Izračunate stavke u programu Excel i usluzi Excel Services

Izračunate stavke u programu Excel i usluzi Excel Services

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Microsoft Excel 2013 nudi izbor mogućnosti poslovnog obaveštavanja koje omogućavaju kreiranje moćnih izveštaja, rezultata i kontrolnih tabli. Nove i unapređene mogućnosti uključuju sposobnost kreiranja izračunatih stavki, kao što su izračunate mere, izračunati članovi i izračunata polja. Pročitajte ovaj članak da biste se informisali o izračunatim stavkama i saznali da li ih usluga Excel Services podržava.

Izračunate stavke u usluzi Excel Services

U Excel, osobe mogu kreirati izračunate stavke koje sadrže Izračunate merei Izračunati članoviIzračunata polja. Izračunate stavke omogućavaju vam da definisanje i korišćenje prilagođenih izračunavanja i skupove stavki koje ne postoje u bazama podataka koji su korišteni za kreiranje izveštaja izvedenog grafikona ili izveštaja izvedene tabele.

Kada radnu svesku koja sadrži izračunate stavke, možete da delite radnu svesku sa drugim osobama tako što ćete otpremiti u SharePoint biblioteci. U zavisnosti od toga kako je SharePoint okruženje konfigurisano, ljudi obično možete prikazati i koristite radne sveske koje sadrže izračunate stavke u prozoru pregledača. Međutim, neke okruženja možda ne podržava tu mogućnost.

Ako vaša organizacija koristi Office Web Apps Server uz SharePoint Server 2013 (Lokalno), izaberite stavku Excel Services (SharePoint Server 2013) ili Excel Web App (Office Web Apps Server)se koristi za prikazivanje radnih svezaka u prozoru pregledača. Da li radne sveske koje sadrže izračunata polja (kreirana pomoću programskog dodatka Power Pivot za Excel) mogu se prikazati u prozoru pregledača, može uticati na ovu odluku.

Sledeća tabela rezimira da li su izračunate stavke podržane u sistemu Excel Services (SharePoint Server 2013), Excel Web App (Office Web Apps Server) i Excel Online (u sistemu SharePoint Online).

Izračunata stavka

Excel Services (SharePoint Server 2013, lokalno)

Excel Web App (Office Web Apps, lokalno)

Excel Online (u usluzi SharePoint Online)

Izračunate mere

Da

Da

Da, ako izvora podataka koji se koriste su podržani u sistemu SharePoint Online. Pogledajte članak Korišćenje spoljnih podataka u radnim sveskama u sistemu SharePoint Online.

Izračunati članovi

Da

Da

Da, ako izvora podataka koji se koriste su podržani u sistemu SharePoint Online. Pogledajte članak Korišćenje spoljnih podataka u radnim sveskama u sistemu SharePoint Online.

Izračunata polja

Da

Ne.

Mogućnosti programskog dodatka Power Pivot, uključujući izračunata polja i modele podataka, nisu podržani u sistemu Office Web Apps Server (lokalno).

Da, ako izvora podataka koji se koriste su podržani u sistemu SharePoint Online. Pogledajte članak Korišćenje spoljnih podataka u radnim sveskama u sistemu SharePoint Online.

Više informacija potražite u sledećim resursima:

Važno: Ako u prozoru pregledača pokušate da prikažete radnu svesku koja sadrži izračunate stavke (ili nepodržane funkcije) i dobijete poruku o grešci koja ukazuje na to da radna sveska nije podržana, pokušajte da otvorite radnu svesku u programu Excel 2013.

Vrh stranice

Šta su to izračunate mere?

Izračunata mera je prilagođeno izračunavanje koje možete da kreirate u programu Excel kad radite sa višedimenzionalnim podacima koji su uskladišteni u okviru usluge SQL Server Analysis Services. Izračunate mere su korisne za definisanje izračunavanja koja možda već ne postoje u bazi podataka. Primeri prilagođenih izračunavanja mogu da uključuju bilo šta od navedenog:

 • Mera kvote prodaje koja koristi određenu formulu

 • Meru procenta ukupne vrednosti za stavke u grupi

 • Meru bruto dohotka koja koristi kompleksni upit

 • Mera prihoda koja koristi zbir bruto profita i cenu proizvoda

Kada kreirate izračunatu meru, ujedno definišete upit višedimenzionalnog izraza (MDX). To se lako radi pomoću dijaloga „Izračunata mera“ u programu Excel koji vam omogućava da podesite upit koristeći funkcionalnost prevlačenja i otpuštanja.

