Imena u formulama

Ime je kratka asocijacija koja vam olakšava da razumete namenu referenca ćelije, konstanta, formula ili tabela>, koju je možda teško razumeti na prvi pogled. Sledeće informacije prikazuju uobičajene primere imena i kako ona mogu doprineti jasnoći i razumevanju.

Tip primera

Primer bez imena

Primer sa imenom

Referenca

=SUM(C20:C30)

=SUM(ProdajaPrviKvartal)

Konstanta

=PRODUCT(A5;8,3)

=PRODUCT(Cena;Porez)

Formula

=SUM(VLOOKUP(A1,B1:F20,5,FALSE), -G5)

=SUM(Stanje_inventara,-iznos narudžbine)

Tabela

C4:G36

=NajboljeProdaje06

Više informacija o korišćenju imena

Postoji nekoliko tipova imena koje možete da kreirate i koristite.

Definisano ime    Ime koje predstavlja ćeliju, opseg ćelija, formulu ili vrednost konstante. U mogućnosti ste da kreirate sopstveno definisano ime, a i Excel može umesto vas da kreira definisano ime, kao pri podešavanju oblasti štampanja.

Ime tabele    Ime Excel tabele koja predstavlja skup podataka o određenom predmetu uskladištenom u zapisima (redovima) i poljima (kolonama). Svaki put kada umetnete Excel tabelu, pravi se podrazumevano ime Excel tabele, „Tabela1", „Tabela2" itd. Ime tabele možete da promenite kako bi za vas imalo više smisla. Dodatne informacije o Excel tabelama potražite u članku Korišćenje strukturiranih referenci sa Excel tabelama.

Sva imena imaju opseg važenja, koji može biti određeni radni list (poznat i pod imenom lokalni nivo radnog lista) ili čitava radna sveska (poznat i pod imenom globalni nivo radne sveske). Opseg imena je lokacija u okviru koje se ime prepoznaje bez kvalifikacije. Na primer:

 • Ako ste definisali ime čiji je opseg List1, npr. „Budžet_FZ08“, onda se to ime, ako nije kvalifikovano, prepoznaje samo u listu „List1“, ali drugi listovi ne mogu da ga prepoznaju.

  Da biste ime lokalnog radnog lista koristili u drugom radnom listu, možete ga kvalifikovati tako što ćete ispred njega dodati ime radnog lista. Na primer:

  List1!Budžet_FZ08

 • Ako ste definisali ime, na primer „Ciljevi_odeljenja_prodaje“, čiji je opseg radna sveska, to ime se prepoznaje u svim radnim listovima u toj radnoj svesci, ali ne i u drugim radnim sveskama.

Ime uvek mora da bude jedinstveno u okviru svog opsega. Excel vas sprečava da definišete ime koje u okviru opsega već postoji. Međutim, isto ime možete koristiti u različitim opsezima. Na primer, možete da definišete ime kao što je „BrutoProfit“ sa opsezima List1, List2 i List3 u istoj radnoj svesci. Iako je svako ime isto, ono je jedinstveno u okviru svog opsega. Ovo možete da uradite da biste se uverili da formula koja koristi isto ime, „BrutoProfit“, uvek ukazuje na iste ćelije na nivou lokalnog radnog lista.

Imate čak i mogućnost da definišete isto ime, „BrutoProfit“, za nivo globalne radne sveske, ali opet u okviru jedinstvenog opsega. Međutim, u ovom slučaju, može doći do neusaglašenosti imena. Da bi se otklonila ta neusaglašenost, Excel podrazumevano koristi ime definisano za radni list zato što nivo lokalnog radnog lista ima prednost u odnosu na nivo globalne radne sveske. Ako želite da poništite ovu prednost i da koristite ime radne sveske, možete da otklonite dvosmislenost time što ćete imenu radne sveske dodati prefiks. Na primer:

DatotekaRadneSveske!BrutoProfit

Možete zameniti lokalni nivo radnog lista za sve radne listove u radnoj svesci. Izuzetak je prvi radni list koji uvek koristi lokalno ime ako postoji neusaglašenost imena i ne može se zameniti.

Ime se definiše pomoću sledećih stavki:

 • Polje za definisana imena u polju za formulu    To je najbolje koristiti za pravljenje imena na nivou radne sveske za izabrani opseg.

 • Definisanje imena iz selekcije    Pomoću selekcije ćelija iz radnog lista možete pogodno da napravite imena od postojećih oznaka redova i kolona.

 • Dijalog „Novo ime“    Ovo je najbolje koristiti kada želite veću prilagodljivost pri kreiranju imena, poput određivanja opsega nivoa lokalnog radnog lista ili kreiranje komentara na ime.

Napomena: Imena podrazumevano koriste apsolutne reference ćelija.

