Konfigurisanje svojstava ponašanja tabele za Power View izveštaje

Ako koristite Power View, možete da postavite svojstva ponašanja tabele da biste promenili ponašanje grupisanja za redove sa detaljima i omogućili bolji podrazumevani položaj informacija za identifikaciju (kao što su imena, slike iz ličnih dokumenata ili slike logotipa) u kontejnerima pločica, na karticama i grafikonima.

Napomena:  Da biste mogli da postavite druga svojstva, morate da postavite identifikator reda.

 1. Otvorite Power Pivot. Detalje potražite u članku Pokretanje programskog dodatka Power Pivot u programu Microsoft Excel 2013.

 2. Izaberite karticu tabele u dnu prozora da biste izabrali tabelu za koju konfigurišete svojstva.

 3. Kliknite na karticu Više opcija > i kliknite na dugme Ponašanje tabele.

 4. U odeljku Identifikator reda odaberite kolonu u tabeli koja sadrži samo jedinstvene vrednosti, a ne sadrži prazne vrednosti. Podešavanje identifikatora reda je prvi korak u navođenju drugih svojstava.

 5. U odeljku Zadržavanje jedinstvenih redova izaberite kolone koje bi trebalo smatrati jedinstvenim, čak i kada su duplikati (na primer, ime i prezime zaposlenog, u slučajevima kada dva zaposlena ili više njih imaju isto ime).

 6. Kolona Podrazumevana oznaka obezbeđuje ime za prikaz kojim predstavlja podatke u redovima (na primer, ime zaposlenog u evidenciji).

U nekim Power View vizuelizacijama kao što su kartice, podrazumevana oznaka je prikazana krupnijim fontom. Ako ste postavili i podrazumevanu sliku, podrazumevana oznaka se pojavljuje ispod podrazumevane slike na karticama kontejnera pločica.

 1. U odeljku Podrazumevana slika izaberite kolonu sa slikom koja predstavlja podatke u redovima (na primer, slika iz ličnog dokumenta u evidenciji zaposlenih).

U ovom članku

Zašto se podešavaju svojstva ponašanja tabele?

Podrazumevana polja

Svojstvo „Identifikator reda“

Svojstvo „Zadržavanje jedinstvenih redova“

Podrazumevane oznake

Podrazumevane slike

Optimizacija za određene rasporede

Nedostaju slike

Ukazivanje na to da kolona sadrži URL adrese slika

Ukazivanje na to da kolona sadrži binarne slike

U tabelama nedostaje jedan red ili više njih

Raspored matrice je prenatrpan

Grafikon prikazuje previše stavki i nivoa na osi

Sledeći koraci

Takođe pogledajte

Zašto se podešavaju svojstva ponašanja tabele?

Power View grupiše stavke automatski na osnovu polja i formata prezentacije koje koristite. U većini slučajeva, podrazumevano grupisanje daje optimalne rezultate. Ali za neke tabele, pre svega za one koje sadrže detaljne podatke, podrazumevano ponašanje grupisanja ponekad će grupisati redove koji ne treba da se grupišu (na primer, zapise zaposlenih ili klijenata koji treba da se navedu pojedinačno, posebno kada dvoje ili više ljudi deli isto ime i prezime). Za te tabele možete da podesite svojstva, koja dovode do pojedinačnog navođenja redova, a ne do grupisanja.

Napomena: Nemojte menjati podrazumevano ponašanje u tabelama koje se ponašaju kao tabele za pronalaženje (kao što su tabela sa podacima, tabela sa kategorijama proizvoda ili tabela sa odeljenjima, gde se tabela sastoji od relativno malog broja redova i kolona) ili tabela sa zbirovima, koja sadrži redove interesantne samo kada se saberu (na primer, podaci sa popisa koji se sabiraju na osnovu pola, uzrasta ili geografske lokacije). Za tabele za pronalaženje i tabele sa zbirovima, podrazumevano ponašanje za grupisanje daje najbolje rezultate. Za tabele za pronalaženje i tabele sa zbirovima, podrazumevano ponašanje za grupisanje daje najbolje rezultate.

Vrh stranice

Podrazumevana polja

Možete da podesite koja se polja automatski dodaju u programski dodatak Power View, ako neko klikne na ime tabele u listi polja programskog dodatka Power View. Tabela može da ima mnogo polja, ali se neka od njih verovatno češće koriste od drugih.

 1. U prozoru programskog dodatka Power Pivot > na kartici Napredno > Podrazumevani skup polja.

 2. Izaberite polje u okviru Polja u tabeli i kliknite na dugme Dodaj.

 3. Polje je premešteno u okvir Podrazumevana polja u redosledu.

 4. Kada imate sva polja koja želite, možete da promenite redosled njihovog pojavljivanja. Izaberite polje i kliknite na dugme Pomeri nagore ili Premesti nadole.

