Korišćenje čitača ekrana za umetanje i uređivanje slika i tabela u programu PowerPoint

Korišćenje čitača ekrana za umetanje i uređivanje slika i tabela u programu PowerPoint

Čitanje simbola naglas sa sadržajem oznake čitača ekrana. U ovoj temi se govori o korišćenju čitača ekrana uz Office

Ovaj članak je za osobe koje koriste program za čitanje ekrana za Office proizvode i deo je skupa sadržaja Office pristupačnost. Uopšteniju pomoć potražite u članku Matična stranica podrške za Office.

Koristite PowerPoint 2016 sa tastaturom i Naratorom, ugrađenim Windows čitačem ekrana, da biste učinili prezentaciju privlačnijom tako što ćete dodati slike, tabele ili grafike projekciji slajdova. Možete i da uređujete dodati sadržaj, na primer da izrezujete slike, premeštate tabele, kao i da dodajete i uklanjate redove i kolone tabela.

Napomene: 

U ovoj temi

Dodavanje slika sa uređaja, mreže ili interneta

Kada koristite slike, clip art ili druge datoteke sa interneta, važno je da poštujete autorska prava. Opcija Filtriraj slike po tipu licence može da vam pomogne da odaberete koje ćete datoteke koristiti.

Dodavanje slike sa uređaja ili mreže

 1. Pronađite oblast sadržaja slajda gde želite da umetnete sliku.

 2. Da biste prešli na karticu Umetanje, pritisnite kombinaciju tastera Alt+N. Čućete: „Kartica ’Umetanje’“.

 3. Da biste otvorili dijalog Umetanje slike, pritisnite P. Čućete: „Dijalog ’Umetanje slike’. Ime datoteke“.

  Savet: Dijalog Umetanje slike je specijalan slučaj standardnog prozora Istraživača datoteka, otvoren u fascikli Slike. Nije loše da vam lokacija slike datoteke bude pri ruci da biste lakše mogli da je pronađete.

 4. Unesite ime i putanju datoteke u polje Ime datoteke ili izaberite datoteku koju želite da umetnete. Zatim pritisnite taster Enter.

 5. Slika se umeće i izabrana je.

  Napomena: Kada je slika izabrana, dostupna je kontekstualno osetljiva kartica Oblikovanje. Možete da koristite opcije sa ove kartice da biste promenili veličinu slike ili dodavali boje, stilove i još mnogo toga. Da biste prešli na karticu Oblikovanje, pritisnite kombinaciju tastera Alt+J. Čućete „Kartica ’Oblikovanje’“. Da biste se kretali kroz opcije na kartici Oblikovanje, pritisnite taster Tab.

Dodavanje slike sa interneta

 1. U prezentaciji idite na oblast sadržaja slajda gde želite da umetnete sliku.

 2. Da biste prešli na karticu Umetanje, pritisnite kombinaciju tastera Alt+N. Čućete: „Kartica ’Umetanje’“.

 3. Da biste na internetu pronašli sliku koju želite da dodate u prezentaciju, pritisnite F. U Naratoru ćete čuti: „’Unesite termin za pretragu, uređivanje’“. U programu JAWS ćete čuti: „Umetanje slika“.

 4. Unesite termin za pretragu i pritisnite taster Enter.

 5. Prikazuju se rezultati pretrage. Da biste pregledali slike, pritiskajte taster Tab dok ne čujete veličinu i izvor slike. Da biste se kretali kroz slike, koristite tastere sa strelicama. U Naratoru se opisi slika čuju dok se pomerate. JAWS ne čita opise slika.

 6. Da biste izabrali sliku, postavite fokus na nju, a zatim pritisnite taster Enter.

  Napomena: Možete da izaberete više od jedne slike.

 7. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Dugme ’Umetni’“, pa pritisnite taster Enter.

  Slika se umeće i izabrana je.

Izrezivanje slike

Promenite slike iz prezentacije tako da imaju željeni oblik ili odnos širina/visina.

Izrezivanje u određeni oblik

 1. U prezentaciji idite na površinu slajda i izaberite sliku koju želite da izrežete. Da biste izabrali neku sliku, dok ste na površini slajda pritiskajte taster Tab dok Narator ne kaže: „Slika“. U programu JAWS ćete čuti: „Slika“.

 2. Da biste otvorili meni Oblikovanje, pritisnite kombinaciju tastera Alt+J. Čućete: „Kartica ’Oblikovanje’“.

 3. Da biste prešli na meni Izrezivanje, pritisnite V. Čućete: „Izrezivanje“.

 4. Da biste izrezali sliku tako da bude nekog određenog oblika, pritiskajte taster sa strelicom nadole da biste došli do podmenija Izreži u oblik. Da biste razvili podmeni, pritiskajte razmaknicu.

