Korišćenje čitača ekrana za dodavanje i oblikovanje teksta u programu PowerPoint

Korišćenje čitača ekrana za dodavanje i oblikovanje teksta u programu PowerPoint

Važno: Ovaj članak je mašinski preveden, pogledajte odricanje odgovornosti. Pogledajte verziju ovog članka na engleskom jeziku ovde za referencu.

Čitanje simbola naglas sa sadržajem oznake čitača ekrana. U ovoj temi se govori o korišćenju čitača ekrana uz Office

Ovaj članak je za osobe koje koriste program za čitanje ekrana za Office proizvode i deo je skupa sadržaja Office pristupačnost. Uopšteniju pomoć potražite u članku Matična stranica podrške za Office.

Koristite PowerPoint 2016 uz tastaturu i „Narator“, ugrađeni Windows čitač ekrana da biste lako dodali tekst i primenili oblikovanje na prezentaciju. Oblikovanje teksta u PowerPoint prezentaciji čini ga lakšim za čitanje. Možete i da napravite liste sa znakovima za nabrajanje ili numerisane liste da biste bolje strukturirali prezentacije ili da dodate hiperveze u druge izvore informacija.

Napomene: 

U ovoj temi

Otvaranje programa PowerPoint i prijavljivanje

Ako želite da automatski čuvate prezentacije u usluzi OneDrive, uverite se da ste se prijavili na svoj Microsoft nalog kad koristite PowerPoint. Kad sačuvate prezentacije u usluzi OneDrive, možete da im pristupite sa bilo kog od prijavljenih uređaja.

 1. Da biste brzo otvorili PowerPoint, pritisnite taster sa Windows logotipom, otkucajte „PowerPoint 2016“ i pritisnite taster Enter.

 2. Da biste započeli praznu prezentaciju, pritiskajte taster Tab dok ne čujete: „prazna prezentacija“. Zatim pritisnite Enter. Prezentacija se otvara. U funkciji „Narator“ čućete: „PowerPoint, uređivanje prikaza. 1. prezentacija. Slajd 1, slajd.“ U programu JAWS ćete čuti: „1. prezentacija je spremna.“

 3. Da biste se prijavili, pritisnite kombinaciju tastera Alt+F. U funkciji „Narator“ čućete: „Meni „Datoteka“. 1. prezentacija. Prozor programa PowerPoint. Izabrano.“ U programu JAWS ćete čuti: „Prikaz ’Backstage’. Datoteka.“ Zatim pritisnite taster D. U funkciji „Narator“ čućete: „Izabrana stavka na kartici ’Nalog’.“ U programu JAWS ćete čuti: „Kartica ’Nalog’.“

 4. Pritisnite taster S. U funkciji „Narator“ čućete: „Prozor ’Nalozi’. Otkucajte svoju adresu e-pošte ili broj telefona.“ U programu JAWS ćete čuti: „Nalozi. Obavezno otkucajte svoju adresu e-pošte ili broj telefona.“

 5. Otkucajte e-adresu ili broj telefona, pritisnite taster Enter, a zatim taster Tab. U funkciji „Narator“ čućete: „Lozinka, uređivanje teksta.“ U programu JAWS ćete čuti: „Lozinka, uređivanje. Otkucajte tekst.“

 6. Otkucajte lozinku i pritisnite taster Enter.

Napomena: Ako koristite nalog organizacije, a ne Microsoft nalog, koraci za prijavljivanje mogu unekoliko da se razlikuju. Na primer, možda ćete morati da koristite PIN ili pametnu karticu.

Savet: Ako se niste odjavili iz aplikacije PowerPoint prilikom poslednjeg korišćenja, ona će se otvoriti bez zahteva za prijavljivanjem.

Dodavanje teksta na slajd

Možete da dodate sadržaj na slajd u normalnom prikazu. U normalnom prikazu, na ekranu se deli između okna sa sličicama, oblast za uređivanje slajda i okno za napomene. Da biste saznali više o radu sa slajdovima u različitim PowerPoint prikaze, idite na Osnovni zadaci za kreiranje prezentacije u programu PowerPoint pomoću čitača ekrana.

