Korišćenje tasterskih prečica za predstavljanje PowerPoint prezentacija

Mnogi korisnici smatraju da korišćenje spoljne tastature sa tasterskim prečicama za PowerPoint u operativnom sistemu Windows omogućava efikasniji rad. Za korisnike sa smanjenom pokretljivošću ili oštećenim vidom, tasterske prečice mogu da budu jednostavnije od korišćenja ekrana osetljivog na dodir i predstavljaju glavnu alternativu za korišćenje miša. U ovoj temi su navedene tasterske prečice za PowerPoint u operativnom sistemu Windows.

Imamo zasebnu listu prečica za korišćenje tokom kreiranja prezentacije.

Napomene: 

  • Prečice u ovoj temi se odnose na raspored tastera na američkoj tastaturi. Tasteri za druge rasporede možda neće u potpunosti odgovarati tasterima na američkoj tastaturi.

  • Ako prečica zahteva pritiskanje dva ili više tastera istovremeno, u ovoj temi tasteri su razdvojeni znakom plus (+). Ako treba da pritisnete jedan taster neposredno nakon drugog, tasteri su razdvojeni zarezom (,).

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Pokretanje prezentacije od početka.

F5

Pokretanje prezentacije od trenutnog slajda

Shift+F5

Prikažite prikaz za izlagača.

Alt+F5

ili

Alt+S, B

U ovoj temi

Kontrolisanje projekcije slajdova tokom prezentacije

Kontrolisanje video zapisa i drugih medija tokom prezentacije

Manevrisanje u prikazu za izlagača tokom prezentacije

Kontrolisanje projekcije slajdova tokom prezentacije

Sledeće tasterske prečice se primenjuju prilikom održavanja prezentacije u projekciji slajdova (režim celog ekrana). Da biste ušli u režim projekcije slajdova, pritisnite tastere Alt+S, B.

Željena radnja

Pritisnite

Pokretanje sledeće animacije ili prelazak na sledeći slajd

N

Enter

Page Down

Strelica nadesno

Strelica nadole

Razmaknica

Pokretanje prethodne animacije ili povratak na prethodni slajd

P

Page Up

Strelica nalevo

Strelica nagore

Backspace

Prelazak na slajd određenog broja.

broj+Enter

Prikazivanje crnog slajda ili povratak na prezentaciju iz njega

B ili tačka

Prikazivanje belog slajda ili povratak na prezentaciju iz njega.

W ili zarez

Zaustavljanje ili ponovno pokretanje automatske prezentacije

S

Završetak prezentacije

ESC

Brisanje beležaka sa ekrana

Taster E

Prelazak na sledeći slajd ukoliko je on skriven

Taster H

Postavljanje novog vremenskog rasporeda prilikom probne primene

T

Ponovno snimanje prateće priče i podešavanja vremena

R

Pokrenite laserski pokazivač

Pritisnite i držite levi taster miša nekoliko sekundi

Promena pokazivača u olovku.

Ctrl+P

Promena pokazivača u strelicu.

Ctrl+A

Promena pokazivača u brisač.

Ctrl+E

Prikazivanje ili skrivanje naznaka perom

Ctrl+M

Skrivanje pokazivača i dugmeta za navigaciju odmah

Ctrl+H

Skrivanje pokazivača i dugmeta za navigaciju nakon 15 sekundi

Ctrl+U

Prikaz dijaloga Svi slajdovi

Ctrl+S

Prikaz trake zadataka računara

Ctrl+T

Prikaz priručnog menija

kombinacija tastera Shift+F10

Idite na sledeću hipervezu (ili drugu vruću tačku) na trenutnom slajdu. („Vruće tačke” uključuju: hiperveze, okidače animacije, objekte zvuka i video objekte.)

Tab

Prelazak na poslednju, odnosno prethodnu hipervezu na trenutnom slajdu.

Shift+Tab

Izvršavanje klika mišem na izabranu hipervezu. (Pratite izabranu hipervezu)

Taster ENTER kada je hiperveza izabrana

Kontrolisanje video zapisa i drugih medija tokom prezentacije

Ove tasterske prečice rade sa video datotekama uvezenim sa računara ili drugih uređaja. Ne rade sa video datotekama na mreži.

