Koristite čitač ekrana da biste dodali, čitali i brisali komentare u programu Word

Koristite čitač ekrana da biste dodali, čitali i brisali komentare u programu Word

Čitanje simbola naglas sa sadržajem oznake čitača ekrana. U ovoj temi se govori o korišćenju čitača ekrana uz Office

Ovaj članak je za osobe koje koriste program za čitanje ekrana za Office proizvode i deo je skupa sadržaja Office pristupačnost. Uopšteniju pomoć potražite u članku Matična stranice podrške za Office.

Koristite Word 2016 uz tastaturu i Narator, ugrađeni Windows čitač ekrana, da biste dodavali komentare u Word 2016 dokumentu. Pomoću komentara možete predložiti promene u dokumentima ili označiti probleme za praćenje. Lako možete da izbrišete komentare nakon čitanja ili odgovora na komentar.

Napomene: 

U ovoj temi

Dodavanje komentara

Komentar u Word 2016 dokument možete da dodate na primer kada pregledate nečiji rad, ako želite da zapišete belešku u svom dokumentu ili ako želite da pratite probleme.

 1. Da biste započeli kontinuirano čitanje na trenutnoj lokaciji u dokumentu, pritisnite tastere Caps Lock + M.

 2. Da biste zaustavili Narator na mestu na kojem želite da umetnete komentar, pritisnite taster Ctrl.

  Savet: Da biste izabrali više reči u telu teksta koje će biti markirane kao komentarisani tekst, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + Shift + taster sa strelicom nadesno. Čućete izabrane reči

 3. Da biste dodali novi komentar, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + Alt + M. Čućete: „<korisničko ime >, komentara uređivanje“. U čitaču ekrana JAWS čućete: „Umetanje komentara <broj komentara> autora <korisničko ime>“.

 4. Otkucajte komentar. Da biste izašli iz okna za komentare i vratili se tamo gde ste stali u telu teksta, pritisnite kombinaciju tastera Caps Lock+Shift+Insert ili taster Esc.

Prikazivanje komentara u dokumentu

Tačke umetanja komentara su markirane u telu teksta dokumenta u režimu „Sve naznake“.

 1. Da biste promenili režim „Sve naznake“ režim, pritisnite tastere Alt+R, TD. Čućete: „<ime trenutno izabrane naznake>“. U čitaču ekrana JAWS čućete: „Donja traka, polje grupe za praćenje, <ime trenutno izabrane naznake>“. Otvara se lista sa četiri opcije prikaza:

 2. Na listi pritiskajte tastere sa strelicama dok ne čujete: „Sve naznake“. Zatim pritisnite Enter. Fokus se vraća na telo teksta.

Kretanje do komentara i kroz njih

Narator najavljuje komentare prilikom čitanja tela teksta. Stvarni tekst komentara i detalji o njemu se prikazuju u okviru za komentare na margini dokumenta. JAWS čita tekst komentara i takođe najavljuje ko je postavio komentar prilikom čitanja tela teksta. Čućete: „Komentar, <tekst komentara>, autora <komentator>“.

Kretanje do komentara i povratak u telo teksta

 1. Uverite se da ste izabrali opciju „Sve naznake“ kao što je navedeno iznad u članku Prikaz komentara u dokumentu.

 2. Da biste započeli kontinuirano čitanje, pritisnite tastere Caps Lock+M. Pustite čitača ekrana da čita telo teksta sve dok ne čujete da najavljuje komentar.

 3. Da biste se premestili u komentare, u zavisnosti od čitača ekrana, uradite nešto od sledećeg:

  • U Naratoru pritisnite tastere Caps Lock+Insert. Fokus se premešta na komentare na margini. Da biste se vratili tamo gde ste stali prilikom uređivanja dokumenta, pritisnite taster Esc ili taster Caps Lock +Shift+Insert.

  • U čitaču ekrana JAWS pritisnite Shift+Ctrl+apostrof ('). Čućete: „Sačekajte, obrada <broj komentara> stavki, dijalog sa komentarima redaktora“. U dijalogu Komentari redaktora pritisnite strelicu nagore ili strelicu nadole da biste preslušali komentare, kao i da biste čuli informacije ko j postavio komentar i kada. Kada završite, pritiskajte taster Tab dok ne čujete: „dugme ’U redu’“. Zatim pritisnite Enter. Čućete komentar i fokus će se vratiti na telo teksta.

