Korišćenje čitača ekrana za kreiranje upita u Access bazama podataka za računare

Možete da koristite čitač ekrana i tastaturu da biste kreirali upit u programu Access. Upit olakšava pregled, dodavanje, brisanje ili promenu podataka u Access bazi podataka. Upiti su takođe korisni kada želite da brzo pronađete određene podatke, izračunate ili rezimirate podatke ili da automatizujete zadatke upravljanja podacima, kao što je pregledanje najnovijih podataka na periodičnoj osnovi.

Napomena: U ovoj temi se pretpostavlja da su korisnici čitača ekrana JAWS isključili funkciju „Meni virtuelne trake“.

U ovoj temi

Tipovi upita

U dobro dizajniranoj bazi podataka, podaci koje želite da predstavite kroz obrasce ili izveštaje obično se nalaze u više tabela. Upit povlači informacije iz različitih tabela i sastavlja ih za prikazivanje u obrascu ili izveštaju. Postoje dva glavna tipa upita, upit za izdvajanje i upit radnje. Tip upita koji kreirate zavisi od zadatka koji želite da izvršite.

Upit za izdvajanje je zahtev za rezultate podataka. Upit za izdvajanje vam pomaže da dobijete samo potrebne podatke u prikazu lista sa podacima. Koristite upit za izdvajanje za:

 • Pregleda podataka samo iz određenih polja u tabeli

 • Pregled podataka iz više povezanih tabela istovremeno

 • Pregled podataka prema određenim kriterijumima

 • Izračunavanja

 • Kombinovanje podataka iz različitih tabela.

Na primer, ako tabela proizvoda ima više polja (kolone), možete da kreirate upit za izdvajanje da biste dobili rasterećen prikaz koji se fokusira samo na potrebna polja (kolone). Takođe možete da dodate kriterijume za filtriranje broja vraćenih redova, tako da se npr. vraćaju samo redovi koji sadrže proizvode koji koštaju više od 10,00 USD.

Radni upit je zahtev za radnju na podacima. Koristite radni upit za dodavanje, promenu ili brisanje podataka iz baze podataka. Svaki zadatak, kao što je dodavanje ili brisanje podataka, ima određeni tip radnog upita.

Pravljenje upita za izdvajanje

Možete da kreirate upit za izdvajanje pomoću čarobnjaka za upite ili dizajnera upita. Ako želite da izvršite jednostavan upit, koristite čarobnjak za upite. Ako želite da dodate kriterijume upitu, koristite dizajner upita.

Korišćenje čarobnjaka za upite

 1. Pritisnite Alt+C, Q+Z. Otvara se prozor Novi upit sa izabranim čarobnjakom Jednostavan upit.

  Saveti: 

  • Ako još niste sačuvali tabelu za koju želite da kreirate upit, bićete upitani da to uradite pre nego što se otvori čarobnjak za upite.

  • Takođe možete koristiti čarobnjak za upite za kreiranje drugih tipova upita: Unakrsni upit, Pronalaženje dupliranih upita (za pronalaženje zapisa sa vrednostima polja duplikata u jednoj tabeli) i Pronalaženje upita bez podudaranja (da biste pronašli zapise [redove] u jednoj tabeli koji nemaju povezane zapise u drugoj tabeli).

 2. Pritisnite taster ENTER. Otvara se prozor Jednostavan upit, sa fokusom na okvir sa listom Dostupna polja.

 3. Da biste prešli na kombinovani okvir za uređivanje Tabele/upiti, pritisnite taster Alt+T ili Shift+Tab.

 4. Da biste otvorili padajuću listu, pritisnite tastere Alt+strelica nadole. Na padajućoj listi, da biste izabrali tabelu za koju želite da pokrenete upit, koristite taster sa strelicom nagore i taster sa strelicom nadole.

 5. Da biste prešli na okvir sa listom Dostupna polja, pritisnite taster Tab. Da biste izabrali polje za koje želite da pokrenete upit, koristite taster strelica nadole.