Tokom prezentacije, ako želite da vidite listu medijskih prečica, pritisnite taster F1. Zatim u dijalogu Pomoć projekcije slajdova izaberite karticu Mediji. Pritisnite taster sa strelicom na tastaturi da biste se premestili sa jedne kartice dijaloga na drugu.

Željena radnja

Pritisnite

Zaustavljanje reprodukcije medija.

Alt+Q

Reprodukovanje ili pauziranje medijuma.

Ctrl+Razmaknica

Prebacivanje između reprodukcije i pauze.

Alt+P

Prelazak na sledeći obeleživač.

Alt+End

Prelazak na prethodni obeleživač.

Alt+Home

Povećanje jačine zvuka.

ALT+strelica nagore

Umanjenje jačine zvuka.

ALT+strelica nadole

Privremeno isključivanje zvuka.

ALT+U

Traženje unapred tri sekunde.

Alt+Shift+Page Down

Traženje unazad tri sekunde.

Alt+Shift+Page Up

Traženje unapred 0,25 sekundi, a zatim pauziranje

Alt+Shift+strelica nadesno

Traženje unazad 0,25 sekundi, a zatim pauziranje

Alt+Shift+strelica nalevo

Prikažite/sakrijte zvuk i meni sa podnaslovima (za video zapise koji imaju više audio numera i/ili podnaslova u podržanim formatima.)

Alt+J

Manevrisanje u prikazu za izlagača tokom prezentacije

Sledeće tasterske prečice se primenjuju prilikom održavanja prezentacije pomoću prikaza za izlagača. Prikaz za izlagača vam omogućava da prikažete prezentaciju sa beleškama govornika na jednom računaru (na primer, laptopu), dok publika gleda prezentaciju bez beležaka na drugom monitoru.

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Premeštanje iz jedne oblasti prikaza za izlagača (zaglavlje, alatke ispod slajda i okno „Beleške“) na sledeći

F6

Premeštanje iz jedne alatke na drugu unutar jedne oblasti prikaza za izlagača

Tab

Pomeranje nadole za jedan red u oknu „Beleške“

CTRL+STRELICA NADOLE

Pomeranje nagore za jedan red u oknu „Beleške“

CTRL+STRELICA NAGORE

Pomeranje nadole za jedan ekran u oknu „Beleške“

CTRL+PAGE DOWN

Pomeranje nagore za jedan ekran u oknu „Beleške“

CTRL+PAGE UP

Da biste štampali prezentaciju, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+P.

U ovoj temi

Sledeće tasterske prečice možete koristiti prilikom prikazivanja prezentacije u režimu celog ekrana.

Prečice za projekciju slajdova

Željena radnja

Tasterska prečica

Pokretanje prezentacije od početka.

F5

Pokretanje sledeće animacije ili prelazak na sledeći slajd

N

Enter

Page Down

Strelica nadesno

Strelica nadole

Razmaknica

Pokretanje prethodne animacije ili povratak na prethodni slajd

P

Page Up

Strelica nalevo

Strelica nagore

Backspace

Prelazak na slajd određenog broja.

broj+ENTER

Prikazivanje crnog slajda ili povratak na prezentaciju iz njega

Taster B/tačka

Prikazivanje belog slajda ili povratak na prezentaciju iz njega

Taster W/zarez

Zaustavljanje ili ponovno pokretanje automatske prezentacije

S

Završetak prezentacije

ESC ili CRTICA

Brisanje beležaka sa ekrana

Taster E

Prelazak na sledeći slajd ukoliko je on skriven

Taster H

Postavljanje novog vremenskog rasporeda prilikom probne primene

Taster T

Korišćenje originalnog vremenskog rasporeda prilikom probne primene

Taster O

Korišćenje klika mišem za nastavak tokom probne primene.

Taster M

Ponovno snimanje prateće priče i podešavanja vremena slajda

R

Povratak na prvi slajd

Pritisnite i držite desni i levi taster miša tokom 2 sekunde

Prikazivanje ili skrivanje pokazivača strelice

A ili =

Promena pokazivača u olovku.

