Kreiranje i izlaganje prilagođene projekcije

U osnovi možete da označite podskup slajdova u datoteci prezentacije u cilju prikazivanju tog podskupa određenoj publici. Možda ćete biti na spisku numera. PowerPoint ovo poziva na prilagođenu emisiju.

Kada kreirate prilagođenu emisiju u PowerPoint, prezentaciju možete prilagoditi za druge korisnike lokacije. Koristite prilagođenu projekciju da biste izložili samo određene slajdove iz prezentacije ili da biste napravili hiperveza ka grupi slajdova u prezentaciji.

Postoje dve vrste prilagođenih projekcija: Osnovni i hiperpovezani. Osnovna prilagođena projekcija je posebna prezentacija ili prezentacija koja obuhvata neke slajdove iz originalne. Prilagođena projekcija sa hipervezom je brz način navigacije kroz jednu ili više posebnih prezentacija.

Osnovne prilagođene projekcije

Koristite osnovnu prilagođenu emisiju da biste predstavili podskup slajdova u datoteci prezentacije. Na primer, ako prezentacija sadrži ukupno pet slajdova, Prilagođena projekcija pod imenom "sajt 1" može da sadrži samo slajdove 1, 3 i 5. Druga prilagođena emisija pod imenom "lokacija 2" može da ukljuci slajdove 1, 2, 4 i 5. Kada kreirate prilagođenu emisiju iz prezentacije, uvek možete da pokrećete celu prezentaciju u originalnom redosledu.

Osnovna prilagođena projekcija

1 Slajdovi za sajt 1

2 Slajdovi za sajt 2

Prilagođene projekcije sa hipervezom

Koristite prilagođenu projekciju sa hipervezom da biste organizovali sadržaj u prezentaciji. Na primer, ako kreirate primarnu prilagođenu projekciju o novoj ukupnoj organizaciji svog preduzeća, možete da kreirate prilagođenu projekciju za svaki sektor u okviru organizacije i da je povežete sa projekcijama iz primarne prezentacije.

Prilagođenu projekciju sa hipervezom možete da koristite i za kreiranje slajda sa sadržajem. Slajd sa sadržajem vam omogućava navigaciju do drugih sekcija prezentacije, tako da možete da odaberete koje sekcije ćete u određenom trenutku pokazati publici.

Prilagođene projekcije sa hipervezom

1 Slajd sa hipervezama

2 Prilagođena emisija za Odsek A

3 Prilagođena emisija za Odsek B

Kreirajte prilagođenu emisiju i predstavite je

Kreiranje osnovne projekcije slajdova

 1. Izaberite stavke Projekcija slajdova > Prilagođena projekcija slajdova, a zatim izaberite Prilagođene projekcije.

 2. U dijalogu Prilagođene projekcije kliknite na dugme Novo.

  Savet: Da biste pregledali prilagođenu projekciju, u dijalogu Prilagođene projekcije kliknite na ime projekcije i izaberite stavku Projekcija.

 3. U okviru Slajdovi u prezentaciji odaberite slajdove koje želite da uključite u prilagođenu projekciju, a zatim kliknite na dugme Dodaj.

 4. Da biste promenili redosled pojavljivanja slajdova, u okviru Slajdovi u prilagođenoj projekciji izaberite slajd i kliknite na jednu od strelica da biste premestili slajd nagore ili nadole na listi.

 5. Otkucajte ime u polju Ime projekcije slajdova, a zatim kliknite na dugme U redu.

Kreiranje projekcije slajdova sa hipervezom

 1. Izaberite stavke Projekcija slajdova > Prilagođena projekcija slajdova, a zatim izaberite Prilagođene projekcije.

 2. U dijalogu Prilagođene projekcije kliknite na dugme Novo.

 3. U okviru Slajdovi u prezentaciji izaberite slajdove koje želite da uključite u glavnu prilagođenu projekciju i kliknite na dugme Dodaj.

  Savet: Da biste promenili redosled pojavljivanja slajdova, u okviru Slajdovi u prilagođenoj projekciji izaberite slajd i kliknite na jednu od strelica da biste premestili slajd nagore ili nadole na listi.

 4. Otkucajte ime u polju Ime projekcije slajdova, a zatim kliknite na dugme U redu.

 5. Da biste napravili hipervezu do pomoćne projekcije u prezentaciji, izaberite tekst ili objekat za koji želite da bude veza.

 6. Izaberite stavke Umetni > Hiperveza.

 7. U dijalogu Umetanje veza, u okviru Poveži sa izaberite stavku Mesto u ovom dokumentu.

 8. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste povezali prilagođenu projekciju, na listi Izbor mesta u ovom dokumentu izaberite prilagođenu projekciju na koju želite da odete, a zatim potvrdite izbor u polju za potvrdu Prikaži i vrati.