 5. Da biste pregledali opcije oblika, koristite tastere sa strelicama. Opisi oblika se čuju dok se pomerate.

 6. Da biste izabrali oblik za izrezivanje, pritisnite taster Enter. Slika se izrezuje u izabrani oblik.

Izrezivanje u odnos širina/visina

 1. U prezentaciji idite na površinu slajda i izaberite sliku koju želite da izrežete.

 2. Da biste otvorili meni Oblikovanje, pritisnite kombinaciju tastera Alt+J. Čućete: „Kartica ’Oblikovanje’“.

 3. Da biste prešli na meni Izrezivanje, pritisnite V. Čućete: „Izrezivanje“.

 4. Da biste izrezali sliku do nekog odnosa širina/visina, pritiskajte taster sa strelicom nadole da biste došli do podmenija Odnos širina/visina. Da biste razvili podmeni, pritiskajte razmaknicu.

 5. Da biste pregledali opcije odnosa širina/visina, koristite tastere sa strelicom nagore ili nadole. Odnos širina/visina se čuje dok se pomerate.

 6. Da biste izabrali neki odnos širina/visina, pritisnite taster Enter. Slika se izrezuje u izabrani odnos širina/visina.

Dodavanje i oblikovanje tabele na slajdu

 1. U prezentaciji idite na površinu oblast slajda gde želite da umetnete tabelu.

 2. Da biste prešli na karticu Umetanje, pritisnite kombinaciju tastera Alt+N. Čućete: „Kartica ’Umetanje’“.

 3. Da biste prešli na meni Tabela, pritisnite T. Čućete: „Tabela 1 x 1“.

 4. Da biste umetnuli tabelu u prezentaciju, pritisnite I.

 5. Otvara se dijalog Umetanje tabele, u kojem je fokus na polju Broj kolona. Podrazumevani broj kolona je 5. Ako želite da izbrišete podrazumevani broj, pritisnite Delete i unesite novi broj kolona. Zatim pritisnite taster Tab. Fokus se premešta na polje Broj redova. Podrazumevani broj je 2. Da biste ga promenili, unesite broj redova i pritisnite taster Enter.

 6. Tabela se umeće na izabrani slajd, a kursor se nalazi u gornjem levom uglu ćelije. Narator to identifikuje kao „ćelija u nultoj koloni i nultom redu“.

 7. Da biste dodali tekst u ćelije tabele, postavite kursor u ćeliju, a zatim unesite tekst. Da biste pregledali ćelije, koristite tastere sa strelicama. Narator govori lokaciju ćelije dok se pomerate.

 8. Da biste prestali sa uređivanjem tabele, pritisnite taster Esc.

Dodavanje ili brisanje redova i kolona tabele

Dodavanje reda

 1. U prezentaciji idite na površinu slajda i izaberite tabelu. Da biste izabrali tabelu, dok ste na površini slajda pritiskajte taster Tab dok Narator ne kaže: „Tabela“. U programu JAWS ćete čuti „Čuvar mesta objekta“ i tekst u ćelijama. Da biste počeli da uređujete tabelu, pritisnite taster Esc.

 2. Koristite tastere sa strelicama da biste postavili kursor u ćeliju iznad ili ispod mesta na kojem želite da se pojavi novi red.

 3. Da biste prešli na karticu Raspored, pritisnite kombinaciju tastera Alt+J, a zatim L. Čućete: „Kartica ’Raspored’“.

 4. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste dodali red iznad izabrane ćelije, pritiskajte taster Tab dok ne čujete: „Dugme ’Umetni iznad’“.

  • Da biste dodali red ispod izabrane ćelije, pritiskajte taster Tab dok ne čujete: „Dugme ’Umetni ispod’“.

  Da biste izabrali neku opciju, pritisnite taster Enter.

 5. Red se umeće, a fokus je na ćeliji sa krajnje leve strane novog reda.

Dodavanje kolone

 1. U prezentaciji idite na površinu slajda i izaberite tabelu.

 2. Premestite kursor na ćeliju desno ili levo od mesta na kojem želite da se pojavi nova kolona.

 3. Da biste prešli na karticu Raspored, pritisnite kombinaciju tastera Alt+J, a zatim L. Čućete: „Kartica ’Raspored’“.

 4. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste dodali kolonu levo od izabrane ćelije, pritiskajte taster Tab dok ne čujete: „Dugme ’Umetni levo’“.

  • Da biste dodali kolonu desno od izabrane ćelije, pritiskajte taster Tab dok ne čujete: „Dugme ’Umetni desno’“.

