Kreiranje, uređivanje ili brisanje relacije

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Relacije u Pristup vam omogućava da kombinujete podatke iz dve različite tabele. Svaka od tih relacija se sastoji od polja u dve tabele sa podacima koji odgovara. Na primer, možda imate polje "ID proizvoda" u tabelu sa proizvodima i u OrderDetails tabeli. Svaki zapis u tabeli OrderDetails ima ID proizvoda koji odgovara zapisa u tabeli "Proizvodi" sa istom ID proizvoda.

Kada koristite srodne tabele u upitu, relacija omogućava programu Access da utvrdi koje zapise iz svake tabele treba kombinovati u skupu rezultata. Relacija takođe može da pomogne da se izbegne nestajanje nekih podataka tako što sprečava prestanak sinhronizacije izbrisanih podataka.

Napomena: Ovaj članak se ne odnosi na Access Veb aplikacije.

U ovom članku

Pregled

Kreiranje relacije među tabelama pomoću prozora „Relacije“

Kreiranje relacije među tabelama uz upotrebu okna „Lista polja“ za dodavanje polja

Uređivanje relacije

Nametanje referencijalnog integriteta

Brisanje relacije među tabelama

Kreiranje ili izmena relacije u veb bazi podataka programa Access 2010

Pregled

U standardnoj Access bazi podataka relaciju između tabela kreirate koristeći neki od sledećih metoda:

 • U prozoru „Relacije“ dodajte tabele koje želite da povežete, a zatim prevucite polje sa kojim želite da ih povežete iz jedne tabele u drugu.

 • Prevucite polje na list sa podacima tabele iz okna Lista polja.

Kada kreirate relaciju između tabela, nije neophodno da zajednička polja imaju isto ime, iako je to često slučaj. Zajednička polja moraju imati isti tip podataka. Međutim, ako je polje primarnog ključa automatski numerisano polje, polje sporednog ključa može biti i polje sa brojem ukoliko je svojstvo FieldSize oba polja isto. Na primer, možete povezati automatski numerisano polje i polje sa brojem ako je svojstvo FieldSize oba polja dugačak ceo broj. Kada su oba zajednička polja polja sa brojem, ona moraju imati istu postavku svojstva FieldSize.

Kreiranje relacije među tabelama pomoću prozora „Relacije“

 1. Na kartici Alatke baze podataka, u grupi Relacije kliknite na dugme Relacije.

  Važno: Prozor "relacije" nije dostupna u Access Veb aplikaciji. Da biste kreirali relacije u Access Veb aplikaciji, pogledajte korake u odeljku Kreiranje relacije.

 2. Ako još uvek niste definisali relacije, automatski će se pojaviti dijalog Prikazivanje tabele. Ukoliko se ne pojavi, na kartici Dizajn, u grupi Relacije kliknite na dugme Prikazivanje tabele.

  U dijalogu Prikazivanje tabele biće prikazane sve tabele i upiti u bazi podataka. Izaberite karticu Tabele da biste videli samo tabele. Izaberite karticu Upiti da biste videli samo upite. Da biste videli i jedno i drugo, izaberite stavku Oba.

 3. Izaberite neke tabele ili upite i kliknite na dugme Dodaj. Kada dodate tabele i upite na karticu dokumenta „Relacije“, kliknite na dugme Zatvori.

 4. Prevucite polje (obično je to primarni ključ) iz jedne tabele u zajedničko polje (sporedni ključ) u drugoj tabeli. Da biste prevukli više polja, pritisnite taster CTRL, kliknite na svako polje, a zatim ih prevucite.

  Pojavljuje se dijalog Uređivanje relacija.
  Dijalog „Uređivanje relacija“

 5. Proverite da li prikazana imena polja predstavljaju zajednička polja za relaciju. Ukoliko je ime polja netačno, kliknite na ime polja i izaberite odgovarajuće polje sa liste.

  Da biste nametnuli referencijalni integritet za ovu relaciju, potvrdite izbor u polju za potvrdu Nametni referencijalni integritet. Više informacija o referencijalnom integritetu potražite u odeljku Nametanje referencijalnog integriteta.

