Kreiranje i dodela kategorija boja

Outlook za Office 365, Outlook 2019, Outlook 2016, Outlook 2013, Outlook 2010

Kategorije boja vam omogućavaju da lako identifikujete i grupišete povezane stavke u programu Microsoft Outlook. Dodelite kategoriju boje grupi povezanih stavki – kao što su beleške, kontakti, zakazane obaveze i e-poruke – da biste mogli da ih brzo pratite i organizujete ih. Stavkama možete da dodelite i više kategorija boja.

Prikaz kategorija boja u prijemnom poštanskom sandučetu
Kategorije boja vam omogućavaju da brzo pregledate i pronađete srodne stavke.

Možete da odaberete neku iz skupa podrazumevanih kategorija ili da napravite sopstvenu i da zatim dodelite kategorije svojim Outlook stavkama. Boje kategorija su istaknuto prikazane u tabela prikazima, kao što je Prijemno poštansko sanduče, kao i u okviru otvorenih stavki. Možete da preimenujete kategorije u nešto što vama ima više smisla ili da odaberete različite boje za kategorije. Ova fleksibilnost vam omogućava da dizajnirate sistem kategorija boja koji odgovara vašem ličnom stilu rada.

Dodeljivanje kategorije boje e-poruci

Da biste dodelili kategoriju boje poruci sa liste poruka, kliknite desnim tasterom miša na poruku. Izaberite stavku Kategorizuj, a zatim izaberite kategoriju sa liste.

Savet: Ako kliknete desnim tasterom miša na poruku i vidite samo opcije da poruku označite zastavicom, pokušajte da kliknete desnim tasterom miša na prazan prostor sa desne strane imena pošiljaoca.

Napomene: 

 • Ako želite da dodelite drugu ili treću kategoriju boje, možete da izvršite ovu radnju više puta.

 • Ne možete da dodelite kategoriju boje poruci u oknu za čitanje ili sa liste poruka ako koristite prikaz razgovora u programu Outlook 2016. Dodatne informacije potražite u članku Saznajte više o prikazu razgovora.

Da biste dodelili kategoriju boje iz okna za čitanje ili otvorene poruke, izaberite stavku Kategorizuj iz grupe Oznake na traci, a zatim izaberite kategoriju sa liste.

Ako ne vidite stavku Kategorizuj na traci, izaberite padajući meni u grupi Oznake.

Izaberite padajući meni „Oznake“, a zatim stavku „Kategorizuj“.

Napomena: Padajući meni Kategorizuj prikazuje deset nedavno korišćenih kategorija. Ako imate dodatne kategorije, treba da izaberete stavku Sve kategorije da biste videli ostatak liste.

 1. U bilo kojoj fascikli sa porukama, u grupi Oznake na traci, izaberite stavke Kategorizuj >Sve kategorije.

  Komanda „Sve kategorije“ u grupi „Oznake“

  Napomena: Za stavke kalendara grupa Oznake prikazuje se na kartici Zakazana obaveza ili Sastanak. Za otvoreni kontakt ili zadatak grupa Oznake prikazuje se na kartici Kontakt ili Zadatak.

 2. U dijalogu Kategorije boja kliknite na dugme Novo.

 3. Otkucajte ime za kategoriju i izaberite boju, a opcionalno i tastersku prečicu. Zatim izaberite stavku U redu.

  Dijalog „Dodavanje nove kategorije“

Kategorija „Brzi klik“ je podrazumevana kategorija koju možete da postavite u određenim tabelarnim prikazima. Na primer, ako isključite okno za čitanje ili ga premestite ispod liste poruka, videćete dodatne kolone u Prijemnom poštanskom sandučetu, uključujući Primljeno, Kategorija i Pominjanje. Da biste dodelili kategoriju „Brzi klik“ u jednom od ovih prikaza, možete da kliknete na kolonu kategorije da biste podesili kategoriju.

 1. Na traci, u grupi Oznake izaberite stavku Kategorizuj > Podešavanje brzog klika.

 2. Koristite padajuću listu da biste izabrali kategoriju boje, a zatim izaberite stavku „U redu“.

Savet: U otvorenoj poruci, u meniju Kategorizuj možete da izaberete stavku Podešavanje brzog klika da biste podesili podrazumevanu kategoriju boje za sve buduće poruke, a ne samo za izabranu poruku.

Šta želite da uradite?