CTRL+P

Promena pokazivača u strelicu.

CTRL+A

Promena pokazivača u brisač.

CTRL+E

Prikazivanje ili skrivanje naznaka perom

CTRL+M

Skrivanje pokazivača i dugmeta za navigaciju odmah

CTRL+H

Skrivanje pokazivača i dugmeta za navigaciju nakon 15 sekundi

CTRL+U

Prikaz dijaloga „Svi slajdovi“

CTRL+S

Prikaz trake zadataka računara

CTRL+T

Prikazivanje priručnog menija

SHIFT+F10

Prelazak na prvu, odnosno sledeću hipervezu na slajdu

Tabulator

Prelazak na poslednju, odnosno prethodnu hipervezu na slajdu

SHIFT+TAB

Izvršavanje klika mišem na izabranu hipervezu

Taster ENTER kada je hiperveza izabrana

Medijske prečice tokom prezentacije

Željena radnja

Pritisnite

Zaustavljanje reprodukcije medija

ALT+Q

Prebacivanje između reprodukcije i pauze

ALT+P

Prelazak na sledeći obeleživač

ALT+END

Prelazak na prethodni obeleživač

ALT+HOME

Povećanje jačine zvuka

ALT+strelica nagore

Umanjenje jačine zvuka

ALT+strelica nadole

Traženje unapred

ALT+SHIFT+PAGE DOWN

Traženje unazad

ALT+SHIFT+PAGE UP

Privremeno isključivanje zvuka

ALT+U

Da biste štampali prezentaciju, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+P.

Savet:   Tokom prezentacije možete da pritisnete taster F1 da biste videli listu kontrola.

Sledeće tasterske prečice možete koristiti prilikom prikazivanja prezentacije u režimu celog ekrana.

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Pokretanje prezentacije od početka.

F5

Pokretanje sledeće animacije ili prelazak na sledeći slajd

N

Enter

Page Down

Strelica nadesno

Strelica nadole

Razmaknica

Pokretanje prethodne animacije ili povratak na prethodni slajd

P

Page Up

Strelica nalevo

Strelica nagore

Backspace

Prelazak na slajd određenog broja.

broj+ENTER

Prikazivanje crnog slajda ili povratak na prezentaciju iz njega

Taster B/tačka

Prikazivanje belog slajda ili povratak na prezentaciju iz njega

Taster W/zarez

Zaustavljanje ili ponovno pokretanje automatske prezentacije

S

Završetak prezentacije

ESC ili CRTICA

Brisanje beležaka sa ekrana

Taster E

Prelazak na sledeći slajd ukoliko je on skriven

Taster H

Postavljanje novog vremenskog rasporeda prilikom probne primene

Taster T

Korišćenje originalnog vremenskog rasporeda prilikom probne primene

Taster O

Korišćenje klika mišem za nastavak tokom probne primene.

Taster M

Povratak na prvi slajd

1+ENTER

Ponovo prikazuje sakriveni pokazivač i/ili menja pokazivač u olovku.

CTRL+P

Ponovo prikazuje sakriveni pokazivač i/ili menja pokazivač u strelicu.

CTRL+A

Skrivanje pokazivača i dugmeta za navigaciju odmah

CTRL+H

Skrivanje pokazivača i dugmeta za navigaciju nakon 15 sekundi

CTRL+U

Prikazivanje priručnog menija

SHIFT+F10

Prelazak na prvu, odnosno sledeću hipervezu na slajdu

Tabulator

Prelazak na poslednju, odnosno prethodnu hipervezu na slajdu

SHIFT+TAB

Izvršavanje klika mišem na izabranu hipervezu

Taster ENTER kada je hiperveza izabrana

Da biste štampali prezentaciju, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+P.

Savet:   Tokom prezentacije možete da pritisnete taster F1 da biste videli listu kontrola.

Takođe pogledajte

Saznajte kako da se krećete u programu PowerPoint pomoću funkcija pristupačnosti

Osnovni zadaci za pravljenje prezentacije u programu PowerPoint pomoću čitača ekrana

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×