  • Da biste se povezali sa lokacijom u trenutnoj prezentaciji, na listi Izbor mesta u ovom dokumentu izaberite slajd na koji želite da odete.

Započnite prilagođenu emisiju iz PowerPoint

 1. Na kartici Projekcija slajdova, u grupi Podešavanje kliknite na dugme Podesi parametre projekcije slajdova.

 2. U dijalogu Podesi parametre projekcije, u okviru Prikazivanje slajdova izaberite stavku Prilagođena projekcija i izaberite željenu prilagođenu projekciju.

 3. Kliknite na dugme U redu.

 4. Na kartici Projekcija slajdova, u grupi Pokretanje projekcije slajdova kliknite na dugme Prilagođena projekcija slajdova i izaberite stavku Prilagođene projekcije.

 5. Na listi Prilagođene projekcije izaberite projekciju i kliknite na dugme Projekcija.

Kreiranje osnovne projekcije slajdova

 1. Na kartici Projekcija slajdova , u grupi Pokretanje projekcije slajdova kliknite na strelicu pored stavke Prilagođena projekcija slajdova, a zatim izaberite stavku prilagođene projekcije.

 2. U dijalogu prilagođene projekcije kliknite na dugme novo.

 3. U okviru Slajdovi u prezentaciji izaberite slajdove koje želite da uključite u prilagođenu projekciju i kliknite na dugme Dodaj.

  Savet: Da biste izabrali više slajdova u nizu, kliknite na prvi slajd, držite pritisnut taster SHIFT, a zatim pritisnite poslednji slajd koji želite da izaberete. Da biste izabrali više nesekvencijalnih slajdova, držite pritisnut taster CTRL dok klikćete na svaki slajd koji želite da izaberete.

 4. Da biste promenili redosled pojavljivanja slajdova, u okviru Slajdovi u prilagođenoj projekcijikliknite na slajd, a zatim kliknite na jednu od strelica da biste premestili slajd nagore ili nadole na listi.

 5. Otkucajte ime u polju Ime projekcije slajdova, a zatim kliknite na dugme U redu. Da biste kreirali dodatne prilagođene projekcije sa slajdovima u prezentaciji, ponovite korake od 1 do 5.

Kreiranje projekcije slajdova sa hipervezom

 1. Na kartici Projekcija slajdova , u grupi Pokretanje projekcije slajdova kliknite na strelicu pored stavke Prilagođena projekcija slajdova, a zatim izaberite stavku prilagođene projekcije.

 2. U dijalogu prilagođene projekcije kliknite na dugme novo.

 3. U okviru Slajdovi u prezentaciji izaberite slajdove koje želite da uključite u glavnu prilagođenu projekciju i kliknite na dugme Dodaj.

  Savet: Da biste izabrali više slajdova u nizu, kliknite na prvi slajd, držite pritisnut taster SHIFT, a zatim pritisnite poslednji slajd koji želite da izaberete. Da biste izabrali više nesekvencijalnih slajdova, držite pritisnut taster CTRL dok klikćete na svaki slajd koji želite da izaberete.

 4. Da biste promenili redosled pojavljivanja slajdova, u okviru Slajdovi u prilagođenoj projekcijikliknite na slajd, a zatim kliknite na jednu od strelica da biste premestili slajd nagore ili nadole na listi.

 5. Otkucajte ime u polju Ime projekcije slajdova, a zatim kliknite na dugme U redu. Da biste kreirali dodatne prilagođene projekcije sa slajdovima u prezentaciji, ponovite korake od 1 do 5.

 6. Da biste kreirali hipervezu od glavne emisije do pomoćne emisije, izaberite tekst ili objekat koji želite da predstavlja hipervezu.

 7. Na kartici Umetanje, u grupi Veze kliknite na dugme Hiperveza.

 8. U okviru Poveži sa izaberite stavku Mesto u ovom dokumentu.

 9. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste povezali prilagođenu projekciju, na listi Izbor mesta u ovom dokumentu izaberite prilagođenu projekciju na koju želite da odete, a zatim potvrdite izbor u polju za potvrdu Prikaži i vrati.

  • Da biste se povezali sa lokacijom u trenutnoj prezentaciji, na listi Izbor mesta u ovom dokumentu izaberite slajd na koji želite da odete.

Započnite prilagođenu emisiju iz PowerPoint

 1. Na kartici Projekcija slajdova, u grupi Podešavanje kliknite na dugme Podesi parametre projekcije slajdova.

 2. U dijalogu Podesi parametre projekcije, u okviru Prikazivanje slajdova izaberite stavku Prilagođena projekcija i izaberite željenu prilagođenu projekciju.