 6. Da biste dodali polje u upit, pritisnite taster Alt + S. Fokus se premešta na okvir sa listom Izabrana polja.

 7. Pritisnite taster Tab. Kada čujete „Dugme Veće od'“, pritisnite taster Enter. Ako želite da dodate sva polja, pritisnite tastere Alt + S, pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Dugme dvostruka strelica nadesno”, a zatim pritisnite taster Enter.

  Da biste dodali više tabela u upit, pritisnite tastere Alt + T. Fokus se premešta na polje za uređivanje Tabele/upiti. Ponovite korake 4–7 po potrebi.

 8. Kada završite sa unosom svih tabela i polja, da biste prešli na sledeću stranicu čarobnjaka, pritisnite tastere Alt + N.

  Savet: U zavisnosti od unetih informacija, sledeće stranice čarobnjaka se mogu razlikovati. Na primer, možete biti upitani da izaberete detalj ili verziju rezimea vašeg upita. Napravite izbor i da biste prešli na sledeću stranicu čarobnjaka, pritisnite taster Alt + N.

 9. Kada pređete na novu stranicu čarobnjaka i čujete „Koji naslov želite da date svom upitu?” , pritisnite tastere Shift + Tab. Fokus se premešta na polje Uređivanje naslova. Otkucajte ime.

 10. Prikažite, izmenite i sačuvajte upit.

  • Da biste sačuvali upit i otvorili ga da biste prikazali informacije, pritisnite tastere Alt + O, Enter. Da biste zatvorili upit, pritisnite taster F6.

  • Da biste sačuvali upit i zatvorili čarobnjak bez prikazivanja rezultata upita, pritisnite tastere Alt + F. Kada čarobnjak zatvori, upit se pojavljuje na novoj kartici, sa fokusom na prvu ćeliju

  • Da biste izmenili dizajn upita, pritisnite tastere Alt + M, Enter. Upit se otvara u prikazu Dizajn.

Korišćenje dizajnera upita

 1. Pritisnite Alt+C, Q+D. Otvara se dijalog Prikazivanje tabele sa izabranom karticom Tabele i čućete „Dijalog Prikaz tabele“.

 2. U polju Prikaz tabele, da biste izabrali tabelu i dodali je u upit, koristite taster strelica nadole i pritisnite kombinaciju tastera Alt + A. Tabele se lepi u radni prostor, iznad koordinatne mreže dizajna.

 3. Da biste zatvorili dijalog Prikaz tabele, pritisnite Alt+C.

 4. Fokus je u koordinatnoj mreži dizajna, u polju za uređivanje Red polja. Čućete „Dizajn, Automatsko numerisanje, tip i tekst“. (U Naratoru, čućete „Pristup, Red 1, Kolona 1.”) Da biste dodali polja u koordinatnu mrežu dizajna, pritisnite tastere Alt + strelica nadole. Otvara se padajuća lista dostupnih polja.

 5. Da biste prešli na padajuću listu, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+strelica nagore. (U Naratoru, fokus se automatski premešta na padajuću listu.)

 6. Da biste izabrali polje sa padajuće liste, koristite taster strelica nadole i pritisnite taster Enter. Polje koje ste izabrali pojaviće se u koloni. Excel se automatski premešta u sledeću kolonu.

 7. Da biste dodali još jedno polje u upit, ponovite korake 4–6.

 8. Da biste dodali kriterijum u polje:

  1. U koloni polja u koju želite da dodate kriterijum, pritisnite taster strelica nadole dok ne čujete „Kriterijum“. (U Naratoru, čućete „Red 11, Kolona 1“.)

  2. Unesite kriterijum. Na primer, za polje sa cenom u tabeli „Proizvod“, možete da unesete > = 10 da biste prikazali listu proizvoda većih od ili jednakih 10,00 USD.

 9. Da biste videli rezultate upita, pritisnite taster Alt, J + Q i G.

 10. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+S da biste sačuvali upit. U dijalogu Sačuvaj kao unesite ime za upit i pritisnite taster Enter.