Ime možete uneti na sledeće načine:

 • Kucanje     Kucanjem imena, na primer u vidu argumenta u formuli.

 • Korišćenje automatskog dovršavanja formula    Upotrebite padajuću listu automatskog dovršavanja formula u kojoj su automatski navedena važeća imena.

 • Izborom iz komande „Koristi u formuli“    Izaberite definisano ime sa liste dostupne kada se na kartici Formule, u grupi Definisana imena klikne na dugme Koristi u formuli.

Možete da napravite i listu definisanih imena u radnoj svesci. Odredite mesto oblasti sa dve prazne kolone na radnom listu (lista sadrži dve kolone, jednu za ime i drugu za opis imena). Izaberite ćeliju koja će biti gornji levi ugao liste. Na kartici Formule, u grupi Definisana imena izaberite stavku Koristi u formuli, izaberite stavku Lepljenje, a zatim u dijalogu Lepljenje imena izaberite stavku Nalepi listu.

U nastavku je lista sintaksnih pravila za kreiranje i uređivanje imena.

 • Važeći znakovi    Prvi znak imena mora biti slovo, podvlaka (_) ili obrnuta kosa crta (\). Ostali znakovi u imenu mogu biti slova, brojevi, tačke i podvlake.

  Savet: Ne možete da koristite velika i mala slova „C“, „c“, „R“ ili „r“ kao definisano ime, zato što se koriste kao prečice za izbor reda ili kolone za trenutno izabranu ćeliju kada ih unesete u okvir za tekst Ime ili Idi na.

 • Zabranjene reference ćelije    Imena ne mogu biti ista kao referenca ćelije, npr. Z$100 ili R1C1.

 • Razmaci nisu važeći     Razmaci nisu dozvoljeni u sklopu imena. Koristite podvlaku (_) i tačku (.) kao znakove za razdvajanje reči, na primer „Porez_na_prodaju“ ili „Prvi.kvartal“.

 • Dužina imena    Ime može da sadrži najviše 255 znakova.

 • Razlikovanje velikih i malih slova    Imena mogu da sadrže i velika i mala slova. Excel ne razlikuje velika i mala slova u imenima. Na primer, ako ste kreirali ime „Prodaja“, a zatim još jedno ime „PRODAJA“ u istoj radnoj svesci , Excel će vas upitati da li želite da odaberete jedinstveno ime.

Definisanje imena za ćeliju ili opseg ćelija na radnom listu

 1. Izaberite ćeliju, opseg ćelija ili nesusedne ćelije kojima želite da date ime.

 2. Kliknite na polje Ime na levom kraju programa polje za formulu.

  Polje „Ime“

  Polje „Ime“

 3. Otkucajte ime koje želite da koristite za upućivanje na selekciju. Imena mogu da budu dužine do 255 znakova.

 4. Pritisnite taster ENTER.

Napomena: Ćeliji ne možete da dodelite ime dok menjate sadržaj ćelije.

Postojeće oznake redova i kolona možete da pretvorite u imena.

 1. Izaberite opseg kojem želite da date ime, uključujući oznake redova i kolona.

 2. Na kartici Formule, u grupi Definisana imena, kliknite na dugme Napravi iz selekcije.

  Slika trake u programu Excel

 3. U dijalogu Pravljenje imena od selekcije označite lokaciju koja sadrži oznake tako što ćete potvrditi izbor u poljima za potvrdu Gornji red, Leva kolona, Donji red ili Desna kolona. Ime kreirano primenom ovog postupka odnosi se samo na ćelije koje sadrže vrednosti i izuzima postojeće oznake redova i kolona.

 1. Na kartici Formule, u grupi Definisana imena kliknite na dugme Definiši ime.

  Slika trake u programu Excel

 2. U dijalogu Novo ime, u polju Ime otkucajte ime koje želite da koristite za referencu.

  Napomena: Imena mogu da budu dužine do 255 znakova.

 3. Da biste naveli opseg imena, u okviru padajuće liste Opseg izaberite stavku Radna sveska ili ime radnog lista u radnoj svesci.

 4. Opcionalno možete da u polje Komentar unesete opisni komentar koji ima do 255 znakova.

 5. U okviru Odnosi se na postupite na sledeći način:

  • Da biste uneli referencu ćelije, otkucajte referencu ćelije.

   Savet: Trenutna selekcija se unosi po podrazumevanoj vrednosti. Da biste druge reference ćelije uneli kao argument, kliknite na dugme Skupi dijalog Slika dugmeta (koje privremeno umanjuje dijalog), izaberite ćelije na radnom listu, a zatim kliknite na dugme Razvij dijalog Slika dugmeta .

  • Da biste uneli konstantu, otkucajte znak = (znak jednakosti), a zatim otkucajte vrednost konstante.

