Korišćenje upita za brisanje jednog ili više zapisa iz baze podataka

Važno: Ovaj članak je mašinski preveden, pogledajte odricanje odgovornosti. Pogledajte verziju ovog članka na engleskom jeziku ovde za referencu.

Ovaj članak sadrži objašnjenja o tome kako da izbrišete podatke iz Microsoft Office Access 2007 baze podataka korišćenjem upita za ažuriranje i upita za brisanje. Upit za ažuriranje koristite za brisanje pojedinačnih polja u zapisima baze podataka, a upit za brisanje – kada treba da uklonite cele zapise iz baze podataka, kao i vrednost ključa koja zapis čini jedinstvenim. Imajte u vidu da Access omogućava i ručno brisanje dela zapisa ili celog zapisa na više načina.

Više informacija o ručnom brisanju zapisa potražite u članku Brisanje jednog ili više zapisa iz baze podataka.

U ovom članku

Razumevanje korišćenja upita za brisanje podataka

Planiranje brisanja

Sprečavanje onemogućenog režima da blokira upit

Brisanje delova zapisa (jednog ili više polja)

Brisanje celih zapisa

Primeri kriterijuma za upite za izdvajanje

Razumevanje korišćenja upita u cilju brisanja podataka

Možete da koristite dva tipa upita da biste podatke izbrisali iz Access baze podataka. Upit koji koristite zavisi od tipa brisanja koji treba da izvršite.

 • Kada je potrebno da izbrišete pojedinačna polja iz zapisa u jednoj ili više tabela, koristite upit za ažuriranje koji menja postojeće vrednosti i postavlja ih na vrednost „null“ (tj. bez podataka) ili na nisku nulte dužine (par dvostrukih znakova navoda bez razmaka između njih).

  Upit za ažuriranje možete da koristite za brisanje podataka iz pojedinačnih polja, pošto upiti za brisanje podrazumevano brišu cele redove. Proces korišćenja upita za ažuriranje u cilju „brisanja“ podataka sledi ove opšte korake: Kreirajte upit za izdvajanje i uverite se da on vraća samo one podatke koje želite da izbrišete. Nakon toga ga konvertujte u upit za ažuriranje koristeći NULL ili nisku nulte dužine kao vrednost za ažuriranje, a zatim ga pokrenite kako biste ažurirali postojeće podatke.

 • Koristite upit za brisanje kada je potrebno da uklonite cele zapise (redove).

  Upiti za brisanje podrazumevano uklanjaju sve podatke iz svih polja, zajedno sa vrednošću ključa koji zapis čini jedinstvenim. Kada pokrenete upit, on će uvek ukloniti ceo red iz tabele. Proces prati ove opšte korake: Kreirajte upit za izdvajanje, uverite se da on vraća samo zapise koje želite da izbrišete, a zatim ga konvertujte u upit za brisanje i pokrenite ga da biste uklonili podatke.

Imajte u vidu da ako zapise koje želite da izbrišete nalaze na strani „jedan” relacije "jedan-prema-više", prvo morate da promenite svojstvo relacije pre nego što pokrenete upit. Priprema za brisanje povezanih podataka, u nastavku ovog članka, objašnjava kako da izvršite ovaj zadatak. Morate da napravite dodatne promene zato što je po podrazumevanoj vrednosti, Access sprečava brisanje podataka na strani „jedan” relacije "jedan-prema-više".

Ako je potrebno više informacija o relacije jedan-prema-više, pogledajte članke Osnove dizajniranja baze podataka i Kreiranje, uređivanje ili brisanje relacije.

Takođe, imajte na umu da kada se ažuriranje ili brisanje segmenta ili svih zapisa, nije moguće opozvati promene, tako da uvek trebalo bi da napravite rezervnu kopiju podataka pre nego što pokrenete upit za brisanje. Pogledajte članak Pravljenje rezervne kopije baze podataka, u nastavku ovog članka, više informacija.

Procedure u sledećim odeljcima sadrže objašnjenja o tome kako da kreirate upite za ažuriranje koji uklanjanju podatke iz pojedinačnih polja, kao i kako da kreirate upite za brisanje koji brišu cele zapise.

