LINEST (funkcija LINEST)

Ovaj članak opisuje sintaksu formule i upotrebu funkcije LINEST u programu Microsoft Excel. Veze ka više informacija o pravljenju grafikona i izvršavanju regresivne analize pronaći ćete u odeljku Takođe pogledajte.

Opis

Funkcija LINEST izračunava statistiku za liniju pomoću metoda „najmanjih kvadrata“ da bi se izračunale prava linija koja najbolje odgovara vašim podacima, a zatim daje niz koji tu liniju opisuje. Funkciju LINEST možete i da kombinujete sa drugim funkcijama da biste izračunali statistiku za druge tipove modela koji imaju linearne nepoznate parametre, kao što su polinomski, logaritamski, eksponencijalni i potencijalni redovi. Ova funkcija mora da se unese kao formula niza zato što daje niz vrednosti. U ovom članku uputstva se nalaze posle primera.

Jednačina za liniju je:

y = mx + b

– ili –

y = m1x1 + m2x2 + ... + b

ako postoji više opsega x vrednosti gde su zavisne y vrednosti funkcija nezavisnih x vrednosti. M vrednosti su koeficijenti koji odgovaraju svakoj x vrednosti, a b je konstantna vrednost. Imajte u vidu da y, x i m mogu da budu vektori. Niz koji funkcija LINEST daje je {mn;mn-1;...;m1;b}. Funkcija LINEST takođe može da vrati dodatnu statistiku regresije.

Sintaksa

LINEST(poznati_y, [poznati_x], [konstanta], [statistika])

Sintaksa funkcije LINEST ima sledeće argumente:

Sintaksa

 • poznati_y    Obavezno. Skup y vrednosti koji vam je već poznat iz relacije y = mx + b.

  • Ako opseg argumenta poznati_y predstavlja jednu kolonu, svaka kolona argumenta poznati_x tumači se kao zasebna promenljiva.

  • Ukoliko se opseg argumenta poznati_y nalazi u jednom redu, svaki red argumenta poznati_x tumači se kao zasebna promenljiva.

 • poznati_x    Opcionalno. Skup x vrednosti koji vam već može biti poznat iz relacije y = mx + b.

  • Opseg argumenta poznati_x može da sadrži jedan ili više skupova promenljivih. Ako se koristi samo jedna promenljiva, argumenti poznati_y i poznati_x mogu da budu opsezi bilo kog oblika, sve dok imaju jednake dimenzije. Ukoliko se koristi više promenljivih, argument poznati_y mora biti vektor (to jest, opseg visine jednog reda ili širine jedne kolone).

  • Ako je argument poznati_x izostavljen, podrazumeva se da je to niz {1,2,3,...} koji ima istu veličinu kao argument poznati_y.

 • konstanta    Opcionalno. Logička vrednost kojom se određuje da li će konstanta b biti jednaka 0.

  • Ako argument konstanta ima vrednost TRUE ili je izostavljen, b se računa normalno.

  • Ukoliko argument konstanta ima vrednost FALSE, b je jednako 0, a m vrednosti su podešene tako da se uklapaju u y = mx.

 • statistika    Opcionalno. Logička vrednost koja određuje da li će biti data dodatna statistika regresije.

  • Ako je argument statistika TRUE, funkcija LINEST daje dodatnu statistiku regresije, tako da je dobijeni niz {mn,mn-1,...,m1,b;sen,sen-1,...,se1,seb;r2,sey;F,df;ssreg,ssresid}.

  • Ukoliko je argument statistika FALSE ili izostavljen, funkcija LINEST daje samo m koeficijente i konstantu b.

   Dodatna statistika regresije ide sledećim redom.

Statistika

Opis

se1;se2;...;sen

Standardne vrednosti greške za koeficijente m1;m2;...;mn.

seb

Standardna vrednost greške za konstantu b (seb = #N/A ako argument konstanta ima vrednost FALSE).

r2

Koeficijent determinacije. Upoređuje predviđene i stvarne y vrednosti i opsege u vrednosti od 0 do 1. Ako je 1, onda postoji savršena korelacija u uzorku – ne postoji razlika između predviđene y vrednosti i stvarne y vrednosti. S druge strane gledano, ukoliko je koeficijent determinacije 0, jednačina regresije nije od pomoći u predviđanju y vrednosti. Za informacije o tome kako se računa r2, pogledajte „Primedbe" u nastavku ove teme.

sey

Standardna greška za y predviđanja.