Kretanje kroz komentare

 1. Da biste se kretali kroz sve komentare u dokumentu, uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste se kretali kroz sve komentare, pritisnite tastere Alt + R, N. Fokus se premešta na sledeći komentar. Da biste prešli na prethodni komentar, pritisnite tastere Alt+R, V. Ponovite ovu radnju dok ne prođete kroz sve komentare ili ne pronađete komentar koji tražite.

  • Da biste se kretali kroz sve praćene promene i komentare, pritisnite tastere Alt + R, H. Fokus se premešta na sledeću promenu. Da biste prešli na prethodnu promenu, pritisnite tastere Alt+R, F. Ponovite ovu radnju dok ne prođete kroz sve promene i komentare ili ne pronađete promenu ili komentar koji tražite.

 2. Da biste čuli komentar i informacije o tome ko je postavio komentar i kada, koristite komande za navigaciju stavke čitača ekrana. Komande Naratora potražite u članku Komande na tastaturi i pokreti dodira Naratora. JAWS komande potražite u članku JAWS pritisci na tastere.

Brisanje komentara

Možete da izbrišete komentare jedan po jedan ili sve komentare u dokumentu u isto vreme.

Brisanje komentara ili odgovaranje na jedan komentar

 1. Pronađite komentar koji želite da izbrišete ili da odgovorite na njega, kao što je opisano u odeljku Kretanje do komentara i kroz njih.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera Shift+F10. Otvara se kontekstualni meni.

 3. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste izbrisali komentar, u kontekstualnom meniju pritiskajte tastere sa strelicama dok ne čujete „Izbriši komentar”, a zatim pritisnite taster Enter. Trenutni komentar se briše. Zatim možete da odete na sledeći komentar u dokumentu.

  • Da biste odgovorili na komentar, pritiskajte tastere sa strelicama dok ne čujete „Odgovor na komentar“. Napišite odgovor, a zatim pređite na sledeći komentar.

  Savet: Druga mogućnost za odgovor na komentar jeste da pritisnete kombinaciju tastera Ctrl+Alt+M kada ste u komentaru.

Brisanje svih komentara

 1. Pritisnite kombinaciju tastera Alt+R, D, O.

Rešavanje komentara

Da biste rešili komentar, označite komentar kao završen. Rešeni komentar je zasivljen na margini i nije moguće dodavati odgovore. Rešeni komentar možete da izbrišete ili da ga ponovo otvorite. Rešavanje komentara ne briše komentare.

 1. Pronađite komentar koji želite da rešite, kao što je opisano u odeljku Kretanje do komentara i kroz njih.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera Shift+F10. Otvara se kontekstualni meni.

 3. Pritiskajte tastere sa strelicom nagore ili nadole dok ne čujete „Reši komentar“, a zatim pritisnite taster Enter. Trenutni komentar je zasivljen.

 4. Da biste ponovo otvorili rešeni komentar, idite na komentar i pritisnite kombinaciju tastera Shift+F10. U kontekstualnom meniju pritiskajte taster sa strelicom nagore ili nadole dok ne čujete: „Ponovo otvori komentar“. Komentar se može ponovo uređivati.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za umetanje i promenu teksta u programu Word

Tasterske prečice za Microsoft Word u operativnom sistemu Windows

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Word

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

Saznajte kako da se krećete u programu Word pomoću funkcija pristupačnosti

Koristite Word Mobile sa Naratorom, ugrađenim Windows čitačem ekrana, da biste dodali komentare Word Mobile dokument. Pomoću komentara možete predložiti promene u dokumentima ili označiti probleme za praćenje. Lako možete da izbrišete komentare nakon čitanja ili odgovora na komentar.

Napomene: 

 • Nove funkcije usluge Office 365 izdaju se postepeno pretplatnicima na Office 365, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, posetite stranicu Kada dobijam najnovije funkcije u sistemu Office 2016 za Office 365?.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Windows čitač ekrana, „Narator“. Da biste saznali više o naratoru, pogledajte članak Prvi koraci uz narator.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite ovu aplikaciju uz Windows telefon. Neka navigacija i neki pokreti mogu se razlikovati na tabletu ili računaru.