Napomena: Upite za ažuriranje i brisanje obično koristite samo kada je potrebno da brzo promenite ili uklonite veliki broj podataka. Ako želite da uklonite mali broj zapisa – količinu čije vam ručno brisanje ne predstavlja problem – možete da otvorite tabelu u prikazu lista sa podacima, izaberete polja ili redove koje želite da izbrišete i pritisnete taster DELETE.

Više informacija o drugim načinima za brisanje podataka potražite u članku Brisanje jednog ili više zapisa iz baze podataka.

Vrh stranice

Planiranje brisanja

Proces brisanja zapisa pomoću upita za brisanje sledi ove opšte korake:

 • Planiranje brisanja. Uverite se da imate potrebne dozvole za brisanje podataka, kao i da su svi ostali korisnici zatvorili objekte koji koriste tabele na koje brisanje utiče, a zatim napravite rezervnu kopiju baze podataka.

 • Uverite se da baze podataka se nalazi na pouzdanoj lokaciji ili da je digitalno potpisana. Ako ni jedan od ovih uslova primenili, možete odabrati da verujete bazi podataka za trenutnu sesiju. Imajte na umu da, Access podrazumevano sprečava svi radni upiti (upiti brisanje, ažuriranje i pravljenje tabele) osim ako prvo verujete bazi podataka. Informacije o poverenje u bazu podataka potražite u članku Sprečavanje onemogućenog režima da blokira upit, u nastavku ovog članka.

 • Ako želite da izbrišete podatke iz više tabela koje su povezane, omogućite opcije Referencijalni integritet i Kaskadno brisanje zapisa u relaciji za sve relacije. Ovo omogućava upitu da izbriše podatke iz tabela na stranama „jedan“ i „više“ relacije.

 • Kreirajte upit za izdvajanje, a zatim dodajte kriterijume dok upit ne vrati ispravan skup zapisa.

 • Ako želite da izbrišete pojedinačna polja iz tabele, upit za izdvajanje konvertujte u upit za ažuriranje, unesite vrednost NULL ili nisku nulte dužine ("") kao kriterijume za ažuriranje i pokrenite upit.

 • Ukoliko želite da izbrišete cele zapise, upit za izdvajanje konvertujte u upit za brisanje, a zatim pokrenite upit.

Opšte pripreme

Izvršite sledeće zadatke pre brisanja delova zapisa ili celih zapisa iz baze podataka:

 • Uverite se da baza podataka nije samo za čitanje. U programu Windows Explorer kliknite desnim tasterom miša na datoteku baze podataka (datoteka tipa .accdb ili .mdb), a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Svojstva kako biste to učinili. Uverite se da je u dijalogu Svojstva opozvan izbor Samo za čitanje.

 • Proverite da li imate potrebne dozvole za brisanje zapisa iz baze podataka. Ako niste sigurni, obratite se administratoru sistema ili dizajneru baze podataka.

 • Proverite sa drugim korisnicima baze podataka da li bi brisanje na njih moglo delovati nepovoljno.

 • Zamolite sve korisnike baze podataka da zatvore sve tabele, obrasce, upite i izveštaje koji koriste podatke koje želite da izbrišete. Ovo pomaže u sprečavanju kršenja pravila zaključavanja.

  Savet: Ako se veliki broj korisnika poveže sa bazom podataka, možda ćete morati da zatvorite bazu podataka i da je ponovo otvorite u isključivom režimu. Da biste to uradili, postupite na sledeći način:

  1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika Office dugmeta , a zatim izaberite stavku Otvori.

  2. Potražite i izaberite bazu podataka, kliknite na strelicu na dugmetu Otvori, a zatim izaberite stavku Otvori isključivo.

   Otvaranje datoteke u isključivom režimu

 • Napravite rezervnu kopiju baze podataka pre uređivanja ili brisanja zapisa. Efekat nekih operacija brisanja može da se poništi, ali ako napravite rezervnu kopiju, uvek ćete moći da poništite efekat promena.

  Pravljenje rezervne kopije baze podataka

  1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika Office dugmeta , postavite pokazivač na stavku Upravljaj, a zatim u okviru Upravljaj ovom bazom podataka izaberite stavku Napravi rezervnu kopiju baze podataka.