 6. Kliknite na dugme Kreiraj.

  Access povlači relacionu liniju između dve tabele. Ako ste potvrdili izbor u polju za potvrdu Nametni referencijalni integritet, linija je deblja na krajevima. Pored toga, takođe samo ako ste potvrdili izbor u polju za potvrdu Nametni referencijalni integritet, iznad debljeg dela na jednoj strani relacione linije pojavljuje se broj 1, a iznad debljeg dela na drugoj strani linije pojavljuje se simbol za beskonačno () kao što je prikazano na sledećoj slici.

  Prevucite polje iz tabele na odgovarajuće polje u drugoj tabeli

  Napomene: 

  • Kreiranje relacije jedan-prema-jedan    Oba zajednička polja (obično su to polje primarnog ključa i polje sporednog ključa) moraju imati jedinstveni indeks. To znači da bi svojstvo Indeksirano za ova dva polja trebalo da bude postavljeno na vrednost Da (bez duplikata). Ako oba polja imaju jedinstveni indeks, Access kreira relaciju jedan-prema-jedan.

  • Kreiranje relacije jedan-prema-više    Polje na strani „jedan“ relacije (obično je to primarni ključ) mora imati jedinstveni indeks. To znači da bi svojstvo Indeksirano za ovo polje trebalo da bude postavljeno na vrednost Da (bez duplikata). Polje na strani „više“ ne bi trebalo da ima jedinstveni indeks. Ono može imati indeks, ali mora dozvoljavati duplikate. To znači da bi svojstvo Indeksirano za ovo polje trebalo da bude postavljeno na vrednost Ne ili Da (duplikati su u redu). Kada jedno polje ima jedinstveni indeks, a drugo nema, Access kreira relaciju jedan-prema-više.

Vrh stranice

Kreiranje relacije među tabelama uz upotrebu okna „Lista polja“ za dodavanje polja

Polje možete dodati u postojeću tabelu koja je otvorena u prikazu lista sa podacima tako što ćete ga prevući iz okna Lista polja. Okno Lista polja prikazuje dostupna polja u povezanim tabelama, kao i polja koja su dostupna u drugim tabelama u bazi podataka.

Kada polje prevučete iz „druge“ (nepovezane) tabele, a zatim dovršite čarobnjak za pronalaženje, automatski se kreira nova relacija jedan-prema-više između tabele u oknu Lista polja i tabele u koju ste prevukli polje. Ova relacija koju je kreirao Access ne nameće podrazumevano referencijalni integritet. Da biste nametnuli referencijalni integritet, morate da uredite relaciju. Više informacija potražite u odeljku Uređivanje relacije.

Otvaranje tabele u prikazu lista sa podacima

 • U oknu za navigaciju kliknite dvaput na tabelu.

Otvaranje okna „Lista polja“

 • Pritisnite kombinaciju tastera ALT+F8. Pojavljuje se okno Lista polja.

  Okno „Lista polja“

Okno Lista polja prikazuje sve ostale tabele u bazi podataka, grupisane u kategorije. Kada radite sa tabelom u prikazu lista sa podacima, Access prikazuje polja u nekoj od dve kategorije u oknu Lista polja: Polja dostupna u srodnim tabelama i Polja dostupna u ostalim tabelama. Prva kategorija navodi sve tabele koje imaju relaciju sa tabelom sa kojom trenutno radite, dok druga kategorija navodi sve tabele sa kojima vaša tabela nema relaciju.

Kada u oknu Lista polja kliknete na znak plus (+) pored imena tabele, videćete listu imena svih polja koja su dostupna u toj tabeli. Da biste u tabelu dodali polje, prevucite željeno polje iz okna Lista polja u tabelu u prikazu lista sa podacima.

Dodavanje polja i kreiranje relacije iz okna „Lista polja“

 1. U tabeli otvorenoj u prikazu lista sa podacima pritisnite kombinaciju tastera ALT+F8. Pojavljuje se okno Lista polja.

 2. U okviru Polja dostupna u ostalim tabelama kliknite na znak plus (+) pored imena neke tabele da biste prikazali listu polja u toj tabeli.

 3. Prevucite željeno polje iz okna Lista polja u tabelu otvorenu u prikazu lista sa podacima.

 4. Kada se pojavi linija za umetanje, otpustite polje na odgovarajući položaj.

  Pokrenuće se čarobnjak za pronalaženje.