F

F statistika ili F posmatrana vrednost. Koristite F statistiku da biste odredili da li se posmatran odnos između zavisnih i nezavisnih promenljivih pojavljuje slučajno.

df

Stepeni slobode. Koristite stepene slobode da biste pronašli F kritične vrednosti u statističkoj tabeli. Uporedite vrednosti koje ste pronašli u tabeli sa onima koje je dala F statistika pomoću funkcije LINEST da biste utvrdili nivo sigurnosti modela. Za informacije o tome kako se računa df, pogledajte „Primedbe" kasnije u nastavku ove teme. Primer 4 prikazuje korišćenje F i df.

ssreg

Regresija zbira kvadrata.

ssresid

Ostatak zbira kvadrata. Za informacije o tome kako se računa ssreg i ssresid pogledajte „Primedbe" u nastavku ove teme.

Sledeća ilustracija prikazuje redosled dobijanja dodatne statistike regresije.

Radni list

Primedbe

 • Možete da opišete bilo koju pravu liniju sa nagibom i y odsečak:

  Nagib (m):
  Da biste pronašli nagib linije, koji se često obeležava sa m, uzmite dve tačke na toj liniji, (x1,y1) i (x2,y2); nagib je jednak (y2 - y1)/(x2 - x1).

  Y odsečak (b):
  y odsečak neke linije, koji se često obeležava sa b, je vrednost y na mestu preseka te linije i y ose.

  Jednačina prave linije je y = mx + b. Kada znate vrednosti m i b, možete da izračunate bilo koju tačku na liniji tako što ćete y ili x vrednost uneti u tu jednačinu. Takođe možete da koristite funkciju TREND.

 • Kada imate samo jednu nezavisnu x promenljivu, možete da obezbedite nagib i y odsečak vrednosti direktno korišćenjem sledećih formula:

  Nagib:
  =INDEX(LINEST(poznati_y;poznati_x);1)

  Y odsečak:
  =INDEX(LINEST(poznati_y;poznati_x);2)

 • Tačnost linije izračunate pomoću funkcije LINEST zavisi od stepena rasejanosti u vašim podacima. Što su podaci više linearni, to je precizniji LINEST model. LINEST koristi metod najmanjih kvadrata za određivanje najboljeg uklapanja podataka. Kada imate samo jednu nezavisnu x promenljivu, računanja za m i b su zasnovana na sledećim formulama:

  Jednačina

  Jednačina

  gde su x i y srednje vrednosti, tj., x = AVERAGE(poznati x) i y = AVERAGE(poznati_y).

 • Funkcije za uklapanje linije i krive, LINEST i LOGEST mogu da izračunaju najbolju pravu liniju ili eksponencijalnu krivu koja se uklapa u vaše podatke. Međutim, vi morate da odlučite koji se od dva rezultata najbolje uklapa u vaše podatke. Možete da izračunate TREND(poznati_y,poznati_x) za pravu liniju ili GROWTH(poznati_y, poznati_x) za eksponencijalnu krivu. Ove funkcije bez argumenta novi_x daju niz y vrednosti predviđenih duž te linije ili krive u tačkama koje pokazuju vaše stvarne tačke podataka. Nakon toga možete da uporedite predviđene vrednosti sa stvarnim vrednostima. Možda ćete i jedne i druge vrednosti želeti da oblikujete u grafikon radi vizuelnog poređenja.

 • U analizi regresije program Excel za svaku tačku računa kvadratnu razliku između y vrednosti koja je za tu tačku predviđena i njene stvarne y vrednosti. Zbir tih kvadratnih razlika se zove ostatak zbira kvadrata, ssresid. Excel nakon toga računa ukupan zbir kvadrata, sstotal. Kada je argument const = TRUE ili je izostavljen, ukupan zbir kvadrata je zbir kvadratnih razlika između stvarnih y vrednosti i proseka y vrednosti. Kada je argument const = FALSE, ukupan zbir kvadrata je zbir kvadrata stvarnih y vrednosti (bez oduzimanja prosečne y vrednosti od svake pojedinačne y vrednosti). Nakon toga se regresivni zbir kvadrata, ssreg, može izračunati na sledeći način: ssreg = sstotal - ssresid. Što je manji ostatak zbira kvadrata, u poređenju sa ukupnim zbirom kvadrata, veća je vrednost koeficijenta determinacije, r2, koji je pokazatelj toga koliko dobro jednačina koja proističe iz analize regresije objašnjava odnos između promenljivih. Vrednost r2 je jednaka ssreg/sstotal.