Kreiranje izračunate mere u programu Excel

 1. Kreirajte izveštaj izvedene tabele ili izveštaj izvedenog grafikona koristeći podatke uskladištene u Analysis Services kocki.

 2. Na kartici Analiziraj, u grupi Izračunavanja, odaberite stavku OLAP alatke > MDX izračunata mera. Otvoriće se dijalog Nova izračunata mera.

 3. U polju Ime navedite ime izračunate mere.

 4. (Ovaj korak je opcionalan.) Da biste naveli lokaciju u listi polja izvedene tabele (ili polja izvedenog grafikona) na kojoj izračunata mera treba da se pojavi, izvršite jedan ili oba sledeća koraka:

  • Upotrebite listu Grupa mera da biste naveli lokaciju u listi Polja izvedene tabele (ili Polja izvedenog grafikona) na kojoj želite da se izračunata mera pojavi. Ako ne navedete grupu mera, izračunata mera pojavljuje se u grupi sa nazivom Vrednosti.

  • U polju Fascikla otkucajte ime da biste kreirali fasciklu za prikaz izračunate mere.

 5. Sa kartice Polja i stavke prevucite stavku (na primer, meru) u okno MDX.

 6. Dodajte operaciju poput +, -, / ili * nakon stavke u MDX oknu.

 7. Sa kartice Polja i stavke prevucite drugu stavku u okno MDX.

 8. Ponovite korake od 5. do 7. dok ne podesite stavke i formulu.
  Na primer, ako kreirate izračunatu meru sa nazivom „Prihod“, u oknu MDX možete imati upit koji je sličan
  [Measures].[Product Cost]+[Measures].[Gross Profit]

 9. Kliknite na dugme Testiraj MDX da biste se uverili da će upit ispravno raditi.

 10. Kliknite na dugme U redu da biste kreirali izračunatu meru.

 11. Da biste izračunatu meru koristili u izveštaju, izaberite je u listi Polja izvedene tabele (ili Polja izvedenog grafikona). Pronaći ćete je na lokaciji navedenoj u 4. koraku.

Napomena: Zato što Excel MDX izračunate mere se koristi za kreiranje sesije određenom izračunavanju za izvor podataka SQL Server Analysis Services, vaš izračunate mere će biti ograničeni na sesiju i veze za izvor podataka koji ste koristili. Saznajte više o kreiranju sesiju obuhvaćene izračunati članovi.

Vrh stranice

Šta su to izračunati članovi?

Izračunati član je skup članova koje možete da definišete u programu Excel kad radite sa višedimenzionalnim podacima koji su uskladišteni u okviru usluge Server Analysis Services. Izračunati članovi su korisni za definisanje skupova stavki koje možda već ne postoje u bazi podataka. Primeri tih prilagođenih skupova mogu da uključuju bilo šta od navedenog:

 • Oblast koja se sastoji od određenih geografskih oblasti, na primer zemalja, regiona ili država

 • Grupu proizvoda koji se uračunavaju u iznos kvote predstavnika prodaje

 • Skup promotivnih aktivnosti povezanih sa određenom marketinškom kampanjom

Slično izračunatim merama, kada kreirate izračunati element, ujedno definišete MDX upit. To se lako radi pomoću dijaloga „Izračunati element“ u programu Excel koji vam omogućava da podesite upit koristeći funkcionalnost prevlačenja i otpuštanja.

Napomena: Kada radite sa izvedenom tabelom u programu Excel i koristite OLAP alatke da biste dodali izračunat član, nećete moći da opozovete izbor na padajućoj listi liste polja ako je izvor podataka povezan sa serverom na kojem je pokrenut SQL Server 2008 ili starija verzija. Ako je izvor podataka povezan sa serverom na kojem je pokrenut SQL Server 2008 R2 ili novija verzija, možete da izaberete izračunatog člana ili opozovete izbor za njega na padajućoj listi filtera.