 5. Sledite uputstva da biste dovršili čarobnjak za pronalaženje.

  Polje će se pojaviti u tabeli u prikazu lista sa podacima.

Kada polje prevučete iz „druge“ (nepovezane) tabele, a zatim dovršite čarobnjak za pronalaženje, automatski se kreira nova relacija jedan-prema-više između tabele u oknu Lista polja i tabele u koju ste prevukli polje. Ova relacija koju je kreirao Access ne nameće podrazumevano referencijalni integritet. Da biste nametnuli referencijalni integritet, morate da uredite relaciju. Više informacija potražite u odeljku Uređivanje relacije.

Vrh stranice

Uređivanje relacije

Relaciju možete da promenite tako što ćete je izabrati u prozoru „Relacije“ i urediti.

 1. Pažljivo postavite kursor na relacionu liniju, a zatim kliknite na liniju da biste je izabrali.

  Relaciona linija postaje deblja kada se izabere.

 2. Kada izaberete relacionu liniju, kliknite dvaput na nju.

  –ili–

  Na kartici Dizajn, u grupi Alatke kliknite na dugme Uredi relacije.

Pojavljuje se dijalog Uređivanje relacija.

Otvaranje dijaloga „Uređivanje relacija“

 1. Na kartici Alatke baze podataka, u grupi Relacije, kliknite na dugme Relacije.

  Pojavljuje se prozor „Relacije“.

  Ako još uvek niste definisali nijednu relaciju i prvi put otvarate prozor „Relacije“, pojavljuje se dijalog Prikazivanje tabele. Ukoliko se dijalog pojavi, kliknite na dugme Zatvori.

 2. Na kartici Dizajn, u grupi Relacije, kliknite na dugme Sve relacije.

  Prikazane su sve tabele sa relacijama, kao i relacione linije. Imajte u vidu da neće biti prikazane skrivene tabele (tabele za koje je u dijalogu Svojstva za tabelu potvrđen izbor u polju za potvrdu Skriveno) i njihove relacije osim ako u dijalogu Opcije za navigaciju ne potvrdite izbor u polju za potvrdu „Prikaži skrivene objekte“.

 3. Kliknite na relacionu liniju koja odgovara relaciji koju želite da promenite. Relaciona linija postaje deblja kada je izabrana.

 4. Kliknite dvaput na relacionu liniju.

  -ili-

  Na kartici Dizajn, u grupi Alatke kliknite na dugme Uredi relacije.

  Pojaviće se dijalog Uređivanje relacija.

  Dijalog „Uređivanje relacija“

 5. Unesite promene, a zatim kliknite na dugme U redu.

  Dijalog Uređivanje relacija omogućava vam da promenite relaciju između tabela. Tačnije, možete promeniti tabele i upite sa obe strane relacije ili polja sa obe strane. Takođe možete postaviti tip spajanja ili nametnuti referencijalni integritet i odabrati kaskadnu opciju. Više informacija o tipu spajanja i njegovom postavljanju potražite u odeljku Postavljanje tipa spajanja. Više informacija o nametanju referencijalnog integriteta i izboru kaskadne opcije potražite u odeljku Nametanje referencijalnog integriteta.

Postavljanje tipa spoja

Kada definišete relaciju između tabela, činjenice o relaciji pružaju informacije dizajnima upita. Na primer, ako definišete relaciju između dve tabele, a zatim kreirate upit koji koristi te dve tabele, Access automatski bira podrazumevana podudarna polja na osnovu polja navedenih u relaciji. Ove početne podrazumevane vrednosti možete zameniti, ali često će se ispostaviti da su vrednosti koje je dala relacija tačne. Budući da ćete često povezivati i objedinjavati podatke iz više tabela u svim bazama podataka, izuzev u jednostavnim, postavljanje podrazumevanih vrednosti putem kreiranja relacija može biti korisno i doprineti uštedi vremena.