U ovoj temi

Kretanje do kartice „Redigovanje“

Funkcije komentara opisane u ovoj temi možete da pronađete na kartici Redigovanje.

 1. U Word Mobile dokumentu, brzo prevucite nagore ili nadole na ekranu jednim prstom dok ne čujete: „Stavke“.

 2. Brzo prevucite nadesno jednim prstom dok ne čujete: „Dugme ‘Više opcija’, skupljeno, dodirnite dvaput da biste razvili“. Dvaput dodirnite ekran. Razvija se meni Još opcija.

 3. Brzo prevucite nalevo jednim prstom dok ne čujete: „Dugme ‘Početak’, skupljeno. Dodirnite dvaput da biste razvili“. Dvaput dodirnite ekran. Čućete: „Početak, <broj dostupnih kartica i mesto trenutne kartice na listi menija>, izabrano“. Glavni meni je sada razvijen.

 4. U meniju brzo prevlačite nadesno jednim prstom dok ne čujete: „Redigovanje, <broj dostupnih kartica i mesto trenutne kartice na listi menija>, dodirnite dvaput da biste izabrali“. Dvaput dodirnite ekran. Čućete: „Prozor programa Word“. Opcije na kartici Redigovanje su sada dostupne.

Dodavanje komentara

Komentar u Word Mobile dokument možete da dodate na primer kada pregledate nečiji rad, ako želite da zapišete belešku u svom dokumentu ili ako želite da pratite probleme.

 1. Da biste započeli kontinuirano čitanje od trenutne lokacije u dokumentu, brzo prevucite nadole sa tri prsta.

 2. Da biste zaustavili Narator na mestu na kojem želite da umetnete komentar, dodirnite ekran.

 3. Idite na karticu Redigovanje kao što je navedeno u članku Kretanje do kartice „Redigovanje“.

 4. Na kartici Redigovanje brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete: „Dugme ’Novi komentar’, dvaput dodirnite da biste ga aktivirali“. Dvaput dodirnite ekran. Čućete: „Iskačući prozor ‘Komentar’, uređivanje“. Iskače tastatura na ekranu.

 5. Otkucajte komentar, a da biste izašli iz iskačućeg prozora komentara, brzo prevucite nalevo ili nadesno dok ne čujete: „Dugme ’Zatvori’, dvaput dodirnite da biste ga aktivirali“. Dvaput dodirnite ekran. Fokus se vraća na glavnu oblast sadržaja. Čućete: „Uređuje se <Naziv dokumenta>.docx“.

Kretanje do komentara

Možete da odete na komentar iz tela teksta kada Narator čita dokument ili možete na traci Redigovanje da koristite dugmad Sledeće i Prethodno da biste se kretali kroz komentare.

Kretanje do komentara u telu teksta

Narator najavljuje umetnute komentare zajedno sa telom teksta. U režimu za kontinuirano čitanje, kada čujete orijentir za komentar, možete zaustavi čitanje i preći na komentar.

 1. Da biste započeli kontinuirano čitanje od trenutne lokacije u dokumentu, brzo prevucite nadole sa tri prsta. Kada Narator naiđe na komentar, čućete: „Komentar, <mesto umetanja komentara u tekstu>. Kraj komentara“.

 2. Da biste zaustavili kontinuirano čitanje kod komentara, dodirnite jednom pomoću dva prsta.

 3. Da biste prešli na uobičajeni tekst, brzo prevlačite nalevo ili nadesno jednim prstom dok ne čujete: „Podsetnici za komentar, sadrži stavki: <broj komentara>, dodirnite dvaput da biste aktivirali“. Zatim dodirnite dvaput. Otvara se razmak između stubaca za komentare.

 4. Brzo prevlačite nagore ili nadole jednim prstom dok ne čujete „Orijentiri i beleške“ i jednom dodirnite prstom da biste izabrali. Brzo prevlačite nalevo ili nadesno jednim prstom dok ne čujete: „Razmak između stubaca za komentare. Sadrži stavki: <broj komentara>“. Dodirnite prstom jednom da biste izabrali.