Svojstvo „Identifikator reda“

U okviru ove tabele, identifikator reda navodi jednu kolonu koja sadrži samo jedinstvene vrednosti, a ne sadrži prazne vrednosti. Svojstvo „Identifikator reda“ se koristi za promenu grupisanja tako da grupa ne bude zasnovana na sastavu polja u redu, već na fiksnoj koloni koja se uvek koristi za jedinstvenu identifikaciju reda, bez obzira na polja koja se koriste u određenom rasporedu izveštaja.

Postavljanje ovog svojstva menja podrazumevano ponašanje grupisanja, od dinamičnog grupisanja zasnovanog na kolonama u prikazu, do ponašanja fiksnog grupisanja koje sabira na osnovu identifikatora reda. Promena podrazumevanog ponašanja za grupisanje važna je za rasporede izveštaja, kao što je matrica, koji bi se u suprotnom grupisali (ili prikazali podzbirove) za svaku kolonu u redu.

Podešavanje identifikatora za red omogućava sledeća dodatna svojstva: Zadrži jedinstvene redove, Podrazumevana oznaka i Podrazumevana slika, a svako utiče na ponašanje polja u prikazu Power View.

Takođe možete da koristite Identifikator reda samostalno, kao posebno svojstvo da biste omogućili sledeće:

 • Korišćenje binarnih slika u izveštaju. Uklanjanjem dvosmislenosti oko jedinstvenosti reda, Power View može da odredi kako da dodeli podrazumevane slike i oznake za dati red.

 • Uklonite neželjene podzbirove iz izveštaja matrice. Podrazumevano grupisanje na nivou polja kreira podzbir za svako polje. Ako želite samo jedan podzbir koji je izračunat na nivou reda, podešavanjem svojstva „Identifikator reda“ ćete dobiti ovaj rezultat.

Ne možete da podesite identifikator reda za tabele označene kao tabele sa datumima. Za tabele sa datumima, identifikator reda je naveden kada označite tabelu. Više informacija potražite u članku Dijalog „Označavanje kao tabele sa datumima“.

Vrh stranice

Svojstvo „Zadržavanje jedinstvenih redova“

Ovo svojstvo omogućava da navedete koje kolone sadrže informacije o identitetu (kao što je ime zaposlenog ili šifra proizvoda), na način koji razlikuje jedan red od drugog. U slučajevima gde redovi izgledaju isto (kao što su dva klijenta sa istim imenom), kolone koje navedete za ovo svojstvo ponavljaju se u tabeli izveštaja.

U zavisnosti od toga koje kolone dodate u izveštaj, možete da pronađete redove koji se smatraju identičnim zato što vrednosti u svakom redu izgledaju isto (na primer, dva klijenta sa istim imenom Džon Jang). Do ovoga može da dođe zato što druge kolone koje omogućavaju razlikovanje (kao što je ime oca, adresa ili datum rođenja) nisu u prikazu izveštaja. U takvom scenariju, podrazumevano ponašanje je skupljanje identičnih redova u jedan red i zbir svih izračunatih vrednosti u jedan veći rezultat na osnovu kombinovanih redova.

Podešavanjem svojstva Zadrži jedinstvene redove, možete da odredite jednu ili više kolona koje bi se uvek ponavljale, čak i kada postoje duple instance, svaki put kada dodate tu kolonu u prikaz izveštaja. Izračunate vrednosti povezane sa redom će sada biti dodeljene na osnovu svakog pojedinačnog reda, a ne sakupljene u jedan red.

Napomena:  Pošto kolone koje izabere krajnji korisnik mogu da utiču na grupisanje, što menja kontekst filtera za izračunavanje izraza, dizajneri modela moraju pažljivo da kreiraju mere koje daju tačne rezultate.

Vrh stranice

Podrazumevane oznake

Ovo svojstvo navodi oznaku koja se ističe na kartici odnosno grafikonu ili se pojavljuje zajedno sa podrazumevanom slikom na navigacionoj traci izveštaja sa pločicama. Kada se koristi uz podrazumevanu sliku, podrazumevana oznaka se pojavljuje ispod slike. Kada birate podrazumevanu oznaku, izaberite kolonu koja sadrži najviše informacija o redu (na primer, ime).