 3. Kliknite na dugme U redu.

 4. Na kartici Projekcija slajdova, u grupi Pokretanje projekcije slajdova kliknite na dugme Prilagođena projekcija slajdova i izaberite stavku Prilagođene projekcije.

 5. Na listi Prilagođene projekcije izaberite projekciju i kliknite na dugme Projekcija.

Kreiranje prilagođene emisije

 1. Otvorite prezentaciju koju želite da koristite za kreiranje prilagođene emisije.

 2. Na kartici Projekcija slajdova izaberite stavku Prilagođena projekcija, a zatim stavku Prilagođena projekcija slajdova.

  Kliknite na prilagođenu emisiju.

 3. Kliknite na dugme +.

 4. U okviru Slajdovi u prezentaciji izaberite slajdove koje želite da uključite u prilagođenu projekciju i kliknite na dugme Dodaj.

  Savet: Da biste izabrali više slajdova, držite pritisnut taster Komanda  kada kliknete na slajdove.

 5. Da biste promenili redosled pojavljivanja slajdova, u okviru Slajdovi u prilagođenoj projekciji kliknite na slajd, a zatim kliknite na Strelica nagore „Promeni redosled“   ili Strelica nadole „Promeni redosled“  da biste premestili slajd nagore ili nadole na listi.

 6. Otkucajte ime u polju Ime projekcije slajdova, a zatim kliknite na dugme U redu. Da biste kreirali dodatne prilagođene projekcije sa slajdovima u prezentaciji, ponovite ove korake.

  Savet: Da biste videli kako će se prikazati Prilagođena projekcija u prikazu projekcije slajdova, u dijalogu Prilagođena uputstva kliknite na ime emisije, a zatim kliknite na dugme Započni projekciju.

Povezivanje sa drugim carinicima

Prilagođena projekcija sa hipervezama predstavlja brz način da odete do drugih prilagođenih projekcija iz primarne prezentacije. Možete da kreirate slajd sa sadržajem sa kojeg ćete se povezati. Dizajniranje prezentacije na ovaj način omogućava vam da pređete sa slajda sa sadržajem na druge odeljke prezentacije, tako da možete da odaberete koje odeljke ćete prikazati publici u određenom trenutku. Sledeća uputstva objašnjavaju kako da napravite jednu ili više prilagođenih projekcija, a zatim da dodate hipervezu iz primarne prezentacije ka prilagođenim projekcijama.

Napomena: Ako želite da kreirate hipervezu iz jedne prezentacije ka potpuno različitoj prezentaciji, možete da dodate hipervezu ka drugom dokumentu. Više informacija potražite u članku Kreiranje, uređivanje ili uklanjanje hiperveze.

 1. Izaberite tekst ili objekat koji želite da predstavlja hipervezu. Možete da kreirate sadržaj i hipervezu iz svakog unosa teksta kako biste se kretali kroz prilagođenu projekciju. Da biste to uradili, umetnite novi slajd u prezentaciju, otkucajte sadržaj, a zatim napravite vezu iz svake stavke.

 2. Na kartici Umetanje kliknite na dugme Radnja.

  Izaberite stavku „Radnja“

 3. U dijalogu Postavke radnje izaberite kako da pokrenete radnju tako što ćete postupiti na sledeći način:

  Da biste pokrenuli radnju

  Kliknite

  Kada kliknete na dugme radnja

  Kartica "klik mišem "

  Kada postavite pokazivač miša na dugme "radnja"

  Kartica " iznad miša "

 4. Kliknite na hipervezu ka, a zatim u iskačućem meniju izaberite stavku Prilagođena emisija.

 5. U okviru prilagođene projekcijeizaberite prilagođenu emisiju sa kojom želite da se povežete.

  Da biste se vratili na slajd za koji ste započeli prilagođenu projekciju iz sledeće drame, potvrdite izbor u polju za potvrdu Prikaži i vrati . Ova opcija je korisna ako imate slajd koji služi kao sadržaj za prilagođene projekcije.

 6. Kliknite na dugme U redu.

  Da biste dodali dodatne veze ka drugim prilagođenim uputstvima, ponovite ove korake.

Reprodukuj prilagođenu emisiju

 • Na kartici Projekcija slajdova izaberite stavku Prilagođena projekcija, a zatim kliknite na prilagođenu projekciju koju želite da reprodukujete.

  Kartica „Projekcija slajdova“, grupa „Reprodukovanje projekcija slajdova“

  Napomena: Ako još uvek niste kreirali prilagođenu projekciju, izaberite stavku Prilagođena projekcija, izaberite stavku Prilagođena projekcija slajdova, a zatim kliknite na dugme +.

Kreiranje prilagođene emisije

 1. Otvorite prezentaciju koju želite da koristite za kreiranje prilagođene emisije.

 2. Na kartici Projekcija slajdova, u okviru Reprodukuj projekciju slajdova izaberite Prilagođene projekcije, a zatim izaberite stavku Uredi prilagođene projekcije.

