Korišćenje čitača ekrana za štampanje Excel radne sveske

Korišćenje čitača ekrana za štampanje Excel radne sveske

Simbol čitanja naglas sa oznakom sadržaja čitača ekrana. U ovoj temi se govori o korišćenju čitača ekrana uz Office

Ovaj članak je za osobe sa oštećenim vidom koje koriste program za čitanje ekrana za Office proizvode i deo je skupa sadržaja Office pristupačnost. Uopšteniju pomoć potražite u članku Matična stranica podrške za Office.

Ako ne koristite čitač ekrana, pogledajte članke Štampanje radnog lista ili radne sveske (u operativnom sistemu Windows), Štampanje lista ili radne sveske (u operativnom sistemu Mac OS) ili Štampanje radnog lista (u usluzi Excel za veb).

Koristite Excel sa tastaturom i čitačem ekrana za štampanje radnih listova, radnih svezaka i izabranih ćelija. Testirali smo ga pomoću naratora, vilica i NVE da, ali može da funkcioniše sa drugim čitačima ekrana sve dok slede uobičajene standarde pristupačnosti i tehnike. Tasterske prečice vam pomažu da brzo odštampate željeni sadržaj na željeni način.

Napomene: 

Štampanje radne sveske

 1. Na radnom listu ili u radnoj svesci izaberite ono što želite da odštampate, a zatim pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+P (ili Ctrl+F2).

 2. Excel se otvara sa fokusom na dugmetu „Odštampaj“ i čućete reči: „Prikaz ’Backstage’, okvir za grupisanje ’Štampanje’, dugme ’Odštampaj’“. U funkciji „Narator“ čućete : „Isključeno, dugme ’Odštampaj’“.

  • Da biste odštampali jednu kopiju, pritisnite taster Enter (ili kombinaciju tastera Alt+P, a zatim taster P).

  • Da biste odštampali više kopija, pritisnite kombinaciju tastera Alt+P, a zatim taster N. Otvoriće se kombinovani okvir Kopije i čućete „Kopije, polje sa mogućim vrednostima za uređivanje“. U funkciji „Narator“ čućete „Kopije, uređivanje 1“.

   Da biste izabrali željeni broj kopija, koristite taster sa strelicom nagore ili otkucajte broj, a zatim pritisnite taster Enter.

  • Ako želite da izaberete drugi štampač, pritisnite kombinaciju tastera Alt+P, a zatim taster I da biste otvorili kombinovani okvir Štampač. Koristite tastere sa strelicama da biste izabrali ili dodali novi štampač ili faks na koji ćete poslati izveštaj unakrsne tabele. Excel automatski postavlja fokus na ime podrazumevanog štampača u operativnom sistemu Windows.

  • Da biste izabrali postavke štampača, pritiskajte taster Tab dok ne čujete ime kombinovanog okvira sa željenim opcijama, a zatim pritisnite taster Enter ili tastersku prečicu za željenu opciju za postavke. Postavke štampača i njihove tasterske prečice:

   Opcija za postavke štampača

   Prečica

   Kombinovani okvir Odštampaj: Koristite ga da biste odabrali da li želite da odštampate samo aktivne (izabrane) radne listove u radnoj svesci (podrazumevano), celu radnu svesku, trenutni izbor ćelija na trenutnom radnom listu ili trenutno izabranu tabelu na trenutnom radnom listu.

   Alt+P, a zatim taster A

   Polja sa mogućim vrednostima Stranice: Koristite ih da biste ograničili sadržaj za štampanje samo na opseg stranica koji ćete uneti u ova polja ili izaberite opseg pomoću potenciometra.

   Alt+P, a zatim taster H za prvu stranicu u opsegu;

   Alt+P, a zatim taster J za poslednju stranicu u opsegu

   Kombinovani okvir Dvostrano štampanje: Koristite ga da biste izabrali da li ćete štampati sa jedne ili sa obe strane papira.

