Oblikovanje brojeva u procente

Ovaj članak opisuje kako da prikažete brojeve kao procente u programu Excel i pruža nekoliko osnovnih tehnika za izračunavanje procenata na radnom listu.

U ovom članku

Kako Excel tretira procente?

Prikaz brojeva kao procenata

Saveti za prikazivanje procenata

Primeri izračunavanja procenata

1. primer: uvećavanje ili umanjivanje broja za neki procenat

2. primer: izračunavanje iznosa na osnovu procenta

3. primer: izračunavanje procenta na osnovu dva iznosa

4. primer: izračunavanje iznosa na osnovu drugog iznosa i procenta

5. primer: izračunavanje razlike između dva broja i prikazivanje razlike u vidu procenta

Kako Excel tretira procente?

Iako je oblikovanje brojeva u vidu procenata jednostavno, rezultati koje dobijete pošto primenite format mogu biti različiti, u zavisnosti od toga da li brojevi već postoje u vašoj radnoj svesci.

 • Oblikovanje ćelija koje već sadrže brojeve    Ako primenite format „Procenat“ na postojeće brojeve u radnoj svesci, Excel množi te brojeve brojem 100 da bi ih konvertovao u procente. Na primer, ako neka ćelija sadrži broj 10, Excel množi taj broj brojem 100, što znači da ćete videti 1000,00% pošto primenite oblik „Procenat“. Ovo možda nije ono što ste očekivali. Da biste precizno prikazali procente, pre nego što oblikujete brojeve u obliku procenata, uverite se da su izračunati kao procenti i da su prikazani u decimalnom formatu. Procenti se izračunavaju korišćenjem jednačine iznos / ukupno = procenat. Na primer, ako ćelija sadrži formulu =10/100, rezultat izračunavanja je 0,1. Ako onda oblikujete 0,1 kao procenat, broj će biti ispravno prikazan u obliku 10%. Da biste saznali više o izračunavanju procenata, pogledajte članak Primeri izračunavanja procenata.

 • Oblikovanje praznih ćelija    Ako primenite format procenta na ćelije, a zatim otkucate brojeve u te ćelije, ponašanje je različito. Brojevi jednaki i veći od broja 1 se podrazumevano konvertuju u procente; a brojevi manji od 1 se množe brojem 100 radi konvertovanja u procente. Na primer, unošenjem broja 10 ili 0,1 oba daju kao rezultat 10,00%. (Ako ne želite da prikažete dve nule posle decimalnog zareza, možete ih se lako otarasiti, kao što je opisano u sledećoj proceduri.)

Vrh stranice

Prikazivanje brojeva u obliku procenata

Da biste brzo primenili oblikovanje procenta na izabrane ćelije, kliknite na dugme Stil procenta Slika dugmeta u grupi Broj na kartici Početak ili pritisnite kombinaciju tastera CTRL+SHIFT+%. Ako želite više kontrole nad formatom ili želite da promenite ostale aspekte oblikovanja za svoj izbor, možete slediti ove korake.

 1. Izaberite ćelije koje želite da oblikujete.

  Kako se biraju ćelije, opsezi, redovi ili kolone

  Da biste izabrali

  Uradite sledeće

  Jednu ćeliju

  Kliknite na ćeliju ili koristite tastere sa strelicama da biste se premestili na ćeliju.

  Opseg ćelija

  Kliknite na prvu ćeliju u opsegu, a zatim prevucite do poslednje ćelije ili držite pritisnut taster Shift i pritiskajte tastere sa strelicama da biste proširili izbor.

  Takođe možete da izaberete prvu ćeliju u opsegu, a zatim pritisnete taster F8 da biste razvili izbor pomoću tastera sa strelicama. Da biste prestali da razvijate izbor, ponovo pritisnite taster F8.

  Veliki opseg ćelija

  Kliknite na prvu ćeliju u opsegu, a zatim držite pritisnut taster Shift i kliknite na poslednju ćeliju u opsegu. Možete da se pomerite kako bi poslednja ćelija postala vidljiva.

  Sve ćelije na radnom listu

  Kliknite na dugme Izaberi sve.

  Dugme „Izaberi sve“

  Da biste izabrali ceo radni list, možete da pritisnete i kombinaciju tastera Ctrl+A.

  Napomena: Ako radni list sadrži podatke, pritiskom kombinacije tastera Ctrl+A bira se trenutno područje. Ponovnim pritiskom kombinacije tastera Ctrl+A birate ceo radni list.

  Nesusedne ćelije ili opsege ćelija

  Izaberite prvu ćeliju ili opseg ćelija, a zatim držite pritisnut taster CTRL dok birate ostale ćelije ili opsege.