Boje dodaju vidljivost Outlook stavkama. Ako, na primer, napravite kategoriju pod imenom „Mihajlov projekat“ i dodelite mu stavke, možete da pratite sve sastanke, kontakte i poruke povezane sa projektom.

Kategorije boja u kalendaru
Kategorije boja povezuju srodne Outlook stavke radi lake identifikacije. Uz kategoriju boje prikazanu u zaglavlju otvorene stavke i u kalendaru, ovde možete da vidite da obe stavke pripadaju Mihajlovom projektu.

Kategorije boja su istaknuto prikazane u tabela prikazima, kao što je Prijemno poštansko sanduče, kao i u okviru otvorenih stavki. Podrazumevani skup od šest kategorija boja je dizajniran je tako da može da se prilagodi. Možete da preimenujete kategorije u nešto što vama ima više smisla ili da odaberete različite boje za kategorije. Osim ovih šest, možete da napravite koliko god vam je kategorija potrebno, a možete i da dodelite više kategorija boja stavkama. Ova fleksibilnost vam omogućava da dizajnirate sistem kategorija boja koji odgovara vašem ličnom stilu rada.

Prikaz kategorija boja u prijemnom poštanskom sandučetu
Kategorije boja vam omogućavaju da brzo pregledate i pronađete srodne stavke.

Možete i da odaberete kategorija „Brzi klik“ koji vam omogućava da kliknete samo jednom u Prijemnom poštanskom sandučetu ili drugom tabelarnom prikazu da biste dodelili podrazumevanu kategoriju boje nekoj Microsoft Outlook stavci. Saznajte više u odeljku Dodeljivanje kategorije „Brzi klik“.

Da bi pronalaženje kategorizovanih stavki pošte bilo lakše, fascikla za pretragu Kategorizovana pošta dodata je u fascikle za pretragu u Okno za navigaciju, tako da ona sada pruža prikaz svih kategorizovanih stavki pošte. U ovoj fascikli možete da sortirate i grupišete kategorizovane stavke. Možete i da pravite dodatne fascikle za pretragu kategorija za određene kategorije.

Iako možete da koristite i prilagodite šest podrazumevanih kategorija boja, možda ćete morati da pravite nove kako kasnije budete organizovali stavke. Svojstva koja možete primeniti na bilo koju kategoriju jesu boja, ime i tasterska prečica.

 1. Kliknite na dugme Kategorizuj Slika dugmeta na traci sa alatkama.

 2. Izaberite stavku Sve kategorije.

  Meni „Kategorija boje“

 3. Izaberite stavku Novo.

  Otvara se dijalog Dodavanje nove kategorije.

  Dijalog „Dodavanje nove kategorije“

 4. U polju ime otkucajte ime za novu kategoriju boje.

 5. Na listi Boja odaberite boju koju želite, a zatim kliknite na dugme U redu.

  Napomene: 

  • Biranje tasterske prečice je opcionalno.

  • Ako želite da napravite kategoriju boje bez dodeljivanja boje, kliknite na stavku Nijedna u paleti boja. Kategorija će primeniti ime (i tastersku prečicu ako je odaberete) na stavke, pa možete i da sortirate i grupišete stavke prema kategoriji. Stavke će takođe biti dostupne u odgovarajućoj fascikli za pretragu kategorija.

Dodeljivanje kategorije boje Outlook stavci

Kategorija boje mora da bude navedena na listi kategorija boja da biste je dodelili. Ako kategorija boje nije navedena, možete istovremeno da napravite novu kategoriju boje i dodelite je nekoj stavci.

Napomena: Kada prvi put stavci dodelite podrazumevanu kategoriju boje, od vas će se tražiti da promenite ime kategorije. Tada možete promeniti i boju kategorije, preimenovati je, kao i odabrati tastersku prečicu.

Dodeljivanje kategorije boje stavci u tabelarnom prikazu

Dodeljivanje kategorija boja stavkama u Prijemnom poštanskom sandučetu ili drugim tabela prikazima slično je za sve vrste Outlook stavki.

Napomena: Dodeljivanje kategorija boja u prikazu kartica u Kontaktima (kao što je prikaz „Vizitkarta“) ili u prikazu „Ikone“ u Beleškama isto je kao dodeljivanje kategorija boja u tabelarnom prikazu.