  2. U dijalogu Sačuvaj kao precizirajte ime i lokaciju rezervne kopije, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

   Access će zatvoriti originalnu datoteku, kreirati rezervnu kopiju, a zatim ponovo otvoriti originalnu datoteku.

   Da biste se vratili na rezervnu kopiju, zatvorite i preimenujte originalnu datoteku kako bi rezervna kopija mogla da koristi ime originalne verzije. Rezervnoj kopiji dodelite ime originalne verzije i otvorite preimenovanu rezervnu kopiju u programu Access.

Pripreme za brisanje podataka u relaciji

Ako je potrebno da izbrišete podatke u tabelama koje su u relaciji, imajte na umu ovo pravilo: ukoliko se podaci nalaze na strani „više“ relacije „jedan-prema-više“, možete da ih izbrišete bez menjanja relacije. Međutim, ako se podaci nalaze na strani „jedan“ relacije „jedan-prema-više“, prvo morate da promenite relaciju ili će Access blokirati brisanje.

Proces brisanja podataka u relaciji sledi ove opšte korake:

 • Utvrdite koji se zapisi nalaze na strani „jedan“ relacije, a koji se nalaze na strani „više“.

 • Ako je potrebno da izbrišete zapise na strani „jedan“ relacije i zapise koji su u relaciji na strani „više“, omogućite skup pravila koji se naziva „Referencijalni integritet“, kao i kaskadno brisanje. Koraci u ovom odeljku sadrže objašnjenja o referencijalnom integritetu, kao i o načinu izvršavanja oba zadatka.

 • Ukoliko je potrebno da izbrišete zapise samo na strani „jedan“ relacije, prvo izbrišite tu relaciju, a zatim izbrišite podatke.

  –ili–

  Ako je potrebno da uklonite samo podatke na strani „više“ relacije, možete da kreirate i pokrenete upit za brisanje bez menjanja relacije.

Koraci u sledećim odeljcima sadrže objašnjenja o načinu pripreme podataka u relaciji za brisanje.

Utvrđivanje koji se zapisi nalaze na stranama „jedan“ i „više“ relacije

 1. Na kartici Alatke baze podataka, u grupi Prikazivanje/skrivanje kliknite na dugme Relacije.

  Kartica Relacije se pojavljuje i prikazuje sve tabele u bazi podataka, kao i relacije između njih. Svaka relacija je predstavljena u vidu linije između polja koja povezuje tabele.

  Sledeća slika prikazuje tipičnu relaciju. Većina, ako ne i sve relacije u bazi podataka imaju stranu „jedan“ i „više“. Dijagram relacija označava stranu „jedan“ brojem jedan (1), a stranu „više“ simbolom za beskonačno ().

  Relacija između dve tabele

  Po pravilu, kada izbrišete zapise na strani „jedan“ relacije, brišete i sve povezane zapise na strani „više“. Međutim, kada izbrišete zapise na strani „više“ relacije, obično ne brišete zapise na strani „jedan“.

  Osim toga, Access podrazumevano primenjuje skup pravila koja se zovu referencijalni integritet. Ova pravila obezbeđuju da sporedni ključevi u bazi podataka sadrže ispravne vrednosti. Sporedni ključ je kolona čije vrednosti odgovaraju vrednostima u koloni primarnog ključa druge tabele.

  Više informacija o pravilima referencijalnog integriteta

  • 1. pravilo: U polje sporednog ključa tabele u relaciji ne možete da unesete vrednost, osim ako ta vrednost već ne postoji u primarnom ključu primarne tabele. Međutim, polje sporednog ključa možete da ostavite bez vrednosti.

  • 2. pravilo: Zapis u primarnoj tabeli ne možete da izbrišete u celosti ako u tabeli u relaciji postoje zapisi koji se podudaraju sa njim.

   Imajte na umu da možete da rešite ovo pravilo tako što ćete omogućiti svojstvo u relaciji između primarnih i sekundarnih tabela. Više informacija o tome kako da to uradite potražite u članku sledećom procedurom Uređivanje relacije.