   Alt+P, a zatim taster D

   Kombinovani okvir Uparivanje: Koristite ga da biste izabrali da li želite da uparite kopije.   

   Alt+P, a zatim taster C

   Kombinovani okvir Položaj: Koristite ga za biranje položaja stranice, uspravnog ili položenog.

   Alt+P, a zatim taster O

   Kombinovani okvir Veličina stranice: Koristite ga da biste promenili izbor veličine papira.

   Alt+P, a zatim taster L

   Kombinovani okvir Margine: Koristite tastere sa strelicama da biste izabrali unapred definisane margine ili pritisnite taster A da biste aktivirali opciju Prilagođene margine i prilagodili margine.

   Alt+P, a zatim taster M

   Kombinovani okvir Podešavanje razmere radi uklapanja: Koristite da biste izabrali da li želite da odštampate stranicu u stvarnoj veličini ili želite da je smanjite da bi stala na jednu stranicu.

   Alt+P, a zatim taster S

 3. Kada završite sa izborima, pritisnite kombinaciju tastera Alt+P, a zatim taster P ili pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Štampanje“, a zatim pritisnite taster Enter.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za sortiranje ili filtriranje tabele u programu Excel

Tasterske prečice u programu Excel za Windows

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Excel

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigaciju u programu Excel

Koristite Excel za Android uz TalkBack, ugrađeni Android čitač ekrana, da biste odštampali Excel radnu svesku.

Napomene: 

U ovoj temi

Štampanje radne sveske

 1. Proverite da li su Android uređaj i štampač povezani sa istom bežičnom mrežom.

 2. U Excel za Android radnoj svesci brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Otvori’“, a zatim dvaput dodirnite ekran da biste otvorili meni Mesta.

 3. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete lokaciju Excel datoteke koju želite da odštampate i dvaput dodirnite ekran da biste otvorili lokaciju. Zatim brzo prevlačite nadesno dok ne čujete ime Excel datoteke koju želite da odštampate i dvaput dodirnite ekran da biste otvorili datoteku.

 4. Prevlačite prstom oko gornjeg levog ugla ekrana dok ne čujete: „Datoteka“. Dvaput dodirnite ekran da biste otvorili meni Datoteka.

 5. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete: „Odštampaj“ i dvaput dodirnite ekran da biste otvorili meni Opcije štampanja.

 6. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "Šta da štampate", a zatim brzo prevlačite nadesno. Čujete: "padajuća lista Active Sheet". Dvaput dodirnite ekran i brzo prevucite nadesno da biste odabrali da biste odštampali aktivni radni listu, celu radnu svesku̧ ili selekciju. Dvaput dodirnite ekran da biste potvrdili izbor.

 7. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Odštampaj’“, a zatim dvaput dodirnite ekran da biste odštampali dokument.

  Napomena: Možda ćete morati još jednom da brzo prevučete nadesno dok ne čujete „Dugme ’Odštampaj’“ u aplikaciji za povezivanje štampača da biste dovršili štampanje.

Postavke štampanja

Napomena: Dostupne postavke štampanja razlikuju se u zavisnosti od funkcija štampača i Android uređaja.

 1. Na Excel za Android radnom listu prevlačite prstom oko gornjeg levog ugla ekrana dok ne čujete: „Datoteka“. Dvaput dodirnite ekran da biste otvorili meni Datoteka.

 2. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete: „Odštampaj“ i dvaput dodirnite ekran da biste otvorili meni Opcije štampanja.

 3. Da biste izabrali željenu opciju podešavanja veličine, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Podešavanje veličine“, a zatim još jednom brzo prevucite nadesno. Čućete: „Padajuća lista ’Bez podešavanja razmere’“. Dvaput dodirnite ekran da biste promenili podešavanje veličine. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete željenu opciju podešavanja veličine, a zatim dvaput dodirnite ekran da biste potvrdili izbor.