 1. Da biste prešli na normalni prikaz, pritisnite kombinaciju tastera Alt+W, a zatim taster L. U funkciji „Narator“ čućete: „PowerPoint, uređivanje prikaza.“ U programu JAWS ćete čuti: „Napuštanje trake sa menijima. Ništa nije izabrano.“

 2. Da biste izabrali slajd na koji želite da dodate tekst, pritiskajte taster F6 dok se ne nađete u oknu sa sličicama slajdova. U funkciji „Narator“ čućete „sličice“, a zatim broj slajda i naslov slajda. U programu JAWS ćete čuti: „Kartica sa sličicama slajdova.“

 3. Da biste pregledali slajdove, pritiskajte tastere sa strelicom nagore ili nadole dok ne čujete broj i naslov slajda. Ako se slajdovi nalaze unutar odeljaka, koristite tastere sa strelicama nagore ili nadole da biste se kretali kroz odeljke i pritisnite taster sa strelicom nadesno da biste razvili odeljak.

 4. Da biste pomerili fokus na oblast za uređivanje slajda, pritisnite taster F6. U funkciji „Narator“ čućete broj slajda, naslov i reč „slajd“. U programu JAWS ćete čuti: „oblast slajda“.

  Napomena: U funkciji „Narator“, kad se prebacite na oblast sa sličicama, čućete reč „sličice“ da biste razlikovali oblast slajda od sličice.

 5. Pritisnite taster Tab da biste prešli na čuvar mesta za tekst. U funkciji „Narator“ čuvari mesta se nazivaju okvirima za tekst, pa ćete čuti, na primer: „okvir za tekst za naslov“. U programu JAWS ćete čuti: „čuvar mesta za naslov“.

 6. Da biste zamenili čuvar mesta svojim tekstom, pritisnite taster Enter da biste ušli u režim uređivanja i izaberite sav tekst. Zatim počnite da kucate.

 7. Da biste premestili mesto umetanja na sledeći čuvar mesta za naslov ili telo teksta, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Enter.

  Napomena: Možete i da pritisnete kombinaciju tastera Caps Lock + taster sa strelicom nadesno ili nalevo da biste se kretali kroz čuvare mesta i da pritisnete kombinaciju tastera Caps Lock+Enter da biste postavili mesto za umetanje teksta na kraj izabranog okvira za tekst.

  Napomena: Ako nema više čuvara mesta za tekst, u većini slučajeva pritisak kombinacije tastera Ctrl+Enter umeće novi slajd sa istim rasporedom kao i na originalnom slajdu i postavlja fokus na prvi čuvar mesta na novom slajdu. Međutim, ako originalni slajd ima raspored „Naslovni slajd“, novi slajd će imati raspored „Naslov i sadržaj“.

  Napomena: Ako želite da uredite tekst koji ste već dodali u polje za tekst, pritisnite taster Tab da biste prešli na polje za tekst, a zatim pritisnite taster F2 da biste izabrali sav tekst i počeli da ga uređujete. Da biste prestali sa uređivanjem i vratili fokus na okvir za tekst, ponovo pritisnite taster F2.

  Napomena: Da biste saznali kako da primenite oblikovanje znakova koristeći tastaturu, kao što su podebljavanje, podvlačenje, kurziv, indeksni tekst ili eksponentni tekst, idite na Oblikovanje teksta u Korišćenje tasterskih prečica za kreiranje PowerPoint prezentacije.

Dodavanje znakova za nabrajanje ili brojeva u tekst

Liste sa znakovima za nabrajanje ili numerisane liste možete da napravite pomoću tasterskih prečica. Možete da pretvorite postojeće redove teksta u listu, promenite sti znakova za nabrajanje ili napravite ugnežđene liste.

Dodavanje znakova za nabrajanje ili numerisanje u tekst

 1. U čuvaru mesta za tekst izaberite tekst u koji želite da dodate znakove za nabrajanje ili numerisanje.

  Savet: Da biste saznali više kako da biste izabrali tekst u programu PowerPoint pomoću tastature, idite na Izbor i uređivanje teksta i objekata u Korišćenje tasterskih prečica za kreiranje PowerPoint prezentacije.