  Takođe možete da izaberete prvu ćeliju u opsegu, a zatim da pritisnete kombinaciju tastera SHIFT+F8 kako biste izboru dodali druge nesusedne ćelije ili opseg. Da biste prestali da dodajete ćelije ili opsege izboru, ponovo pritisnite kombinaciju tastera SHIFT+F8.

  Napomena: Nije moguće otkazati izbor ćelije ili opsega ćelija u izboru nesusednih ćelija ili opsega a da se pri tom ne otkaže ceo izbor.

  Ceo red ili celu kolonu

  Kliknite na naslov reda ili kolone.

  Radni list koji prikazuje naslov reda i naslov kolone

  1. Naslov reda

  2. Naslov kolone

  Ćelije u redu ili koloni možete da izaberete i tako što ćete izabrati prvu ćeliju, a zatim pritisnuti kombinaciju tastera Ctrl+Shift+Taster sa strelicom (Strelica nadesno ili Strelica nalevo za redove, Strelica nagore ili Strelica nadole za kolone).

  Napomena: Ako red ili kolona sadrže podatke, kombinacijom testera Ctrl+Shift+Taster sa strelicom birate red ili kolonu do poslednje korišćene ćelije. Ponovnim pritiskom kombinacije tastera Ctrl+Shift+Taster sa strelicom birate ceo red ili kolonu.

  Susedne redove ili kolone

  Prevucite pokazivač duž naslova redova ili kolona ili izaberite prvi red ili kolonu, a zatim držite pritisnut taster Shift i izaberite poslednji red ili kolonu.

  Nesusedne redove ili kolone

  Kliknite na naslov kolone ili reda u prvom redu ili koloni u izboru. Zatim držite pritisnut taster Ctrl dok izaberete naslove drugih redova ili kolona koje želite da dodate izboru.

  Prvu ili poslednju ćeliju u redu ili koloni

  Izaberite ćeliju u redu ili koloni, a zatim pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+strelica (strelica nadesno ili strelica nalevo za redove, a strelica nagore ili strelica nadole za kolone).

  Prvu ili poslednju ćeliju na radnom listu ili u Microsoft Office Excel tabeli

  Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Home da biste izabrali prvu ćeliju na radnom listu ili na Excel listi.

  Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+End da biste izabrali poslednju ćeliju na radnom listu ili na Excel listi koja sadrži podatke ili oblikovanje.

  Ćelije do poslednje korišćene ćelije na radnom listu (donji desni ugao)

  Izaberite prvu ćeliju, a zatim pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Shift+End da biste proširili izbor ćelija na poslednju korišćenju ćeliju na radnom listu (u donjem desnom uglu).

  Ćelije na početku radnog lista

  Izaberite prvu ćeliju, a zatim pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Shift+Home da biste proširili izbor ćelija na početak radnog lista.

  Manji ili veći broj ćelija nego u aktivnom izboru

  Držite pritisnut taster Shift, a zatim izaberite poslednju ćeliju koju želite da uključite u novi izbor. Pravougaoni opseg između aktivna ćelija i izabrane ćelije postaje novi izbor.

  Da biste otkazali izbor ćelija, kliknite na bilo koju ćeliju na radnom listu.

 2. Na kartici Početak, u grupi Broj, kliknite na ikonu pored polja Broj da biste prikazali dijalog Oblikovanje ćelija.

  Dugme za pokretanje dijaloga u grupi „Broj“

 3. U dijalogu Oblikovanje ćelija, na listi Kategorija izaberite stavku Procenat.

  Kategorija „Procenat“ u dijalogu „Oblikovanje ćelija“

 4. U polje Broj decimala unesite broj decimalnih mesta koji želite da prikažete. Na primer, ako želite da vidite 10% umesto 10,00%, unesite 0 u polje Broj decimala.

Vrh stranice

Saveti za prikazivanje procenata

 • Da biste ponovo postavili format broja izabranih ćelija, sa liste Kategorija izaberite stavku Opšte. Ćelije koje su oblikovane u formatu Opšte nemaju određeni format broja.

 • Ako želite da naglasite negativne procente, na primer želite da budu u crvenoj boji – možete kreirati prilagođeni format broja (dijalog Oblikovanje ćelija, kartica Broj, kategorija Prilagođeno). Format bi trebalo da izgleda ovako: 0,00%;[crveno]-0,00%. Kada je primenjen na ćelije, ovaj format prikazuje pozitivne procente u podrazumevanoj boji teksta i negativne procente u crvenoj boji. Deo koji dolazi posle tačke i zareza predstavlja format koji se primenjuje na negativnu vrednost.

  Prilagođeni format broja

  Na sličan način možete prikazati negativne procente u zagradama kreiranjem prilagođenog formata koji je sličan ovom: 0,00%_);(0,00%). Više informacija o kreiranju prilagođenih formata potražite u člancima Kreiranje ili brisanje prilagođenog formata broja.