  • 3. pravilo: Vrednost primarnog ključa u primarnoj tabeli ne možete da promenite ako taj zapis ima zapise u relaciji.

   Međutim, i ovo pravilo možete da zaobiđete tako što ćete omogućiti svojstvo u relaciji između primarne i sporedne tabele.

   Access primenjuje ova pravila svaki put kada dodajete, uređujete ili brišete podatke iz baze podataka, osim ako vi niste odredili drugačije. Kada neka radnja prekrši pravilo, Access prikazuje poruku sa sledeće slike i otkazuje radnju.

   Poruka: Zapis se ne može izbrisati ili promeniti

  U daljem radu imajte u vidu da baza podataka prvo mora da zadovolji sledeće uslove, uprkos tome što Access u većini slučajeva podrazumevano omogućava referencijalni integritet:

  • Podudarno polje u primarnoj tabeli mora da bude primarni ključ ili da ima jedinstveni indeks.

  • Polja u relaciji u primarnoj i povezanoj tabeli moraju da imaju isti tip podataka.

   Napomena: Access omogućava dva izuzetka za ovo pravilo. Polje tipa „Automatsko numerisanje“ može da bude u relaciji sa poljem tipa „Broj“ čije je svojstvo Veličina polja postavljeno na vrednost Dugački ceo broj. Osim toga, polje tipa „Automatsko numerisanje“ čije je svojstvo Veličina polja postavljeno na vrednost ID replikacije može da bude u relaciji sa poljem tipa „Broj“ čije je svojstvo Veličina polja postavljeno na vrednost ID replikacije.

  • Obe tabele moraju da pripadaju istoj Access bazi podataka.

   Napomena: Ako su tabele povezane, moraju biti u formatu programa Access. Osim toga, morate da otvorite bazu podataka koja sadrži povezane tabele i omogućite referencijalni integritet. Pravila referencijalnog integriteta ne možete da primenite za tabele povezane iz baza podataka u drugim formatima, poput Microsoft Office Excel 2007 radnih svezaka. Više informacija o omogućavanju referencijalnog integriteta potražite u koracima sledećeg odeljka.

 2. Zabeležite imena polja tabela na obe strane relacije.

 3. Otvorite obe tabele i redigujte podatke u svim poljima da biste proverili da li polja zaista sadrže podatke koje želite da izbrišete.

 4. Ostavite otvoreno okno Relacije i pređite na korake u sledećem odeljku.

Uređivanje relacije

Pratite ove korake kada je potrebno da izbrišete podatke na stranama relacije „jedan“ i „više“.

 1. Ako već niste, otvorite okno Relacije.

  Na kartici Alatke baze podataka, u grupi Prikazivanje/skrivanje kliknite na dugme Relacije.

 2. Kliknite desnim tasterom miša na relaciju (liniju) koja povezuje tabele uključene u operaciju brisanja, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Uredi relaciju.

  Pojaviće se dijalog Uređivanje relacije.

 3. Uverite se da je potvrđen izbor Primeni referencijalni integritet.

 4. Potvrdite izbor Kaskadno brisanje zapisa u relaciji.

  Napomena: Sve dok ponovo ne onemogućite ovo svojstvo, brisanjem zapisa na strani „jedan“ relacije će se brisati i svi povezani zapisi na strani „više“ relacije.

 5. Kliknite na dugme U redu, zatvorite okno Relacije, a zatim pređite na sledeći skup koraka.

Brisanje relacije

 1. Ako već niste, otvorite okno Relacije.

  Na kartici Alatke baze podataka, u grupi Prikazivanje/skrivanje kliknite na dugme Relacije.

 2. Zapišite polja koja su uključena u relaciju tako da možete da vratite relaciju nakon brisanja podataka.

 3. Kliknite desnim tasterom miša na relaciju (liniju) koja povezuje tabele uključene u operaciju brisanja, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Izbriši.

  –ili–

  Odaberite relaciju i pritisnite taster DELETE.

Napomena: Sledite prethodne korake da biste otvorili okno Relacije, a zatim polje primarnog ključa prevucite iz tabele „jedan“ i otpustite ga u polje sporednog ključa u tabeli „više“ kako biste vratili relaciju. Pojaviće se dijalog Uređivanje relacije. Ako je stara relacija primenjivala referencijalni integritet, potvrdite izbor Primeni referencijalni integritet, a zatim kliknite na dugme Kreiraj. U suprotnom, samo kliknite na dugme Kreiraj.