 2. Odaberite šta želite da uradite:

  • Da biste dodali tačke za nabrajanje, pritisnite kombinaciju tastera Alt+H, a zatim taster U. Pritiskajte taster Tab da biste pregledali stilove znakova za nabrajanje: popunjeni okrugli znakovi za nabrajanje, prazni okrugli znakovi za nabrajanje, popunjeni kvadratni znakovi za nabrajanje, prazni kvadratni znakovi za nabrajanje, znakovi za nabrajanje u obliku zvezde, znakovi za nabrajanje u obliku strelice i znakovi za nabrajanje u obliku oznake potvrde. Čućete opis stila znakova za nabrajanje dok pretražujete. Da biste umetnuli stil, pritisnite taster Enter.

  • Da biste dodali numerisanje, pritisnite kombinaciju tastera Alt+H, a zatim pritisnite N. Pritisnite taster Tab da biste pregledali stilove numerisanja: 1. 2. 3., 1) 2) 3), I. II. III., A. B. C., a) b) c), a. b. c. i i. ii. iii. Čućete opis stila numerisanja dok pretražujete. Da biste umetnuli stil, pritisnite taster Enter.

 3. Da biste napravili dodatne stavke liste, postavite mesto umetanja na kraj stavke liste i pritisnite taster Enter.

 4. Da biste prestali sa pravljenjem liste, postavite mesto umetanja na kraj poslednje stavke liste, pritisnite taster Enter, a zatim i taster Backspace.

Pravljenje liste sa znakovima za nabrajanje dok kucate

 1. Na početku novog reda otkucajte znak * (zvezdica) i pritisnite razmaknicu ili taster Tab.

 2. Otkucajte bilo koji željeni tekst. Kad pritisnete taster Enter, automatski se pravi popunjeni okrugli znak za nabrajanje.

 3. Da biste napravili novu stavku liste, pritisnite taster Enter.

 4. Da biste zaustavili pravljenje liste, pritisnite taster Enter, a zatim Backspace.

Pravljenje numerisane liste dok kucate

 1. Na početku novog reda otkucajte 1. (broj 1 praćen tačkom), a zatim pritisnite razmaknicu ili taster Tab.

 2. Otkucajte željeni tekst. Kad pritisnete taster Enter, automatski se pravi numerisani znak za nabrajanje.

 3. Da biste napravili novu stavku liste, pritisnite taster Enter.

 4. Da biste zaustavili pravljenje liste, pritisnite taster Enter, a zatim Backspace.

Uvlačenje stavki u okviru liste

 1. Izaberite stavke na listi koje želite da uvučete.

 2. Odaberite šta želite da uradite:

  • Da biste povećali uvlačenje, pritisnite kombinaciju tastera Alt+H, a zatim A i I.

  • Da biste smanjili uvlačenje, pritisnite kombinaciju tastera Alt+H, a zatim A i O.

Dodavanje hiperveze

Možete da dodate hiperveze koje otvaraju veb stranicu, drugi deo prezentacije ili neku drugu datoteku. Možete da dodate i „mailto“ vezu koja automatski otvara novu e-poruku za određenu adresu e-pošte.

Veza ka veb stranici

 1. Postavite mesto umetanja na mesto na koje želite da postavite vezu u prezentaciji.

 2. Da biste dodali vezu ka veb stranici, pritisnite kombinaciju tastera Control+K. U funkciji „Narator“ čućete: „prozor ’Umetanje hiperveze’“. U programu JAWS ćete čuti: „dijalog ’Umetanje hiperveze’“.

 3. Pritiskajte kombinaciju tastera Control+Tab dok ne čujete: „Adresa. Uređivanje teksta.“ U programu JAWS ćete čuti: „Kolona za adresu. Kombinovano uređivanje.“ Otkucajte adresu veb stranice.

 4. Da biste dodali tekst koji će se prikazivati umesto adrese, pritiskajte taster Tab dok ne čujete: „Tekst za prikazivanje. Uređivanje teksta.“ Otkucajte tekst.

