Korišćenje tasterskih prečica za pravljenje PowerPoint prezentacija

Mnogi korisnici smatraju da korišćenje spoljne tastature sa tasterskim prečicama za PowerPoint u operativnom sistemu Windows omogućava efikasniji rad. Za korisnike sa smanjenom pokretljivošću ili oštećenim vidom, tasterske prečice mogu da budu jednostavnije od korišćenja ekrana osetljivog na dodir i predstavljaju glavnu alternativu za korišćenje miša. U ovoj temi su navedene tasterske prečice za PowerPoint u operativnom sistemu Windows.

Imamo zasebnu listu prečica za korišćenje tokom predstavljanja prezentacije.

Napomene: 

 • Prečice u ovoj temi se odnose na raspored tastera na američkoj tastaturi. Tasteri za druge rasporede možda neće u potpunosti odgovarati tasterima na američkoj tastaturi.

 • Ako prečica zahteva pritiskanje dva ili više tastera istovremeno, u ovoj temi tasteri su razdvojeni znakom plus (+). Ako treba da pritisnete jedan taster neposredno nakon drugog, tasteri su razdvojeni zarezom (,).

Preuzmite ove tasterske prečice u Word dokumentu na ovoj vezi: Tasterske prečice za PowerPoint za Windows.

Brze veze

Najčešće korišćene prečice

Navigacija po traci samo pomoću tastature

Promena fokusa korišćenjem tastature

Premeštanje s jednog okna na drugo

Rad u prikazu strukture

Rad sa oblicima, slikama, okvirima, objektima i WordArt objektima

Izbor i uređivanje teksta i objekata

Oblikovanje teksta

Umetanje komentara i odgovaranje na njih

Promena redosleda slajdova ili odeljaka u nizu slajdova

Prilagođene tasterske prečice

Najčešće korišćene prečice

Sledeća tabela prikazuje najčešće korišćene prečice u programu PowerPoint.

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Kreiranje nove prezentacije

Ctrl+N

Podebljanje označenog teksta.

Ctrl+B

Promena veličine fonta izabranog teksta.

ALT+H, F, a zatim S

Promena zumiranja za slajd.

Alt+W, Q

Isecanje izabranog teksta, objekta ili slajda.

Ctrl+X

Kopiranje izabranog teksta, objekta ili slajda.

Ctrl+C

Lepljenje isečenog ili kopiranog teksta, objekta ili slajda.

kombinacija tastera Ctrl+V

Opozvali poslednje radnje

Ctrl+Z

Čuvanje prezentacije.

Ctrl+S

Umetanje slike.

Alt+N, P

Umetanje oblika.

ALT+H, S, a zatim H

Izbor teme.

Alt+G, H

Izbor rasporeda na slajdu.

Alt+H, L

Prelazak na sledeći slajd.

Page Down

Prelazak na prethodni slajd.

Page Up

Prelazak na karticu „Početak“.

Alt+H

Premeštanje na karticu „Umetanje“.

Alt+N

Pokretanje projekcije slajdova.

Alt+S, B

Završavanje projekcije slajdova.

Esc

Zatvaranje programa PowerPoint.

Alt+F, X

Navigacija po traci samo pomoću tastature

Traka se nalazi u vrhu programa PowerPoint i organizovana je po karticama. Svaka kartica prikazuje različitu traku koje se sastoje od grupa, a svaka grupa sadrži jednu ili više komandi.

Po traci se možete kretati koristeći samo tastaturu. Tasterske prečice su posebne prečice koje vam omogućavaju da brzo upotrebite komandu na traci tako što ćete pritisnuti nekoliko tastera, bez obzira gde se nalazite u programu PowerPoint. Svakoj komandi u programu PowerPoint može se pristupiti pomoću tasterske prečice.

Postoje dva načina za navigaciju po karticama na traci:

 • Da biste otišli na traku, pritisnite taster Alt, a zatim, da biste se kretali po karticama, koristite tastere sa strelicom nadesno i strelicom nalevo.

 • Da biste otišli direktno na neku karticu na traci, pritisnite neku od sledećih tasterskih prečica:

  Da biste izvršili sledeću radnju

  Pritisnite

  Otvaranje stranice „Datoteka“.

  Alt+F

  Otvaranje kartice „Početak“.

  Alt+H

  Otvaranje kartice „Umetanje“.

  Alt+N

  Otvaranje kartice „Dizajn“.

  Alt+G

  Otvaranje kartice „Prelazi“.

  Alt+T

  Otvaranje kartice „Animacije“.

  Alt+A

  Otvaranje kartice „Projekcija slajdova“.

  Alt+S

  Otvaranje kartice „Redigovanje“.

  Alt+R

  Otvaranje kartice „Prikaz“.

  Alt+W

  Otvaranje polja „Pokaži mi...“

  Alt+Q, a zatim unesite termin za pretragu

Napomena: Programski dodaci i drugi programi mogu da dodaju nove kartice na traku i mogu da pružaju tasterske prečice za te kartice.

Rad na karticama trake pomoću tastature

 • Da biste se premestili na listu kartica trake, pritisnite taster Alt. Da biste otišli direktno na traku, pritisnite tastersku prečicu.

 • Da biste se premeštali između komandi, pritisnite taster Tab ili kombinaciju tastera Shift+Tab. Možete da se pomerate napred ili nazad kroz komande po njihovom redosledu. Takođe možete da pritiskate tastere sa strelicama.

 • Kontrole se aktiviraju na različite načine, u zavisnosti od tipa kontrole:

  • Ako je izabrana komanda dugme, pritisnite razmaknicu ili taster Enter da biste je aktivirali.

  • Ako je izabrana komanda podeljeno dugme (tj. dugme koje otvara meni sa dodatnim opcijama), pritisnite kombinaciju tastera Alt+strelica nadole da biste je aktivirali. Krećite se kroz opcije pomoću tastera Tab. Da biste izabrali aktuelnu opciju, pritisnite razmaknicu ili taster Enter.

  • Ako je izabrana komanda lista (kao što je lista fontova), pritisnite taster sa strelicom nadole da biste otvorili listu. Zatim pritiskajte tastere sa strelicama da biste se kretali između stavki. Kada je željena stavka izabrana, pritisnite taster Enter.

  • Ako je izabrana komanda galerija, pritisnite razmaknicu ili taster Enter da biste je izabrali. Zatim se krećite po stavkama pomoću tastera Tab.

Savet: U galerijama koje imaju stavke u dva ili više redova, pomoću tastera Tab se premeštate od početka do kraja aktuelnog reda. Kada stignete do kraja reda, premeštate se na početak sledećeg. Pritiskom na taster sa strelicom nadesno na kraju aktuelnog reda vraćate se na početak tog reda.

Promena fokusa korišćenjem tastature

U sledećoj tabeli navedeni su neki načini za promenu fokusa korišćenjem samo tastature.

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Izbor aktivne kartice trake i aktiviranje tasterskih prečica.

Alt ili F10. Da biste se premestili na neku drugu karticu, koristite tasterske prečice ili tastere sa strelicama.

Premeštanje fokusa na komande na traci.

Taster Tab ili kombinacija tastera Shift+Tab

Pomeranje između stavki na traci nadole, nagore, nalevo ili nadesno.

Strelica nadole, strelica nagore, strelica nalevo ili strelica nadesno

Razvijanje ili skupljanje trake.

Ctrl+F1

Prikaz kontekstualnog menija izabrane stavke.

Shift+F10

Premeštanje fokusa na različito okno.

F6

Premeštanje na sledeću ili prethodnu komandu na traci.

Taster Tab ili kombinacija tastera Shift+Tab

Aktiviranje izabrane komande ili kontrole na traci.

Razmaknica ili Enter

Otvaranje izabranog menija ili galerije na traci.

Razmaknica ili Enter

Otvaranje izabrane liste na traci, kao što je lista „Font“.

Taster sa strelicom nadole

Premeštanje između stavki otvorenog menija ili galerije.

Taster Tab

Završetak izmene vrednosti u kontroli na traci i povratak fokusa na dokument.

Enter

Upotreba tasterskih prečica kada se vide saveti o tasterskim prečicama

U programu PowerPoint 2013 i novijim verzijama možete da koristite savete o tasterskim prečicama da biste došli do stvari na traci. Možete da prikažete savete o tasterskim prečicama, što su slova koja se koriste za pristup komandama i da ih zatim koristite za kretanje po traci.

saveti o tasterskim prečicama na traci u programu PowerPoint

 1. Pritisnite taster Alt. Saveti o tasterskim prečicama pojavljuju se u malim kvadratima pored svake komande na traci.

 2. Da biste izabrali komandu, pritisnite slovo prikazano u kvadratu saveta o tasterskoj prečici koji se pojavljuje pored nje. Na primer, pritisnite taster F da biste otvorili karticu Datoteka, taster H da biste otvorili karticu Početak, taster N da biste otvorili karticu Umetanje itd.

  uvećanje saveta o tasterskim prečicama na traci u programu PowerPoint

U zavisnosti od toga koje slovo pritisnete, možda će vam se prikazati dodatni saveti o tasterskim prečicama. Na primer, ako pritisnete kombinaciju tastera ALT+F, otvara se prikaz „Backstage“ na stranici Informacije koja sadrži različit skup saveta o tasterskim prečicama.

Premeštanje s jednog okna na drugo

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Premeštanje između okana u normalnom prikazu u smeru kretanja kazaljke na satu

F6

Premeštanje između okana u normalnom prikazu u smeru suprotnom od smera kretanja kazaljke na satu

Shift+F6

Prebacivanje između okna sa sličicama i okna „Prikaz strukture“.

Ctrl+Shift+Tab

Rad u prikazu strukture

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Podizanje nivoa pasusa

Alt+Shift+strelica nalevo

Spuštanje nivoa pasusa

Alt+Shift+strelica nadesno

Pomeranje izabranih pasusa nagore

Alt+Shift+Strelica nagore

Premeštanje izabranih pasusa nadole

Alt+Shift+Strelica nadole

Prikazivanje 1. nivoa naslova

Alt+Shift+1

Razvijanje teksta ispod naslova.

Alt+Shift+znak plus (+)

Skupljanje teksta ispod naslova.

Alt+Shift+znak minus (-)

Rad sa oblicima, slikama, okvirima, objektima i WordArt objektima

Umetanje oblika

 1. Da biste izabrali stavku Oblici, pritisnite kombinaciju tastera Alt+N, S, a zatim H.

 2. Koristite tastere sa strelicama da biste se kretali kroz kategorije oblika i izaberite željeni oblik.

 3. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Enter da biste umetnuli oblik.

Umetanje okvira za tekst

 1. Pritisnite kombinaciju tastera Alt+N, X.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Enter da biste umetnuli okvir za tekst.

Umetanje objekta

 1. Da biste izabrali stavku Objekat, pritisnite kombinaciju tastera Alt+N i J.

 2. Da biste premestili fokus na listu Tip objekta, pritisnite taster Tab.

 3. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Enter da biste umetnuli objekat.