Napomena: Možete da koristite dizajner upita da biste istovremeno pregledali podatke iz više povezanih tabela. Na primer, ako imate bazu podataka sa tabelom „Kupci“ i tabelu „Porudžbine“, a svaka tabela sadrži polje „ID kupca“ koje čini osnovu relacije jedan-prema-više između dve tabele, možete da kreirate upit koji vraća porudžbine za kupce u određenom gradu. Da biste kreirali upit koji istovremeno pregleda podatke iz više tabela, koristite proceduru navedenu ovde, ali ponovite korake od 2. do 8. da biste dodali dodatne tabele, polja i kriterijume u upit.

Kreiranje parametarskog upita

Ako često želite da pokrećete varijacije određenog upita, razmislite o korišćenju parametarskog upita. Kada pokrenete parametarski upit, zatražiće da unesete vrednosti polja, a zatim pomoću tih vrednosti kreirati kriterijum za svoj upit.

 1. U oknu Navigacija izaberite upit na kojem želite da zasnujete parametarski upit.

 2. Pritisnite taster aplikacije (obično se nalazi u donjem desnom delu tastature) ili Shift + F10. Otvara se kontekstualni meni i čujete „Otvaranje, O“.

 3. Pritisnite taster D. Upit se otvara u prikazu Dizajn, sa fokusom na prvi red prvog polja u koordinatnoj mreži za dizajn upita.

 4. Da biste prešli na polje koje želite da izmenite, koristite taster sa strelicom nadesno.

 5. Da biste prešli na red Kriterijum, pritiskajte taster strelica nadole dok ne čujete „Kriterijum“. (U Naratoru, čućete „Red 11, Kolona 1“.)

 6. U ćeliji, izbrišite sve postojeće informacije i unesite nisku parametra. Na primer, ako želite da kreirate upit parametra za upit da biste pronašli kupce u Novom Sadu, izbrišite „Novi Sad” i unesite [za koji grad?]. Kao tekst u odzivu za parametar ne mogu se koristiti ni tačka (.) ni uzvičnik (!).

  Niska [Za koji grad?] je vaš odziv za parametar. Zagrade ukazuju na to da želite da upit zatraži unos, a tekst (u ovom slučaju Za koji grad?) je pitanje koje odziv za parametar prikazuje.

 7. Da biste pokrenuli upit, pritisnite taster Alt, J + Q i G. Otvara se prozor Unos vrednosti parametra, sa fokusom na polje za uređivanje. Unesite vrednost, na primer Novi Sad.

 8. Pritiskanjem tastera Tab pomerite se do dugmeta U redu i pritisnite taster Enter. U ovom primeru, pojavljuju se porudžbine za kupce u Novom Sadu.

Navođenje tipova podataka parametara

Možete da navedete tip podataka koji parametar treba da prihvata. Tip podataka možete podesiti za bilo koji parametar, ali ga je posebno važno podesiti za numeričke podatke, podatke u valutama ili podatke o datumu/vremenu. Kada navedete tip podataka koji parametar treba da prihvata, korisnicima se prikazuju korisnije poruke o greškama ukoliko unesu podatak pogrešnog tipa, na primer, ako unesu tekst, a očekuje se valuta.

Napomena: Ako je parametar podešen da prihvata tekstualne podatke, svaki unos se tumači kao tekst i ne prikazuje se poruka o grešci.

Da biste naveli tip podataka za parametre u upitu:

 1. Otvorite parametarski upit. Da biste se prebacili na prikaz Dizajn, pritisnite taster Alt + H, W, a zatim D. Otvara se koordinatna mreža dizajna.

 2. Pritisnite taster Alt, J + Q i zatim S + P. Otvara se dijalog Parametri upita sa fokusom na koloni Parametar.

 3. Otkucajte odziv za svaki parametar za koji želite da navedete tip podataka. Uverite se da svaki parametar podudara sa odzivom koji koristite u redu „Kriterijumi“ koordinatne mreže za dizajn upita. Na primer, ako ste uneli [Za koji grad?], unećete isti odziv u dijalogu Parametri upita.

 4. Zatim pritisnite taster Tab da biste se premestili u kolonu Tip podataka.

 5. Da biste otvorili padajuću listu, pritisnite tastere Alt+strelica nadole.

 6. Da biste izabrali tip podataka za parametar, koristite taster strelica nadole.

 7. Da biste sačuvali dijalog i napustili ga, pritisnite taster Enter.

Više informacija o korišćenju parametara za traženje unosa prilikom pokretanja upita.