 5. Da biste dodali vezu, pritiskajte taster Tab dok ne čujete: „dugme ’U redu’“. Zatim pritisnite Enter.

Povezivanje sa postojećom datotekom

 1. Postavite mesto umetanja na mesto na koje želite da postavite vezu u prezentaciji.

 2. Da biste dodali vezu ka datoteci, pritisnite kombinaciju tastera Control+K. U funkciji „Narator“ čućete: „prozor ’Umetanje hiperveze’“. U programu JAWS ćete čuti: „dijalog ’Umetanje hiperveze’“.

 3. Pritiskajte kombinaciju tastera Control+Tab dok ne čujete: „Adresa. Uređivanje teksta.“ U programu JAWS ćete čuti: „Kolona za adresu. Kombinovano uređivanje.“ Zatim pritiskajte taster Tab dok ne čujete: „dugme ’Potraži datoteku’“. Da biste je izabrali, pritisnite taster Enter.

 4. Da biste potražili datoteku, pritiskajte taster Tab dok ne čujete ime fascikle, na primer „Ovaj računar“, „Lokalni disk“ ili „Radna površina“. Pritiskajte tastere sa strelicama nagore ili nadole da biste pretraživali fascikle i taster sa strelicom nadesno da biste prikazali potfascikle. Čućete imena fascikli dok pretražujete.

 5. Kad pronađete željenu fasciklu, pritisnite taster Enter, a zatim taster Tab. Čućete ime datoteke u fascikli.

 6. Pritiskajte tastere sa strelicama nagore ili nadole da biste pregledali datoteke dok ne čujete ime željene datoteke.

 7. Da biste dodali vezu, pritisnite dvaput taster Enter.

Veza ka slajdu u prezentaciji

 1. Postavite mesto umetanja na mesto na koje želite da postavite vezu.

 2. Da biste dodali vezu ka slajdu u prezentaciji, pritisnite kombinaciju tastera Control+K. U funkciji „Narator“ čućete: „prozor ’Umetanje hiperveze’“. U programu JAWS ćete čuti: „dijalog ’Umetanje hiperveze’“.

 3. Pritiskajte kombinaciju tastera Control+Tab dok ne čujete: „Izaberite mesto u ovom dokumentu.“

 4. Da biste izabrali slajd koji želite da povežete, pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete ime slajda.

 5. Da biste dodali vezu, pritisnite taster Enter.

Veza ka adresi e-pošte

 1. Postavite mesto umetanja na mesto na koje želite da postavite vezu u prezentaciji.

 2. Da biste dodali adresu e-pošte, pritisnite kombinaciju tastera Control+K. U funkciji „Narator“ čućete: „prozor ’Umetanje hiperveze’“. U programu JAWS ćete čuti: „dijalog ’Umetanje hiperveze’“.

 3. Pritiskajte kombinaciju tastera Control+Tab dok ne čujete: „Adresa e-pošte. Uređivanje teksta.“

 4. Otkucajte adresu e-pošte.

 5. Da biste dodali tekst koji će se prikazivati umesto adrese koju ste otkucali, pritiskajte taster Tab dok ne čujete: „Tekst za prikazivanje. Uređivanje teksta.“ Zatim otkucajte tekst.

 6. Da biste dodali vezu, pritisnite taster Enter.

Promena boje teksta

Možete da promenite boju određenih delova teksta u prezentaciji.

 1. Izaberite tekst koji želite da obojite.

 2. Da biste promenili boju, pritisnite kombinaciju tastera Alt+H, a zatim tastere F i C. „Narator“ objavljuje: „meni“. U programu JAWS ćete čuti: „boje teme“.

 3. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete željenu boju i nijansu.

 4. Da biste izabrali boju, pritisnite taster Enter.

Promena boje teksta hiperveze

Boja teksta hiperveze može da se promeni u celoj prezentaciji primenom promena na master slajda.

 1. Da biste otvorili master slajda, pritisnite kombinaciju tastera Alt+W, a zatim taster M.

 2. Da biste promenili šemu boja mastera slajda, pritisnite kombinaciju tastera Alt+M, a zatim tastere T i C.

 3. Da biste promenili boju teksta hiperveze, u šemi boja mastera slajda pritisnite taster C. Zatim dvaput pritisnite taster sa strelicom nagore. U funkciji „Narator“ čućete: „skupljena hiperveza“. U programu JAWS ćete čuti: „podmeni za hipervezu“.