Umetanje WordArt objekta

 1. Da biste izabrali stavku WordArt, pritisnite kombinaciju tastera Alt+N, W.

 2. Pomoću tastera sa strelicama izaberite željeni WordArt stil, a zatim pritisnite taster Enter.

 3. Otkucajte tekst.

Biranje oblika

Napomena: Ako se kursor nalazi unutar teksta, pritisnite taster Esc pre nego što upotrebite ovu prečicu.

 • Da biste brzo premestili fokus na prvi plutajući oblik kao što je slika ili okvir za tekst, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Alt+5. Zatim pritiskajte taster Tab da biste kružili redom kroz plutajuće oblike. Za vraćanje na normalnu navigaciju, pritisnite taster Esc.

 • Da biste izabrali jedan objekat, pritiskajte taster Tab da biste kružili redom (ili tastere Shift+Tab da biste kružili unazad) kroz objekte sve dok se na željenom objektu ne pojave regulatori veličine.

Grupisanje i razgrupisavanje oblika, slika i WordArt objekata

 • Da biste grupisali oblike, slike ili WordArt objekte, izaberite stavke koje želite da grupišete i pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+G.

 • Da biste razgrupisali grupu, izaberite je, a zatim pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Shift+G.

Kopiranje atributa oblika

 1. Izaberite oblik sa atributima koje želite da kopirate.

  Napomena: Ako izaberete oblik sa tekstom, kopirate izgled i stil teksta, kao i atribute oblika.

 2. Pritisnite tastere Ctrl+Shift+C da biste kopirali atribute objekta.

 3. Da biste izabrali objekat u koji želite da kopirate atribute, pritisnite taster Tab ili kombinaciju tastera Shift+Tab.

 4. Da biste nalepili atribute oblika na izabrani objekat, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Shift+V.

Izbor i uređivanje teksta i objekata

Izbor teksta i objekata

Željena radnja

Pritisnite

Izbor prvog znaka sa desne strane

Shift+strelica nadesno

Izbor prvog znaka sa leve strane.

Shift+strelica nalevo

Izbor do kraja reči.

Ctrl+Shift+strelica nadesno

Izbor do početka reči.

Ctrl+Shift+strelica nalevo

Izbor jednog reda nagore (sa kursorom na početku reda).

Shift+strelica nagore

Izbor jednog reda nadole (sa kursorom na početku reda).

Shift+strelica nadole

Izbor objekta (kada je izabran tekst u njemu).

ESC

Izbor drugog objekta (kad je izabran jedan objekat).

Taster Tab ili kombinacija tastera Shift+Tab dok ne izaberete željeni objekat

Slanje objekta unazad za jednu poziciju.

Ctrl+[

Slanje objekta unapred za jednu poziciju.

Ctrl+]

Slanje objekta u zadnji plan.

Ctrl+Shift+[

Slanje objekta u prednji plan.

Ctrl+Shift+]

Izabrali tekst u okviru objekta (sa izabranim objektom).

taster Enter

Izbor svih objekata.

Ctrl+A (na kartici Slajdovi)

Reprodukovanje ili pauziranje medijuma.

Ctrl+RAZMAKNICA

Izbor svih slajdova.

Ctrl+A (u prikazu Sortiranje slajdova)

Izbor celokupnog teksta.

Ctrl+A (na kartici Prikaz strukture)

Brisanje i kopiranje teksta i objekata

Željena radnja

Pritisnite

Brisanje jednog znaka nalevo

taster Backspace

Brisanje jedne reči ulevo

kombinacija tastera Ctrl+Backspace

Brisanje jednog znaka udesno

taster Delete

Brisanje jedne reči nadesno

Napomena: Kursor mora da se nalazi između reči da biste izvršili ovu radnju.

Ctrl+Delete

Isecanje izabranog objekta ili teksta.

Ctrl+X

Kopiranje izabranog objekta ili teksta.

Ctrl+C

Lepljenje isečenog ili kopiranog objekta ili teksta.

kombinacija tastera Ctrl+V

Opozvali poslednje radnje

kombinaciju tastera Ctrl+Z

Ponovili poslednju radnju.

Ctrl+Y

Kopirali samo oblikovanja

kombinaciju tastera Ctrl+Shift+C

Nalepili samo oblikovanje.

kombinaciju tastera Ctrl+Shift+V

Kopiranje četkice za animaciju

Alt+Shift+C

Lepljenje četkice za animaciju

Alt+Shift+V

Otvaranje dijaloga Specijalno lepljenje.

Ctrl+Alt+V

Kretanje po tekstu

Željena radnja

Pritisnite

Pomeranje za jedan znak nalevo

Strelica nalevo

Pomeranje za jedan znak nadesno

Strelica nadesno

Premeštanje za jedan red nagore.

Strelica nagore

Premeštanje za jedan red nadole.

Strelica nadole

Pomeranje za jednu reč nalevo

kombinacija tastera Ctrl+Strelica nalevo

Pomeranje za jednu reč nadesno

kombinacija tastera Ctrl+Strelica nadesno

Premeštanje na kraj reda

taster End

Pomeranje na početak reda

taster Home

Premeštanje na prethodni pasus.

Ctrl+strelica nagore

Premeštanje na sledeći pasus.

Ctrl+strelica nadole

Pomeranje na kraj okvira za tekst

kombinacija tastera Ctrl+End

Pomeranje na početak okvira za tekst

kombinacija tastera Ctrl+Home

Premeštanje na sledeći čuvar mesta za naslov ili telo teksta. Ako je u pitanju poslednji čuvar mesta na slajdu, ova radnja umeće novi slajd koji ima isti raspored na slajdu kao originalni slajd.

Ctrl+Enter

Premeštanje radi ponavljanja poslednje radnje Pronađi.

Shift+F4

Kretanje kroz tabele i rad u njima

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Premeštanje na sledeću ćeliju

Tab

Premeštanje na prethodnu ćeliju.

Shift+Tab

Premeštanje na sledeći red.

Strelica nadole

Premeštanje na prethodni red.

Strelica nagore

Umetanje tabulatora u ćeliju.

Ctrl+Tab

Započinjanje novog pasusa.

Enter

Dodavanje novog reda na kraju tabele.

Taster Tab u donjoj desnoj ćeliji tabele.

Uređivanje povezanog ili ugrađenog objekta

 1. Da biste izabrali željeni objekat, pritisnite taster Tab ili kombinaciju tastera Shift+Tab.

 2. Da biste otvorili priručni meni, pritisnite kombinaciju tastera Shift+F10.

 3. Da biste izabrali stavku Objekat radnog lista, pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne bude izabrana.

 4. Da biste izabrali stavku Uređivanje, pritisnite taster sa strelicom nadesno, a zatim pritisnite taster Enter.

  Napomena: Ime komande u priručnom meniju zavisi od tipa ugrađenog ili povezanog objekta. Na primer, ugrađeni Microsoft Office Excel radni list ima komandu Objekat radnog lista, a ugrađeni Microsoft Office Visio crtež ima komandu Visio objekat.

Oblikovanje teksta

Napomena: Izaberite tekst koji želite da promenite pre korišćenja ovih tasterskih prečica.

Promena fonta ili njegove veličine

Željena radnja

Pritisnite

Otvaranje dijaloga Font da biste promenili font

Ctrl+Shift+F

Povećavanje veličine fonta

Ctrl+Shift+desna uglasta zagrada (>)

Smanjivanje veličine fonta.

Ctrl+Shift+leva uglasta zagrada (<)

Primena oblikovanja na znakove

Željena radnja

Pritisnite

Otvaranje dijaloga Font da biste promenili oblikovanje znakova

Ctrl+T

Promena između prvog velikog slova svake reči, svih malih slova ili svih velikih slova.

Shift+F3

Primena podebljavanja

Ctrl+B

Primena podvlačenja

Ctrl+U

Primena oblikovanja kurzivom

Ctrl+I

Primena indeksnog teksta (automatski prored).

Ctrl+znak jednakosti (=)

Primena oblikovanja eksponentnim tekstom (sa automatskim proredom).

Ctrl+Shift+znak plus (+)

Uklanjanje ručnog oblikovanja znakova, poput indeksnog odnosno eksponentnog teksta.

Ctrl+razmaknica

Umetanje hiperveze

Ctrl+K

Kopiranje oblikovanja teksta

Željena radnja

Pritisnite

Kopiranje oblikovanja

Ctrl+Shift+C

Lepljenje oblikovanja

Ctrl+Shift+V

Poravnavanje pasusa

Željena radnja

Pritisnite

Centriranje pasusa

kombinacija tastera Ctrl+E

Obostrano poravnavanje pasusa

kombinacija tastera Ctrl+J

Levo poravnavanje pasusa

Ctrl+L

Desno poravnavanje pasusa

Ctrl+R

Umetanje komentara i odgovaranje na njih

Koristite komandu „Umetni komentar“ (Alt+N, L) da biste otvorili okno za komentare pre korišćenja ovih tasterskih prečica.

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Umetanje nove kolone

Ctrl+N

Odgovaranje na izabrani komentar

Ctrl+R

Promena redosleda slajdova ili odeljaka u nizu slajdova

Da biste promenili redosled slajdova ili odeljaka u niza slajdova:

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite ove tastere

Premeštanje slajda nagore u redosledu

Ctrl+strelica nagore

Premeštanje slajda nadole u redosledu

Ctrl+strelica nadole

Pomeranje slajda na početak

Ctrl+Shift+strelica nagore

Pomeranje slajda na kraj

Ctrl+Shift+strelica nadole

Da biste promenili redosled slajdova ili odeljaka u niza slajdova:

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite ove tastere

Premeštanje odeljka nagore u redosledu

Ctrl+strelica nagore

Premeštanje odeljka nadole u redosledu

Ctrl+strelica nadole

Premeštanje odeljka na početak

Ctrl+Shift+strelica nagore

Premeštanje odeljka na kraj

Ctrl+Shift+strelica nadole

Prilagođene tasterske prečice

Da biste stavkama menija, snimljenim makroima i Visual Basic for Applications (VBA) kodu u programu PowePoint dodelili prilagođene tasterske prečice, morate da koristite programske dodatke drugih proizvođača, poput programskog dodatka „Shortcut Manager for PowerPoint“ koji se može preuzeti sa lokacije OfficeOne programski dodaci za PowerPoint.

Da biste odštampali ovu temu, pritisnite taster TAB da biste izabrali opciju Prikaži sve, pritisnite taster ENTER, a zatim pritisnite kombinaciju tastera CTRL+P.

Brze veze

Pomoć na mreži

Osnove sistema Office

Navigacija na traci

Česti zadaci u programu PowerPoint

Pomoć na mreži

Tasterske prečice za korišćenje prozora za pomoć

Prozor za pomoć omogućava pristup celokupnom sadržaju pomoći za Office. U njemu se prikazuju teme i ostali sadržaj pomoći.