 • U nekim slučajevima jedna ili više X kolona (pretpostavite da se Y i X vrednosti nalaze u kolonama) mogu da ne sadrže dodatnu predviđenu vrednost u prisustvu drugih X kolona. Drugim rečima, eliminisanje jedne ili više X kolona može dovesti do predviđenih Y vrednosti koje su podjednako precizne. U tom slučaju ove redundantne X kolone treba izostaviti iz modela regresije. Ovaj fenomen se naziva „kolinearnost” zato što bilo koja redundantna X kolona može da se izrazi kao zbir proizvoda neredundantnih X kolona. LINEST vrši provere za kolinearnost i uklanja sve redundantne X kolone iz modela regresije kada ih identifikuje. Uklonjene X kolone se mogu prepoznati u rezultatu funkcije LINEST po tome što imaju 0 koeficijenata i uz 0 se vrednosti. Ukoliko se neke kolone uklone kao redundantne, to utiče na df zato što df zavisi od broja X kolona koje se zapravo koriste za predviđanja. Za detalje o računanju df, pogledajte Primer 4. Ako se df promeni zato što su redundantne X kolone uklonjene, to utiče i na vrednosti sey i F. Kolinearnost treba da bude relativno retka u praksi. Međutim, slučaj gde će se verovatno pojaviti jeste kada neke X kolone sadrže samo vrednosti 0 i 1 kao pokazatelje toga da li subjekat u eksperimentu jeste ili nije član određene grupe. Ako je argument const = TRUE ili izostavljen, funkcija LINEST efikasno umeće dodatnu X kolonu svih vrednosti 1 da bi se kreirao odsečak. Ukoliko imate kolonu sa 1 za svaki subjekat koji je muškog roda ili sa 0 ako nije, a takođe imate kolonu sa 1 za svaki subjekat koji je ženskog roda ili 0 ako nije, kolona koja je navedena kao druga je redundantna zato što se njene stavke mogu dobiti oduzimanjem stavke u koloni “pokazivača za muški rod” od stavke u dodatnoj koloni svih vrednosti 1 koje dodaje funkcija LINEST.

 • Vrednost df se izračunava na sledeći način u slučaju da se nijedna X kolona ne uklanja iz modela zbog kolinearnosti: ukoliko postoje k kolone argumenta poznati_x, a argument konstanta = TRUE ili je izostavljen, onda je df = n – k – 1. Ako je argument konstanta = FALSE, onda je df = n - k. U oba slučaja, svaka X kolona koja je uklonjena zbog kolinearnosti povećava vrednost df za 1.

 • Formule koje daju nizove moraju da se unesu kao formule niza.

  Napomena:  U programu Excel Online nije moguće napraviti formule niza.

 • Prilikom unosa konstante niza (poput poznati_x) kao argumenta, koristite zareze da biste razdvojili vrednosti u istom redu, a tačku i zarez da biste razdvojili redove. Znakovi za razdvajanje mogu se razlikovati u zavisnosti od regionalnih postavki.

 • Obratite pažnju na to da y vrednosti koje su predviđene jednačinom regresije možda nisu ispravne ukoliko se nalaze izvan opsega y vrednosti koji ste koristili da odredite jednačinu.

 • Osnovni algoritam koji se koristi u funkciji LINEST razlikuje se od osnovnog algoritma koji se koristi u funkcijama SLOPE i INTERCEPT. Razlika između ovih algoritama može prouzrokovati različite rezultate, kada su podaci neodređeni i kolinearni. Na primer, ako tačke podataka argumenta poznati_y iznose 0, a tačke podataka argumenta poznati_x iznose 1:

  • LINEST daje vrednost 0. Algoritam funkcije LINEST je dizajniran tako da za kolinearne podatke daje razumne rezultate, a u ovom slučaju se može pronaći najmanje jedan odgovor.

