Izračunavanje učestalosti pojavljivanja vrednosti

Izračunavanje učestalosti pojavljivanja vrednosti

Važno: Ovaj članak je mašinski prevesti potražite u članku Odricanje odgovornosti. O referencu pronaći verzija ovog članka ovde na engleskom jeziku.

Recimo da želite da saznate koliko se puta određena tekstualna ili numerička vrednost pojavljuje u opsegu ćelija. Na primer:

 • Ako opseg, na primer A2:D20, sadrži brojne vrednosti 5, 6, 7 i 6, broj 6 se pojavljuje dva puta.

 • Ako kolona sadrži stavke „Bulatović“, „Dodić“, „Dodić“ i „Dodić“, „Dodić“ se pojavljuje tri puta.

Postoji nekoliko načina za izračunavanje učestalosti pojavljivanja neke vrednosti

Izaberite neku od sledećih mogućnosti:

Prebrojavanje učestalosti pojavljivanja jedne vrednosti pomoću funkcije

Prebrojavanje na osnovu više kriterijuma pomoću funkcije COUNTIFS

Prebrojavanje na osnovu kriterijuma pomoću funkcija COUNT i IF zajedno

Prebrojavanje učestalosti pojavljivanja više tekstualnih ili brojčanih vrednosti pomoću funkcija SUM i IF zajedno

Prebrojavanje učestalosti pojavljivanja više vrednosti pomoću izveštaja izvedene tabele

Izračunavanje učestalosti pojavljivanja pojedinačne vrednosti pomoću funkcije

Za izvršavanje ovog zadatka koristite funkciju COUNTIF.

Primer

Kopirajte primerima podataka u sledećoj tabeli i nalepite ih u ćeliju A1 novog Excel radnog lista. Za formule da biste prikazali rezultate, izaberite ih, pritisnite taster F2 i zatim pritisnite taster Enter. Prilagodite širinu kolona po potrebi da biste videli sve podatke. Apostrof na levoj strani formule u odeljku Formula dozvoli formule da biste prikazali za referencu, dok formule sa desne strane, u okviru rezultata kolona će prikazati rezultate formule.

Prodavac

Faktura

Petrović

15.000

Petrović

9.000

Jovanović

8.000

Jovanović

20.000

Petrović

5.000

Pavlović

22.500

Formula

Opis

Rezultat

'=COUNTIF(A2:A7,"Bulatović")

Broj stavki za Bulatovića (3)

=COUNTIF(A2:A7,"Bulatović")

'=COUNTIF(A2:A7,A4)

Broj stavki za Subotića (2)

=COUNTIF(A2:A7;A4)

'=COUNTIF(B2:B7,"< 20000")

Broj faktura čija je vrednost manja od 20.000 (4)

=COUNTIF(B2:B7; "< 20000")

'=COUNTIF(B2:B7,">="&B5)

Broj faktura čija je vrednost veća ili jednaka 20.000 (2)

=COUNTIF(B2:B7;">="&B5)

Da biste saznali više o upotrebi ove funkcije, pogledajte temu Funkcija COUNTIF.

Vrh stranice

Prebrojavanje na osnovu više kriterijuma pomoću funkcije COUNTIFS

Predstavljena u programu Excel 2007, funkcija COUNTIFS je slična funkciji COUNTIF, ali sa važnim izuzetkom: COUNTIFS vam omogućava da primenite kriterijume na ćelije u više opsega i prebrojava koliko su puta svi kriterijumi zadovoljeni. Sa funkcijom COUNTIFS možete koristiti najviše 127 parova opseg/kriterijum. Sintaksa za funkciju izgleda ovako:

COUNTIFS(opseg_kriterijuma1, kriterijumi1, [opseg_kriterijuma2, kriterijumi2],…)

Primer

Kopirajte primerima podataka u sledećoj tabeli i nalepite ih u ćeliju A1 novog Excel radnog lista. Za formule da biste prikazali rezultate, izaberite ih, pritisnite taster F2 i zatim pritisnite taster Enter. Prilagodite širinu kolona po potrebi da biste videli sve podatke. Apostrof na levoj strani formule u odeljku Formula dozvoli formule da biste prikazali za referencu, dok formule sa desne strane, u okviru rezultata kolona će prikazati rezultate formule.

ID zaposlenog

Broj oblasti

Sektor

20552

2

Prodaja

21268

2

Finansije

23949

1

Administrator

24522

4

Administrator

28010

3

IT

29546

4

Prodaja

31634

3

IT

32131

1

IT

35106

4

Finansije

40499

1

HR

42051

1

Prodaja

43068

2

HR

45382

2

Finansije

47971

1

IT

Formula

Rezultat

Koliko je zaposlenih u oblasti 2 i u sektoru za finansije?