U prozoru za pomoć

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Otvaranje prozora za pomoć

F1

Zatvaranje prozora za pomoć

ALT+F4

Prebacivanje između prozora za pomoć i aktivnog programa.

ALT+TAB

Povratak na sadržaj PowerPoint pomoći i članaka „kako da“.

ALT+HOME

Izbor sledeće stavke u prozoru za pomoć

TAB

Izbor prethodne stavke u prozoru za pomoć

SHIFT+TAB

Izvršavanje radnje za izabranu stavku

ENTER

Izbor sledeće ili prethodne stavke u odeljku prozora pomoći Pregled pomoći za PowerPoint.

TAB, SHIFT+TAB

Razvijanje ili skupljanje izabrane stavke u odeljku prozora pomoći Pregled pomoći za PowerPoint.

ENTER

Izbor sledećeg skrivenog teksta ili hiperveze, uključujući stavke Prikaži sve ili Sakrij sve na vrhu teme

TAB

Izbor prethodnog skrivenog teksta ili hiperveze.

SHIFT+TAB

Izvršavanje radnje za izabranu stavku Prikaži sve, Sakrij sve, skriveni tekst ili hipervezu.

ENTER

Premeštanje na prethodnu temu pomoći (dugme Nazad).

ALT+STRELICA NALEVO ili BACKSPACE

Premeštanje na sledeću temu pomoći (dugme Napred).

ALT+STRELICA NADESNO

Pomeranje nagore ili nadole u malim koracima u trenutno prikazanoj temi pomoći

STRELICA NAGORE ili STRELICA NADOLE

Pomeranje nagore ili nadole u velikim koracima u trenutno prikazanoj temi pomoći

PAGE UP, PAGE DOWN

Prikaz menija sa komandama za prozor za pomoć. Ovo zahteva da prozor za pomoć ima aktivan fokus (kliknite u prozor za pomoć)

SHIFT+F10

Zaustavljanje poslednje radnje (dugme Zaustavi)

ESC

Osvežavanje prozora (dugme Osveži).

F5

Štampanje trenutne teme pomoći.

Napomena: Ako se kursor ne nalazi u tekućoj temi pomoći, pritisnite taster F6, a zatim kombinaciju tastera CTRL+P.

CTRL+P

Promena stanja veze. Možda ćete morati da pritisnete taster F6 više puta.

F6 (sve dok fokus ne bude u polju Otkucajte reči za pretraživanje), TAB, STRELICA NADOLE

Otkucajte tekst za pretragu u polje Otkucajte reči za pretraživanje. Možda ćete morati da pritisnete taster F6 više puta.

F6

Prebacivanje između oblasti u prozoru za pomoć; na primer, prebacivanje između trake sa alatkama, polja Otkucajte reči za pretraživanje i liste Pretraga.

F6

Izbor sledeće odnosno prethodne stavke u sadržaju prikazanom u obliku stabla

STRELICA NAGORE, STRELICA NADOLE

Razvijanje ili skupljanje izabrane stavke u sadržaju prikazanom u obliku stabla

STRELICA NALEVO, STRELICA NADESNO

Osnove sistema Office

Prikaz i upotreba prozora

Željena radnja

Pritisnite

Prebacivanje u sledeći prozor

ALT+TAB, TAB

Prebacivanje u prethodni prozor.

ALT+SHIFT+TAB, TAB

Zatvaranje aktivnog prozora

CTRL+W ili CTRL+F4

Emitovanje otvorene prezentacije udaljenoj publici pomoću PowerPoint veb aplikacije.

CTRL+F5

Premeštanje na sledeće okno zadataka iz drugog okna u prozoru programa (u smeru kazaljke na satu). Možda ćete morati da pritisnete taster F6 više puta.

Napomena: Ako pritisak na taster F6 ne prikaže okno zadatka koje želite, pritisnite taster ALT da biste postavili fokus na traku, a zatim pritisnite kombinaciju tastera CTRL+TAB da biste se premestili na okno zadatka.

F6

Premeštanje u okno iz nekog drugog okna u prozoru programa (u smeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu)

SHIFT+F6

Prebacivanje na sledeći prozor programa PowerPoint kada je otvoreno više prozora programa PowerPoint

CTRL+F6

Prebacivanje na prethodni prozor programa PowerPoint

CTRL+SHIFT+F6

Kopiranje slike ekrana u ostavu

PRINT SCREEN

Kopiranje slike izabranog prozora u ostavu

ALT+PRINT SCREEN

Promena fonta ili njegove veličine

Napomena: Kursor mora da se nalazi unutar okvira za tekst da biste koristili ove prečice.

Željena radnja

Tasterska prečica

Promena fonta

CTRL+SHIFT+F

Promena veličine fonta

CTRL+SHIFT+P

Povećanje veličine fonta izabranog teksta

CTRL+SHIFT+>

Smanjenje veličine fonta izabranog teksta

CTRL+SHIFT+<

Kretanje kroz tekst ili po ćelijama

Željena radnja

Pritisnite

Pomeranje za jedan znak nalevo.

STRELICA NALEVO

Pomeranje za jedan znak nadesno

STRELICA NADESNO

Premeštanje za jedan red nagore.

STRELICA NAGORE

Premeštanje za jedan red nadole.

STRELICA NADOLE

Pomeranje za jednu reč nalevo

CTRL+STRELICA NALEVO

Pomeranje za jednu reč nadesno

CTRL+STRELICA NADESNO

Premeštanje na kraj reda

END

Premeštanje na početak reda

HOME

Premeštanje na prethodni pasus

CTRL+STRELICA NAGORE

Premeštanje na sledeći pasus

CTRL+STRELICA NADOLE

Premeštanje na kraj okvira za tekst

CTRL+END

Premeštanje na početak okvira za tekst

CTRL+HOME

Premeštanje na sledeći čuvar mesta za naslov ili telo teksta u programu Microsoft Office PowerPoint. Ako je u pitanju poslednji čuvar mesta na slajdu, ovim ćete umetnuti novi slajd sa istim rasporedom kao na originalnom slajdu.

CTRL+ENTER

Ponavljanje poslednje radnje Pronađi

SHIFT+F4

Pronalaženje i zamena

Željena radnja

Tasterska prečica

Otvaranje dijaloga Pronalaženje

CTRL+F

Otvaranje dijaloga Zamena

CTRL+H

Ponavljanje poslednje radnje Pronađi.

SHIFT+F4

Kretanje kroz tabele i rad u njima

Željena radnja

Pritisnite

Premeštanje na sledeću ćeliju

TAB

Premeštanje na prethodnu ćeliju

SHIFT+TAB

Premeštanje na sledeći red

STRELICA NADOLE

Premeštanje na prethodni red

STRELICA NAGORE

Umetanje tabulatora u ćeliju

CTRL+TAB

Započinjanje novog pasusa

ENTER

Dodavanje novog reda na dno tabele

TAB na kraju zadnjeg reda

Pristupanje oknima zadataka i rad sa njima

Željena radnja

Pritisnite

Premeštanje na okno zadataka iz drugog okna u prozoru programa (u smeru kazaljke na satu). (Možda ćete morati da pritisnete taster F6 više puta.)

F6

Izbor sledeće ili prethodne opcije u oknu zadataka kada je ono aktivno

tabulator, SHIFT+TAB

Prikazivanje kompletnog skupa komandi u meniju okna zadataka

CTRL+STRELICA NADOLE

Premeštanje između stavki izabranog podmenija; premeštanje između određenih opcija u grupi opcija u dijalogu

STRELICA NADOLE ili STRELICA NAGORE

Otvaranje izabranog menija ili izvršavanje radnje dodeljene izabranom dugmetu

RAZMAKNICA ili ENTER

Otvaranje priručnog menija; otvaranje padajućeg menija za izabranu stavku galerije

SHIFT+F10

Izbor prve, to jest poslednje komande na meniju ili podmeniju kada je meni ili podmeni vidljiv

HOME, END

Pomeranje nagore, odnosno nadole u izabranoj listi galerije

PAGE UP, PAGE DOWN

Pomeranje na početak, to jest na kraj izabrane liste galerije

HOME, END

Zatvaranje okna zadataka

CTRL+RAZMAKNICA, C

Otvaranje ostave

ALT+H, F, O

Promena veličine okna zadataka

 1. U okno zadataka pritisnite tastere CTRL+RAZMAKNICA da biste prikazali meni sa dodatnim komandama.

 2. Pomoću tastera strelica nadole izaberite komandu Veličina i pritisnite taster ENTER.

 3. Za promenu veličine okna zadataka koristite tastere sa strelicama. Koristite kombinaciju tastera CTRL i tasterâ sa strelicama da biste menjali veličinu za po jedan piksel.

Kada završite sa promenom veličine, pritisnite taster ESC.

Rad sa dijalozima

Željena radnja

Pritisnite

Premeštanje na sledeću opciju ili grupu opcija

TAB

Premeštanje na prethodnu opciju ili grupu opcija

SHIFT+TAB

Prebacivanje na sledeću karticu u dijalogu. (Kartica mora da bude već izabrana u otvorenom dijalogu)

STRELICA NADOLE

Prebacivanje na prethodnu karticu u dijalogu. (Kartica mora da bude već izabrana u otvorenom dijalogu)

STRELICA NAGORE

Otvaranje izabrane padajuće liste

STRELICA NADOLE, ALT+STRELICA NADOLE

Otvaranje zatvorene liste i premeštanje na opciju u listi

Prvo slovo naziva opcije u padajućoj listi

Premeštanje između opcija u otvorenoj padajućoj listi ili između opcija u grupi opcija

STRELICA NAGORE, STRELICA NADOLE

Izvršavanje radnje koja je dodeljena izabranom dugmetu; potvrđivanje ili opozivanje izbora u izabranom polju za potvrdu

Razmaknica

Izbor opcije; potvrđivanje ili opozivanje izbora u izabranom polju za potvrdu

Slovo podvučeno u opciji

Izvršavanje radnje koja je dodeljena podrazumevanom dugmetu u dijalogu

ENTER

Zatvaranje izabrane padajuće liste; otkazivanje komande i zatvaranje dijaloga

ESC

Rad sa poljima za uređivanje u dijalozima

Polje za uređivanje je prazno polje u kojem kucate ili lepite stavke poput korisničkog imena ili putanje fascikle.