  Da biste izabrali neku opciju, pritisnite taster Enter.

 5. Kolona se umeće, a fokus je na gornjoj ćeliji nove kolone.

Brisanje reda ili kolone

 1. U tabeli premestite kursor na ćeliju u koloni ili redu koji želite da izbrišete.

 2. Da biste prešli na karticu Raspored, pritisnite kombinaciju tastera Alt+J, a zatim L. Čućete: „Kartica ’Raspored’“.

 3. Da biste prešli na meni Brisanje, pritisnite D.

 4. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste izbrisali kolonu, pritiskajte taster Tab dok ne čujete: „Izbriši kolone“.

  • Da biste izbrisali red, pritiskajte taster Tab dok ne čujete: „Izbriši redove“.

  Da biste izabrali neku opciju, pritisnite taster Enter.

 5. Kolona ili red se brišu, a fokus se premešta na drugu ćeliju u tabeli.

Savet: Da biste brzo izbrisali celu tabelu, izaberite tabelu, a zatim pritisnite taster Delete.

Dodavanje ivice tabeli

 1. U prezentaciji izaberite tabelu u koju želite da dodate ivicu. Da biste izabrali tabelu, dok ste na površini slajda pritiskajte taster Tab dok Narator ne kaže: „Tabela“. U programu JAWS ćete čuti „Čuvar mesta objekta“ i tekst u ćelijama.

 2. Da biste prešli na karticu Dizajn, pritisnite kombinaciju tastera Alt+J, a zatim T. Čućete: „Kartica ’Dizajn’“.

 3. Da biste izabrali stil ivice, pritisnite L. Čućete „Bez ivice“ ili stil ivice. Koristite tastere sa strelicom nagore ili nadole da biste pregledali stilove. Stilovi se najavljuju dok se pomerate. Da biste izabrali, pritisnite taster Enter.

 4. Da biste izabrali gde želite da dodate ivicu, pritisnite kombinaciju tastera Alt+J, idite na karticu Dizajn, pritisnite T, a zatim B. Čućete „Bez ivica“ ili opciju ivice. Koristite tastere sa strelicom nagore ili nadole da biste pregledali opcije. Opcije se najavljuju dok se pomerate. Da biste izabrali neku opciju, pritisnite taster Enter.

 5. Ivica se dodaje u tabelu, a fokus se pomera na ćeliju u gornjem levom uglu tabele.

Menjanje izgleda tabele

Možete da koristite komande na kartici Dizajn da biste promenili izgled tabele. Na primer, možete da primenite neki stil tabele ili da promenite boju pozadine.

Primena stila tabele

 1. U prezentaciji izaberite tabelu u kojoj želite da primenite jedan od dostupnih stilova oblikovanja. Da biste izabrali tabelu, dok ste na površini slajda pritiskajte taster Tab dok Narator ne kaže: „Tabela“. U programu JAWS ćete čuti „Čuvar mesta objekta“ i tekst u ćelijama.

 2. Da biste prešli na karticu Dizajn, pritisnite kombinaciju tastera Alt+J, a zatim T. Čućete: „Kartica ’Dizajn’“.

 3. Da biste prešli na meni Stilovi tabela, pritisnite A. Čućete trenutni stil tabele.

 4. Da biste pregledali stilove tabela, koristite tastere sa strelicama. Stilovi se najavljuju dok se pomerate. Da biste izabrali, pritisnite taster Enter.

  Savet: Da biste uklonili neki stil iz tabele, u meniju Stilovi tabele pritisnite C.

 5. Stil tabele se menja, a fokus se pomera na ćeliju u gornjem levom uglu tabele.

Dodavanje i promena pozadine

 1. U prezentaciji izaberite tabelu u kojoj želite da promenite boju pozadine.

 2. Da biste prešli na karticu Dizajn, pritisnite kombinaciju tastera Alt+J, a zatim T. Čućete: „Kartica ’Dizajn’“.

 3. Da biste prešli na meni Senčenje, pritisnite H. Čućete trenutnu boju pozadine.

 4. Da biste pregledali boje pozadine, koristite tastere sa strelicama. Boje se najavljuju dok se pomerate. Da biste izabrali, pritisnite taster Enter.

  Savet: Da biste uklonili boju pozadine, pritisnite N da biste izabrali Bez popune.

 5. Boja pozadine tabele se menja, a fokus se pomera na ćeliju u gornjem levom uglu tabele.

Premeštanje ili menjanje veličine tabele

Premeštanje tabele

 1. U prezentaciji izaberite tabelu koju želite da premestite. Da biste izabrali tabelu, dok ste na površini slajda pritiskajte taster Tab dok Narator ne kaže: „Tabela“. U programu JAWS ćete čuti „Čuvar mesta objekta“ i tekst u ćelijama.