 • Takođe možete koristiti uslovno oblikovanje (kartica Početak, grupa Stilovi stavka Uslovno oblikovanje) da biste prilagodili način na koji se negativni procenti pojavljuju u radnoj svesci. Pravilo uslovnog oblikovanja koje kreirate trebalo bi da bude slično onom koji je prikazan u sledećem primeru. Ovo određeno pravilo nalaže programu Excel da primeni format (crveni tekst) na ćeliju ako je vrednost ćelije manja od nule. Više informacija o uslovnom oblikovanju potražite u članku Dodavanje, promena, pronalaženje i brisanje uslovnih oblikovanja.

  Pravilo uslovnog oblikovanja koje prikazuje brojeve manje od 0 u crvenom tekstu

Vrh stranice

Primeri izračunavanja procenata

Ovaj odeljak prikazuje nekoliko jednostavnih tehnika za izračunavanje procenata.

1. primer: uvećavanje ili umanjivanje broja za neki procenat

Slučaj    Ako svake sedmice na hranu trošite u proseku 25 USD i želite da smanjite sedmične troškove hrane za 25%, koliko možete da potrošite? Ili, ako sedmična izdvajanja za hranu koja iznose 25 USD želite da uvećate za 25%, kolika su nova sedmična izdvajanja?

Ako je B2 iznos koji trošite na hranu, a C2 procenat za koji želite da smanjite taj iznos, u ćeliju D2 možete uneti =B2*(1-C2) da biste dobili rezultat:

Primer formule za izračunavanje procenta

U ovoj formuli, 1 se koristi da predstavi 100%. Slično tome, ako ste želeli da povećate iznos za određeni procenat, uneli biste =B2*(1+C2) u ćeliju D2:

Primer formule za izračunavanje procenta

Vrh stranice

2. primer: izračunavanje iznosa na osnovu procenta

Slučaj    Ako kupujete računar za 800 USD, a porez na promet iznosi 8,9%, koliko treba da platite za porez na promet? U ovom primeru želite da saznate koliko je 8,9% od 800.

Ako je B2 cena, a C2 porez na promet, u ćeliji D2 možete otkucati formulu =B2*C2, kao što je prikazano ovde:

Primer formule za izračunavanje procenta

Ova formula množi 800 sa 0,089 (osnovni procenat u decimalnom obliku) za izračunavanje poreza na promet koji treba platiti.

Vrh stranice

3. primer: izračunavanje procenta na osnovu dva iznosa

Slučaj    Na primer, ako student na testu osvoji 42 boda od 50, koliki je procenat tačnih odgovora?

U ovom scenariju, ako je broj u ćeliji B2 broj tačno odgovorenih pitanja, a broj u ćeliji C2 broj mogućih ukupnih bodova, u ćeliju D2 možete otkucati formulu =B2/C2 da biste dobili rezultat.

Primer formule za izračunavanje procenta

Ova formula deli 42 sa 50 da bi pronašla procenat tačnih odgovora. (U primeru datom ovde, rezultat je oblikovan kao procenat bez decimalnih mesta.)

Vrh stranice

4. primer: izračunavanje iznosa na osnovu drugog iznosa i procenta

Slučaj    Na primer, prodajna cena košulje je 15 USD, što iznosi 25% originalne cene. Kolika je originalna cena? U ovom primeru želite da saznate od kog broja 75% iznosi 15.

Ako je B2 prodajna cena, a C2 je 0,75, što je 100% minus 25% popusta (u decimalnom obliku), u ćeliju D2 možete uneti formulu =B2/C2 da biste dobili originalnu cenu:

Primer formule za izračunavanje procenta

Ova formula deli prodajnu cenu sa plaćenim procentom kako bi se dobila originalna cena.

Vrh stranice

5. primer: izračunavanje razlike između dva broja i prikazivanje razlike u vidu procenta

Slučaj    Na primer, zarada za vaše odeljenje iznosi 2.342 USD u novembru i 2.500 USD u decembru. Koliki je procenat promene u zaradi između ova dva meseca? Da biste izvršili ovaj zadatak, koristite operatore oduzimanja (-) i deljenja (/) u jednoj formuli.

Ako B2 predstavlja novembarsku zaradu, a C2 predstavlja decembarsku zaradu, možete koristiti formulu =(C2-B2)/(B2) u ćeliji D2 da biste otkrili razliku:

Primer formule za izračunavanje procenta

Ova formula deli razliku između drugog i prvog broja vrednošću prvog broja radi dobijanja procenta promene. (U primeru datom ovde, razlika je oblikovana kao procenat sa dva decimalna mesta.)

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×