Vrh stranice

Sprečavanje onemogućenog režima da blokira upit

Ukoliko otvorite bazu podataka kojoj niste dodelili status pouzdanosti ili koja se ne nalazi na pouzdanoj lokaciji, Access će podrazumevano blokirati pokretanje svih radnih upita.

Ako pokušate da pokrenete radni upit i ako izgleda kao da se ništa ne događa, proverite da li na Access statusnoj traci postoji sledeća poruka:

Onemogućeni režim je blokirao ovu radnju ili događaj.

Kada vidite tu poruku, izvršite sledeće korake:

Omogućavanje blokiranog sadržaja

 • Na traci sa porukama kliknite na dugme Opcije.

  Pojaviće se dijalog Bezbednosne opcije sistema Microsoft Office.

 • Izaberite opciju Omogući ovaj sadržaj, a zatim kliknite na dugme U redu.

 • Ponovo pokrenite upit.

Ako ne vidite traku za poruke

 • Izaberite karticu Alatke baze podataka i u grupi Prikazivanje/Skrivanje potvrdite izbor Traka za poruke.

Više informacija o onemogućenom režimu i bezbednosti programa Access potražite u članku bezbedno u programu Access 2007 bazi podataka.

Brisanje delova zapisa (jednog ili više polja)

Koraci u ovom odeljku objašnjavaju kako da koristite upit za ažuriranje da biste izbrisali delove zapisa (pojedinačna polja) iz tabela na strani „više” relacije "jedan-prema-više". Takođe možete da pratite ove korake da biste izbrisali podatke iz tabela koje nisu povezane sa drugim podacima. Ne zaboravite da pokretanje upita za ažuriranje da biste izbrisali podatke menja postojeće vrednosti ili polje bez vrednosti ili niske nulte dužine (znaci navoda bez razmaka između), u zavisnosti od kriterijume koje ste naveli. Više informacija o upitima za ažuriranje potražite u članku Kreiranje i pokretanje upita za ažuriranje.

Kreiranje upita za izdvajanje

 1. Na kartici Pravljenje, u grupi Ostalo kliknite na dugme Dizajn upita.

  Otvoriće se dizajner upita, pojaviće se kartica Dizajn i dijalog Prikazivanje tabele.

 2. Izaberite tabelu koja sadrži podatke koje želite da izbrišete, kliknite na dugme Dodaj, a zatim na dugme Zatvori.

  Tabela će se pojaviti u vidu prozora u gornjem delu koordinatne mreže za dizajn upita. U prozoru su navedena sva polja u tabeli. Na ovoj slici je prikazana tipična tabela u dizajneru.

  Tabela u dizajneru upita

 3. Dodajte polja koja želite da postavite na vrednost NULL u red Polje dizajnera. Možete da dvaput kliknete na svako polje ili da ga prevučete i otpustite.

 4. Opcionalno, unesite kriterijume za jedno ili više polja u red Kriterijumi dizajnera.

  Koristite kriterijume da biste se vratili samo zapise koje želite da izbrišete. U suprotnom, upit za ažuriranje postavlja NULL svaki zapis u svakoj od polja u upitu. Više informacija o korišćenju kriterijuma potražite u članku Primeri kriterijuma za upite za izdvajanje, u nastavku ovog članka.

 5. Na kartici Dizajn, u grupi Rezultati kliknite na dugme Pokreni.

  Proverite da li upit vraća zapise koje želite da postavite na vrednost NULL ili na nisku nulte dužine. Po potrebi ponavljajte korake od 3 do 5 i promenite polja ili kriterijume dok upit ne vrati samo one podatke koje želite da promenite.

 6. Ostavite upit otvoren, a zatim pređite na sledeće korake.

Konvertovanje upita za izdvajanje u upit za ažuriranje

 1. Kliknite na dugme Prikaz dizajna da biste se prebacili iz lista sa podacima u dizajner upita.

 2. Na kartici Dizajn u grupi Tip upita izaberite stavku Ažuriraj.

  Access menja upit za izdvajanje u upit za ažuriranje, sakriva red Prikaži u donjem delu koordinatne mreže za dizajn i dodaje red Ažuriraj u.