 2. Da biste premestili tabelu unutar slajda, koristite tastere sa strelicama.

 3. Da biste prestali sa premeštanjem tabele, pritisnite taster Esc.

Promena veličine tabele

Unos određene veličine tabele

 1. U prezentaciji izaberite tabelu čiju veličinu želite da promenite.

 2. Da biste prešli na karticu Raspored, pritisnite kombinaciju tastera Alt+J, a zatim L. Čućete: „Kartica ’Raspored’“.

 3. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste promenili visinu tabele, pritisnite TH. Zatim unesite visinu u inčima i pritisnite taster Enter.

  • Da biste promenili širinu tabele, pritisnite TW. Zatim unesite širinu u inčima i pritisnite taster Enter.

Veličina tabele se menja, a fokus se pomera na ćeliju u gornjem levom uglu tabele.

Promena veličine kolone ili reda

 1. Izaberite tabelu u kojoj želite da promenite veličinu kolone ili reda. Da biste počeli da uređujete tabelu, pritisnite taster Esc.

 2. Koristite tastere sa strelicama da biste postavili kursor u ćeliju koja sadrži kolonu ili red čiju veličinu želite da promenite.

 3. Da biste prešli na karticu Raspored, pritisnite kombinaciju tastera Alt+J, a zatim L. Čućete: „Kartica ’Raspored’“.

 4. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste promenili visinu reda, pritisnite H. Zatim unesite visinu u inčima i pritisnite taster Enter.

  • Da biste promenili širinu kolone, pritisnite W. Zatim unesite širinu u inčima i pritisnite taster Enter.

 5. Veličina kolone ili reda se menja, a fokus se premešta na prethodno izabranu ćeliju.

 Umetanje oblika ili SmartArt grafike

 1. Pronađite oblast sadržaja slajda gde želite da umetnete SmartArt grafiku.

 2. Da biste prešli na karticu Umetanje, pritisnite kombinaciju tastera Alt+N. Čućete: „Kartica ’Umetanje’“.

 3. Da biste otvorili dijalog SmartArt, pritisnite M. Čućete: „Izbor SmartArt grafike“.

 4. Da biste pregledali SmartArt kategorije, koristite tastere sa strelicom nagore ili nadole. Kategorije se najavljuju dok se pomerate. Kad dođete do kategorije koju želite, pritisnite taster Tab.

 5. Da biste potražili SmartArt u okviru izabrane kategorije, koristite tastere sa strelicama. Deskriptivna imena SmartArt grafike se najavljuju dok se pomerate. Da biste izabrali, pritisnite taster Enter.

 6. SmartArt se pravi i umeće na izabrani slajd, a fokus je na prvom okviru za tekst koji je moguće uređivati.

  Savet: Možete da koristite komande na karticama Oblikovanje i Dizajn da biste promenili izgled SmartArt grafike. Da biste prešli na karticu Oblikovanje, pritisnite kombinaciju tastera Alt+J, a zatim O. Da biste prešli na karticu Dizajn, pritisnite kombinaciju tastera Alt+J, a zatim S.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za rad sa slajdovima u programu PowerPoint

Čuvanje prezentacije pomoću čitača ekrana u programu PowerPoint

Korišćenje tasterskih prečica za pravljenje PowerPoint prezentacija

Korišćenje tasterskih prečica za predstavljanje PowerPoint prezentacija

Osnovni zadaci za pravljenje prezentacije u programu PowerPoint uz pomoć čitača ekrana

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

Saznajte kako da se krećete u programu PowerPoint pomoću funkcija pristupačnosti

Koristite PowerPoint za Android uz TalkBack, ugrađeni Android čitač ekrana, kako biste prezentacije učinili zanimljivijim dodavanjem slika, oblika i tabela. Možete i da uređujete dodati sadržaj, na primer da dodajete okvire na slike, kao i da dodajete ili uklanjate redove i kolone tabela.

Napomene: 

 • Nove Office 365 funkcije izdaju se postepeno Office 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • Mogućnosti dodira u programu PowerPoint za Android potražite u članku Uputstvo za kontrolu dodirom za PowerPoint za Android

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Android čitač ekrana, TalkBack. Da biste saznali više o korišćenju programa TalkBack, idite na Android pristupačnost.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite ovu aplikaciju sa Android telefonom. Neka navigacija i neki pokreti mogu se razlikovati na Android tabletu.