  Kartica „Projekcija slajdova“, grupa „Reprodukovanje projekcija slajdova“

 3. Izaberite stavku Novo.

 4. U okviru Slajdovi u prezentaciji izaberite slajdove koje želite da uključite u prilagođenu projekciju i kliknite na dugme Dodaj.

  Savet: Da biste izabrali više slajdova, držite pritisnut taster Komanda  kada kliknete na slajdove.

 5. Da biste promenili redosled pojavljivanja slajdova, u okviru Slajdovi u prilagođenoj projekciji kliknite na slajd, a zatim kliknite na Strelica nagore „Promeni redosled“   ili Strelica nadole „Promeni redosled“  da biste premestili slajd nagore ili nadole na listi.

 6. Otkucajte ime u polju Ime projekcije slajdova, a zatim kliknite na dugme U redu. Da biste kreirali dodatne prilagođene projekcije sa slajdovima u prezentaciji, ponovite ove korake.

  Savet: Da biste videli kako će se prikazati Prilagođena projekcija u prikazu projekcije slajdova, u dijalogu Prilagođena uputstva kliknite na ime emisije, a zatim izaberite stavku Prikaži.

Povezivanje sa drugim carinicima

Prilagođena projekcija sa hipervezama predstavlja brz način da odete do drugih prilagođenih projekcija iz primarne prezentacije. Možete da kreirate slajd sa sadržajem sa kojeg ćete se povezati. Dizajniranje prezentacije na ovaj način omogućava vam da pređete sa slajda sa sadržajem na druge odeljke prezentacije, tako da možete da odaberete koje odeljke ćete prikazati publici u određenom trenutku. Sledeća uputstva objašnjavaju kako da napravite jednu ili više prilagođenih projekcija, a zatim da dodate hipervezu iz primarne prezentacije ka prilagođenim projekcijama.

Napomena: Ako želite da kreirate hipervezu iz jedne prezentacije ka potpuno različitoj prezentaciji, možete da dodate hipervezu ka drugom dokumentu. Više informacija potražite u članku Kreiranje, uređivanje ili uklanjanje hiperveze.

 1. Da biste kreirali hipervezu od primarne prezentacije do pomoćne prilagođene projekcije, u prezentaciji izaberite tekst ili objekat za koji želite da predstavlja hipervezu. Možete da kreirate sadržaj i hipervezu iz svakog unosa teksta kako biste se kretali kroz prilagođenu projekciju. Da biste to uradili, umetnite novi slajd u prezentaciju, otkucajte sadržaj, a zatim napravite vezu iz svake stavke.

 2. Na kartici Projekcija slajdova, u okviru Podešavanje izaberite stavku Postavke radnje.

  Kartica „Projekcija slajdova“, grupa „Podešavanje“

 3. U dijalogu Postavke radnje izaberite kako da pokrenete radnju tako što ćete postupiti na sledeći način:

  Da biste pokrenuli radnju

  Kliknite

  Kada kliknete na dugme radnja

  Kartica "klik mišem "

  Kada postavite pokazivač miša na dugme "radnja"

  Kartica " iznad miša "

 4. Kliknite na hipervezu ka, a zatim u iskačućem meniju izaberite stavku Prilagođena emisija.

 5. U okviru prilagođene projekcijeizaberite prilagođenu emisiju sa kojom želite da se povežete.

  Da biste se vratili na slajd za koji ste započeli prilagođenu projekciju iz sledeće drame, potvrdite izbor u polju za potvrdu Prikaži i vrati . Ova opcija je korisna ako imate slajd koji služi kao sadržaj za prilagođene projekcije.

 6. Kliknite na dugme U redu.

  Da biste dodali dodatne veze ka drugim prilagođenim uputstvima, ponovite korake od 1 do 6.

Reprodukuj prilagođenu emisiju

 • Na kartici projekcija slajdova , u okviru Reprodukuj projekciju slajdova, izaberite stavku prilagođene projekcije, a zatim kliknite na prilagođenu projekciju koju želite da reprodukujete.

  Kartica „Projekcija slajdova“, grupa „Reprodukovanje projekcija slajdova“

  Napomena: Ako još niste kreirali prilagođenu emisiju, izaberite stavku Uredi prilagođene projekcije, a zatim kliknite na dugme novo.

Takođe pogledajte

Dodavanje, uređivanje ili uklanjanje prelaza između slajdova

PowerPoint za veb ne podržava prilagođene projekcije. Treba da koristite verziju PowerPoint za računare da biste kreirali prilagođenu emisiju.

Napomena:  Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li da nam javite da li su informacije bile korisne? Ovo je članak na engleskom jeziku za referencu.​

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×