 4. Da biste izabrali novu boju, pritisnite taster Enter. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete željenu boju i nijansu. Zatim pritisnite Enter.

 5. Da biste sačuvali promene, pritisnite kombinaciju tastera Alt+S.

 6. Da biste napustili prikaz mastera slajda i vratili se na normalni prikaz, pritisnite kombinaciju tastera Alt+W, a zatim taster L.

Markiranje teksta

Markirajte važne delove prezentacije. Markirani delovi će privući pažnju publike. Tekst u programu PowerPoint uvek možete da markirate pomoću alatke za markiranje.

Markiranje teksta

 1. Izaberite tekst koji želite da markirate.

 2. Da biste izabrali boju za markiranje teksta, pritisnite kombinaciju tastera Alt+H, T, a zatim taster C. Zatim koristite tastere sa strelicama da biste se kretali kroz opcije boja.

 3. Da biste je izabrali, pritisnite taster Enter.

Markiranje teksta pomoću efekata za tekst

 1. Ako nemate funkciju markera, možete da koristite alatku za markiranje da biste markirali tekst.

  Napomena: Ako niste pretplaćeni na Office 365, možda nemate opciju Boja za markiranje teksta u okviru usluge PowerPoint 2016.

 2. Da biste izabrali efekat za tekst, pritisnite kombinaciju tastera Alt+J, a zatim taster D.

 3. Da biste primenili alatku za markiranje na tekst, pritisnite taster T, a zatim i X. Pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete: „sjaj“. Zatim pritisnite Enter.

 4. Da biste izabrali varijantu boje i markiranja, pritiskajte taster Tab dok ne čujete boju i jačinu sjaja u željenim tačkama. Zatim pritisnite Enter.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za rad sa slajdovima u programu PowerPoint

Korišćenje čitača ekrana za saradnju u oblaku u programu PowerPoint

Korišćenje tasterskih prečica za kreiranje PowerPoint prezentacije

Osnovni zadaci za pravljenje prezentacije u programu PowerPoint uz pomoć čitača ekrana

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

Saznajte kako da se krećete u programu PowerPoint pomoću funkcija pristupačnosti

Koristite PowerPoint za Android sa funkcijom TalkBack, ugrađenim čitačem ekrana za Android, da biste dodali tekst i hiperveze u prezentaciju. Možete i da napravite liste sa znakovima za nabrajanje ili numerisane liste da biste bolje strukturirali prezentacije.

Napomene: 

 • Nove funkcije usluge Office 365 izdaju se postepeno pretplatnicima na Office 365, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, posetite stranicu Kada dobijam najnovije funkcije u sistemu Office 2016 za Office 365?.

 • Mogućnosti dodira u programu PowerPoint za Android potražite u članku Uputstvo za kontrolu dodirom za PowerPoint za Android

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Android čitač ekrana, TalkBack. Da biste saznali više o korišćenju programa TalkBack, idite na Android pristupačnost.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite ovu aplikaciju sa Android telefonom. Neka navigacija i neki pokreti mogu se razlikovati na Android tabletu.

U ovoj temi

Dodavanje teksta na slajd

 1. Dok je prezentacija otvorena u programu PowerPoint, a fokus je na slajdu, dvaput dodirnite ekran. Čućete: „dugme ’Uredi’“. Dodirnite dvaput ekran.

 2. Brzo prevlačite nadesno dok ne pronađete okvir za tekst u koji želite da dodate tekst. Dvaput dodirnite ekran da biste otvorili okvir za tekst za uređivanje.

 3. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete: „dugme ’Uredi tekst’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 4. Koristite tastaturu na ekranu da biste otkucali tekst.

 5. Brzo prevucite nadole, a zatim nalevo da biste zatvorili tastaturu.

  Kursor ostaje u okviru za tekst. Prevucite nadole, a zatim ponovo nalevo, da biste se vratili na prikaz za izbor slajda.