U ovoj temi

Dodavanje slika

Možete da koristite sliku koju ste snimili kamerom uređaja ili da preuzmete sliku sa veba.

Dodavanje slike sa uređaja

Ako ste sačuvali slike na uređaju, možete da ih koristite u prezentaciji. Takođe možete da potražite slike na mreži i sačuvate ih na uređaju. Slike sa veba se podrazumevano čuvaju u fascikli Preuzimanja.

Kada koristite slike, clip art ili druge datoteke sa interneta, važno je da poštujete autorska prava. Opcija Filtriraj slike po tipu licence u usluzi Bing može da vam pomogne da odaberete koje ćete datoteke koristiti.

 1. Na mestu na kom želite da umetnete sliku na slajdu, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Fotografije’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 2. Uradite sledeće:

  • Da biste se kretali kroz slike na trenutno izabranoj lokaciji skladišta, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete sliku koju želite. TalkBack čita ime i datum svake slike.

  • Da biste otišli na drugu lokaciju skladišta, na primer, Preuzimanja ili Nedavno, brzo prevucite nalevo dok ne čujete „Dugme ‘Prikaži usmeravanja’”, a zatim dvaput dodirnite ekran. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete ime željene lokacije, a zatim dvaput dodirnite ekran. Brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete sliku koju želite.

 3. Da biste umetnuli izabranu sliku, dvaput dodirnite ekran. Čućete: „PowerPoint, Obrađena slika”.

 4. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Sačuvaj sliku’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

  Fokus se vraća na prezentaciju, a slika je izabrana.

Dodavanje slike sa kamere

 1. Na mestu na kom želite da umetnete sliku na slajdu, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Kamera’“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Otvara se aplikacija Camera (Kamera).

  Ako ne čujete „Dozvoli programu PowerPoint da hvata slike i snima video”, brzo prevucite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Dugme ‘Dozvoli’”, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 2. Da biste snimili sliku, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete: „Dugme okidača“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 3. Fokus se premešta na dugme Gotovo. Da biste koristili sliku u prezentaciji, dvaput dodirnite ekran. Čućete: „PowerPoint, Obrađena slika”.

 4. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Sačuvaj sliku’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

  Fokus se vraća na prezentaciju, a slika je izabrana.

Promena stilova slika

Na slike možete da dodajete okvire ili ivice različitih stilova.

 1. Na slajdu pronađite sliku čiji stil želite da promenite i dvaput dodirnite ekran da biste izabrali sliku.

 2. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Meni ’Stilovi’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 3. Da biste se kretali kroz opcije stila, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete željeni stil, na primer, „Jednostavan okvir, crno, stavka liste”.

 4. Da biste primenili stil na sliku, dvaput dodirnite ekran.

 5. Da biste zatvorili meni Stilovi, brzo prevucite nadole, a zatim nalevo.

Dodavanje tabele

Možete da dodate tabele da biste prikazali informacije u kompaktnom i organizovanom obliku.

 1. Na mestu na kom želite da umetnete tabelu na slajdu, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Tabela’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

  Pravi se podrazumevana tabela sa 3 reda i 3 kolone.

Brisanje tabele

 1. Na slajdu brzo prevucite nadesno ili nalevo dok ne čujete „Otvaranje tabele”, praćeno detaljima tabele i ćelija, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 2. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete: „Meni ’Izbriši’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 3. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Izbriši tabelu’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

Dodavanje redova ili kolona

 1. Na slajdu brzo prevucite nadesno ili nalevo dok ne čujete „Otvaranje tabele”, praćeno detaljima tabele i ćelija, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 2. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete željenu opciju, na primer, „Dugme ‘Umetni desno’“ ili „Dugme ‘Umetni ispod’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

Brisanje redova ili kolona

 1. Na slajdu brzo prevucite nadesno ili nalevo dok ne čujete „Otvaranje tabele”, praćeno detaljima tabele i ćelija, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 2. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete: „Meni ’Izbriši’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 3. Uradite sledeće:

  • Da biste izbrisali red, brzo prevucite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Izbriši redove’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

  • Da biste izbrisali kolonu, brzo prevucite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Izbriši kolone’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

Promena veličine tabele

Kada dodate tekst i kolone u tabelu, možete da joj automatski promenite veličinu da biste je najbolje prilagodili trenutnom broju kolona.

 1. Na slajdu brzo prevucite nadesno ili nalevo dok ne čujete „Otvaranje tabele”, praćeno detaljima tabele i ćelija, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 2. Brzo prevlačite nalevo dok ne čujete: „Nije izabrano, Još opcija, prekidač“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete: „Meni sa karticama, izabrano ‘Tabela’“.