  • SLOPE i INTERCEPT daju grešku #DIV/0!. Algoritmi funkcija SLOPE i INTERCEPT su dizajnirani tako da traže samo jedan odgovor, a u ovom slučaju se može pronaći više odgovora.

 • Pored korišćenja funkcije LOGEST za izračunavanje statističkih podataka o drugim tipovima regresije, možete da koristite funkciju LINEST za izračunavanje opsega drugih tipova regresije tako što ćete funkcije promenljivih x i y uneti kao x i y grupe za funkciju LINEST. Na primer, sledeća formula:

  =LINEST(yvrednosti, xvrednosti^COLUMN($A:$C))

  funkcioniše kada imate jednu kolonu y-vrednosti i jednu kolonu x-vrednosti za izračunavanje kubne aproksimacije (aproksimacije pomoću polinoma trećeg stepena) obrasca:

  y = m1*x + m2*x^2 + m3*x^3 + b

  Ovu formulu možete da podesite za izračunavanje drugih tipova regresije, ali u nekim slučajevima ćete možda morati da podesite vrednosti rezultata i druge statističke podatke.

 • Vrednost F-testa koju vraća funkcija LINEST razlikuje se od vrednosti F-testa koju vraća funkcija FTEST. Funkcija LINEST vraća F statistiku, a funkcija FTEST vraća verovatnoću.

Primeri

1. primer – kosina i Y presek

Kopirajte date primere podataka u sledeću tabelu i nalepite ih u ćeliju A1 novog radnog lista u programu Excel. Ako želite da formule izračunaju rezultate, izaberite formule, pritisnite taster F2, a zatim pritisnite taster Enter. Ako je potrebno, možete prilagoditi širinu kolona kako biste videli sve podatke u njima.

Poznato y

Poznato x

1

0

9

4

5

2

7

3

Rezultat (nagib)

Rezultat (y-odsečak)

2

1

Formula (formula niza u ćelijama A7:B7)

=LINEST(A2:A5,B2:B5,,FALSE)

2. primer – prosta linearna regresija

Kopirajte date primere podataka u sledeću tabelu i nalepite ih u ćeliju A1 novog radnog lista u programu Excel. Ako želite da formule izračunaju rezultate, izaberite formule, pritisnite taster F2, a zatim pritisnite taster Enter. Ako je potrebno, možete prilagoditi širinu kolona kako biste videli sve podatke u njima.

Mesec

Prodaja

1

$3,100

2

$4,500

3

$4,400

4

$5,400

5

$7,500

6

$8,100

Formula

Rezultat

=SUM(LINEST(B1:B6, A1:A6)*{9,1})

11.000 din.

Izračunava procenu prodaje u devetom mesecu, na osnovu prodaje od prvog do šestog meseca.

3. primer – višestruka linearna regresija

Kopirajte date primere podataka u sledeću tabelu i nalepite ih u ćeliju A1 novog radnog lista u programu Excel. Ako želite da formule izračunaju rezultate, izaberite formule, pritisnite taster F2, a zatim pritisnite taster Enter. Ako je potrebno, možete prilagoditi širinu kolona kako biste videli sve podatke u njima.

Površina poda (x1)

Kancelarije (x2)

Ulazi (x3)

Starost (x4)

Procenjena vrednost (y)

2310

2

2

20

142.000 din.

2333

2

2

12

144.000 din.

2356

3

1,5

33

151.000 din.

2379

3

2

43

150.000 din.

2402

2

3

53

139.000 din.

2425

4

2

23

169.000 din.

2448

2

1,5

99

126.000 din.

2471

2

2

34

142.900 din.

2494

3

3

23

163.000 din.

2517

4

4

55

169.000 din.

2540

2

3

22

149.000 din.

-234,2371645

13,26801148

0,996747993

459,7536742

1732393319

Formula (formula niza uneta u opseg ćelija A14:A18)

=LINEST(E2:E12,A2:D12,TRUE,TRUE)

4. primer – upotreba F i r2 statistika

U prethodnom primeru koeficijent determinacije ili r2 iznosi 0,99675 (vidite ćeliju A17 u rezultatu funkcije LINEST), što ukazuje na jaku vezu između nezavisnih promenljivih i prodajne cene. F statistiku možete da koristite da biste odredili da li su se ovi rezultati, sa tako visokom vrednošću r2, pojavili slučajno.