'=COUNTIFS(B2:B15,"2",C2:C15,"Finansije")

=COUNTIFS(B2:B15,"2",C2:C15,"Finansije")

Prvi opseg kriterijuma su brojevi oblasti, a drugi opseg kriterijuma je ime sektora. Kriterijum primenjen na prvi opseg kriterijuma je „2“, a kriterijum primenjen na drugi opseg je „Finansije.“ Funkcija COUNTIFS proverava da li su oba kriterijuma ispunjena.

Da biste saznali više o korišćenju ove funkcije za brojanje sa više opsega i kriterijuma, pročitajte temu Funkcija COUNTIFS.

Vrh stranice

Prebrojavanje na osnovu kriterijuma pomoću funkcija COUNT i IF zajedno

Recimo da je potrebno da utvrdite koliko je prodavaca prodalo određenu stavku u izvesnom regionu ili da želite da znate koliko je prodaja iznad određene vrednosti ostvario određeni prodavac. Možete koristiti funkcije IF i COUNT zajedno; to jest, prvo koristite funkciju IF da biste testirali uslov, a zatim, samo ako je rezultat funkcije IF tačan, možete koristiti funkciju COUNT da biste brojali ćelije.

Primeri

Kopirajte primerima podataka u sledećoj tabeli i nalepite ih u ćeliju A1 novog Excel radnog lista. Za formule da biste prikazali rezultate, izaberite ih, pritisnite taster F2 i zatim pritisnite taster Enter. Prilagodite širinu kolona po potrebi da biste videli sve podatke. Apostrof na levoj strani formule u odeljku Formula dozvoli formule da biste prikazali za referencu, dok formule sa desne strane, u okviru rezultata kolona će prikazati rezultate formule.

Oblast

Prodavac

Otkucajte

Prodaja

Jug

Petrović

Alkoholna i bezalkoholna pića

3571

Zapad

Stanković

Mleko

3338

Istok

Jovanović

Alkoholna i bezalkoholna pića

5122

Sever

Jovanović

Mleko

6239

Jug

Pavlović

Proizvod

8677

Jug

Stanković

Meso

450

Jug

Stanković

Meso

7673

Istok

Jovanović

Proizvod

664

Sever

Stanković

Proizvod

1500

Jug

Pavlović

Meso

6596

Formula

Opis

Rezultat

' = COUNT (IF ((A2:A11="South")*(C2:C11="Meat"),D2:D11))

Broj prodaja mesa u južnoj oblasti. (3)

=COUNT(IF((A2:A11="Južna")*(C2:C11="Meso");D2:D11))

' = COUNT (IF ((B2:B11="Suyama") * (D2: D11 > = 1000), D2: D11))

Broj prodaja većih od 1.000 RSD od Stankovića. (2)

=COUNT(IF((B2:B11="Subotić")*(D2:D11>=1000),D2:D11))

Napomene: 

 • Formule u ovom primeru moraju da se unesu kao formule niza. Ako ste otvorili ovu radnu svesku u programu Excel za Windows ili u programu Excel 2016 za Mac i želite da promenite formulu ili kreiranje slične formule, pritisnite taster F2, a zatim pritisnite Kombinaciju tastera Ctrl + Shift + Enter da biste vratili rezultate formula očekujete. U starijim verzijama programa Excel za Mac koristite KOMANDA + Shift + Enter.

 • Da bi formule funkcionisale, drugi argument za funkciju IF mora biti broj.

Funkcija COUNT broji brojeve ćelija koje sadrže brojeve i broji brojeve na listi argumenata. Ova funkcija daje jednu vrednost ako uslov koji navedete za rezultat ima vrednost TRUE, a drugu vrednost ako taj uslov za rezultat ima vrednost FALSE.

Da biste saznali više o ovoj funkciji, pogledajte teme Funkcija COUNT i Funkcija IF.

Vrh stranice

Brojanje učestalosti pojavljivanja više tekstualnih ili brojnih vrednosti pomoću funkcija SUM i IF zajedno

U primerima koji slede koristimo funkcije IF i SUM zajedno. Funkcija IF najpre testira vrednosti u nekim ćelijama i potom, ako je rezultat testa tačan, SUM sabira vrednosti koje su prošle test.

Primeri

Prodavac

Faktura

Bulatović

15000

Bulatović

9000

Stanković

8000

Stanković

20000

Bulatović

5000

Pavlović

22500

Formula

Opis

Rezultat

' = SUM (IF ((A2:A7="Buchanan")+(A2:A7="Dodsworth"),1,0))

Broj faktura za Bulatovića ili Dodića.