 3. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „AutoFit, button“ (Automatsko uklapanje, dugme), a zatim dvaput dodirnite ekran.

Umetanje oblika

PowerPoint za Android nudi biblioteku spremnih oblika koje možete da koristite za predstavljanje podataka, na primer, u dijagramu toka.

 1. Na mestu na kom želite da umetnete oblik na slajdu, brzo prevucite nalevo dok ne čujete „Nije potvrđen izbor, Više opcija, prekidač”, a zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete „Meni ’Kartica’”, a zatim i trenutno izabranu karticu.

 2. Dvaput dodirnite ekran, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Insert, tab“ (Umetanje, kartica), a zatim dvaput dodirnite ekran.

 3. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete: „Meni ‘Oblici’“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Otvara se meni Oblici.

  Oblici su organizovani u sledeće grupe:

  • Nedavni oblici

  • Lines (Linije)

  • Rectangles (Pravougaonici)

  • Basic Shapes (Osnovni oblici)

  • Block Arrows (Podebljane strelice)

  • Equation Shapes (Oblici jednačina)

  • Dijagram toka

  • Stars and Banners (Zvezde i reklamni natpisi)

  • Callouts (Oblačići)

 4. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete oblik koji želite da koristite, na primer „Stavka liste ‘Pravougaonik’“, a zatim dvaput dodirnite ekran da biste taj oblik umetnuli. Fokus se prebacuje na karticu Oblik, a oblik je izabran na slajdu.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za rad sa slajdovima u programu PowerPoint

Korišćenje čitača ekrana za dodavanje i oblikovanje teksta u programu PowerPoint

Osnovni zadaci za pravljenje prezentacije u programu PowerPoint uz pomoć čitača ekrana

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

Saznajte kako da se krećete u programu PowerPoint pomoću funkcija pristupačnosti

Koristite PowerPoint Mobile uz Narator, ugrađeni Windows čitač ekrana, kako biste prezentacije učinili zanimljivijim dodavanjem slika, oblika i tabela. Možete i da uređujete dodati sadržaj, na primer da dodajete okvire na slike, kao i da dodajete ili uklanjate redove i kolone tabela.

Napomene: 

 • Nove Office 365 funkcije izdaju se postepeno Office 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • Mogućnosti dodira u programu PowerPoint Mobile potražite u članku Uputstvo za kontrolu dodirom za PowerPoint Mobile za Windows 10.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite ovu aplikaciju uz Windows telefon. Neka navigacija i neki pokreti mogu se razlikovati na tabletu ili računaru.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Windows čitač ekrana, „Narator“. Da biste saznali više o naratoru, pogledajte članak Kompletan vodič za narator.

U ovoj temi

Dodavanje slika

Možete da koristite sliku koju ste snimili kamerom uređaja ili da preuzmete sliku sa veba.

Dodavanje slike sa uređaja

Ako ste sačuvali slike na uređaju, možete da ih koristite u prezentaciji. Takođe možete da potražite slike na mreži i sačuvate ih na uređaju. Slike sa veba se podrazumevano čuvaju u fascikli Fotografije.

Kada koristite slike, clip art ili druge datoteke sa interneta, važno je da poštujete autorska prava. Opcija Filtriraj slike po tipu licence u usluzi Bing može da vam pomogne da odaberete koje ćete datoteke koristiti.

 1. Na mestu na kom želite da umetnete sliku na slajdu, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Fotografije’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 2. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete sliku koju želite. Narator čita ime i datum svake slike.

 3. Da biste izabrali sliku, dvaput dodirnite ekran.

 4. Da biste umetnuli izabranu sliku, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Umetni’ na traci sa aplikacijama“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

  Fokus se vraća na prezentaciju, a slika je izabrana.

Dodavanje slike sa kamere

 1. Na mestu na kom želite da umetnete sliku na slajdu, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Kamera’“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Otvara se aplikacija Camera (Kamera).

 2. Da biste snimili sliku, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete: „Dugme ‘Snimi fotografiju’“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete: „Dugme za prihvatanje. Slika snimljena”.

 3. Da biste koristili sliku u prezentaciji, dvaput dodirnite ekran.

  Fokus se vraća na prezentaciju, a slika je izabrana.

Promena stilova slika

Na slike možete da dodajete okvire ili ivice različitih stilova.

 1. Na slajdu pronađite sliku čiji stil želite da promenite i dvaput dodirnite ekran da biste izabrali sliku.

 2. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Skupljeno je dugme ’Stilovi’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 3. Da biste se kretali kroz opcije stila, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete željeni stil, na primer, „Jednostavan okvir, crno”.