U rasporedu trake sa karticama u kontejneru sa pločicama, u kome je navigaciona traka pri vrhu, podrazumevana oznaka se pojavljuje u oblasti naslova ispod slike, kao što je definisano svojstvom „Podrazumevana slika“. Na primer, ako imate listu zaposlenih, možete da stavite informacije o zaposlenima na pločice, korišćenjem njihove slike iz ličnog dokumenta kao podrazumevane slike i imena zaposlenog kao podrazumevane oznake. Kolona podrazumevane oznake se uvek pojavljuje ispod slike na navigacionoj traci sa karticama u kontejneru sa pločama, čak i kada je izričito ne izaberete na listi polja izveštaja.

U rasporedu prikaza sličica u nizu u okviru kontejnera sa pločicama, sa navigacijom ispod pločica, podrazumevana slika se pojavljuje bez podrazumevane oznake.

Na rasporedu sa karticama, podrazumevana oznaka je ispisana većim fontom u oblasti naslova na vrhu svake kartice. Na primer, ako imate listu zaposlenih, možete da napravite kartice sa informacijama o zaposlenima, korišćenjem njihove slike iz ličnog dokumenta kao podrazumevane slike i imena zaposlenog kao podrazumevane oznake.

Vrh stranice

Podrazumevane slike

Ovo svojstvo navodi sliku koja se podrazumevano prikazuje u navigacionoj traci sa sličicama u izveštaju sa pločicama ili istaknuto ispod podrazumevane oznake sa leve strane kartice. Podrazumevana slika bi trebalo da bude vizuelni sadržaj. Primeri uključuju sliku sa ličnog dokumenta u tabeli zaposlenih, logotip klijenta u tabeli sa klijentima ili oblik zemlje u geografskoj tabeli.

Napomena:  Slike mogu da potiču sa URL adresa, iz datoteke slike na Veb serveru ili mogu da budu binarni podaci ugrađeni u radnu svesku. Ako je slika zasnovana na URL adresi, takođe podesite kolonu kao tip slike tako da Power View preuzima sliku, a ne prikazuje URL adresu kao tekstualni podatak u izveštaju.

Vrh stranice

Optimizacija za određene rasporede

Ovaj odeljak opisuje efekat podešavanja svojstava ponašanja tabele uzimajući u obzir određeni format prezentacije i karakteristike podataka. Ako pokušavate da podesite raspored izveštaja matrice, možete, na primer, da koristite ove informacije da biste shvatili kako da poboljšate prezentaciju u obliku matrice koristeći svojstva ponašanja tabele u modelu.

Nedostaju slike

Svojstva koja podesite u modelu određuju da li su slike vizuelizovane u izveštaju ili su predstavljene kao tekstualne vrednosti u izveštaju. U sledećem primeru, u izveštaju nedostaju slike. Na mestu gde bi trebalo da bude slika, pojavljuje se URL lokacija datoteke slike. Do ovog ponašanja dolazi zato što se tekst u modelu posmatra kao tekst u izveštaju. Ovo ponašanje možete da promenite tako što ćete podesiti svojstva na koloni koja sadrži URL adresu slike. Ovo svojstvo daje uputstvo prikazu Power View da koristi vrednost kolone kao URL, a ne da je prikazuje kao tekst.

Svojstvo izveštaja

Ukazivanje na to da kolona sadrži URL adrese slika

 • U prozoru PowerPivot > na kartici Napredno > u odeljku Svojstva izveštavanja, proverite da li je stavka Kategorija podataka podešena da bude URL adresa slike (predloženo).

 • Ako nije tako podešena, kliknite na padajuću strelicu za stavke Kategorija podataka > Još kategorija> URL adresa slike.

Ukazivanje na to da kolona sadrži binarne slike

 • U prozoru PowerPivot > na kartici Napredno > u odeljku Svojstva izveštavanja > izaberite stavku Ponašanje tabele.

 • Izaberite kolonu koja sadrži jedinstvene vrednosti za stavku Identifikator reda.

U tabelama nedostaje jedan red ili više njih

Ponekad podrazumevano ponašanje za grupisanje dovodi do ishoda koji je suprotan od planiranog, posebno kada se redovi sa detaljima koji su prisutni u modelu ne pojavljuju u izveštaju. Podrazumevano, Power View grupiše kolone koje ste dodali u prikaz. Ako dodate Ime zemlje u izveštaj, svaka zemlja će se jednom pojaviti u prikazu, čak i kada osnovna tabela možda sadrži na hiljade redova sa više instanci svakog imena zemlje. U ovom slučaju, podrazumevano ponašanje za grupisanje daje tačne rezultate.