Dodavanje znakova za nabrajanje ili brojeva u tekst

Možete da dodate listu sa znakovima za nabrajanje ili numerisanu listu u bilo koji okvir za tekst u prezentaciji.

 1. Dok je prezentacija otvorena u programu PowerPoint, a fokus je na slajdu, dvaput dodirnite ekran. Čućete: „dugme ’Uredi’“. Dodirnite dvaput ekran.

 2. Brzo prevlačite nadesno dok ne pronađete okvir za tekst u koji želite da dodate znakove za nabrajanje ili brojeve. Dvaput dodirnite ekran da biste uredili okvir za tekst.

 3. Da biste dodali znakove za nabrajanje ili numerisanje:

  • Da biste dodali stavku na listu sa znakovima za nabrajanje, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete: „Nije izabrano, znakovi za nabrajanje, prebacivanje, dodirnite dvaput da aktivirate“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

  • Da biste dodali stavku na numerisanu listu, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete: „Nije izabrano, numerisanje, prebacivanje, dodirnite dvaput da aktivirate“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

  Napomena: U PowerPoint predlošku koji koristite možda je već podešeno da okvir za tekst sadrži listu. U tom slučaju čućete „Izabrano“ umesto „Nije izabrano“.

 4. Koristite tastaturu na ekranu da biste otkucali stavku liste.

 5. Da biste dodali još jednu stavku liste, prevlačite prstom oko donjeg desnog ugla ekrana dok ne čujete: „Enter“. Podignite prst da biste umetnuli novu stavku liste i koristite tastaturu da biste je otkucali.

 6. Kad lista bude spremna, brzo prevucite nadole, a zatim nalevo da biste zatvorili tastaturu.

  Kursor ostaje u okviru za tekst. Prevucite nadole, a zatim ponovo nalevo, da biste se vratili na prikaz za izbor slajda.

Dodavanje hiperveze

 1. Dok je prezentacija otvorena u programu PowerPoint, a fokus je na slajdu, dvaput dodirnite ekran. Čućete: „dugme ’Uredi’“. Dodirnite dvaput ekran.

 2. Brzo prevlačite nadesno dok ne pronađete okvir za tekst u koji želite da dodate hipervezu. Dvaput dodirnite ekran da biste uredili okvir za tekst.

 3. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete: „Nije izabrano, razvijanje, prebacivanje“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete: „meni sa karticama, aktivan“.

 4. Dvaput dodirnite ekran, a zatim brzo prevlačite nadesno dok ne čujete: „kartica ’Umetanje’, dvaput dodirnite da aktivirate“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 5. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete: „meni veze, dvaput dodirnite da aktivirate“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete: „Prozor ’Veza’, adresa, uređivanje“.

 6. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Umetni vezu“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 7. Brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete: „polje za uređivanje adrese“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 8. Koristite tastaturu na ekranu da biste otkucali adresu hiperveze.

 9. Prevlačite prstom oko donjeg desnog ugla ekrana dok ne čujete: „Gotovo“. Podignite prst da biste umetnuli vezu.

  Meni Još opcija se zatvara. Brzo prevucite nadole, a zatim nalevo da biste se vratili na prikaz za izbor slajda.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za rad sa slajdovima u programu PowerPoint

Osnovni zadaci za pravljenje prezentacije u programu PowerPoint uz pomoć čitača ekrana

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

Saznajte kako da se krećete u programu PowerPoint pomoću funkcija pristupačnosti

Koristite PowerPoint Mobile sa funkcijom „Narator“, ugrađenim čitačem ekrana za Windows, da biste dodali tekst i hiperveze u prezentaciju. Možete i da napravite liste sa znakovima za nabrajanje ili numerisane liste da biste bolje strukturirali prezentacije.

Napomene: 

U ovoj temi

Dodavanje teksta na slajd

 1. Dok prikazujete slajd u programu PowerPoint, dvaput dodirnite ekran pomoću dva prsta. Čućete: „Prilagođeno“.

 2. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete: „dugme ’Uredi’“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete: „’Slajd’, okno“.