 4. Da biste izabrali željenu veličinu papira, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "Veličina papira", a zatim brzo prevlačite nadesno. Čujete: "slovo padajuće liste". Dvaput dodirnite ekran da biste promenili veličinu papira. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete željenu veličinu papira, a zatim dvaput dodirnite ekran da biste potvrdili izbor.

 5. Da biste izabrali željeni položaj stranice, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Položaj“, a zatim još jednom brzo prevucite nadesno. Čućete: „Padajuća lista ’Uspravno’“. Dvaput dodirnite ekran da biste promenili položaj. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete željenu postavku položaja, a zatim dvaput dodirnite ekran da biste potvrdili izbor.

 6. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Odštampaj’“, a zatim dvaput dodirnite ekran da biste odštampali dokument.

  Napomena: Možda ćete morati još jednom da brzo prevučete nadesno dok ne čujete „Dugme ’Odštampaj’“ u aplikaciji za povezivanje štampača da biste dovršili štampanje.

Takođe pogledajte

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Excel

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigaciju u programu Excel

Koristite Excel uz tastaturu i čitač ekrana kao što je Narator, ugrađeni Windows čitač ekrana, ili JAWS da biste odštampali Excel radnu svesku.

Napomene: 

U ovoj temi

Štampanje radne sveske

 1. Izaberite podatke koje želite da odštampate, a zatim pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+P. Otvoriće se okvir Štampanje sa fokusom na dugmetu Odštampaj i čućete: „Prikaz ’Backstage’, okvir za grupisanje ’Štampanje’, dugme ’Odštampaj’“. U funkciji „Narator“ čućete samo: „dugme ’Odštampaj’“.

 2. Da biste naveli željeni broj kopija za štampanje, pritisnite kombinaciju tastera Alt+P, a zatim taster N. Čućete: „Kopije, dve tačke, polje sa mogućim vrednostima za uređivanje“. U funkciji „Narator“ čućete „Kopije, uređivanje 1“. U okviru sa mogućim vrednostima Kopije otkucajte broj kopija koje želite da odštampate ili koristite taster sa strelicom nagore da biste promenili broj kopija. Pritisnite taster Enter da biste potvrdili izbor.

 3. Da biste izabrali štampač, pritisnite kombinaciju tastera Alt+P, a zatim taster I. Čućete ime izabranog štampača. Koristite tastere sa strelicom nagore i nadole da biste se kretali kroz listu štampača. U funkciji „Narator“ čućete „Izaberite ime štampača“, broj izabranog štampača i ukupan broj štampača koji su dostupni.

 4. Ako ne čujete ime štampača koji želite da koristite, pritiskajte taster sa strelicom nadole da biste prošli kroz sve navedene opcije štampača. Posle liste opcija štampača, pronaći ćete vezu Dodaj štampač, a zatim opciju Odštampaj u datoteku.

 5. Pritisnite taster Enter kada čujete „Dodaj štampač“ da biste otvorili dijalog Pronalaženje štampača i koristite taster Tab da biste se kretali. Pritisnite razmaknicu kada čujete „Odštampaj u datoteku“ da biste izabrali ovu opciju. Kada izaberete dugme Odštampaj, otvara se dijalog istraživača datoteka koji traži da unesete ime datoteke.

 6. Pritisnite taster Tab da biste prešli na grupu Postavke. Odaberite željene postavke. Više informacija o dostupnim opcijama potražite u članku Postavke štampanja.

 7. Pritisnite kombinaciju tastera Alt+P, a zatim taster P da biste prešli na dugme Odštampaj, a zatim pritisnite razmaknicu da biste odštampali radnu svesku.

Postavke štampanja

U grupi Postavke možete da navedete postavke za sledeće opcije prilikom štampanja.

Šta će se štampati

Da biste odabrali štampanje samo aktivnih listova u radnoj svesci, celu radnu svesku ili trenutni izbor, pritisnite kombinaciju tastera Alt+P, a zatim taster A. Čućete: „Odštampaj, (izabrana opcija), kombinovani okvir koji može da se uređuje“. Pritisnite taster Enter, a zatim koristite tastere sa strelicom nagore i nadole da biste izabrali šta želite da odštampate.