  U red Ažuriraj u za svako polje, unesite ili bez vrednosti ili niske nulte dužine – par dvostrukih znakova navoda između kojih nema razmaka („”).

 3. Kliknite na dugme Pokreni Slika dugmeta .

  Access će od vas zatražiti da potvrdite promene.

  Uverite se da želite da promenite vrednosti, a zatim kliknite na dugme Da da biste promenili podatke.

Vrh stranice

Brisanje celih zapisa

Koraci u ovom odeljku sadrže objašnjenja o tome kako da koristite upit za brisanje da biste iz tabele izbrisali cele zapise.

Kreiranje upita za izdvajanje

 1. Na kartici Pravljenje, u grupi Ostalo kliknite na dugme Dizajn upita.

  Otvoriće se dizajner upita, pojaviće se kartica Dizajn i dijalog Prikazivanje tabele.

 2. Izaberite tabelu na strani „jedan“ relacije, kliknite na dugme Dodaj, a zatim na dugme Zatvori.

  Tabela će se pojaviti u vidu prozora u gornjem delu koordinatne mreže za dizajn upita. U prozoru su navedena sva polja u tabeli. Na ovoj slici je prikazana tipična tabela u dizajneru.

  Tabela u dizajneru upita

 3. Dvaput kliknite na zvezdicu (*) da biste sva polja iz tabele dodali u koordinatnu mrežu za dizajn.

  Dodavanje svih polja iz tabele omogućava upitu za brisanje da iz tabele ukloni cele zapise (redove).

 4. Opcionalno, dodajte polje iz tabele koje dozvoljava unos kriterijuma.

  Na primer, pretpostavimo da je kupac prestao sa radom i da je potrebno da uklonite sve neobrađene porudžbine za tog kupca. U koordinatnu mrežu za dizajn dodajte polja „ID kupca“ i „Datum porudžbine“ kako biste pronašli samo te zapise.

 5. Ako ste sledili prethodni korak, kriterijume unesite u red Kriterijumi u koordinatnoj mreži dizajnera.

  Kriterijume koristite da bi se vratili samo oni zapisi koje želite da izbrišete. U suprotnom, upit za brisanje uklanja sve zapise u tabeli. Unesite ID broj kupca koji je prestao sa radom i datum kada su njegove porudžbine postale nevažeće kako biste nastavili sa primerom iz prethodnog koraka.

  Više informacija o korišćenju kriterijuma potražite u članku Primeri kriterijuma za upite za izdvajanje, u nastavku ovog članka.

 6. Ako ste pratili prethodni korak, opozovite izbor u polju za potvrdu Prikaži za svako polje kriterijuma.

 7. Na kartici Dizajn, u grupi Rezultati kliknite na dugme Pokreni.

  Proverite da li upit vraća zapise koje želite da izbrišete.

 8. Ostavite upit otvoren, a zatim pređite na sledeće korake.

Konvertovanje upita za izdvajanje u upit za brisanje i brisanje podataka

 1. Kliknite na dugme Prikaz dizajna da biste se prebacili iz lista sa podacima u dizajner upita.

 2. Na kartici Dizajn, u grupi Tip upita kliknite na dugme Izbriši.

  Access će promeniti upit za izdvajanje u upit za brisanje, sakriti red Prikaži u donjem delu koordinatne mreže za dizajn i dodati red Izbriši.

  Uverite se da red Izbriši u koloni * (sva polja) ima vrednost Od. Reč Where bi trebalo da se pojavi u kolonama kriterijuma.

 3. Proverite da li želite da izbrišete podatke, a zatim kliknite na dugme Pokreni Slika dugmeta .

  Access od vas traži da potvrdite brisanje.

  Kliknite na dugme Da da biste izbrisali podatke.

Vrh stranice

Probni kriterijumi za upite za izdvajanje

Sledeća tabela sadrži neke primere kriterijuma koje možete da koristite u upitima za izdvajanje da biste bili sigurni da brišete samo ispravne podatke. Ove primere možete da prilagodite podacima koje vi koristite. Neki od ovih primera koriste džoker znakove.