 • Da biste dodelili kategoriju boje, postupite na neki od sledećih načina:

  • Izaberite stavku, kliknite na opciju Kategorizuj Slika dugmeta na traci sa alatkama, a zatim kliknite na kategoriju boje.

  • Kliknite na stavku desnim tasterom miša, postavite pokazivač na opciju Kategorizuj Slika dugmeta u priručnom meniju, a zatim kliknite na kategoriju boje.

   Samo 15 nedavno korišćenih kategorija boja se pojavljuje u meniju Kategorizuj. Da biste videli još kategorija ili da biste napravili novu, kliknite na stavku Sve kategorije. Da biste dodelili kategoriju boje iz dijaloga Kategorije boja, morate da potvrdite izbor u polju za potvrdu pored kategorije boje.

   Dijalog Kategorije boja je i brz način da dodelite više kategorija nekoj stavci.

   Napomene: 

   • U prikazima vremenske ose kao što su oni u Zadacima i Dnevniku, jedini način da dodelite kategoriju boje nekoj stavci jeste pomoću priručnog menija na način opisan iznad.

   • U prikazu Dnevnik dugme Kategorizuj podrazumevano se ne prikazuje na traci sa alatkama. Da biste dodali ovo dugme, u meniju Alatke kliknite na Prilagodi. Na kartici Komande, u listi Kategorije izaberite stavku Radnje. Na listi Komande izaberite stavku Kategorizuj i prevucite je na traku sa alatkama gde želite da se pojavljuje.

Podrazumevane kategorije boja imaju generička imena, kao što su Crvena kategorija i Plava kategorija. Da biste lako identifikovali i organizovali kategorizovane stavke, možete da preimenujete kategorije boja pomoću imena koja za vas imaju više smisla.

Napomena: Ako promenite kategoriju boje koja je već dodeljena stavkama, sve stavke kojima je ta kategorija dodeljena ažuriraju se u skladu sa novim imenom.

 1. Kliknite na dugme Kategorizuj Slika dugmeta na traci sa alatkama.

 2. Izaberite stavku Sve kategorije.

  Meni „Kategorija boje“

 3. Na listi Ime kliknite na ime kategorije boje, a zatim kliknite na dugme Preimenuj.

 4. Na listi Ime otkucajte novo ime za kategoriju boje.

  • Da biste automatski dodelili kategoriju boje kojoj menjate ime stavkama koje su izabrane u glavnom Microsoft Outlook prozoru, potvrdite izbor u polju za potvrdu pored kategorije boje na listi Ime, a zatim kliknite na dugme U redu.

  • Kada prvi put dodelite postojeću kategoriju boje nekoj stavci, bićete upitani da preimenujete tu kategoriju boje.

 1. Na traci kliknite na dugme Kategorizuj Slika dugmeta , a zatim izaberite stavku Podešavanje brzog klika.

 2. U dijalogu Podešavanje brzog klika, na listi odaberite kategoriju boje.

Prelazak na drugu kategoriju „Brzi klik“ ne menja kategoriju boje koja je već dodeljena nekoj stavci. Međutim, ako promenite ime ili boju neke kategorije boje, sve stavke kojima je dodeljena ta kategorija boje ažuriraju se u skladu sa novim imenom ili bojom.

Takođe možete da podesite trenutnu kategoriju „Brzi klik“ iz menija Kategorizuj u bilo kojoj otvorenoj stavci.

Možete da dodelite kategoriju „Brzi klik“ većini Outlook stavki kada ih pregledate u tabelarnom prikazu, kao što su Prijemno poštansko sanduče ili Traka zaduženja.

 • U prikazu Prijemno poštansko sanduče ili nekom drugom tabelarnom prikazu kliknite na kolonu Kategorije pored poruke. Time ćete koloni dodati skup boja povezan sa kategorijom „Brzi klik“. Ako otvorite stavku, boja i ime kategorije boje pojavljuju se u vrhu stavke.

  Napomene: 

  • Možete da uklonite kategoriju „Brzi klik“ tako što ćete jednostavno ponovo kliknuti na kolonu Kategorije.

  • Možete da dodelite kategoriju „Brzi klik“ većem broju stavki u isto vreme. Dovoljno je da izaberete sve stavke i da zatim kliknete na kolonu Kategorije pored neke od stavki.