Upit za više tabela kombinuje informacije iz više tabela povezujući vrednosti u zajedničkim poljima. Operacija povezivanja i kombinovanja naziva se spajanje. Na primer, pretpostavimo da želite da prikažete porudžbine klijenata. Kreirate upit koji spaja tabelu „Klijenti“ i tabelu „Porudžbine“ putem polja „ID klijenta“. Rezultat upita sadrži informacije o klijentima i informacije o porudžbinama samo za one redove u kojima je pronađeno odgovarajuće podudaranje.

Jedna od vrednosti koju možete navesti za svaku relaciju jeste tip spajanja. Tip spajanja govori programu Access koje zapise treba da uključi u rezultat upita. Na primer, ponovo razmotrite upit koji spaja tabelu „Klijenti“ i tabelu „Porudžbine“ putem zajedničkog polja koje predstavlja „ID klijenta“. Koristeći podrazumevani tip spajanja (naziva se unutrašnje spajanje), upit daje samo redove tabele „Klijenti“ i redove tabele „Porudžbine“ u kojima su zajednička polja (nazivaju se i spojena polja) jednaka.

Međutim, pretpostavimo da želite da uključite sve klijente – čak i one koji još nisu napravili porudžbine. Da biste to postigli, morate da promenite tip spajanja iz unutrašnjeg spajanja u spajanje koje se naziva levo spoljno spajanje. Levo spoljno spajanje daje sve redove iz tabele sa leve strane relacije i samo podudarne redove iz tabele sa desne strane. Desno spoljno spajanje daje sve redove sa desne strane i samo podudarne redove sa leve strane.

Napomena: U ovom slučaju, „levo“ i „desno“ se odnosi na pozicije tabela u dijalogu Uređivanje relacija, a ne u prozoru „Relacije“.

Trebalo bi da razmislite o rezultatu koji ćete najčešće želeti da dobijete od upita koji spaja tabele u ovoj relaciji, a zatim postavite odgovarajući tip spoja.

Postavljanje tipa spoja

 1. U dijalogu Uređivanje relacija kliknite na dugme Tip spoja.

  Pojaviće se dijalog Svojstva spoja.

 2. Izaberite željenu opciju, a zatim kliknite na dugme U redu.

Sledeća tabela (uz upotrebu tabela „Klijenti“ i „Porudžbine“) prikazuje tri opcije koje se vide u dijalogu Svojstva spajanja, tip spajanja koji one koriste, kao i da li se vraćaju svi redovi ili samo podudarni redovi za svaku tabelu.

Izbor

Relacioni spoj

Leva tabela

Desna tabela

1. Uključi samo redove u kojima su spojena polja iz obe tabele jednaka

Unutrašnji spoj

Redovi koji se podudaraju

Redovi koji se podudaraju

2. Uključi SVE zapise iz tabele „Klijenti“ i samo one zapise iz tabele „Porudžbine“ u kojima su spojena polja jednaka

Levi spoljni spoj

Svi redovi

Redovi koji se podudaraju

3. Uključi SVE zapise iz tabele „Porudžbine“ i samo one zapise iz tabele „Klijenti“ u kojima su spojena polja jednaka

Desni spoljni spoj

Podudarni redovi

Svi redovi

Ako odaberete opciju 2 ili opciju 3, na relacionoj liniji će biti prikazana strelica. Ova strelica je usmerena prema onoj strani relacije koja prikazuje samo redove koji se podudaraju.

Promene u dijalogu „Svojstva spajanja“

 1. Na kartici Alatke baze podataka, u grupi Relacije, kliknite na dugme Relacije.

  Napomena: Ako još uvek niste definisali relacije i ukoliko prvi put otvarate prozor „Relacije“, pojaviće se dijalog Prikazivanje tabele. Ukoliko se dijalog pojavi, kliknite na dugme Zatvori.

 2. Na kartici Dizajn, u grupi Relacije kliknite na dugme Sve relacije.

  Prikazuju se sve tabele koje imaju relacije, kao i relacione linije. Imajte u vidu da se skrivene tabele (tabele za koje je u dijalogu Svojstva za tabelu potvrđen izbor u polju za potvrdu Skriveno) i njihove relacije neće prikazati osim ako u dijalogu Opcije za navigaciju potvrdite izbor u polju za potvrdu „Prikaži skrivene objekte“.

 3. Kliknite na relacionu liniju koja odgovara relaciji koju želite da promenite. Relaciona linija postaje deblja kada je izabrana.