 4. Da biste primenili stil na sliku, dvaput dodirnite ekran.

 5. Da biste zatvorili meni Stilovi, brzo prevucite nagore, a zatim nalevo. Čućete: „Iskačući prozor, meni ‘Odbaci’, dugme”. Dvaput dodirnite ekran.

Dodavanje tabele

Možete da dodate tabele da biste prikazali informacije u kompaktnom i organizovanom obliku.

 1. Na mestu na kom želite da umetnete tabelu na slajdu, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Tabela’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

  Pravi se podrazumevana tabela sa 3 reda i 3 kolone.

Brisanje tabele

 1. Na slajdu, brzo prevlačite nadesno ili nalevo dok ne čujete tabelu koju želite da izbrišete, a zatim dvaput dodirnite ekran pomoću dva prsta. Otvara se kontekstualni meni.

 2. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Izbriši’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

Dodavanje ili brisanje redova i kolona

Možete da dodate redove i kolone pomoću jedne ćelije ili cele tabele kao početne tačke za nove redove ili kolone.

Dodavanje redova i kolona oko cele tabele

 1. Na slajdu, brzo prevlačite nadesno ili nalevo dok ne čujete tabelu koju želite da izmenite, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 2. Prevucite jednim prstom po donjoj ivici ekrana dok ne čujete željenu opciju, na primer, „Dugme ‘Umetni desno’“ ili „Dugme ‘Umetni ispod’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

Dodavanje redova i kolona oko ćelije

 1. Na slajdu, brzo prevlačite nadesno ili nalevo dok ne čujete tabelu koju želite da izmenite, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 2. Brzo prevlačite nadesno ili nalevo dok ne čujete odgovarajuću ćeliju, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 3. Prevucite jednim prstom po donjoj ivici ekrana dok ne čujete željenu opciju, na primer, „Dugme ‘Umetni desno’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

Brisanje redova i kolona

 1. Na slajdu, brzo prevlačite nalevo dok ne čujete tabelu koju želite da izmenite, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 2. Brzo prevlačite nadesno ili nalevo dok ne čujete odgovarajuću ćeliju, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 3. Prevucite jednim prstom po donjoj ivici ekrana dok ne čujete željenu opciju, na primer, „Skupljeno dugme ‘Izbriši’“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete: „Meni ‘Brisanje’”.

 4. Uradite sledeće:

  • Da biste izbrisali red, brzo prevucite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Izbriši redove’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

  • Da biste izbrisali kolonu, brzo prevucite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Izbriši kolone’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

Promena veličine tabele

Kada dodate tekst i kolone u tabelu, možete da joj automatski promenite veličinu da biste je najbolje prilagodili trenutnom broju kolona.

 1. Na slajdu, brzo prevlačite nalevo dok ne čujete tabelu kojoj želite da promenite veličinu, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 2. Brzo prevlačite nalevo dok ne čujete „Skupljeno je dugme ’Više opcija’“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Otvoriće se kartica Tabela.

 3. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „AutoFit, button“ (Automatsko uklapanje, dugme), a zatim dvaput dodirnite ekran.

Umetanje oblika

PowerPoint Mobile nudi biblioteku spremnih oblika koje možete da koristite za predstavljanje podataka, na primer, u dijagramu toka.

 1. Na mestu na kom želite da umetnete oblik na slajdu, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Skupljeno dugme ’Oblici’“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Otvara se meni Shapes (Oblici).

  Oblici su organizovani u sledeće grupe:

  • Nedavni oblici

  • Lines (Linije)

  • Rectangles (Pravougaonici)

  • Basic Shapes (Osnovni oblici)

  • Block Arrows (Podebljane strelice)

  • Equation Shapes (Oblici jednačina)

  • Dijagram toka

  • Stars and Banners (Zvezde i reklamni natpisi)

  • Callouts (Oblačići)

 2. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete oblik koji želite da koristite, na primer „Pravougaonik“, a zatim dvaput dodirnite ekran da biste taj oblik umetnuli. Fokus se vraća na prezentaciju, a oblik je izabran.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za rad sa slajdovima u programu PowerPoint

Korišćenje čitača ekrana za dodavanje i oblikovanje teksta u programu PowerPoint

Osnovni zadaci za pravljenje prezentacije u programu PowerPoint pomoću čitača ekrana

Saznajte kako da se krećete u programu PowerPoint pomoću funkcija pristupačnosti

Koristite PowerPoint Online uz tastaturu i čitač ekrana kao što je JAWS ili Narator, ugrađeni čitač ekrana operativnog sistema Windows, da biste umetali slike i tabele u prezentaciju.