Da biste zanemarili unapred definisanu oblast štampanja u radnoj svesci, koristite taster sa strelicom nadole da biste se pomerali kroz opcije stavke Odštampaj dok ne čujete „Zanemari oblast štampanja, opozvan je izbor u polju za potvrdu stavke menija“. Pritisnite razmaknicu da biste potvrdili izbor u polju za potvrdu opcije Zanemari oblast štampanja.

Opseg stranica

Da biste postavili opseg stranica za štampanje, pritisnite kombinaciju tastera Alt+P, a zatim taster H za polje sa mogućim vrednostima prve stranice ili kombinaciju tastera Alt+P, a zatim taster J za polje sa mogućim vrednostima poslednje stranice. Čućete: „Stranice, uređivanje“.

 • U okviru prve stranice otkucajte broj stranice prve stranice koju želite da odštampate ili koristite taster sa strelicom nagore da biste odabrali broj stranice.

 • U okviru poslednje stranice otkucajte broj stranice poslednje stranice koju želite da odštampate ili koristite taster sa strelicom nagore da biste odabrali broj stranice.

Jednostrano ili dvostrano štampanje

Da biste podesili jednostrano ili dvostrano štampanje, pritisnite kombinaciju tastera Alt+P, a zatim taster D. Čućete „Odštampaj jednostrano, 1 od 3“. Na listi Odštampaj jednostrano izaberite željenu opciju. Ako izaberete dvostrano štampanje, čućete „Odštampaj na obe strane“.

Napomena: Ova opcija je dostupna samo ako štampač podržava dvostrano štampanje.

Uparivanje i povezivanje

Da biste podesili uparivanje, pritisnite tastere Alt+P, a zatim taster C. Zatim koristite tastere sa strelicom nagore i nadole da biste izabrali Upareno (čućete „Upareno, 1 od 2“) ili Neupareno (čućete „Neupareno“), a zatim pritisnite taster Enter.

Napomena: Opcija uparivanja je dostupna samo ako je štampač podržava.

Da biste podesili povezivanje, pritisnite taster Tab da biste prešli na kombinovani okvir Povezivanje i koristite tastere sa strelicom nagore i nadole da biste izabrali Bez povezivanja, Jedno povezivanje ili Dva povezivanja.

Napomena: Opcija povezivanja je dostupna samo ako je štampač podržava.

Položaj stranice

Da biste podesili položaj stranice, pritisnite kombinaciju tastera Alt+P, a zatim taster O. Čućete : „Položaj“. Koristite tastere sa strelicama nagore i nadole da biste izabrali Uspravan položaj (čućete „Uspravan položaj“) ili Položeni položaj (čućete „Položeni položaj“).

Veličina stranice

Da biste podesili veličinu stranice, pritisnite kombinaciju tastera Alt+P, a zatim taster L. Čućete: „Veličina stranice“. Koristite tastere sa strelicom nagore i nadole da biste izabrali odgovarajuću veličinu stranice. Čućete dimenzije stranice ili veličinu papira za svaku veličinu dostupnu na listi.

Margine stranice

Da biste podesili margine stranice, pritisnite kombinaciju tastera Alt+P. Da biste podesili prilagođenu veličinu margina, pritiskajte taster sa strelicom nadole da biste pregledali sve opcije margine. Posle liste margina, stižete na vezu Prilagođene margine. Da biste izabrali vezu, pritisnite taster Enter. Čućete: „Margine“. Koristite tastere sa strelicom nagore i nadole da biste izabrali stavku Normalne margine (čućete „Normalne margine“), Uske margine (čućete „Uske margine“) ili Široke margine (čućete „Široke margine“).

Podešavanje veličine stranice

Da biste podesili veličinu stranice, pritisnite kombinaciju tastera Alt+P, a zatim taster S. Čućete „Podešavanje razmere radi uklapanja“. Koristite tastere sa strelicom nagore i nadole da biste izabrali željeno podešavanje veličine stranice.