 4. Kliknite dvaput na relacionu liniju. Pojavljuje se dijalog Uređivanje relacija.

 5. Izaberite stavku Tip pridruživanja.

 6. U dijalogu Svojstva spoja izaberite opciju, a zatim kliknite na dugme u redu.
  Dijalog svojstava spajanja

 7. Unesite dodatne promene u relaciju, a zatim kliknite na dugme U redu.

Vrh stranice

Nametanje referencijalnog integriteta

Svrha referencijalnog integriteta jeste sprečavanje nastanka zapisa siročića – zapisa koji upućuju na druge zapise koji više ne postoje. Referencijalni integritet namećete tako što ga omogućavate za relaciju između tabela. Kada se referencijalni integritet nametne, Access odbija svaku operaciju koja bi narušila referencijalni integritet te relacije između tabela. To znači da će Access odbiti ažuriranja koja menjaju cilj reference, kao i brisanja koja uklanjaju cilj reference. Da biste podesili Access da prenosi referencijalna ažuriranja i brisanja tako da se svi povezani redovi promene u skladu sa time, pogledajte odeljak Podešavanje kaskadnih opcija.

Uključivanje ili isključivanje referencijalnog integriteta

 1. Na kartici Alatke baze podataka, u grupi Relacije kliknite na dugme Relacije.

 2. Na kartici Dizajn, u grupi Relacije kliknite na dugme Sve relacije.

  Prikazuju se sve tabele sa relacijama, kao i relacione linije. Imajte u vidu da se skrivene tabele (tabele za koje je u dijalogu Svojstva za tabelu potvrđen izbor u polju za potvrdu Skriveno) i njihove relacije neće prikazati osim ako u dijalogu Opcije za navigaciju potvrdite izbor u polju za potvrdu „Prikaži skrivene objekte“.

 3. Kliknite na relacionu liniju koja odgovara relaciji koju želite da promenite. Relaciona linija postaje deblja kada je izabrana.

 4. Kliknite dvaput na relacionu liniju. Pojavljuje se dijalog Uređivanje relacija.

 5. Potvrdite ili opozovite izbor u polju za potvrdu Nametni referencijalni integritet.

 6. Unesite dodatne promene u relaciju, a zatim kliknite na dugme U redu.

Ako nametnete referencijalni integritet, primenjuju se sledeća pravila:

 • U polje sporednog ključa povezane tabele nije moguće uneti vrednost ako ta vrednost ne postoji u polju primarnog ključa primarne tabele – time biste kreirali zapise koji su siročići.

 • Zapis iz primarne tabele ne možete izbrisati ako postoje podudarni zapisi u povezanoj tabeli. Na primer, ne možete izbrisati zapis o zaposlenom iz tabele „Zaposleni“ ako u tabeli „Porudžbine“ postoje porudžbine dodeljene tom zaposlenom. Međutim, možete odabrati da izbrišete primarni zapis i sve povezane zapise u jednoj operaciji tako što ćete potvrditi izbor u polju za potvrdu Kaskadno izbriši povezane zapise.

 • Vrednost primarnog ključa u primarnoj tabeli ne možete da promenite ako će to dovesti do kreiranja zapisa siročići. Na primer, ne možete da promenite broj porudžbine u tabeli „Porudžbine“ ako postoje stavke dodeljene toj porudžbini u tabeli „Detalji porudžbine“. Možete, međutim, odabrati da jednom operacijom ažurirate primarni zapis i sve povezane zapise potvrđivanjem izbora u polju za potvrdu „Kaskadno ažuriranje povezanih polja“.

  Napomene: Ako nailazite na teškoće u omogućavanju referencijalnog integriteta, imajte u vidu da su sledeći uslovi potrebni da bi se nametnuo referencijalni integritet:

  • Zajedničko polje u primarnoj tabeli mora da bude primarni ključ ili da ima jedinstveni indeks.

  • Zajednička polja moraju da imaju isti tip podataka. Jedini izuzetak je da polje tipa „Automatsko numerisanje“ može da bude povezano sa poljem tipa „Broj“ kome je svojstvo Veličina polja postavljeno na opciju Dugački ceo broj.