 3. Brzo prevlačite nadesno dok ne pronađete okvir za tekst u koji želite da dodate tekst. Dvaput dodirnite ekran da biste otvorili okvir za tekst za uređivanje.

 4. Koristite tastaturu na ekranu da biste otkucali tekst.

 5. Prevlačite prstom oko donje ivice ekrana dok ne čujete: „dugme ’Nazad’, skupljeno“. Dvaput dodirnite ekran da biste zatvorili tastaturu.

  Fokus ostaje na dugmetu „Nazad“. Ponovo dvaput dodirnite ekran da biste se vratili na prikaz za izbor slajda.

Dodavanje znakova za nabrajanje ili brojeva u tekst

Možete da dodate listu sa znakovima za nabrajanje ili numerisanu listu u bilo koji okvir za tekst u prezentaciji.

 1. Dok prikazujete slajd u programu PowerPoint, dvaput dodirnite ekran pomoću dva prsta. Čućete: „Prilagođeno“.

 2. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete: „dugme ’Uredi’“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete: „’Slajd’, okno“.

 3. Brzo prevlačite nadesno dok ne pronađete okvir za tekst u koji želite da dodate znakove za nabrajanje ili brojeve. Dvaput dodirnite ekran da biste uredili okvir za tekst.

 4. Da biste dodali znakove za nabrajanje ili numerisanje:

  • Da biste dodali stavku na listu sa znakovima za nabrajanje, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete: „Isključeno, znakovi za nabrajanje, dugme“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

  • Da biste dodali stavku na numerisanu listu, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete: „Isključeno, numerisanje, dugme“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 5. Koristite tastaturu na ekranu da biste otkucali stavku liste.

 6. Da biste dodali još jednu stavku liste, prevlačite prstom oko donjeg desnog ugla ekrana dok ne čujete: „Enter“. Dvaput dodirnite ekran da biste umetnuli novu stavku liste i koristite tastaturu da biste je otkucali.

 7. Da biste dovršili listu, prevlačite prstom oko donje ivice ekrana dok ne čujete: „Nazad, dugme je skupljeno“. Dvaput dodirnite ekran da biste zatvorili tastaturu.

  Fokus ostaje na dugmetu Nazad. Ponovo dvaput dodirnite ekran da biste se vratili na prikaz za izbor slajda.

Dodavanje hiperveze

 1. Dok prikazujete slajd u programu PowerPoint, dvaput dodirnite ekran pomoću dva prsta. Čućete: „Prilagođeno“.

 2. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete: „dugme ’Uredi’“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete: „’Slajd’, okno“.

 3. Brzo prevlačite nadesno dok ne pronađete okvir za tekst u koji želite da dodate hipervezu. Dvaput dodirnite ekran da biste uredili okvir za tekst.

 4. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Skupljeno je dugme ’Više opcija’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 5. Brzo prevlačite nalevo dok ne čujete „Skupljeno je dugme ’Početak’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 6. Brzo prevlačite nalevo dok ne čujete: „umetanje, 2 od 9’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 7. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „dugme ’Veza’“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete: „Prozor ’Veza’, adresa, uređivanje“.

 8. Koristite tastaturu na ekranu da biste otkucali adresu hiperveze.

 9. Prevlačite prstom oko donjeg desnog ugla ekrana dok ne čujete: „Enter“. Dvaput dodirnite ekran da biste umetnuli vezu.

  Fokus se vraća na slajd, a meni Još opcija se zatvara.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za rad sa slajdovima u programu PowerPoint

Korišćenje čitača ekrana za štampanje prezentacija u programu PowerPoint

Osnovni zadaci za pravljenje prezentacije u programu PowerPoint pomoću čitača ekrana

Saznajte kako da se krećete u programu PowerPoint pomoću funkcija pristupačnosti

Koristite tastaturu i funkciju „Narator“, ugrađeni čitač ekrana za Windows, da biste dodali tekst i hiperveze u PowerPoint Online prezentaciju.