 5. Brzo prevlačite nagore ili nadole dok ne čujete: „Stavke“. Dodirnite prstom jednom da biste izabrali. Brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete: „Grupa ‘Komentar’ komentar broj <broj komentara>“. Dodirnite jednom da biste izabrali.

 6. Brzo prevucite desno da bi Narator pročitao okvir za komentar.

 7. Brzo prevlačite nalevo dok ne čujete: „Dugme ’Dalje’, dvaput dodirnite da biste ga aktivirali“. Zatim dodirnite dvaput da biste prešli na sledeći komentar.

Kretanje do komentara pomoću trake „Redigovanje“

 1. Na kartici Redigovanje brzo prevlačite nadesno jednim prstom dok ne čujete: „Grupa ‘Komentari’“. U grupi „Komentari“ brzo prevlačite dok ne čujete: „Dugme ’Dalje’, dvaput dodirnite da biste ga aktivirali“. Zatim dvaput dodirnite stavku jednim prstom.

 2. Brzo prevlačite nagore ili nadole jednim prstom dok ne čujete: „Orijentiri i beleške“. Dodirnite prstom jednom da biste izabrali.

 3. Brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete: „Razmak između stubaca za komentare, sadrži stavki:<broj stavki>“. Fokus se premešta na okvir za komentare. Prikazuje se meni „Komentar“.

 4. Brzo prevlačite nagore ili nadole dok ne čujete: „Stavke“. Dodirnite prstom jednom da biste izabrali. Brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete: „Grupa ‘Komentar’ komentar broj <broj komentara>“. Dodirnite jednom da biste izabrali komentar.

 5. Brzo prevucite desno da bi Narator pročitao okvir za komentar.

 6. Brzo prevlačite nalevo dok ne čujete: „Dugme ’Sledeće’, dvaput dodirnite da biste ga aktivirali“. Zatim dodirnite ekran dvaput da biste prešli na sledeći komentar.

Odgovaranje na komentar

Možete da odgovorite na komentar koji je postavio neko drugi tako da ostali mogu lakše da prate ceo razgovor.

 1. Pronađite komentar na koji želite da odgovorite, kao što je opisano u odeljku Kretanje do komentara.

 2. Brzo prevucite nalevo jednim prstom dok ne čujete: „Dugme ’Novi komentar’, dvaput dodirnite da biste ga aktivirali“. Zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete: „<korisničko ime >, komentara uređivanje“. Iskače tastatura na ekranu.

 3. Otkucajte komentar, a da biste izašli iz komentara, brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete: „Dugme ’Zatvori’, dvaput dodirnite da biste ga aktivirali“. Dvaput dodirnite ekran. Fokus se vraća na glavnu oblast sadržaja. Čućete: „Uređuje se <Naziv dokumenta>.docx“.

Brisanje komentara

Možete da izbrišete komentare jedan po jedan ili sve komentare u dokumentu u isto vreme.

Brisanje jednog komentara

 1. Pronađite komentar koji želite da izbrišete, kao što je opisano u odeljku Kretanje do komentara.

 2. Brzo prevucite nalevo jednim prstom dok ne čujete: „Dugme ’Zatvori’, dvaput dodirnite da biste ga aktivirali“. Zatim dvaput dodirnite ekran. Trenutni komentar se briše i fokus se premešta na sledeći komentar u dokumentu.

Brisanje svih komentara

 1. Na kartici Redigovanje brzo prevlačite nadesno jednim prstom dok ne čujete: „Izbriši. Skupljeno, dugme ‘Razdeli’, dodirnite dvaput da biste aktivirali, dodirnite triput da biste razvili“. Triput dodirnete ekran. Brzo prevlačite nadole jednim prstom dok ne čujete: „Stavke“. Dodirnite ekran. Čućete: „Dugme ’Zatvori’, dvaput dodirnite da biste ga aktivirali“.

 2. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete: „Dugme ‘Izbriši sve komentare u dokumentu ’, dodirnite dvaput da biste aktivirali“. Dvaput dodirnite ekran.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za umetanje i promenu teksta u programu Word

Korišćenje čitača ekrana za proveru pravopisa u dokumentu u programu Word

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Word

Saznajte kako da se krećete u programu Word pomoću funkcija pristupačnosti

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×