Željena radnja

Pritisnite

Premeštanje na početak stavke

HOME

Premeštanje na kraj stavke

END

Premeštanje za jedan znak ulevo, odnosno udesno

STRELICA NALEVO, STRELICA NADESNO

Premeštanje za jednu reč ulevo

CTRL+STRELICA NALEVO

Pomeranje za jednu reč nadesno

CTRL+STRELICA NADESNO

Izbor ili otkazivanje izbora prvog znaka sa leve strane

SHIFT+STRELICA NALEVO

Izbor ili otkazivanje izbora prvog znaka sa desne strane

SHIFT+STRELICA NADESNO

Izbor ili otkazivanje izbora prve reči sa leve strane

CTRL+SHIFT+STRELICA NALEVO

Izbor ili otkazivanje izbora prve reči sa desne strane

CTRL+SHIFT+Strelica nadesno

Izbor znakova od pozicije kursora do početka stavke

SHIFT+HOME

Izbor znakova od pozicije kursora do kraja stavke

SHIFT+END

Rad sa dijalozima Otvaranje i Čuvanje kao

Željena radnja

Pritisnite

Prikazivanje dijaloga „Otvaranje“

ALT+F, zatim taster O

Otvaranje dijaloga „Sačuvaj kao“

ALT+F, zatim taster A

Premeštanje između opcija u otvorenoj padajućoj listi ili između opcija u grupi opcija

Tasteri sa strelicama

Prikazivanje priručnog menija izabrane stavke, npr. fascikle ili datoteke

SHIFT+F10

Premeštanje između opcija ili oblasti u dijalogu.

TAB

Otvaranje putanje datoteke padajućeg menija

F4 ili ALT+J

Osvežavanje liste datoteka

F5

Navigacija na traci

Pristup bilo kojoj komandi pomoću nekoliko pritisaka na tastere

 1. Pritisnite taster ALT.

  Saveti o tasterskim prečicama se prikazuju iznad svake funkcije koja je dostupna u trenutnom prikazu.

  Tasterske prečice na kartici „Datoteka“

 2. Pritisnite taster sa slovom koje savet za tastere prikazuje preko funkcije koju želite da koristite.

 3. U zavisnosti od slova koje ste pritisnuli, mogu se prikazati i dodatni saveti za tastere. Na primer, ako je kartica Početak aktivna i pritisnete taster sa slovom N prikazaće se kartica Umetanje i saveti za tastere koji se odnose na grupu na kartici.

 4. Nastavite da pritiskate slova dok ne pritisnete slovo komande ili kontrole koju želite da upotrebite. U nekim slučajevima, prvo morate da pritisnete slovo grupe koja sadrži komandu. Na primer, ako je aktivna kartica Početak, pritisak kombinacije tastera ALT+H, F, S će vas odvesti u okvir sa listom Veličina u grupi Font.

  Pritisnite taster ALT da biste otkazali radnju i sakrili savete za tastere.

Promena fokusa tastature bez upotrebe miša

Drugi način na koji možete da koristite tastaturu sa trakom jeste da premeštate fokus između kartica i komandi dok ne pronađete funkciju koju želite da koristite. Sledeća tabela navodi neke načine za premeštanje fokusa tastature bez korišćenja miša.

Željena radnja

Pritisnite

Izbor aktivne kartice trake i aktiviranje tasterskih prečica.

ALT ili F10. Pritisnite ponovo neki od ovih tastera da biste se vratili na dokument i otkazali tastere za pristup.

Pomeranje nalevo ili nadesno do sledeće kartice na traci.

F10 da biste izabrali aktivnu karticu, a zatim STRELICA NALEVO, STRELICA NADESNO

Skrivanje ili prikazivanje glavne trake.

CTRL+F1

Prikazivanje priručnog menija za izabranu komandu

SHIFT+F10

Premeštanje fokusa kako biste izabrali svaku od sledećih oblasti prozora:

 • Aktivna kartica trake

 • Otvorena okna zadataka

 • Dokument

F6

Premeštanje fokusa napred ili nazad na svaku komandu na traci.

TAB, SHIFT+TAB

Premeštanje nadole, nagore, nalevo ili nadesno između stavki na glavnoj traci.

STRELICA NADOLE, STRELICA NAGORE, STRELICA NALEVO, STRELICA NADESNO

Aktiviranje izabrane komande ili kontrole na traci.

RAZMAKNICA ili ENTER

Otvaranje izabranog menija ili galerije na traci.

RAZMAKNICA ili ENTER

Aktiviranje komande ili kontrole na traci radi izmene vrednosti.

ENTER

Završetak izmene vrednosti u kontroli na glavnoj traci i povratak fokusa na dokument.

ENTER

Pomoć za komandu ili kontrolu na traci (Ako za izabranu komandu ne postoji tema pomoći, umesto nje će se prikazati opšta tema pomoći za program.)

F1

Česti zadaci u programu PowerPoint

Kreiranje nove prezentacije Ctrl+N

Premeštanje s jednog okna na drugo

Željena radnja

Pritisnite

Premeštanje između okana u normalnom prikazu u smeru kretanja kazaljke na satu

F6

Premeštanje između okana u normalnom prikazu u smeru suprotnom od smera kretanja kazaljke na satu

SHIFT+F6

Prebacivanje između kartica Slajdovi i Prikaz strukture u oknu za prikaz strukture i oknu za slajdove u normalnom prikazu

CTRL+SHIFT+TAB

Rad u prikazu strukture

Željena radnja

Pritisnite

Podizanje nivoa pasusa

ALT+SHIFT+STRELICA NALEVO

Spuštanje nivoa pasusa

ALT+SHIFT+strelica nadesno

Premeštanje izabranih pasusa nagore

ALT+SHIFT+STRELICA NAGORE

Premeštanje izabranih pasusa nadole

ALT+SHIFT+strelica nadole

Prikazivanje 1. nivoa naslova

ALT+SHIFT+1

Razvijanje teksta ispod naslova

ALT+SHIFT+znak plus

Skupljanje teksta ispod naslova

ALT+SHIFT+znak minus

Rad sa oblicima, slikama, okvirima, objektima i WordArt objektima

Umetanje oblika

 1. Pritisnite taster ALT i otpustite ga, a zatim pritisnite taster N, zatim taster S, a potom taster H da biste otvorili paletu Oblici.

 2. Za kretanje po kategorijama oblika i izbor željenog oblika koristite tastere sa strelicama.

 3. Pritisnite kombinaciju tastera CTRL+ENTER da biste umetnuli izabrani oblik.

Umetanje okvira za tekst

 1. Pritisnite i otpustite taster ALT, zatim taster N, a zatim pritisnite taster X.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera CTRL+ENTER da biste umetnuli okvir za tekst.

Umetanje objekta

 1. Pritisnite taster ALT i otpustite ga, a zatim pritisnite taster N, zatim J da biste kliknuli na dugme Objekat.

 2. Za premeštanje po objektima koristite tastere sa strelicama.

 3. Pritisnite kombinaciju tastera CTRL+ENTER da biste umetnuli željeni objekat.

Umetanje WordArt objekta

 1. Pritisnite taster ALT i otpustite ga, zatim pritisnite taster N, a zatim taster W da biste otvorili paletu WordArt.

 2. Pomoću tastera sa strelicama izaberite željeni WordArt stil, a zatim pritisnite ENTER.

 3. Upišite željeni tekst.

Izbor oblika

Ako se kursor nalazi unutar teksta, pritisnite taster ESC.

 • Da biste izabrali jedan objekat, pritiskajte taster TAB (ili tastere SHIFT+TAB za izbor obrnutim redosledom) sve dok se na objektu koji želite da izaberete ne pojave regulatori veličine.

 • Da biste izabrali više stavki, upotrebite okno za izbor.

Grupisanje i razgrupisavanje oblika, slika i WordArt objekata

 • Da biste grupisali oblike, slike ili WordArt objekte, izaberite stavke koje želite da grupišete, a zatim pritisnite kombinaciju tastera CTRL+G.

 • Da biste razgrupisali grupu, izaberite grupu, a zatim pritisnite kombinaciju tastera CTRL+SHIFT+G.

Prikazivanje ili sakrivanje koordinatne mreže ili vođica

Željena radnja

Pritisnite

Prikazivanje, odnosno sakrivanje koordinatne mreže

SHIFT+F9

Prikazivanje, odnosno skrivanje vođica

ALT+F9

Kopiranje atributa oblika

 1. Izaberite oblik sa atributima koje želite da kopirate.

  Ako izaberete oblik sa tekstom, kopirate izgled i stil teksta, kao i atribute oblika.

 2. Pritisnite tastere CTRL+SHIFT+C da biste kopirali atribute objekta.

 3. Pritiskajte taster TAB ili kombinaciju tastera SHIFT+TAB da biste izabrali objekat u koji želite da kopirate atribute.

 4. Pritisnite tastere CTRL+SHIFT+V.

Izbor teksta i objekata

Željena radnja

Pritisnite

Izbor prvog znaka sa desne strane

SHIFT+strelica nadesno

Izbor prvog znaka sa leve strane

SHIFT+strelica nalevo

Proširivanje selekcije do kraja reči

CTRL+SHIFT+strelica nadesno

Proširivanje selekcije do početka reči

CTRL+SHIFT+strelica nalevo

Izbor jednog reda nagore (sa kursorom na početku reda).

SHIFT+strelica nagore

Izbor jednog reda nadole (sa kursorom na početku reda).

SHIFT+strelica nadole

Izbor objekta (kada je izabran tekst u njemu).

ESC

Izbor drugog objekta (kad je izabran jedan objekat).

Pritiskajte taster TAB ili kombinaciju tastera SHIFT+TAB dok ne izaberete željeni objekat

Izbor teksta u objektu (kad je izabran objekat)

ENTER

Izbor svih objekata

CTRL+A (na kartici Slajdovi)

Izbor svih slajdova

CTRL+A (u prikazu „Sortiranje slajdova“)

Izbor celokupnog teksta

CTRL+A (na kartici Prikaz strukture)

Brisanje i kopiranje teksta i objekata

Željena radnja

Pritisnite

Brisanje jednog znaka nalevo

BACKSPACE

Brisanje jedne reči nalevo

CTRL+BACKSPACE

Brisanje jednog znaka nadesno

DELETE

Brisanje jedne reči nadesno

Napomena: Kursor mora da se nalazi između reči da biste izvršili ovu radnju.

CTRL+DELETE

Isecanje izabranog objekta ili teksta.

CTRL+X

Kopiranje izabranog objekta ili teksta.

CTRL+C

Lepljenje isečenog ili kopiranog objekta ili teksta.

CTRL+V

Opozivanje poslednje radnje

CTRL+Z

Ponavljanje poslednje radnje

CTRL+Y

Kopiranje samo oblikovanja

CTRL+SHIFT+C

Lepljenje samo oblikovanja

CTRL+SHIFT+V

Otvaranje dijaloga Specijalno lepljenje.

CTRL+ALT+V

Kretanje kroz tekst

Željena radnja

Pritisnite

Pomeranje za jedan znak nalevo.

STRELICA NALEVO

Pomeranje za jedan znak nadesno

STRELICA NADESNO

Premeštanje za jedan red nagore.

STRELICA NAGORE

Premeštanje za jedan red nadole.

