak i svima prekinete vezu ili samo da zatvorite prozor i pustite ostale osobe da nastave sastanak.

Izlaz iz sastanka i njegovo završavanje

 • U prozoru sastanka kliknite na Opcije za osobe, a zatim kliknite na Ukloni sve i završi sastanak. Ovo zatvara prozor i prekida vezu svih učesnika sastanka, što obuhvata i one učesnike koji su pristupili biranjem.

Snimak ekrana dugmeta „Završi sastanak“

Napuštanje sastanka i dozvoljavanje da se on nastavi

 • Samo zatvorite prozor razgovora ili sastanka. Ostale osobe mogu da ostanu povezane i nastave sastanak.

  Važno:  Preporučujemo da koristite opciju Ukloni sve i završi sastanak da biste izbegli da vam dobavljač usluge audio konferencija naplati troškove te usluge u slučaju da ljudi zaborave da prekinu audio vezu. Jedini izuzetak je ako želite da dozvolite učesnicima da nastave Lync sastanak dok ste vi odsutni.

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×