Za više informacija o korišćenju džoker znakova potražite u članku džoker znakova programa Access.

Kriterijumi

Efekat

> 234

Vraća sve brojeve veće od 234. Koristite < 234 da biste pronašli sve brojeve manje od 234

>= "Kalinović"

Vraća sve zapise od Kalinović do kraja abecede

Between #02.02.2007# And #01.12.2007#

Vraća datume od 2.2.2007. do 1.12.2007. (ANSI-89). Ako baza podataka koristi ANSI-92 džoker znakove, upotrebite jednostruke znake navoda (') umesto znakova za broj (#). Primer: Between '2.2.2007' And '1.12.2007'

Not "Nemačka"

Pronalazi sve zapise u kojima tačan sadržaj polja nije u potpunosti jednak terminu „Nemačka“. Kriterijum vraća zapise koji osim termina „Nemačka“ sadrže i druge znakove, na primer, „Nemačka (evro)“ ili „Evropa (Nemačka)

Not "T*"

Pronalazi sve zapise osim onih koji počinju slovom T. Ako baza podataka koristi ANSI-92 skup džoker znakova, upotrebite znak za procenat (%) umesto zvezdice (*)

Not "*t"

Pronalazi sve zapise koji se ne završavaju slovom t. Ako baza podataka koristi ANSI-92 skup džoker znakova, upotrebite znak za procenat (%) umesto zvezdice (*)

In(Kanada;SAD)

Pronalazi sve zapise na listi koji sadrže termine „Kanada“ ili „SAD“

Like "[A-D]*"

U polju tipa „Tekst“ pronalazi sve zapise koji počinju slovima od A do D. Ako baza podataka koristi ANSI-92 skup džoker znakova, upotrebite znak za procenat (%) umesto zvezdice (*)

Like "*ar*"

Pronalazi sve zapise koji sadrže niz slova „ar“. Ako baza podataka koristi ANSI-92 skup džoker znakova, upotrebite znak za procenat (%) umesto zvezdice (*)

Like "Maison Dewe?"

Pronalazi sve zapise koji počinju sa „Maison“ i sadrže drugu nisku od 5 slova u kojoj su prva 4 slova „Dewe“, a poslednje slovo je nepoznato. Ako baza podataka koristi ANSI-92 skup džoker znakova, upotrebite donju crtu (_) umesto znaka pitanja (?)

#02.02.2007#

Pronalazi sve zapise za 02.02.07. Ako baza podataka koristi ANSI-92 skup džoker znakova, datum stavite između jednostrukih znakova navoda umesto između znakova za broj ('02.02.2007')

< Date() - 30

Korišćenjem funkcije Date vraćaju se svi datumi stariji od 30 dana

Date()

Korišćenjem funkcije Date vraćaju se svi zapisi koji sadrže današnji datum

Between Date() And DateAdd("M"; 3; Date())

Korišćenjem funkcija Data i DateAdd vraćaju se svi zapisi za period između današnjeg datuma i tri meseca od današnjeg datuma

Je bez vrednosti

Vraća sve zapise koji sadrže polje bez vrednosti (praznu ili nedefinisanu vrednost)

Nije bez vrednosti

Vraća sve zapise koji sadrže bilo koju vrednost (koji nisu bez vrednosti)

""

Vraća sve zapise koji sadrže nisku nulte dužine. Nisku nulte dužine koristite kada je potrebno da u zahtevano polje dodate vrednost, ali još uvek ne znate koja je to vrednost. Na primer, polje možda zahteva broj faksa, ali neki kupci nemaju faks mašine. U tom slučaju, umesto broja unesite par dvostrukih znakova navoda bez razmaka između njih ("")

Vrh stranice

Napomena: Odricanje odgovornosti za mašinski prevod: Ovaj članak je preveo računarski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašinske prevode da bi pomogao korisnicima koji ne govore engleski da uživaju u sadržaju o Microsoft proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je članak mašinski preveden, može da sadrži greške u rečniku, sintaksi ili gramatici.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×