STRELICA NADOLE

Pomeranje za jednu reč nalevo

CTRL+STRELICA NALEVO

Pomeranje za jednu reč nadesno

CTRL+STRELICA NADESNO

Premeštanje na kraj reda

END

Premeštanje na početak reda

HOME

Premeštanje na prethodni pasus

CTRL+STRELICA NAGORE

Premeštanje na sledeći pasus

CTRL+STRELICA NADOLE

Premeštanje na kraj okvira za tekst

CTRL+END

Premeštanje na početak okvira za tekst

CTRL+HOME

Premeštanje na sledeći čuvar mesta za naslov ili telo teksta. Ako je u pitanju poslednji čuvar mesta na slajdu, ovim ćete umetnuti novi slajd koji ima isti raspored na slajdu kao originalni slajd.

CTRL+ENTER

Premeštanje radi ponavljanja poslednje radnje Pronađi

SHIFT+F4

Kretanje kroz tabele i rad sa njima

Željena radnja

Pritisnite

Premeštanje na sledeću ćeliju

TAB

Premeštanje na prethodnu ćeliju

SHIFT+TAB

Premeštanje na sledeći red

STRELICA NADOLE

Premeštanje na prethodni red

STRELICA NAGORE

Umetanje tabulatora u ćeliju

CTRL+TAB

Započinjanje novog pasusa

ENTER

Dodavanje novog reda na dno tabele

TAB na kraju zadnjeg reda

Uređivanje povezanog ili ugrađenog objekta

 1. Pritisnite taster TAB ili kombinaciju tastera SHIFT+TAB da biste izabrali željeni objekat.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera SHIFT+F10 da biste aktivirali priručni meni.

 3. Koristite taster STRELICA NADOLE dok ne izaberete stavku Objekat radnog lista, pritisnite taster STRELICA NADESNO da biste izabrali stavku Uredi i pritisnite taster ENTER.

  Napomena: Ime komande u priručnom meniju zavisi od tipa ugrađenog ili povezanog objekta. Na primer, ugrađeni Microsoft Office Excel radni list ima komandu Objekat radnog lista, a ugrađeni Microsoft Office Visio crtež ima komandu Visio objekat.

Oblikovanje i poravnavanje znakova i pasusa

Promena tipa i veličine fonta

Napomena: Da biste koristili ove tasterske prečice, prvo morate izabrati tekst koji želite da promenite.

Željena radnja

Pritisnite

Otvaranje dijaloga Font da biste promenili font

CTRL+SHIFT+F

Povećavanje veličine fonta

CTRL+SHIFT+>

Smanjivanje veličine fonta

CTRL+SHIFT+<

Primenjivanje oblikovanja znakova

Željena radnja

Pritisnite

Otvaranje dijaloga Font da biste promenili oblikovanje znakova

CTRL+T

Promena veličine slova tako da veliko slovo bude na početku rečenice, ili tako da sva slova budu mala ili pak velika

SHIFT+F3

Primena podebljavanja

CTRL+B

Primena podvlačenja

CTRL+U

Primena oblikovanja kurzivom

CTRL+I

Primena indeksnog teksta (sa automatskim proredom)

CTRL+ZNAK JEDNAKOSTI

Primena oblikovanja eksponentnim tekstom (sa automatskim proredom)

CTRL+SHIFT+ZNAK PLUS

Uklanjanje ručnog oblikovanja znakova, poput indeksnog odnosno eksponentnog teksta

CTRL+RAZMAKNICA

Umetanje hiperveze

CTRL+K

Kopiranje oblikovanja teksta

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Kopiranje oblikovanja

CTRL+SHIFT+C

Lepljenje oblikovanja

CTRL+SHIFT+V

Poravnavanje pasusa

Željena radnja

Pritisnite

Centriranje pasusa

CTRL+E

Obostrano poravnavanje pasusa

CTRL+J

Levo poravnavanje pasusa

CTRL+L

Desno poravnavanje pasusa

CTRL+R

Pokretanje prezentacije

Sledeće tasterske prečice možete koristiti prilikom prikazivanja prezentacije u režimu „Projekcija slajdova“.

Prečice za projekciju slajdova

Željena radnja

Tasterska prečica

Pokretanje prezentacije od početka.

F5

Pokretanje sledeće animacije ili prelazak na sledeći slajd

N, ENTER, PAGE DOWN, STRELICA NADESNO, STRELICA NADOLE ili RAZMAKNICA

Pokretanje prethodne animacije ili povratak na prethodni slajd

Taster P, taster Page Up, strelica nalevo, strelica nagore i razmaknica

Prelazak na slajd određenog broja.

broj+ENTER

Prikazivanje crnog ekrana ili povratak na prezentaciju sa njega.

Taster B/tačka

Prikazivanje belo ekrana ili povratak na prezentaciju sa njega.

Taster W/zarez

Zaustavljanje ili ponovno pokretanje automatske prezentacije

S

Završetak prezentacije

ESC ili CRTICA

Brisanje beležaka sa ekrana

Taster E

Prelazak na sledeći slajd ukoliko je on skriven

Taster H

Postavljanje novog vremenskog rasporeda prilikom probne primene

Taster T

Korišćenje originalnog vremenskog rasporeda prilikom probne primene

Taster O

Korišćenje klika mišem za nastavak tokom probne primene.

Taster M

Ponovno snimanje prateće priče i podešavanja vremena slajda

R

Povratak na prvi slajd

Pritisnite i držite desni i levi taster miša tokom 2 sekunde

Prikazivanje ili skrivanje pokazivača strelice

A ili =

Promena pokazivača u olovku.

CTRL+P

Promena pokazivača u strelicu.

CTRL+A

Promena pokazivača u brisač.

CTRL+E

Prikazivanje ili skrivanje naznaka perom

CTRL+M

Skrivanje pokazivača i dugmeta za navigaciju odmah

CTRL+H

Skrivanje pokazivača i dugmeta za navigaciju nakon 15 sekundi

CTRL+U

Prikaz dijaloga „Svi slajdovi“

CTRL+S

Prikaz trake zadataka računara

CTRL+T

Prikazivanje priručnog menija

SHIFT+F10

Prelazak na prvu, odnosno sledeću hipervezu na slajdu

Tabulator

Prelazak na poslednju, odnosno prethodnu hipervezu na slajdu

SHIFT+TAB

Izvršavanje klika mišem na izabranu hipervezu

Taster ENTER kada je hiperveza izabrana

Medijske prečice tokom prezentacije

Željena radnja

Pritisnite

Zaustavljanje reprodukcije medija

ALT+Q

Prebacivanje između reprodukcije i pauze

ALT+P

Prelazak na sledeći obeleživač

ALT+END

Prelazak na prethodni obeleživač

ALT+HOME

Povećanje jačine zvuka

ALT+strelica nagore

Umanjenje jačine zvuka

ALT+strelica nadole

Traženje unapred

ALT+SHIFT+PAGE DOWN

Traženje unazad

ALT+SHIFT+PAGE UP

Privremeno isključivanje zvuka

ALT+U

Tokom prezentacije možete da pritisnete taster F1 da biste videli listu kontrola.

Pregledanje veb prezentacija

Sledeći tasteri služe za prikazivanje veb prezentacije u programu Microsoft Internet Explorer 4.0 ili novijoj verziji.

Željena radnja

Tasterska prečica

Premeštanje na sledeću hipervezu u veb prezentaciji, traci sa adresama ili traci sa vezama

Tabulator

Premeštanje na prethodnu hipervezu u veb prezentaciji, traci sa adresama ili traci sa vezama

SHIFT+TAB

Izvršavanje klika mišem na izabranu hipervezu

ENTER

Prelazak na sledeći slajd

Razmaknica

Korišćenje okna za izbor

U oknu za izbor koristite sledeće tasterske prečice.

Da biste pokrenuli okno za izbor, pritisnite taster Alt, zatim H, zatim S, zatim L, a zatim pritisnite taster P.

Željena radnja

Tasterska prečica

Premeštanje fokusa kroz različita okna

F6

Prikazivanje kontekstualnog menija

SHIFT+F10

Premeštanje u jednu stavku ili grupu

STRELICA NAGORE ili STRELICA NADOLE

Premeštanje iz stavke u grupi u nadređenu grupu

STRELICA NALEVO

Premeštanje iz jedne stavke u grupi u prvu stavku te grupe

STRELICA NADESNO

Razvijanje fokusirane grupe i svih podređenih grupa

taster * (samo na numeričkoj tastaturi)

Razvili fokusiranu grupu.

taster + (samo na numeričkoj tastaturi)

Skupili fokusiranu grupu.

taster - (samo na numeričkoj tastaturi)

Premeštanje fokusa na neku stavku i izbor te stavke

SHIFT+STRELICA NAGORE ili SHIFT+STRELICA NADOLE

Izbor fokusirane stavke

Razmaknica ili Enter

Otkazivanje izbora fokusirane stavke

SHIFT+RAZMAKNICA ili SHIFT+ENTER

Premeštanje izabrane stavke unapred

CTRL+SHIFT+F

Premeštanje izabrane stavke unazad

CTRL+SHIFT+B

Prikazivanje, odnosno skrivanje fokusirane stavke

CTRL+SHIFT+S

Preimenovanje fokusirane stavke

F2

Prebacivanje fokusa tastature u oknu za izbor između prikaza u obliku stabla i dugmeta Prikaži sve i Sakrij sve

Tabulator ili SHIFT+TAB

Skupljanje svih grupa

Napomena: Da biste koristili ovu prečicu, fokus mora da bude u prikazu stabla okna za izbor.

ALT+SHIFT+1

Razvijanje svih grupa

ALT+SHIFT+9

Da biste stavkama menija, snimljenim makroima i Visual Basic for Applications (VBA) kodu u programu Office PowerPoint 2007 dodelili prilagođene tasterske prečice, morate da koristite programske dodatke drugih proizvođača, poput programskog dodatka „Shortcut Manager for PowerPoint“ koji se može preuzeti sa lokacije OfficeOne programski dodaci za PowerPoint.

Da biste odštampali ovu temu, pritisnite taster TAB da biste izabrali opciju Prikaži sve, pritisnite taster ENTER, a zatim pritisnite kombinaciju tastera CTRL+P.

Brze veze

Pomoć na mreži

Osnove sistema Office

Navigacija na traci

Česti zadaci u programu PowerPoint

Pomoć na mreži

Tasterske prečice za korišćenje prozora za pomoć

Prozor za pomoć omogućava pristup celokupnom sadržaju pomoći za Office. U njemu se prikazuju teme i ostali sadržaj pomoći.

U prozoru za pomoć

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Otvaranje prozora za pomoć

F1

Zatvaranje prozora za pomoć

ALT+F4

Prebacivanje između prozora za pomoć i aktivnog programa.

ALT+TAB

Vratite se na PowerPoint početak.

ALT+HOME

Izbor sledeće stavke u prozoru za pomoć

TAB

Izbor prethodne stavke u prozoru za pomoć

SHIFT+TAB

Izvršavanje radnje za izabranu stavku

ENTER

Izbor sledeće ili prethodne stavke u odeljku prozora pomoći Pregled pomoći za PowerPoint.