Napomene: 

 • Ako koristite narator uz Windows 10 Fall Creators Update, morate da isključite režim skeniranja da biste uredili dokumente, unakrsne tabele ili prezentacije pomoću usluge Office Online. Više informacija potražite u članku Isključite virtuelni režim ili režim pregledača u čitačima ekrana u Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nove Office 365 funkcije izdaju se postepeno Office 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • Tasterske prečice potražite u članku Tasterske prečice u usluzi PowerPoint Online.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Windows čitač ekrana, „Narator“. Da biste saznali više o naratoru, pogledajte članak Kompletan vodič za narator.

 • Ova tema se bavi i JAWS funkcionalnošću. Da biste saznali više o usluzi JAWS za Windows, pogledajte članak Vodič za brzi početak za JAWS za Windows.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite ovu aplikaciju uz računar. Neka navigacija i neki pokreti mogu se razlikovati na Windows telefonu ili tabletu.

 • Kada koristite PowerPoint Online, preporučujemo da koristite Microsoft Edge kao veb pregledač. Zbog toga što se PowerPoint Online pokreće u veb pregledaču, tasterske prečice se razlikuju od onih u programu za stone računare. Na primer, koristite kombinaciju tastera Ctrl+F6 umesto tastera F6 za ulazak u komande i izlazak iz njih. Isto tako, uobičajene prečice kao što su F1 (Pomoć) i Ctrl+O (Otvori) važe samo za veb pregledač, a ne za PowerPoint Online.

U ovoj temi

Dodavanje slike sa uređaja

 1. U prezentaciji idite na oblast sadržaja slajda gde želite da umetnete sliku.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera Alt+taster sa Windows logotipom, N, P. Čućete: „Otvori, ime datoteke“. Fokus je na tekstualnom polju Ime datoteke u dijalogu Otvori.

 3. Idite na željenu sliku, a zatim pritisnite razmaknicu da biste je izabrali.

 4. Da biste umetnuli izabranu sliku u prezentaciju, pritisnite Alt+O.

Dodavanje slike sa interneta

Prilikom korišćenja slika ili clip art kolekcije iz usluge Bing vi ste odgovorni za poštovanje autorskih prava, a filter za licence u usluzi Bing može da vam pomogne da odaberete koje slike da koristite.

 1. U prezentaciji idite na oblast sadržaja slajda gde želite da umetnete sliku.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera Alt+taster sa Windows logotipom, N, F. Otvara se dijalog za Bing pretragu. Fokus je na tekstualnom polju Pretraga Bing slika.

 3. Otkucajte termine za pretragu, a zatim pritisnite taster Enter. Lista rezultata pretrage će se pojaviti sa fokusom na prvoj slici. Čujete ime prve slike.

 4. Krećite se kroz rezultate pretrage slika pomoću tastera sa strelicama. Kada pronađete sliku koju želite, pritisnite taster Enter da biste je izabrali.

 5. Da biste umetnuli izabranu sliku na slajd, pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Dugme ‘Umetni’“, a zatim pritisnite taster Enter.

Dodavanje tabele na slajd

 1. U prezentaciji idite na oblast sadržaja slajda gde želite da umetnete tabelu.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera Alt+taster sa Windows logotipom, N, T. Čućete: „Jedan sa jedan, tabela”.

 3. Da biste izabrali željeni broj redova i kolona u tabeli, pritisnite Shift+tastere sa strelicama dok ne čujete željenu kombinaciju, a zatim pritisnite taster Enter. Tabela se umeće na slajd.

Umetanje redova ili kolona u tabelu

 1. U prezentaciji idite na ćeliju tabele iznad, ispod ili pored mesta na kojem želite da se pojavi novi red ili kolona.

 2. Da biste otišli na karticu Alatke za tabele – Raspored, pritisnite kombinaciju tastera Alt+taster sa Windows logotipom, J, L. Čućete: „Alatke za tabele, izabrana stavka kartice ‘Raspored’“.

 3. Uradite sledeće:

  • Da biste dodali red iznad ćelije, pritisnite V.

  • Da biste dodali red ispod ćelije, pritisnite E.

  • Da biste dodali kolonu levo od ćelije, pritisnite L.

  • Da biste dodali kolonu desno od ćelije, pritisnite I.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za rad sa slajdovima u programu PowerPoint

Korišćenje čitača ekrana za prikaz prezentacija u programu PowerPoint

Tasterske prečice u programu PowerPoint Online

Osnovni zadaci za kreiranje prezentacije u programu PowerPoint pomoću čitača ekrana

Saznajte kako da se krećete u programu PowerPoint pomoću funkcija pristupačnosti

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×