Napomene: 

 • Ako koristite narator uz Windows 10 Fall Creators Update, morate da isključite režim skeniranja da biste uredili dokumente, unakrsne tabele ili prezentacije pomoću usluge Office Online. Više informacija potražite u članku Isključite virtuelni režim ili režim pregledača u čitačima ekrana u Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nove funkcije usluge Office 365 izdaju se postepeno pretplatnicima na Office 365, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, posetite stranicu Kada dobijam najnovije funkcije u sistemu Office 2016 za Office 365?.

 • Tasterske prečice potražite u članku Tasterske prečice u usluzi PowerPoint Online.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Windows čitač ekrana, „Narator“. Da biste saznali više o naratoru, pogledajte članak Prvi koraci uz narator.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite ovu aplikaciju uz računar. Neka navigacija i neki pokreti mogu se razlikovati na Windows telefonu ili tabletu.

 • Kada koristite PowerPoint Online, preporučujemo da koristite Microsoft Edge kao veb pregledač. Zbog toga što se PowerPoint Online pokreće u veb pregledaču, tasterske prečice se razlikuju od onih u programu za stone računare. Na primer, koristite kombinaciju tastera Ctrl+F6 umesto tastera F6 za ulazak u komande i izlazak iz njih. Isto tako, uobičajene prečice kao što su F1 (Pomoć) i Ctrl+O (Otvori) važe samo za veb pregledač, a ne za PowerPoint Online.

U ovoj temi

Dodavanje teksta na slajd

 1. U prikazu za uređivanje u programu PowerPoint Online pritiskajte kombinaciju tastera Ctrl+F6 dok ne stignete do okna sa sličicama. „Narator“ objavljuje broj i naslov trenutnog slajda kad stignete do okna sa sličicama.

  Savet: Kad otvorite prezentaciju u programu PowerPoint Online, ona se otvara u prikazu za čitanje. Da biste se prebacili na prikaz za uređivanje, pritiskajte kombinaciju tastera Ctrl+F6 dok ne čujete: „uređivanje prezentacije“. Pritisnite taster Enter da biste otvorili meni. Zatim jednom pritisnite taster sa strelicom nadole. Čućete: „Uredi u pregledaču“. Pritisnite taster Enter da biste otvorili prezentaciju u prikazu za uređivanje.

 2. Da biste pregledali slajdove, pritiskajte tastere sa strelicom nagore ili nadole dok ne čujete broj i naslov slajda koji želite da uredite.

 3. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + F6. Narator objavljuje: „tabla sa slajdovima“.

 4. Da biste premestili fokus na prvi čuvar mesta, pritisnite taster Tab. „Narator“ objavljuje čuvar mesta.

 5. Da biste zamenili čuvar mesta svojim tekstom, pritisnite taster Enter i počnite da kucate. Kad završite, pritisnite taster F2. Narator objavljuje: „tabla sa slajdovima“.

 6. Da biste prešli na sledeći čuvar mesta, pritisnite taster Tab. „Narator“ objavljuje čuvar mesta. Da biste počeli da dodajete tekst, pritisnite taster Enter i kucajte. Kad završite, pritisnite taster F2.

Dodavanje hiperveze

 1. Na slajdu izaberite deo teksta kojem želite da dodate vezu i pritisnite kombinaciju tastera Shift + F10.

 2. Dvaput pritisnite taster sa strelicom nadole. Narator objavljuje: „veza, stavka menija“. Pritisnite taster Enter da biste je izabrali.

 3. Otvara se dijalog Veza. Otkucajte adresu veze i pritisnite taster Enter.

  Dijalog se zatvara, a veza se dodaje na slajd.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za rad sa slajdovima u programu PowerPoint

Korišćenje čitača ekrana za umetanje i uređivanje slika i tabela u programu PowerPoint

Tasterske prečice u usluzi PowerPoint Online

Osnovni zadaci za pravljenje prezentacije u programu PowerPoint pomoću čitača ekrana

Saznajte kako da se krećete u programu PowerPoint pomoću funkcija pristupačnosti

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Napomena: Odricanje odgovornosti za mašinski prevod: Ovaj članak je preveo računarski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašinske prevode da bi pomogao korisnicima koji ne govore engleski da uživaju u sadržaju o Microsoft proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je članak mašinski preveden, može da sadrži greške u rečniku, sintaksi ili gramatici.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×