  • Obe tabele postoje u istoj Access bazi podataka. Referencijalni integritet nije moguće nametnuti u povezanim tabelama. Međutim, ako je izvorna tabela u Access formatu, možete otvoriti bazu podataka u kojoj su one uskladištene i omogućiti referencijalni integritet u toj bazi podataka.

Postavljanje kaskadnih opcija

Možete naići na situaciju u kojoj imate opravdanu potrebu da promenite vrednost na strani „jedan“ relacije. U takvom slučaju je potrebno da Access automatski, kao deo jedne operacije, ažurira sve redove na koje promena utiče. Na taj način, ažuriranje se u potpunosti dovršava kako baza podataka ne bi ostala u neusaglašenom stanju – gde su neki redovi ažurirani, a neki ne. Primenom opcije „Kaskadno ažuriranje povezanih polja“, Access vam pomaže da izbegnete ovaj problem. Kada nametnete referencijalni integritet i odaberete opciju „Kaskadno ažuriranje povezanih polja“, a zatim ažurirate primarni ključ, Access automatski ažurira sva polja koja upućuju na taj primarni ključ.

Možda će takođe biti potrebno da izbrišete red i sve povezane zapise – na primer, zapis špeditera i sve povezane porudžbine za tog špeditera. Iz tog razloga Access podržava opciju „Kaskadno brisanje povezanih zapisa“. Kada nametnete referencijalni integritet i potvrdite izbor u polju za potvrdu Kaskadno izbriši povezane zapise, Access automatski briše sve zapise koji upućuju na taj primarni ključ kada izbrišete zapis koji sadrži primarni ključ.

Uključivanje ili isključivanje kaskadnog ažuriranja i/ili kaskadnog brisanja

 1. Na kartici Alatke baze podataka, u grupi Relacije kliknite na dugme Relacije.

 2. Na kartici Dizajn, u grupi Relacije kliknite na dugme Sve relacije.

  Prikazuju se sve tabele sa relacijama, kao i relacione linije. Imajte u vidu da se skrivene tabele (tabele za koje je u dijalogu Svojstva za tabelu potvrđen izbor u polju za potvrdu Skriveno) i njihove relacije neće prikazati osim ako u dijalogu Opcije za navigaciju potvrdite izbor u polju za potvrdu „Prikaži skrivene objekte“.

 3. Kliknite na relacionu liniju koja odgovara relaciji koju želite da promenite. Relaciona linija postaje deblja kada je izabrana.

 4. Kliknite dvaput na liniju relacije.

  Pojavljuje se dijalog Uređivanje relacija.

 5. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Nametni referencijalni integritet.

 6. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Kaskadno ažuriraj povezana polja ili Kaskadno izbriši povezane zapise ili u oba.

 7. Unesite dodatne promene u relaciju, a zatim kliknite na dugme U redu.

Napomena: Ako je primarni ključ polje tipa „Automatsko numerisanje“, potvrda izbora u polju za potvrdu Kaskadno ažuriraj povezana polja neće imati efekta zato što ne možete promeniti vrednost u polju tipa „Automatsko numerisanje“.

Vrh stranice

Brisanje relacije među tabelama

Važno: Kada uklonite relaciju, uklanjate i podršku za referencijalni integritet za tu relaciju ukoliko je on omogućen. Kao rezultat toga, Access više neće automatski sprečavati kreiranje zapisa siročića na strani „više“ relacije.

Da biste uklonili relaciju između tabela, morate da izbrišete relacionu liniju u prozoru „Relacije“. Postavite kursor na relacionu liniju, a zatim kliknite na liniju. Relaciona linija postaje deblja kada se izabere. Kada izaberete relacionu liniju, pritisnite taster DELETE.

 1. Na kartici Alatke baze podataka, u grupi Relacije kliknite na dugme Relacije.

 2. Na kartici Dizajn, u grupi Relacije kliknite na dugme Sve relacije.

  Prikazuju se sve tabele sa relacijama, kao i relacione linije. Imajte u vidu da se skrivene tabele (tabele za koje je u dijalogu Svojstva za tabelu potvrđen izbor u polju za potvrdu Skriveno) i njihove relacije neće prikazati osim ako u dijalogu Opcije za navigaciju potvrdite izbor u polju za potvrdu „Prikaži skrivene objekte“.