TAB, SHIFT+TAB

Razvijanje ili skupljanje izabrane stavke u odeljku prozora pomoći Pregled pomoći za PowerPoint.

ENTER

Izbor sledećeg skrivenog teksta ili hiperveze, uključujući stavke Prikaži sve ili Sakrij sve na vrhu teme

TAB

Izbor prethodnog skrivenog teksta ili hiperveze.

SHIFT+TAB

Izvršavanje radnje za izabranu stavku Prikaži sve, Sakrij sve, skriveni tekst ili hipervezu.

ENTER

Premeštanje na prethodnu temu pomoći (dugme Nazad).

ALT+STRELICA NALEVO ili BACKSPACE

Premeštanje na sledeću temu pomoći (dugme Napred).

ALT+STRELICA NADESNO

Pomeranje nagore ili nadole u malim koracima u trenutno prikazanoj temi pomoći

STRELICA NAGORE ili STRELICA NADOLE

Pomeranje nagore ili nadole u velikim koracima u trenutno prikazanoj temi pomoći

PAGE UP, PAGE DOWN

Prikaz menija sa komandama za prozor za pomoć. Ovo zahteva da prozor za pomoć ima aktivan fokus (kliknite u prozor za pomoć)

SHIFT+F10

Zaustavljanje poslednje radnje (dugme Zaustavi)

ESC

Osvežavanje prozora (dugme Osveži).

F5

Štampanje trenutne teme pomoći.

Napomena: Ako se kursor ne nalazi u tekućoj temi pomoći, pritisnite taster F6, a zatim kombinaciju tastera CTRL+P.

CTRL+P

Promena stanja veze. Možda ćete morati da pritisnete taster F6 više puta.

F6 (sve dok fokus ne bude u polju Otkucajte reči za pretraživanje), TAB, STRELICA NADOLE

Otkucajte tekst za pretragu u polje Otkucajte reči za pretraživanje. Možda ćete morati da pritisnete taster F6 više puta.

F6

Prebacivanje između oblasti u prozoru za pomoć; na primer, prebacivanje između trake sa alatkama, polja Otkucajte reči za pretraživanje i liste Pretraga.

F6

Izbor sledeće odnosno prethodne stavke u sadržaju prikazanom u obliku stabla

STRELICA NAGORE, STRELICA NADOLE

Razvijanje ili skupljanje izabrane stavke u sadržaju prikazanom u obliku stabla

STRELICA NALEVO, STRELICA NADESNO

Osnove sistema Office

Prikaz i upotreba prozora

Željena radnja

Pritisnite

Prebacivanje u sledeći prozor

ALT+TAB

Prebacivanje u prethodni prozor

ALT+SHIFT+TAB

Zatvaranje aktivnog prozora

CTRL+W ili CTRL+F4

Vraćanje veličine aktivnog prozora u prethodno stanje kada ga uvećate

CTRL+F5

Premeštanje na okno zadataka iz drugog okna u prozoru programa (u smeru kazaljke na satu). Možda ćete morati da pritisnete taster F6 više puta.

Napomena: Ako pritisak na taster F6 ne prikaže okno zadatka koje želite, pritisnite taster ALT da biste postavili fokus na traku koja je deo Korisnički interfejs Microsoft Office Fluent, a zatim pritisnite kombinaciju tastera CTRL+TAB da biste se premestili na okno zadatka. Traka je deo novog Korisnički interfejs Microsoft Office Fluent. Ona zamenjuje više menija i traka sa alatkama jednim mestom na kojem ćete lako pronaći komande koje su vam potrebne.

F6

Premeštanje u okno iz nekog drugog okna u prozoru programa (u smeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu)

SHIFT+F6

Prebacivanje na sledeći prozor kada je otvoreno više prozora

CTRL+F6

Prebacivanje u prethodni prozor

CTRL+SHIFT+F6

Kada prozor dokumenta nije uvećan, izvršite komandu Premesti (u meniju Kontrola za prozor). Koristite tastere sa strelicama za pomeranje prozora, a kada završite pritisnite taster ESC.

CTRL+F7

Kada prozor dokumenta nije uvećan, izvršite komandu Veličina (u meniju Kontrola za prozor). Pritiskajte tastere sa strelicama da biste promenili veličinu prozora, a kada završite pritisnite taster ESC.

CTRL+F8

Umanjivanje prozora na ikonu (radi samo u nekim Microsoft Office programima)

CTRL+F9

Uvećanje izabranog prozora ili vraćanje izabranog prozora u prethodno stanje

CTRL+F10

Kopiranje slike ekrana u ostavu

PRINT SCREEN

Kopiranje slike izabranog prozora u ostavu

ALT+PRINT SCREEN

Promena fonta ili njegove veličine

Željena radnja

Tasterska prečica

Promena fonta

CTRL+SHIFT+F

Promena veličine fonta

CTRL+SHIFT+P

Povećanje veličine fonta izabranog teksta

CTRL+SHIFT+>

Smanjenje veličine fonta izabranog teksta

CTRL+SHIFT+<

Kretanje kroz tekst ili po ćelijama

Željena radnja

Pritisnite

Pomeranje za jedan znak nalevo.

STRELICA NALEVO

Pomeranje za jedan znak nadesno

STRELICA NADESNO

Premeštanje za jedan red nagore.

STRELICA NAGORE

Premeštanje za jedan red nadole.

STRELICA NADOLE

Pomeranje za jednu reč nalevo

CTRL+STRELICA NALEVO

Pomeranje za jednu reč nadesno

CTRL+STRELICA NADESNO

Premeštanje na kraj reda

END

Premeštanje na početak reda

HOME

Premeštanje na prethodni pasus

CTRL+STRELICA NAGORE

Premeštanje na sledeći pasus

CTRL+STRELICA NADOLE

Premeštanje na kraj okvira za tekst

CTRL+END

Premeštanje na početak okvira za tekst

CTRL+HOME

Premeštanje na sledeći čuvar mesta za naslov ili telo teksta u programu Microsoft Office PowerPoint. Ako je u pitanju poslednji čuvar mesta na slajdu, ovim ćete umetnuti novi slajd sa istim rasporedom kao na originalnom slajdu.

CTRL+ENTER

Ponavljanje poslednje radnje Pronađi

SHIFT+F4

Pronalaženje i zamena

Željena radnja

Tasterska prečica

Otvaranje dijaloga Pronalaženje

CTRL+F

Otvaranje dijaloga Zamena

CTRL+H

Ponavljanje poslednje radnje Pronađi.

SHIFT+F4

Kretanje kroz tabele i rad u njima

Željena radnja

Pritisnite

Premeštanje na sledeću ćeliju

TAB

Premeštanje na prethodnu ćeliju

SHIFT+TAB

Premeštanje na sledeći red

STRELICA NADOLE

Premeštanje na prethodni red

STRELICA NAGORE

Umetanje tabulatora u ćeliju

CTRL+TAB

Započinjanje novog pasusa

ENTER

Dodavanje novog reda na dno tabele

TAB na kraju zadnjeg reda

Pristupanje oknima zadataka i rad sa njima

Željena radnja

Pritisnite

Premeštanje na okno zadataka iz drugog okna u prozoru programa (u smeru kazaljke na satu). (Možda ćete morati da pritisnete taster F6 više puta.)

F6

Izbor sledeće ili prethodne opcije u oknu zadataka kada je ono aktivno

tabulator, SHIFT+TAB

Prikazivanje kompletnog skupa komandi u meniju okna zadataka

CTRL+STRELICA NADOLE

Premeštanje između stavki izabranog podmenija; premeštanje između određenih opcija u grupi opcija u dijalogu

STRELICA NADOLE ili STRELICA NAGORE

Otvaranje izabranog menija ili izvršavanje radnje dodeljene izabranom dugmetu

RAZMAKNICA ili ENTER

Otvaranje priručnog menija; otvaranje padajućeg menija za izabranu stavku galerije

SHIFT+F10

Izbor prve, to jest poslednje komande na meniju ili podmeniju kada je meni ili podmeni vidljiv

HOME, END

Pomeranje nagore, odnosno nadole u izabranoj listi galerije

PAGE UP, PAGE DOWN

Pomeranje na početak, to jest na kraj izabrane liste galerije

HOME, END

Zatvaranje okna zadataka

CTRL+RAZMAKNICA, C

Otvaranje ostave

ALT+H, F, O

Pristup i korišćenje pametnih oznaka

Željena radnja

Pritisnite

Prikazivanje menija ili poruka pametne oznake. Ako ima više od jedne pametne oznake, prebacivanje na sledeću pametnu oznaku i prikazivanje njenog menija ili poruke.

ALT+SHIFT+F10

Izbor sledeće stavke na meniju pametne oznake.

STRELICA NADOLE

Izbor prethodne stavke na meniju pametne oznake.

STRELICA NAGORE

Izvršavanje radnje za izabranu stavku na meniju pametne oznake.

ENTER

Zatvaranje menija ili poruke pametne oznake.

ESC

Saveti

 • Kad god se pojavi pametna oznaka, možete da zatražite da budete obavešteni nekim zvukom. Morate imati zvučnu karticu da biste čuli zvučne signale. Takođe na računaru morate da instalirate programski dodatak Microsoft Office zvuci.

 • Ako imate pristup Internetu, možete da preuzmete programski dodatak Microsoft Office zvuci sa veb sajta Microsoft Office Online. Kada instalirate zvučne datoteke, uradite sledeće u programu Microsoft Office Access 2007, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007 ili Microsoft Office Word 2007:

  1. Pritisnite kombinaciju tastera ALT+F za dugme Microsoft Office Slika dugmeta „Office“ , a zatim pritisnite slovo I za Opcije programa.

  2. Pritisnite taster A da biste se premestili na stavku Napredno ili koristite tastere sa STRELICOM NAGORE ili STRELICOM NADOLE da biste je pronašli.

  3. U okviru teme Opšte u kategoriji Napredno, pritisnite kombinaciju tastera ALT+F da biste potvrdili izbor u polju za potvrdu Obezbedi povratnu informaciju sa zvukom, pritiskajte taster TAB dok ne dođete do dugmeta U redu, a zatim pritisnite taster ENTER.

   Napomena: Kada potvrdite ili opozovete izbor u ovom polju za potvrdu, ta postavka će uticati na sve programe sistema Office koji podržavaju zvuk.

Promena veličine okna zadataka

 1. U okno zadataka pritisnite tastere CTRL+RAZMAKNICA da biste prikazali meni sa dodatnim komandama.

 2. Pomoću tastera strelica nadole izaberite komandu Veličina i pritisnite taster ENTER.

 3. Za promenu veličine okna zadataka koristite tastere sa strelicama. Koristite kombinaciju tastera CTRL i tasterâ sa strelicama da biste menjali veličinu za po jedan piksel.