Pretpostavimo na trenutak da, u stvari, ne postoji nikakva veza među promenljivim, već da ste vi izvukli redak primerak od 11 poslovnih zgrada koji je dao statističku analizu koja prikazuje jaku vezu. Termin „Alfa" se koristi za verovatnoću pogrešnog zaključivanja da postoji veza.

Vrednosti F i df u rezultatu funkcije LINEST mogu da se iskoriste za procenu mogućnosti više vrednosti F koja se slučajno pojavljuje. F se može uporediti sa kritičnim vrednostima objavljenim u tabelama F raspodele ili se funkcija FDIST u programu Excel može iskoristiti za izračunavanje verovatnoće veće vrednosti F koja se slučajno pojavljuje. Odgovarajuća F raspodela ima v1 i v2 stepene slobode. Ako je n broj tačaka podataka, a argument „const“ = TRUE ili je izostavljen, onda je v1 = n – df – 1 i v2 = df. (Ako je argument „const“ = FALSE, onda je v1 = n – df i v2 = df.) Funkcija FDIST – sa sintaksom FDIST(F,v1,v2) – daće verovatnoću više vrednosti F koja se slučajno pojavljuje. U ovom primeru, df = 6 (ćelija B18), a F = 459,753674 (ćelija A18).

Pod pretpostavkom da je Alfa vrednost 0,05, v1 = 11 – 6 – 1 = 4 i v2 = 6, kritičan nivo za F je 4,53. Pošto je F = 459,753674 i to je mnogo više od 4,53, gotovo da je neverovatno da se ovako visoka vrednost F pojavi slučajno. (Kod Alfa = 0,05, hipoteza da ne postoji veza između argumenata poznati_y i poznati_x treba da se odbaci kada F premaši kritičan nivo od 4,53.) Funkciju FDIST u programu Excel možete da koristite da biste utvrdili verovatnoću da se ovako visoka vrednost F pojavi slučajno. Na primer, FDIST(459,753674, 4, 6) = 1,37E-7, izuzetno mala verovatnoća. Možete da zaključite, bilo pronalaženjem kritičnog nivoa F u tabeli ili korišćenjem funkcije FDIST da je jednačina regresije korisna u predviđanju procenjene vrednosti poslovnih zgrada u ovoj oblasti. Imajte u vidu da je važno koristiti ispravne vrednosti v1 i v2 koje su izračunate u prethodnom pasusu.

5. primer – izračunavanje t-statistike

Još jedan hipotetički test će utvrditi da li je svaki koeficijent nagiba koristan u predviđanju procenjene vrednosti poslovne zgrade u primeru 3. Na primer, za testiranje koeficijenta za starost u statističke svrhe, podelite -234,24 (koeficijent nagiba za starost) sa 13,268 (predviđena standardna greška koeficijenata za starost u ćeliji A15). Sledi t posmatrana vrednost:

t = m4 ÷ se4 = -234,24 ÷ 13,268 = -17,7

Ukoliko je apsolutna vrednost t dovoljno visoka, može se zaključiti da je koeficijent nagiba koristan u predviđanju procenjene vrednosti poslovne zgrade u primeru 3. Sledeća tabela prikazuje apsolutne vrednosti 4 t posmatrane vrednosti.

Ukoliko pogledate tabelu u statističkom priručniku, videćete da je t kritična vrednost, sa dva kraja, sa 6 stepeni slobode i Alfa = 0,05 je 2,447. Ova kritična vrednost se takođe može pronaći pomoću funkcije TINV u programu Excel. TINV(0,05;6) = 2,447. Budući da je apsolutna vrednost t (17,7) veća od 2,447, starost je važna promenljiva u predviđanju procenjene vrednosti poslovne zgrade. Svaka druga nezavisna promenljiva može da se na sličan način testira u statističke svrhe. Slede t posmatrane vrednosti za svaku nezavisnu promenljivu.

Promenljiva

t posmatrana vrednost

Površina poda

5,1

Broj kancelarija

31,3

Broj ulaza

4,8

Starost

17,7

Sve ove vrednosti imaju apsolutnu vrednost veću od 2,447. Stoga su sve promenljive koje se koriste u jednačini regresije korisne za predviđanje procenjene vrednosti poslovnih zgrada u ovom području.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×