=SUM(IF((A2:A7="Bucković")+(A2:A7="Pavlović");1;0))

' = SUM (IF ((B2:B7<9000) + (B2: B7 > 19000), 1, 0))

Broj faktura sa vrednostima manjim od 9.000 RSD ili većim od 19.000 RSD.

=SUM(IF((B2:B7<9000)+(B2:B7>19000);1;0))

' = SUM (IF (a2: a7 = "Petrović", AKO (B2: B7 < 9000,1,0)))

Broj faktura za Bulatovića sa vrednošću manjom od 9.000 RSD.

=SUM(IF(A2:A7="Bucković";IF(B2:B7<9000;1;0)))

Napomena: Formule u ovom primeru moraju da se unesu kao formule niza. Ako ste otvorili ovu radnu svesku u programu Excel za Windows ili u programu Excel 2016 za Mac i želite da promenite formulu ili kreiranje slične formule, pritisnite taster F2, a zatim pritisnite Kombinaciju tastera Ctrl + Shift + Enter da biste formulu dati željene rezultate očekujete. U starijim verzijama programa Excel za Mac koristite KOMANDA + Shift + Enter.

Vrh stranice

Izračunavanje učestalosti pojavljivanja više vrednosti pomoću izveštaja izvedene tabele

Izveštaj izvedene tabele možete koristiti da biste prikazali ukupne vrednosti i da biste izbrojali pojavljivanja jedinstvenih vrednosti. Izvedena tabela je interaktivni način da brzo rezimirate opširne podatke. Izvedenu tabelu možete koristiti da biste razvili ili skupili nivoe podataka za fokusiranje rezultata i da biste dubinski pretražili detalje iz podataka rezimea za oblasti koje vas zanimaju. Pored toga, možete premeštati redove u kolone ili kolone u redove (poznato kao „transponovanje") radi prikaza različitih rezimea izvornih podataka.

Primer izvornih podataka i dobijeni izveštaj izvedene tabele

1   Izvorni podaci, u ovom slučaju iz radnog lista

2   Izvorne vrednosti za rezime trećeg kvartala golfa u izveštaju izvedene tabele

3   Ceo izveštaj izvedene tabele

4   Rezime izvornih vrednosti u ćelijama C2 i C8 iz izvornih podataka

Da biste kreirali izveštaj izvedene tabele

 1. Izaberite kolonu koja sadrži podatke.
  Uverite se da kolona ima naslov.

 2. Na kartici Umetanje, u grupi Tabele izaberite stavku Izvedena tabela.
  Prikazuje se dijalog Kreiranje izvedene tabele.

 3. Izaberite opciju Izaberi tabelu ili opseg.

 4. Postavite izveštaj izvedene tabele na novi radni list počevši od ćelije A1, tako što ćete izabrati opciju Novi radni list.

 5. Kliknite na dugme U redu.
  Prazan izveštaj izvedene tabele dodaje se na lokaciju koju ste naveli dok je lista polja izvedene tabele prikazana.

 6. U odeljku polja na vrhu liste polja izvedene tabele, kliknite na ime polja i držite pritisnut taster miša, a zatim polje prevucite u okvir Oznake redova u odeljku rasporeda na dnu liste polja izvedene tabele.

 7. U odeljku polja, na vrhu liste polja izvedene tabele kliknite i držite isto ime polja, a zatim ponovo prevucite polje u polje Vrednosti u odeljku rasporeda na dnu liste polja izvedene tabele.

Napomena: Ako podaci sadrže brojeve, izveštaj izvedene tabele izračunava ukupnu vrednost stavki umesto da ih broji. Da biste funkciju za rezimiranje „Zbir“ promenili u funkciju za rezimiranje „Brojanje“, izaberite ćeliju iz te kolone, a zatim na kartici Analiza, u grupi Aktivno polje kliknite na dugme Postavke polja, izaberite karticu Napravi rezime na osnovu, izaberite stavku Broj, a zatim kliknite na dugme U redu.

Vrh stranice

Napomena: Odricanje odgovornosti mašinskog prevođenja: ovaj članak je preveden sistem računara bez ljudski interventne. Microsoft pruža ove mašinskog prevoda da pomogne koja nije na engleskom govornih korisnicima da uživate u sadržaju za Microsoft proizvode, usluge i tehnologijama. Članak bio mašinskog preveli, mogu da sadrže greške u rečnik, sintaksa ili gramatiku.

Takođe pogledajte

Pregled formula u programu Excel

Način izbegavanja oštećenih formula

Pronalaženje i ispravljanje grešaka u formulama

Tasterske prečice u programu Excel i funkcijski tasteri

Statistička funkcije (referenca)

Matematičke i trigonometrijske funkcije (referenca)

Excel funkcije (abecednim redom)

Excel funkcije (po kategoriji)

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×