Povezivanjem tasterske prečice sa kategorija boje možete brzo da dodelite kategoriju boje nekoj stavci, kao što je e-poruka, tako što ćete izabrati stavku u Prijemnom poštanskom sandučetu ili drugom tabela prikazu i zatim pritisnuti prečicu. Možete da koristite prečicu za dodeljivanje kategorije boje većem broju stavki istovremeno.

 1. Na traci sa alatkama u glavnom Microsoft Office Outlook 2007 prozoru kliknite na dugme Kategorizuj Slika dugmeta .

 2. U dnu menija izaberite stavku Sve kategorije.

 3. Na listi Ime potvrdite izbor u polju za potvrdu pored kategorije boje.

 4. Na listi Prečica odaberite tastersku prečicu.

Ne možete da resetujete listu na šest podrazumevanih kategorija u okviru programa Office Outlook 2007. Ove podrazumevane kategorije se nude kao čuvari mesta koje po potrebi možete da prilagodite.

Iako ne možete da vratite šest podrazumevanih kategorija u okviru programa Outlook, možete ponovo da napravite listu. Možete i da pokrenete komandu pomoću opcije komandne linije u Windows dijalogu Pokreni da biste automatski vratili podrazumevanu listu od šest kategorija.

Ponovno kreiranje liste u programu Outlook

Osnovni skup kategorija boja je dizajniran tako da može da se prilagodi. Možete da preimenujete kategorije i da ih povežete sa različitim bojama. Osim ovih šest kategorija boja, lako je napraviti nove. U nastavku je šest podrazumevanih kategorija boja u programu Outlook 2007.

Crvena kategorija

Žuta kategorija

Plava kategorija

Narandžasta kategorija

Zelena kategorija

Purpurna kategorija

Svojstva koja možete primeniti na bilo koju kategoriju jesu boja, ime i tasterska prečica. Ako promenite kategoriju boje koja je već dodeljena stavkama, kategorija boje se ažurira u okviru tih stavki.

Napomena: Ako izvršite nadogradnju sa druge verzije programa Outlook kada instalirate Office Outlook 2007, prvi put kada otvorite listu kategorija boja, prikazuje se šest podrazumevanih kategorija boja, kao i kategorije koje su primenjene na stavke u prethodnoj verziji programa Outlook.

Vraćanje liste pomoću opcije komandne linije

Postoji opcija komandne linije koja će vratiti šest podrazumevanih kategorija boja i imena na listi kategorija. Saznajte više o korišćenju opcija komandne linije.

Važno: Ako pokrenete ovu opciju komandne linije, izbrisaćete sve prilagođene kategorije koje ste napravili. Ako ste izvršili nadogradnju na Office Outlook 2007 sa neke druge verzije programa Outlook, prilagođene kategorije ili kategorije sa glavnog spiska kategorija biće izbrisane. Stavke će i dalje zadržati ime kategorije, ali ne i boju.

Prvo na računaru pronađite lokaciju datoteke outlook.exe. Ako ste prilikom instalacije programa Office Outlook 2007 prihvatili podrazumevane lokacije fascikli, datoteka outlook.exe nalazi se na c:\program files\microsoft office\office12\outlook.exe.

Ako ne pronađete datoteku outlook.exe na toj lokaciji, potražite je i zapišite punu putanju.

 1. Uradite nešto od sledećeg:

  • Windows Vista    

   • Kliknite na dugme Start Slika dugmeta , postavite pokazivač na stavku Svi programi, zatim izaberite stavku Pribor, a potom stavku Pokreni.

  • Microsoft Windows XP ili Microsoft Windows Server 2003    

   • Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Pokreni.

 2. U dijalogu Pokretanje otkucajte znak navoda, unesite punu putanju datoteke outlook.exe, a zatim otkucajte još jedan znak navoda. Možete i da kliknete na dugme Potraži da biste pronašli i izabrali datoteku. U tom slučaju, znaci navoda se automatski unose.

 3. Iza zatvorenog znaka navoda otkucajte razmak, a zatim otkucajte parametar /cleancategories. Na primer, ako koristite podrazumevanu lokaciju instalacije, tekst koji otkucate izgledao bi ovako:

  "c:\program files\microsoft office\office12\outlook.exe" /cleancategorie s

 4. Kliknite na dugme U redu.

  Napomena: 

  • Parametri ne razlikuju velika i mala slova. Na primer, parametar /CLEANCATEGORIES funkcioniše isto kao i /cleancategories.

  • Zapamtite da je potrebno da dodate jedan razmak pre parametra.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×