Takođe pogledajte

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Excel

Korišćenje tasterskih prečica na spoljnoj tastaturi u programu Excel Mobile za Windows 10

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigaciju u programu Excel

Koristite Excel za veb sa tastaturom i čitačem ekrana da biste odštampali Excel radnu svesku. Testirali smo ga pomoću naratora, vilica i NVE da, ali može da funkcioniše sa drugim čitačima ekrana sve dok slede uobičajene standarde pristupačnosti i tehnike.

Napomene: 

 • Nove Office 365 funkcije izdaju se postepeno Office 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • Da biste saznali više o čitačima ekrana, idite na članak Kako čitači ekrana rade sa sistemom Microsoft Office.

 • Kada koristite Excel za veb, preporučujemo da koristite Microsoft Edge kao veb pregledač. Zbog toga što se Excel za veb pokreće u veb pregledaču, tasterske prečice se razlikuju od onih u programu za stone računare. Na primer, koristite kombinaciju tastera Ctrl+F6 umesto tastera F6 za ulazak u komande i izlazak iz njih. Isto tako, uobičajene prečice kao što su F1 (Pomoć) i Ctrl+O (Otvori) važe samo za veb pregledač, a ne za Excel za veb.

U ovoj temi

Štampanje radne sveske

 1. U Excel za veb radnoj svesci pritisnite kombinaciju tastera Alt+Windows logotip da biste otkrili traku. Čućete: „Izabrano, stavka na kartici ’Početak’“. Pritisnite u nizu tastere F, P, P da biste otvorili dijalog Excel za vebPostavke štampanja. Čućete: „Dijalog ’Postavke štampanja’, fokus na izboru, aktivni list, radio dugme“.

 2. Odaberite Excel za veb postavke štampanja, kao detaljna u postavkama štampanja u programu Excel online, a zatim pritisnite taster T AB dok ne čujete: "dugme" Odštampaj ". Pritisnite taster ENTER da biste otvorili dijalog Štampanje . čujete "dijalog" Štampanje "," štampač ", pored trenutno izabranog štampača.

 3. Odaberite željene Microsoft Edge postavke štampanja, kao što je detaljno objašnjeno u odeljku Postavke štampanja u pregledaču Microsoft Edge, a zatim pritiskajte taster Tab dok ne čujete: „Dugme ’Odštampaj’“. Pritisnite taster Enter da biste odštampali radnu svesku.

Excel za veb postavke štampanja

Šta će se štampati

Kada otvorite dijalog Excel za vebPostavke štampanja, čućete: „Dijalog ’Postavke štampanja’, fokus na izboru, aktivni list, radio dugme“. Da biste odštampali aktivni list, neka stavka Aktivni list ostane izabrana. Koristite tastere sa strelicom da biste promenili postavku na Cela radna sveska ili Trenutni izbor. Pritisnite taster Tab da biste prešli na druge postavke ili na dugme Odštampaj.

Položaj stranice

U dijalogu Excel za vebPostavke štampanja pritiskajte taster Tab dok ne čujete: „Izabrano, uspravno, radio dugme“. Koristite tastere sa strelicama da biste u okviru postavke Položaj stranice uključili ili isključili stavke Uspravno i Položeno.

Veličina papira

U dijalogu Excel za vebPostavke štampanja pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Izabrano“, a zatim ime i opis podrazumevane ili prethodno izabrane veličine papira. Na primer, možete da čujete „Izaberi, Letter, 8,5 x 11, kombinovani okvir koji može da se uređuje“. Koristite tastere sa strelicom nagore i nadole da biste se pomerali kroz dostupne veličine papira dok ne čujete željenu veličinu. Pritisnite taster Tab da biste otišli na druge postavke ili na dugme Odštampaj.