Kreiranje unakrsnog upita

Kada želite da restrukturišite podatke rezimea kako biste olakšali čitanje i razumevanje, koristite unakrsni upit. Unakrsni upit izračunava zbir, prosek ili druge agregatne funkcije, a zatim grupiše rezultate u dva skupa vrednosti – jedan niz stranu lista sa podacima, a drugi duž vrha. Možete da koristite čarobnjak za upite za brzo kreiranje unakrsnog upita.

Čarobnjak za unakrsne upite zahteva da odaberete jednu tabelu ili upit kao izvor zapisa za unakrsni upit. Ako jedna tabela nema sve podatke koje želite da uključite u svoj unakrsni upit, počnite sa kreiranjem upita za izbor koji vraća podatke koje želite.

 1. Pritisnite Alt+C, Q+Z. Otvara se dijalog Novi upit sa izabranim čarobnjakom Jednostavan upit.

  Savet: Ako još niste sačuvali tabelu za koju želite da kreirate upit, bićete upitani da to uradite pre nego što se otvori čarobnjak za upite.

 2. Pritisnite taster sa strelicom nadole. Čućete „Čarobnjak za unakrsne upite“.

 3. Pritisnite taster Enter ili Alt+N. Otvara se Čarobnjak za unakrsni upit sa izabranim radio dugmetom Tabele i fokusom na okvir sa listom „Tabele“.

 4. Izaberite objekte koje želite da koristite za kreiranje unakrsnog upita:

  • Da biste izabrali tabelu, koristite taster strelica nadole.

  • Da biste izabrali upit, pritisnite tastere Alt + Q. Kada čujete „Označeno je radio dugme za upite“, da biste prešli na okvir sa listom, pritisnite Shift+Tab, a zatim, da biste izabrali upit, koristite taster strelica nadole.

  • Da biste izabrali tabele i upite, pritisnite tastere Alt + O. Kada čujete „Označena su oba radio dugmeta“, da biste prešli na okvir sa listom, pritisnite Shift+Tab, a zatim, da biste izabrali tabele i upite koje želite, koristite taster strelica nadole.

 5. Da biste se premestili na sledeću stranicu, pritisnite taster Enter ili Alt + N

 6. Otvara se sledeća stranica sa fokusom na okvir sa listom Dostupna polja. Da biste izabrali polje koje sadrži vrednosti koje želite da koristite kao naslove redova, pritisnite taster strelica nadole.

 7. Da biste dodali izabrano polje, pritisnite taster Tab, a zatim pritisnite taster Enter. Ponovite ovu radnju za svako polje koje želite da dodate.

  Saveti: 

  • Kao izvore naslova redova možete izabrati najviše tri polja, ali što manje naslova redova koristite, to će unakrsni list sa podacima biti lakši za čitanje.

  • Ako odaberete više polja za dobijanje naslova redova, redosled kojim odaberete polja utvrđuje podrazumevani redosled kojim se rezultati sortiraju.

 8. Da biste se premestili na sledeću stranicu čarobnjaka, pritisnite taster Enter ili Alt + N

 9. Na sledećoj stranici, koristite taster sa strelicom nadole da biste izabrali polje koje sadrži vrednosti koje želite da koristite kao naslove kolona.

  Savet: Uopšte uzev, trebalo bi da odaberete polje koje sadrži nekoliko vrednosti kako bi vaši podaci i dalje bili laki za čitanje. Na primer, korišćenje polja koje ima samo nekoliko mogućih vrednosti (na primer pol) može biti poželjnije od korišćenja polja koje može da sadrži mnogo različitih vrednosti (na primer uzrast).

 10. Ako polje koje odaberete za korišćenje za naslove kolona ima tip podataka datum/vreme, čarobnjak dodaje korak koji vam omogućava da grupišete datume u intervale. Možete da navedete Godina, Kvartal, Mesec, Datum ili Datum/vreme. Ako ne izaberete polje „Datum/vreme“ za naslove kolona, čarobnjak preskače ovu stranicu.