Napomena: Kada završite sa promenom veličine, pritisnite taster ESC.

Rad sa dijalozima

Željena radnja

Pritisnite

Premeštanje na sledeću opciju ili grupu opcija

TAB

Premeštanje na prethodnu opciju ili grupu opcija

SHIFT+TAB

Prebacivanje na sledeću karticu u dijalogu

CTRL+TAB

Prebacivanje na prethodnu karticu u dijalogu

CTRL+SHIFT+TAB

Otvaranje izabrane padajuće liste

ALT+STRELICA NADOLE

Otvaranje zatvorene liste i premeštanje na opciju u listi

Prvo slovo naziva opcije u padajućoj listi

Premeštanje između opcija u otvorenoj padajućoj listi ili između opcija u grupi opcija

Tasteri sa strelicama

Zatvaranje izabrane padajuće liste; otkazivanje komande i zatvaranje dijaloga

ESC

Izvršavanje radnje dodeljene izabranom dugmetu; potvrđivanje ili opozivanje izbora u polju za potvrdu

Razmaknica

Izbor opcije; potvrđivanje ili opozivanje izbora u polju za potvrdu

ALT+podvučeno slovo u imenu opcije

Izvršavanje radnje koja je dodeljena podrazumevanom dugmetu u dijalogu

ENTER

Rad sa poljima za uređivanje u dijalozima

Polje za uređivanje je prazno polje u koje otkucate ili nalepite unos, kao što je korisničko ime ili putanja do fascikle.

Željena radnja

Pritisnite

Premeštanje na početak stavke

HOME

Premeštanje na kraj stavke

END

Premeštanje za jedan znak ulevo, odnosno udesno

STRELICA NALEVO, STRELICA NADESNO

Premeštanje za jednu reč ulevo

CTRL+STRELICA NALEVO

Pomeranje za jednu reč nadesno

CTRL+STRELICA NADESNO

Izbor ili otkazivanje izbora prvog znaka sa leve strane

SHIFT+STRELICA NALEVO

Izbor ili otkazivanje izbora prvog znaka sa desne strane

SHIFT+STRELICA NADESNO

Izbor ili otkazivanje izbora prve reči sa leve strane

CTRL+SHIFT+STRELICA NALEVO

Izbor ili otkazivanje izbora prve reči sa desne strane

CTRL+SHIFT+Strelica nadesno

Izbor znakova od pozicije kursora do početka stavke

SHIFT+HOME

Izbor znakova od pozicije kursora do kraja stavke

SHIFT+END

Rad sa dijalozima Otvaranje i Čuvanje kao

Željena radnja

Pritisnite

Odlazak u prethodnu fasciklu. Slika dugmeta

ALT+1

Dugme Nagore za jedan nivo Slika dugmeta : Otvaranje fascikle za jedan nivo iznad otvorene fascikle.

ALT+2

Dugme Brisanje Slika dugmeta : Brisanje izabrane fascikle ili datoteke.

ALT+3 ili DELETE

Dugme Kreiranje nove fascikle Slika dugmeta : Kreiranje nove fascikle.

ALT+4

Dugme Prikazi Slika dugmeta : Prebacivanje između dostupnih prikaza fascikle.

ALT+5

Dugme Alatke: Prikazuje meni Alatke.

ALT+L

Prikazivanje priručnog menija izabrane stavke, npr. fascikle ili datoteke

SHIFT+F10

Premeštanje između opcija ili oblasti u dijalogu.

TAB

Otvaranje liste Pogledaj u.

F4 ili ALT+I

Osvežavanje liste datoteka

F5

Navigacija na traci

Pristup bilo kojoj komandi pomoću nekoliko pritisaka na tastere

 1. Pritisnite taster ALT.

  Prikazaće se saveti o tasterskim prečicama svih funkcija koje su dostupne u trenutnom prikazu. Sledeći primer je iz programa Microsoft Office Word.

  Glavna traka sa prikazanim tasterskim prečicama

 2. Pritisnite taster sa slovom koje savet za tastere prikazuje preko funkcije koju želite da koristite.

 3. U zavisnosti od slova koje ste pritisnuli, mogu se prikazati i dodatni saveti za tastere. Na primer, ako je kartica Početak aktivna i pritisnete taster sa slovom N prikazaće se kartica Umetanje i saveti za tastere koji se odnose na grupu na kartici.

 4. Nastavite da pritiskate slova dok ne pritisnete slovo komande ili kontrole koju želite da upotrebite. U nekim slučajevima, prvo morate da pritisnete slovo grupe koja sadrži komandu. Na primer, pritisak kombinacije tastera ALT+H, F, S će vas odvesti u okvir sa listom Veličina u grupi Font.

  Napomena: Pritisnite taster ALT da biste otkazali radnju koju ste započeli i sakrili savete o tasterskim prečicama.

Promena fokusa tastature bez upotrebe miša

Drugi način na koji možete da koristite tastaturu sa trakom jeste da premeštate fokus između kartica i komandi dok ne pronađete funkciju koju želite da koristite. Sledeća tabela navodi neke načine za premeštanje fokusa tastature bez korišćenja miša.

Željena radnja

Pritisnite

Izbor aktivne kartice trake i aktiviranje tasterskih prečica.

ALT ili F10. Pritisnite ponovo neki od ovih tastera da biste se vratili na dokument i otkazali tastere za pristup.

Pomeranje nalevo ili nadesno do sledeće kartice na traci.

F10 da biste izabrali aktivnu karticu, a zatim STRELICA NALEVO, STRELICA NADESNO

Skrivanje ili prikazivanje glavne trake.

CTRL+F1

Prikazivanje priručnog menija za izabranu komandu

SHIFT+F10

Premeštanje fokusa kako biste izabrali svaku od sledećih oblasti prozora:

 • Aktivna kartica trake

 • Otvorena okna zadataka

 • Dokument

F6

Premeštanje fokusa napred ili nazad na svaku komandu na traci.

TAB, SHIFT+TAB

Premeštanje nadole, nagore, nalevo ili nadesno između stavki na glavnoj traci.

STRELICA NADOLE, STRELICA NAGORE, STRELICA NALEVO, STRELICA NADESNO

Aktiviranje izabrane komande ili kontrole na traci.

RAZMAKNICA ili ENTER

Otvaranje izabranog menija ili galerije na traci.

RAZMAKNICA ili ENTER

Aktiviranje komande ili kontrole na traci radi izmene vrednosti.

ENTER

Završetak izmene vrednosti u kontroli na glavnoj traci i povratak fokusa na dokument.

ENTER

Pomoć za komandu ili kontrolu na traci (Ako za izabranu komandu ne postoji tema pomoći, umesto nje će se prikazati opšta tema pomoći za program.)

F1

Česti zadaci u programu PowerPoint

Kreiranje nove prezentacije Ctrl+N

Premeštanje s jednog okna na drugo

Željena radnja

Pritisnite

Premeštanje između okana u normalnom prikazu u smeru kretanja kazaljke na satu

F6

Premeštanje između okana u normalnom prikazu u smeru suprotnom od smera kretanja kazaljke na satu

SHIFT+F6

Prebacivanje između kartica Slajdovi i Prikaz strukture u oknu za prikaz strukture i oknu za slajdove u normalnom prikazu

CTRL+SHIFT+TAB

Rad u prikazu strukture

Željena radnja

Pritisnite

Podizanje nivoa pasusa

ALT+SHIFT+STRELICA NALEVO

Spuštanje nivoa pasusa

ALT+SHIFT+strelica nadesno

Premeštanje izabranih pasusa nagore

ALT+SHIFT+STRELICA NAGORE

Premeštanje izabranih pasusa nadole

ALT+SHIFT+strelica nadole

Prikazivanje 1. nivoa naslova

ALT+SHIFT+1

Razvijanje teksta ispod naslova

ALT+SHIFT+znak plus

Skupljanje teksta ispod naslova

ALT+SHIFT+znak minus

Rad sa oblicima, slikama, okvirima, objektima i WordArt objektima

Umetanje oblika

 1. Pritisnite taster ALT i otpustite ga, a zatim pritisnite taster N, zatim taster S, a potom taster H da biste otvorili paletu Oblici.

 2. Za kretanje po kategorijama oblika i izbor željenog oblika koristite tastere sa strelicama.

 3. Pritisnite kombinaciju tastera CTRL+ENTER da biste umetnuli izabrani oblik.

Umetanje okvira

 1. Pritisnite i otpustite taster ALT, a zatim pritisnite taster N.

 2. Pritisnite taster TAB da biste premestili na Okvir za tekst koji se nalazi na kartici Umetanje u grupi Tekst.

 3. Pritisnite kombinaciju tastera CTRL+ENTER da biste umetnuli okvir za tekst.

Umetanje objekta

 1. Pritisnite taster ALT i otpustite ga, a zatim pritisnite taster N, zatim J da biste kliknuli na dugme Objekat.

 2. Za premeštanje po objektima koristite tastere sa strelicama.

 3. Pritisnite kombinaciju tastera CTRL+ENTER da biste umetnuli željeni objekat.

Umetanje WordArt objekta

 1. Pritisnite taster ALT i otpustite ga, zatim pritisnite taster N, a zatim taster W da biste otvorili paletu WordArt.

 2. Pomoću tastera sa strelicama izaberite željeni WordArt stil, a zatim pritisnite ENTER.

 3. Upišite željeni tekst.

Izbor oblika

Napomena: Ako se kursor nalazi unutar teksta, pritisnite taster ESC.

 • Da biste izabrali jedan objekat, pritiskajte taster TAB (ili tastere SHIFT+TAB za izbor obrnutim redosledom) sve dok se na objektu koji želite da izaberete ne pojave regulatori veličine.

 • Da biste izabrali više stavki, upotrebite okno za izbor.

Grupisanje i razgrupisavanje oblika, slika i WordArt objekata

 • Da biste grupisali oblike, slike ili WordArt objekte, izaberite stavke koje želite da grupišete, a zatim pritisnite kombinaciju tastera CTRL+G.

 • Da biste razgrupisali grupu, izaberite grupu, a zatim pritisnite kombinaciju tastera CTRL+SHIFT+G.

Prikazivanje ili sakrivanje koordinatne mreže ili vođica

Željena radnja

Pritisnite

Prikazivanje, odnosno sakrivanje koordinatne mreže

SHIFT+F9

Prikazivanje, odnosno skrivanje vođica

ALT+F9

Kopiranje atributa oblika

 1. Izaberite oblik sa atributima koje želite da kopirate.

  Ako izaberete oblik sa priloženim tekstom, kopirate izgled i stil teksta, kao i atribute oblika.

 2. Pritisnite tastere CTRL+SHIFT+C da biste kopirali atribute objekta.

 3. Pritiskajte taster TAB ili kombinaciju tastera SHIFT+TAB da biste izabrali objekat u koji želite da kopirate atribute.