Podešavanje veličine stranice

U dijalogu Excel za vebPostavke štampanja pritiskajte taster Tab dok ne čujete: „Bez podešavanja veličine, bez podešavanja veličine, kombinovani okvir koji može da se uređuje“. Koristite tastere sa strelicama nagore i nadole da biste izabrali neku od opcija Bez podešavanja veličine, Uklopi list na jednu stranicu, Uklopi sve kolone na jednu stranicu i Uklopi sve redove na jednu stranicu. Kada izaberete željenu opciju podešavanja veličine, pritisnite taster Tab da biste prešli na druge postavke u dijalogu Postavke štampanja.

Postavke štampanja u pregledaču Microsoft Edge

Da biste otvorili dijalog Microsoft EdgeŠtampanje, izaberite dugme Odštampaj u dijalogu Excel za vebPostavke štampanja ili pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+P u Excel za veb radnoj svesci.

Napomena: Postavke štampanja prikazane u dijalogu Microsoft EdgeŠtampanje zavise od trenutno izabranog štampača. U zavisnosti od modela štampača, neke od dolenavedenih postavki možda nisu dostupne.

Izbor štampača

Kada prvi put stignete do dijaloga Microsoft EdgeŠtampanje, čućete „Dijalog ’Štampanje’, štampač“, a zatim trenutno izabrani štampač. Koristite tastere sa strelicom nagore i nadole da biste promenili izabrani štampač. Čućete ime svakog štampača dok se pomerate kroz listu, a druge postavke dostupne u dijalogu Microsoft EdgeŠtampanje menjaju se za svaki izabrani štampač.

Položaj stranice

Pritisnite taster Tab da biste se premestili na padajuću listu Položaj. Čućete „Položaj, uspravno, kombinovani okvir“. Pritisnite taster sa strelicom nadole da biste to promenili u Položeno. Čućete „Položeno“. Pritiskajte taster Tab da biste se premeštali na druge postavke u dijalogu.

Napomena: Položaj može da se podesi i u dijalogu Excel za vebPostavke štampanja, kao što je detaljno objašnjeno u odeljku Postavke štampanja u usluzi Excel Online.

Broj kopija za štampanje

Pritisnite taster Tab da biste se premestili na polje Kopije. Čućete: „Kopije, uređivanje, 1“. Otkucajte broj kopija koji želite da odštampate.

Stranice za štampanje

Pritisnite taster Tab da biste se premestili na kombinovani okvir Stranice. Čućete „Stranice“, zatim trenutni izbor, pa „kombinovani okvir“. Koristite tastere sa strelicom nagore i nadole da biste odabrali stavku Sve, Trenutna stranica ili Opseg stranica. Ako izaberete stavku Opseg stranica, pojavljuje se polje Opseg. Pritisnite taster Tab. Čućete „Opseg stranica, uređivanje“. Otkucajte opseg stranica koji želite da odštampate.

Podešavanje veličine stranice

Pritisnite taster Tab da biste prešli na kombinovani okvir Veličina. Čućete „Veličina“, zatim trenutni izbor, pa „kombinovani okvir“. Koristite tastere sa strelicom nagore i nadole da biste odabrali stavku Skupi da bi se smestilo ili procenat podešavanja veličine.

Margine stranice

Pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Margine“, zatim trenutni izbor, pa „kombinovani okvir“. Koristite tastere sa strelicom nagore i nadole da biste odabrali Normalne, Uske, Umerene ili Široke kako biste podesili margine. Čućete ime svake postavke koja bude izabrana.

Zaglavlja i podnožja

Pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Zaglavlja i podnožja“, zatim trenutni izbor, pa „kombinovani okvir“. Koristite tastere sa strelicom nagore i nadole kako biste izabrali opciju Isključi da ne biste odštampali zaglavlja i podnožja ili opciju Uključi da biste ih odštampali.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za dodavanje komentara u Excel radni list

Tasterske prečice u usluzi Excel Online

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Excel

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigaciju u programu Excel

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Napomena:  Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li da nam javite da li su informacije bile korisne? Ovo je članak na engleskom jeziku za referencu.​

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×