 11. Da biste se premestili na sledeću stranicu, pritisnite taster Enter ili Alt + N Pri otvaranju stranice, prvo polje je izabrano u okviru sa listom Polja a fokus je na oviru sa listom Funkcije.

 12. Da biste prešli na okvir sa listom „Polja“, da biste izabrali neko drugo polje, pritisnite Shift + Tab. Čućete „Polja, zarez, okvir sa listom” i ime prvog polja. (U naratoru ćete čuti „Polja, Izabrano”.)

 13. Da biste izabrali polje, koristite taster strelica nadole.

 14. Da biste prešli na polje Lista funkcija, pritisnite taster Tab. Čućete „Funkcije, zarez, okvir sa listom” i ime prve funkcije. (U naratoru ćete čuti „Funkcije, Izabrano”.)

 15. Da biste izabrali funkciju za izračunavanje rezimiranih vrednosti, koristite taster strelica nadole. Tip podataka izabranog polja određuje koje funkcije su dostupne.

 16. Kada završite sa izborom, pomoću tastera Tab idite do polja za potvrdu Da, uvrsti zbirove redova i potvrdite ga ili opozovite.

  Ako uvrstite zbirove redova, unakrsni upit će imati dodatni naslov reda koji koristi isto polje i funkciju kao i vrednost polja. Uvrštavanje zbira reda umeće dodatnu kolonu koja rezimira preostale kolone. Na primer, ako unakrsni upit izračunava prosečnu starost po lokaciji i polu (sa naslovima kolone pola), dodatna kolona izračunava prosečnu starost po lokaciji, za sve naslove pola.

  Savet: Funkciju koja se koristi za dobijanje zbirova redova možete koristiti tako što ćete urediti unakrsni upit u prikazu dizajna.

 17. Da biste se premestili na sledeću stranicu čarobnjaka, pritisnite taster Enter ili Alt + N

 18. Na sledećoj stranici, da biste imenovali upit, pritisnite kombinaciju tastera Shift + Tab i zatim unesite ime. Podrazumevano ime sadrži sufiks „_crosstab”.

 19. Prikažite, izmenite i sačuvajte upit.

  • Da biste prikazali unakrsni upit, pritisnite taster Enter.

  • Da biste izmenili dizajn upita, pritisnite tastere Alt + M, Enter.

  • Da biste sačuvali upit i zatvorili čarobnjak, pritisnite tastere Alt + F.

Kreiranje upita za brisanje

Kada želite da istovremeno uklonite sve zapise (redove) iz jedne tabele ili iz dve povezane tabele, koristite upit za brisanje. Upit za brisanje je koristan zato što vam omogućava da navedete kriterijume da biste brzo pronašli i izbrisali podatke. On takođe može uštedeti vreme jer možete ponovo koristiti sačuvani upit.

Napomene: 

 • Pre nego što obrišete bilo kakve podatke ili pokrenete upit za brisanje, proverite imate li rezervnu kopiju Access baze podataka. Upit za brisanje vam pruža mogućnost da pregledate redove koji će biti izbrisani pre nego što izvršite brisanje.

 • Ako želite samo da obrišete samo nekoliko zapisa, nije vam potreban upit. Dovoljno je da otvorite tabelu u prikazu lista sa podacima, odaberete polja (kolone) ili zapise (redove) koje želite da obrišete i pritisnete taster Delete. Biće vam zatraženo da potvrdite trajno brisanje.

Kreiranje upita za brisanje

 1. Pritisnite Alt+C, Q+D. Otvara se dijalog Prikazivanje tabele.

 2. Da biste izabrali tabelu, koristite taster strelica nadole. Pritisnite kombinaciju tastera Alt+A. Ponovite ovu radnju za svaku tabelu iz koje želite da izbrišete zapise.

 3. Da biste zatvorili dijalog Prikaz tabele, pritisnite Alt+C. Tabela se pojavljuje u vidu prozora u gornjem levom delu koordinatne mreže za dizajn upita sa svim navedenim poljima.