 4. Pritisnite tastere CTRL+SHIFT+V.

Izbor teksta i objekata

Željena radnja

Pritisnite

Izbor prvog znaka sa desne strane

SHIFT+strelica nadesno

Izbor prvog znaka sa leve strane

SHIFT+strelica nalevo

Proširivanje selekcije do kraja reči

CTRL+SHIFT+strelica nadesno

Proširivanje selekcije do početka reči

CTRL+SHIFT+Strelica nalevo

Izbor jednog reda nagore.

SHIFT+STRELICA NAGORE

Izbor jednog reda nadole.

SHIFT+STRELICA NADOLE

Izbor objekta (sa izabranim tekstom unutar objekta).

ESC

Izbor objekta (sa izabranim objektom).

Taster TAB ili tasteri SHIFT+TAB dok ne izaberete željeni objekat

Izbor teksta u objektu (kad je izabran objekat)

ENTER

Izbor svih objekata

CTRL+A (na kartici Slajdovi)

Izbor svih slajdova

CTRL+A (u prikazu „Sortiranje slajdova“)

Izbor celokupnog teksta

CTRL+A (na kartici Prikaz strukture)

Brisanje i kopiranje teksta i objekata

Željena radnja

Pritisnite

Brisanje jednog znaka nalevo

BACKSPACE

Brisanje jedne reči nalevo

CTRL+BACKSPACE

Brisanje jednog znaka nadesno

DELETE

Brisanje jedne reči nadesno

CTRL+DELETE

Isecanje izabranog objekta.

CTRL+X

Kopiranje izabranog objekta.

CTRL+C

Lepljenje isečenog ili kopiranog objekta.

CTRL+V

Opozivanje poslednje radnje

CTRL+Z

Ponavljanje poslednje radnje

CTRL+Y

Kopiranje samo oblikovanja

CTRL+SHIFT+C

Lepljenje samo oblikovanja

CTRL+SHIFT+V

Specijalno lepljenje.

CTRL+ALT+V

Kretanje kroz tekst

Željena radnja

Pritisnite

Pomeranje za jedan znak nalevo.

STRELICA NALEVO

Pomeranje za jedan znak nadesno

STRELICA NADESNO

Premeštanje za jedan red nagore.

STRELICA NAGORE

Premeštanje za jedan red nadole.

STRELICA NADOLE

Pomeranje za jednu reč nalevo

CTRL+STRELICA NALEVO

Pomeranje za jednu reč nadesno

CTRL+STRELICA NADESNO

Premeštanje na kraj reda

END

Premeštanje na početak reda

HOME

Premeštanje na prethodni pasus

CTRL+STRELICA NAGORE

Premeštanje na sledeći pasus

CTRL+STRELICA NADOLE

Premeštanje na kraj okvira za tekst

CTRL+END

Premeštanje na početak okvira za tekst

CTRL+HOME

Premeštanje na sledeći čuvar mesta za naslov ili telo teksta. Ako je u pitanju poslednji čuvar mesta na slajdu, ovim ćete umetnuti novi slajd koji ima isti raspored na slajdu kao originalni slajd.

CTRL+ENTER

Premeštanje radi ponavljanja poslednje radnje Pronađi

SHIFT+F4

Kretanje kroz tabele i rad sa njima

Željena radnja

Pritisnite

Premeštanje na sledeću ćeliju

TAB

Premeštanje na prethodnu ćeliju

SHIFT+TAB

Premeštanje na sledeći red

STRELICA NADOLE

Premeštanje na prethodni red

STRELICA NAGORE

Umetanje tabulatora u ćeliju

CTRL+TAB

Započinjanje novog pasusa

ENTER

Dodavanje novog reda na dno tabele

TAB na kraju zadnjeg reda

Uređivanje povezanog ili ugrađenog objekta

 1. Pritisnite kombinaciju tastera SHIFT+TAB da biste izabrali željeni objekat.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera SHIFT+F10 da biste aktivirali priručni meni.

 3. Pritiskajte taster STRELICA NADOLE da biste izabrali stavku Objekat radnog lista, a zatim da biste izabrali Uređivanje.

Oblikovanje i poravnavanje znakova i pasusa

Promena fonta ili njegove veličine

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Otvaranje dijaloga Font da biste promenili font

CTRL+SHIFT+F

Otvaranje dijaloga Font da biste promenili veličinu fonta.

CTRL+SHIFT+P

Povećavanje veličine fonta

CTRL+SHIFT+>

Smanjivanje veličine fonta

CTRL+SHIFT+<

Primenjivanje oblikovanja znakova

Željena radnja

Pritisnite

Otvaranje dijaloga Font da biste promenili oblikovanje znakova

CTRL+T

Promena veličine slova tako da veliko slovo bude na početku rečenice, ili tako da sva slova budu mala ili pak velika

SHIFT+F3

Primena podebljavanja

CTRL+B

Primena podvlačenja

CTRL+U

Primena oblikovanja kurzivom

CTRL+I

Primena indeksnog teksta (sa automatskim proredom)

CTRL+ZNAK JEDNAKOSTI

Primena oblikovanja eksponentnim tekstom (sa automatskim proredom)

CTRL+SHIFT+ZNAK PLUS

Uklanjanje ručnog oblikovanja znakova, poput indeksnog odnosno eksponentnog teksta

CTRL+RAZMAKNICA

Umetanje hiperveze

CTRL+K

Kopiranje oblikovanja teksta

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Kopiranje oblikovanja

CTRL+SHIFT+C

Lepljenje oblikovanja

CTRL+SHIFT+V

Poravnavanje pasusa

Željena radnja

Pritisnite

Centriranje pasusa

CTRL+E

Obostrano poravnavanje pasusa

CTRL+J

Levo poravnavanje pasusa

CTRL+L

Desno poravnavanje pasusa

CTRL+R

Pokretanje prezentacije

Sledeće tasterske prečice možete koristiti prilikom prikazivanja prezentacije u režimu celog ekrana.

Željena radnja

Pritisnite

Pokretanje prezentacije od početka.

F5

Pokretanje sledeće animacije ili prelazak na sledeći slajd

N, ENTER, PAGE DOWN, STRELICA NADESNO, STRELICA NADOLE ili RAZMAKNICA

Pokretanje prethodne animacije ili povratak na prethodni slajd

Taster P, taster Page Up, strelica nalevo, strelica nagore i razmaknica

Prelazak na slajd određenog broja.

broj+ENTER

Prikazivanje crnog slajda ili povratak na prezentaciju iz njega

Taster B/tačka

Prikazivanje belog slajda ili povratak na prezentaciju iz njega

Taster W/zarez

Zaustavljanje ili ponovno pokretanje automatske prezentacije

S

Završetak prezentacije

ESC ili CRTICA

Brisanje beležaka sa ekrana

Taster E

Prelazak na sledeći slajd ukoliko je on skriven

Taster H

Postavljanje novog vremenskog rasporeda prilikom probne primene

Taster T

Korišćenje originalnog vremenskog rasporeda prilikom probne primene

Taster O

Korišćenje klika mišem za nastavak tokom probne primene.

Taster M

Povratak na prvi slajd

1+ENTER

Ponovo prikazuje sakriveni pokazivač ili menja pokazivač u olovku.

CTRL+P

Ponovo prikazuje sakriveni pokazivač ili menja pokazivač u strelicu.

CTRL+A

Skrivanje pokazivača i dugmeta za navigaciju odmah

CTRL+H

Skrivanje pokazivača i dugmeta za navigaciju nakon 15 sekundi

CTRL+U

Prikazivanje priručnog menija

SHIFT+F10

Prelazak na prvu, odnosno sledeću hipervezu na slajdu

Tabulator

Prelazak na poslednju, odnosno prethodnu hipervezu na slajdu

SHIFT+TAB

Izvršavanje klika mišem na izabranu hipervezu

Taster ENTER kada je hiperveza izabrana

Savet: Tokom prezentacije možete da pritisnete taster F1 da biste videli listu kontrola.

Pregledanje veb prezentacija

Sledeći tasteri služe za prikazivanje veb prezentacije u programu Microsoft Internet Explorer 4.0 ili novijoj verziji.

Željena radnja

Tasterska prečica

Premeštanje na sledeću hipervezu u veb prezentaciji, traci sa adresama ili traci sa vezama

Tabulator

Premeštanje na prethodnu hipervezu u veb prezentaciji, traci sa adresama ili traci sa vezama

SHIFT+TAB

Izvršavanje klika mišem na izabranu hipervezu

ENTER

Prelazak na sledeći slajd

Razmaknica

Prelazak na prethodni slajd.

BACKSPACE

Korišćenje okna za izbor

U oknu za izbor koristite sledeće tasterske prečice.

Željena radnja

Pritisnite

Otvaranje okna za izbor.

ALT, J, D, A i zatim P

Premeštali fokus na različita okna.

F6

Prikazivanje kontekstualnog menija

SHIFT+F10

Premeštanje u jednu stavku ili grupu

STRELICA NAGORE ili STRELICA NADOLE

Premeštanje iz stavke u grupi u nadređenu grupu

STRELICA NALEVO

Premeštanje iz jedne stavke u grupi u prvu stavku te grupe

STRELICA NADESNO

Razvijanje fokusirane grupe i svih podređenih grupa

taster * (samo na numeričkoj tastaturi)

Razvili fokusiranu grupu.

taster + (samo na numeričkoj tastaturi)

Skupili fokusiranu grupu.

taster - (samo na numeričkoj tastaturi)

Premeštanje fokusa na neku stavku i izbor te stavke

SHIFT+STRELICA NAGORE ili SHIFT+STRELICA NADOLE

Izbor fokusirane stavke

Razmaknica ili Enter

Otkazivanje izbora fokusirane stavke

SHIFT+RAZMAKNICA ili SHIFT+ENTER

Premeštanje izabrane stavke unapred

CTRL+SHIFT+F

Premeštanje izabrane stavke unazad

CTRL+SHIFT+B

Prikazivanje, odnosno skrivanje fokusirane stavke

CTRL+SHIFT+S

Preimenovanje fokusirane stavke

F2

Prebacivanje fokusa tastature u oknu za izbor između prikaza u obliku stabla i dugmeta Prikaži sve i Sakrij sve

Tabulator ili SHIFT+TAB

Skupljanje svih grupa

ALT+SHIFT+1

Razvijanje svih grupa

ALT+SHIFT+9

Da biste stavkama menija, snimljenim makroima i Visual Basic for Applications (VBA) kodu u programu Office PowerPoint 2007 dodelili prilagođene tasterske prečice, morate da koristite programske dodatke drugih proizvođača, poput programskog dodatka „Shortcut Manager for PowerPoint“ koji se može preuzeti sa lokacije OfficeOne programski dodaci za PowerPoint.

Takođe pogledajte

Neka PowerPoint prezentacije budu pristupačnije

Osnovni zadaci za pravljenje prezentacije u programu PowerPoint pomoću čitača ekrana

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×