Pogledajte, međutim, primer situacije u kojoj biste želeli da se prikaže više instanci reda zato što osnovni redovi zapravo sadrže podatke o različitim entitetima. U ovom primeru, pretpostavimo da imate dva klijenta koji se zovu Džon Jang. Pomoću podrazumevanog ponašanja za grupisanje, samo jedna instanca sa imenom Džon Jang će se pojaviti u izveštaju. Pored toga, pošto se samo jedna instanca pojavljuje na listi, mera Godišnji prihod predstavlja zbir vrednosti za oba klijenta. U ovoj situaciji, kada su klijenti sa istim imenom u stvari različite osobe, podrazumevano ponašanje za grupisanje daje netačan rezultat.

Primer izveštaja koji prikazuje jedinstvene vrednosti

Da biste promenili podrazumevano ponašanje za grupisanje, podesite svojstva Identifikator reda i Zadrži jedinstvene redove. U svojstvu Zadrži jedinstvene redove, odaberite kolonu „Prezime“ tako da se ova vrednost ponavlja za red, čak i kada se već pojavljuje u različitom redu. Nakon što promenite svojstva i ponovo objavite radnu svesku, možete da kreirate isti izveštaj, samo što ćete ovaj put videti da se oba klijenta zovu Džon Jang, a polje Godišnji prihod se ispravno nalazi pored svakog imena.

Primer izveštaja koji prikazuje kombinovane vrednosti

Raspored matrice je prenatrpan

Kada predstavljate tabelu sa detaljima u matrici, podrazumevano grupisanje navodi zbirnu vrednost za svaku kolonu. U zavisnosti od vaših ciljeva, to može da znači više zbirova od željenih. Da biste promenili ovo ponašanje, možete da podesite Identifikator reda. Nije potrebno podešavati dodatna svojstva, samo podešavanje identifikatora reda je dovoljno za promenu grupisanja tako da se zbirovi izračunavaju za svaki red, na osnovu jedinstvenog identifikatora reda.

poredite sledeće slike pre i nakon promena, koje pokazuju efekat podešavanja ovog svojstva za raspored matrice.

Pre: podrazumevano grupisanje zasnovano na poljima u matrici

Svojstvo izveštaja

Posle: grupisanje prema identifikatoru reda

Svojstvo izveštaja

Grafikon prikazuje previše stavki i nivoa na osi

Izveštaji grafikona koji prikazuju detaljne podatke trebalo bi da koriste identifikator reda kao osu. Bez identifikatora reda, osa je neodređena, što dovodi do nasumičnog rasporeda koji možda neće imati smisla. Da biste promenili ovo ponašanje, možete da podesite Identifikator reda. Nije potrebno podešavati dodatna svojstva, samo podešavanje identifikatora reda je dovoljno za promenu grupisanja tako da se zbirovi izračunavaju za svaki red, na osnovu jedinstvenog identifikatora reda.

Uporedite sledeće slike pre i nakon promena, koje pokazuju efekat podešavanja ovog svojstva za raspored grafikona. U pitanju je isti izveštaj, sa identičnim poljima i prezentacijom. Jedina razlika je slika na dnu, koja prikazuje izveštaj nakon što je Identifikator reda bio podešen u tabeli „Stavke“.

Pre: podrazumevano grupisanje zasnovano na poljima u grafikonu

Svojstvo izveštaja

Posle: grupisanje prema identifikatoru reda (identifikator reda postaje osa)

Svojstvo izveštaja

Vrh stranice

Sledeći koraci

Nakon procene tabela u svom modelu i podešavanja svojstava ponašanja tabele za tabele sa redovima sa detaljima, koji bi uvek trebalo da izgledaju kao pojedinačne stavke, možete da dodatno optimizujete model putem dodatnih svojstava ili podešavanja. Više informacija o prikazu Power View potražite u članku Uputstvo: optimizacija modela podataka za izveštaje prikaza Power View.

Napomene:  Autorska prava za video zapise:

 • Olympics Dataset © Guardian News & Media Ltd.

 • Slike zastava obezbeđene ljubaznošću veb lokacije CIA Factbook (cia.gov)

 • Podaci o stanovništvu obezbeđeni su ljubaznošću službe UNData (data.un.org ) na lokaciji usluge Microsoft Azure Marketplace

 • Piktogrami olimpijskih sportova autora Thadius856 i Parutakupiu distribuirani su u skladu sa licencom na veb lokaciji Wikimedia Commons (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)

Vrh stranice

Takođe pogledajte

PowerPivot svojstva izveštavanja za Power View

PowerPivot: Moćne analize podataka i modelisanje podataka u programu Excel

Uputstvo: Analiza podataka izvedene tabele pomoću modela podataka u programu Excel 2013

Power View i PowerPivot video zapisi

Power View: istraživanje, vizuelizacija i predstavljanje podataka

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×