 4. Pritisnite tastere Alt, J Q i X. Koordinatna mreža za dizajn se otvara, sa fokusom na prvo polje. U koordinatnoj mreži dizajna, redovi Sortiranje i Prikaz više nisu dostupni, a red Brisanje sada je dostupan.

 5. Kada čujete „Automatsko numerisanje, Red 1, Tip i tekst” da biste otvorili padajuću listu, pritisnite tastere Alt + strelica nadole.

 6. Da biste izbrisali sve prazne redove u tabeli ili polju:

  1. Pomoću tastera strelica nadole izaberite polje u tabeli i pritisnite taster Enter. Fokus se premešta na sledeću kolonu.

  2. Da biste prešli u prethodnu kolonu, pritisnite taster sa strelicom nalevo.

  3. Da biste prešli u red „Brisanje“, pritisnite taster sa strelicom nadole. Kada čujete „Izbriši dve tačke“, da biste otvorili padajuću listu, pritisnite tastere Alt+strelica nadole.

  4. Da biste izabrali stavku „Gde“, pritisnite taster sa strelicom nagore, a zatim pritisnite taster Enter. Fokus se premešta na sledeću kolonu.

  5. Da biste prešli u prethodnu kolonu, pritisnite taster sa strelicom nalevo.

  6. Da biste prešli u red Kriterijum, pritisnite taster sa strelicom nadole.

  7. Kada čujete „Kriterijum” ili „Red 11, Kolona 1”, otkucajte Null.

 7. Da biste koristili određene kriterijume u upitu za brisanje:

  1. a. Da biste izabrali polje sa kriterijumima koje želite da izbrišete, koristite taster strelica nadole i pritisnite taster Enter.

  2. b. Da biste prešli u red „Brisanje“, pritisnite taster sa strelicom nadole. Pritisnite tastere Alt + strelica nadole, a zatim, da biste izabrali „Mesto”, pritisnite taster strelica nadole i pritisnite taster Enter. Fokus se premešta na sledeću kolonu.

  3. c. Da biste prešli u prethodnu kolonu, pritisnite taster sa strelicom nalevo.

  4. d. Da biste prešli u red Kriterijum, pritisnite taster sa strelicom nadole.

  5. e. Unesite kriterijume. Uzorak liste kriterijuma u upitima potražite u Kreiranje i pokretanje upita za brisanje.

  6. f. Da biste se premestili na red Prikaži, pritisnite taster sa strelicom nagore.

  7. g. Opozovite izbor u polju za potvrdu Prikaži za svaki kriterijum.

 8. Da biste proverili da li je upit dao samo zapise koje želite da izbrišete, pritisnite tastere Alt+H, W, a zatim H.

 9. Da biste pokrenuli upit:

  1. Prebacite se na prikaz Dizajn tako što ćete pritisnuti kombinaciju tastera Ctrl + H, W, a zatim D.

  2. U prikazu Dizajn pritisnite tastere Alt, J+Q, a zatim G. Otvara se prozor za potvrdu i traži od vas da potvrdite brisanje x broja redova.

  3. Da biste izbrisali redove, pritisnite taster Enter.

 10. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+S da biste sačuvali upit. U dijalogu Sačuvaj kao otkucajte ime i pritisnite taster Enter.

Pravljenje rezervne kopije baze podataka

 1. Pritisnite tastere Alt+F, A. Stranica Sačuvaj kao se otvara sa izabranom stavkom Sačuvaj bazu podataka kao.

 2. Da biste napravili rezervnu kopiju baze podataka, pritisnite taster B, Enter. Otvara se dijalog Sačuvaj kao sa izabranim poljem za uređivanje Ime datoteke. Ako želite, otkucajte novo ime za bazu podataka, a zatim pritisnite taster Enter.

Ako koristite datoteku koja je samo za čitanje ili bazu podataka napravljenu u starijoj verziji programa Access, možda ćete videti poruku da nije moguće napraviti rezervnu kopiju baze podataka.

Da biste se vratili na rezervnu kopiju, zatvorite i preimenujte originalnu datoteku kako bi rezervna kopija mogla da koristi ime originalne verzije. Dodelite ime originalne verzije rezervnoj kopiji i otvorite preimenovanu rezervnu kopiju u programu Access.

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×