Kreiranje izračunatog člana u programu Excel

 1. Kreirajte izveštaj izvedene tabele ili izveštaj izvedenog grafikona koristeći podatke uskladištene u Analysis Services kocki.

 2. Na kartici Analiziraj, u grupi Izračunavanja, odaberite stavku OLAP alatke > MDX izračunati član. Otvoriće se dijalog Novi izračunati član.

 3. U polju Ime navedite ime izračunatog elementa.

 4. Upotrebite listu Naređena hijerarhija da biste u listi Polja izvedene tabele (ili Polja izvedenog grafikona) naveli lokaciju na kojoj želite da se izračunati element pojavi.
  Obratite pažnju na stavke koje birate. Morate znati gde ste naveli lokaciju izračunatog elementa da biste mogli da ga koristite u izveštaju izvedene tabele (ili izvedenog grafikona).

 5. Sa kartice Polja i stavke prevucite stavku (na primer hijerarhiju dimenzije) u okno MDX.

 6. Dodajte operaciju poput +, -, / ili * nakon stavke u MDX oknu.

 7. Sa kartice Polja i stavke prevucite drugu stavku u okno MDX.

 8. Ponovite korake od 5 do 7 dok stavke i formula ne budu bili podešeni.
  Na primer, ako kreirate izračunati član nazvan „Osnovni proizvodi“, koji uključuje sve kategorije proizvoda osim dve, u MDX oknu možda imate upit koji podseća na sledeće
  [Product].[Product Categories]-[Product].[Product Categories].[Category].&[4]-[Product].[Product Categories].[Category].&[3]

 9. Kliknite na dugme Testiraj MDX da biste se uverili da će upit ispravno raditi.

 10. Odaberite dugme U redu da biste kreirali izračunati član.

 11. Da biste dodali izračunati član izveštaju izvedene tabele (ili izveštaju izvedenog grafikona), preduzmite sledeće korake:

  1. Uverite se da je za izveštaj izabrana bar jedna mera.

  2. Na listi Polja izvedene tabele (ili Polja izvedenog grafikona) razvijte nadređenu dimenziju koju ste naveli u 4. koraku.

  3. Potvrdite izbor u polju za potvrdu pored hijerarhije dimenzije koja odgovara hijerarhiji pomoću koje ste kreirali izračunati element. Izveštaj prikazuje informacije za sve elemente dimenzije u grupi, uključujući izračunati element koji ste kreirali.

 12. (Ovo je opcionalno.) Da biste u izveštaju prikazali samo informacije za izračunati element, izvršite sledeće korake:

  1. Na listi Polja izvedene tabele (ili Polja izvedenog grafikona) postavite pokazivač na hijerarhiju dimenzije koja sadrži izračunati element.

  2. Kada se pojavi strelica nadole, kliknite na nju (ili je dodirnite) da biste otvorili dijalog Izbor polja.

  3. Opozovite izbor u poljima za potvrdu za sve stavke, osim za izabrani element koji ste kreirali.

Vrh stranice

Šta su to izračunata polja?

Izračunata polja su korisni kada želite da kreirate izračunate stavke u izvedenoj tabeli ili izveštaju koji ne koristi višedimenzionalnim podatke uskladištene u Analysis Services, ali umesto toga koristi podatke u modelu podataka u radnoj svesci koje su kreirane pomoću programskog dodatka Power Pivot u Excel. Vrednosti u izračunatim poljima možete da promenite na osnovu konteksta. Kontekst određuje izbore na redove, kolone, filteri, ili prilagođene formule pomoću Data Analysis Expressions (DAX) u programskom dodatku PowerPivot.

Slično izračunatim merama i izračunatim članovima, izračunata polja navedena su u listi „Polja izvedene tabele (ili „Polja izvedenog grafikona“), obično u grupi „Vrednosti“. Za kreiranje izračunatog polja dostupno je više opcija.

Kreiranje izračunatog polja u programu Excel

Detaljne informacije o tome kako da kreirate izračunata polja i radite sa njima potražite u sledećim resursima:

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×