 3. Kliknite na relacionu liniju koja odgovara relaciji koju želite da izbrišete. Relaciona linija postaje deblja kada je izabrana.

 4. Pritisnite taster DELETE.

 5. Access može prikazati poruku Želite li zaista da trajno izbrišete izabranu relaciju iz baze podataka?. Ako se pojavi ova poruka potvrde, kliknite na dugme Da.

Napomena: Ako se neka od tabela između kojih postoji relacija koristi – možda od strane neke druge osobe ili procesa ili u otvorenom objektu baze podataka, na primer u obrascu – nećete moći da izbrišete relaciju. Morate da zatvorite sve otvorene objekte koji koriste ove tabele da biste mogli da pokušate da uklonite relaciju.

Vrh stranice

Kreiranje ili izmena relacije u veb bazi podataka programa Access 2010

Da biste kreirali relacije u Access 2010 Veb baze podataka, koristite čarobnjak za pronalaženje. Prozor "relacije" nije dostupan u Veb bazi podataka. Koristite polje iz jedne tabele kao izvor za vrednosti u odgovarajuće polje u drugoj tabeli. Da biste kreirali relacije u Access Veb aplikaciji, pogledajte korake u odeljku Kreiranje relacije.

Napomena: Polje koje koristite kao izvor za vrednosti mora već postojati da biste mogli da koristite čarobnjak za pronalaženje.

Kreiranje relacije u veb bazi podataka programa Access 2010 pomoću čarobnjaka za pronalaženje

 1. Otvorite tabelu koja bi trebalo da dobije vrednosti iz druge tabele.

 2. Sa desne strane poslednjeg polja izaberite stavku Kliknite da biste dodali, a zatim izaberite stavku Pronalaženje i odnos.

  Napomena:  Možda će biti potrebno da se pomerite horizontalno kako biste videli stavku Kliknite da biste dodali.

 3. Na prvom ekranu čarobnjaka za pronalaženje potvrdite izbor u polju za potvrdu Želim da polje za pronalaženje dobije vrednosti iz druge tabele i kliknite na dugme Dalje.

 4. Izaberite tabelu koja sadrži izvorne vrednosti i kliknite na dugme Dalje.

 5. U polju Dostupna polja kliknite dvaput na polje koje ima izvorne vrednosti i kliknite na dugme Dalje.

 6. Ako želite, navedite redosled sortiranja za polje za pronalaženje. Kliknite na dugme Dalje.

 7. Ako su vrednosti dugačke, preporučujemo da prilagodite širinu polja za pronalaženje. Kliknite na dugme Dalje.

 8. Unesite ime za novo polje. Ako želite da budete sigurni da se vrednosti u dve tabele uvek podudaraju, potvrdite izbor u polju za potvrdu Omogući integritet podataka, a zatim izaberite neku od sledećih opcija:

  • Kaskadno brisanje – ova opcija znači da ukoliko izbrišete zapis iz jedne tabele, takođe se brišu odgovarajući zapisi u drugoj tabeli.

  • Ograničeno brisanje – ova opcija znači da ukoliko pokušate da izbrišete zapis iz jedne tabele, a postoji odgovarajući zapis u drugoj tabeli, operacija brisanja nije dozvoljena.

   Napomena:  Nemojte potvrditi izbor u polju za potvrdu Dozvoli više vrednosti u čarobnjaku za pronalaženje kada koristite čarobnjak za kreiranje relacije.

Izmena relacije u veb bazi podataka programa Access 2010

 1. Otvorite tabelu koja vrednosti dobija iz druge tabele.

 2. Izaberite polje koje vrednosti dobija iz druge tabele.

 3. Na kartici Polja, u grupi Svojstva kliknite na dugme Izmeni pronalaženja.

 4. Pratite korake u čarobnjaku da biste izvršili željene promene. Možete da promenite sledeće:

  • Polje koje je izvor vrednosti

  • Redosled sortiranja vrednosti

  • Širinu polja i mogućnost skrivanja kolone ključa

  • Oznaku polja za pronalaženje

  • Mogućnost izbora integriteta podataka

  • Ako je integritet podataka omogućen, da li su brisanja kaskadna ili ograničena

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×