  • Da biste uneli formulu, otkucajte znak =, a zatim otkucajte formulu.

 6. Da biste završili i vratili se na radni list, kliknite na dugme U redu.

Savet: Da biste dijalog Novo ime povećali po širini i dužini, kliknite i prevucite regulator veličine koji se nalazi na dnu menija.

Upravljanje imenima pomoću dijaloga „Upravljač imenima“

Koristite dijalog Menadžer imena da biste radili sa svim definisanim imenima i imenima tabela u radnoj svesci. Na primer, možda treba da pronađete imena sa greškama, potvrdite vrednost i referencu imena, prikažete ili uredite opisne komentare ili da utvrdite opseg imena. Možete i da sortirate i filtrirate listu imena, kao i da lako dodate, promenite ili izbrišete imena sa jedne lokacije.

Da biste otvorili dijalog Menadžer imena, na kartici Formule, u grupi Definisana imena kliknite na dugme Menadžer imena.

Slika trake u programu Excel

Dijalog Menadžer imena prikazuje sledeće informacije o svakom imenu u okviru sa listom opcija:

Ova kolona:

Prikazuje:

Ikona i ime

Jednu od sledećih stavki:

 • Definisano ime koje je označeno ikonom definisanog imena. Ikona definisanog imena

 • Ime tabele koje je označeno ikonom imena tabele. Ikona imena tabele

Vrednost

Trenutna vrednost imena, poput rezultata formule, konstante niske, opsega ćelija, greške, niza vrednosti ili čuvara mesta ako formula ne može dati određeni rezultat. Slede reprezentativni primeri:

 • "ovo je moja konstanta niske"

 • 3,1459

 • {2003;12,2002;23,;2001,18}

 • #REF!

 • {...}

Odnosi se na

Trenutna referenca za ime. Slede reprezentativni primeri:

 • =List1!$A$3

 • =8,3

 • =HR!$A$1:$Z$345

 • =SUM(List1!A1;List2!B2)

Opseg

 • Ime radnog lista ako je opseg nivo lokalnog radnog lista.

 • „Radna sveska“ ako je opseg nivo globalnog radnog lista.

Komentar

Dodatne informacije o imenu do 255 znakova. Slede reprezentativni primeri:

 • Ova vrednost ističe 2. maja 2007.

 • Ne briši! Kritično ime!

 • Zasnovano na brojevima ispita za ISO certifikat.

 • Dijalog Menadžer imena ne možete da koristite dok menjate sadržaj ćelije.

 • Dijalog Menadžer imena ne prikazuje imena definisana u programu Visual Basic for Applications (VBA) ili skrivena imena (svojstvo imena Vidljivo podešeno je na opciju „Netačno“).

 • Da biste automatski promenili veličinu kolone tako da se u nju uklopi najduža vrednost, dvaput kliknite na desnu stranu zaglavlja kolone.

 • Da biste listu imena sortirali po rastućem ili opadajućem redosledu, kliknite na zaglavlje kolone.

Koristite komande iz padajuće liste Filtriranje da biste brzo prikazali podskup imena. Biranje svake komande uključuje/isključuje operaciju filtriranja, čike se olakšava kombinovanje ili uklanjanje različitih operacija filtriranja za dobijanje željenih rezultata.

Da biste filtrirali listu imena, postupite na neki od sledećih načina:

Izaberite:

Za:

Imena obuhvaćena radnim listom

Prikazivanje samo onih imena koja su za radni list lokalna.

Imena obuhvaćena radnom sveskom

Prikazivanje samo onih imena koja su za radnu svesku globalna.

Imena sa greškama

Prikazivanje samo onih imena sa vrednostima koje sadrže greške (npr. #REF, #VALUE ili #NAME).

Imena bez grešaka

Prikazivanje samo onih imena sa vrednostima koje ne sadrže greške.

Definisana imena

Prikazivanje samo onih imena koja ste definisali vi ili Excel, npr. ime oblasti štampanja.

Imena tabela

Prikazivanje samo imena tabela.

Ako promenite definisano ime ili ime tabele, menjaju se i sve instance tog imena u radnoj svesci.

 1. Na kartici Formule, u grupi Definisana imena, izaberite stavku Menadžer imena.

  Slika trake u programu Excel

 2. U dijalogu Menadžer imena kliknite na ime koje želite da promenite, a zatim izaberite stavku Uredi.

  Savet: Možete i da kliknete dvaput na ime.

 3. U dijalogu Uređivanje imena, u okviru Ime otkucajte novo ime za referencu.

 4. U okviru Ukazuje na promenite referencu, a zatim kliknite na dugme U redu.

 5. U dijalogu Menadžer imena, u okviru Odnosi se na promenite ćeliju, formulu ili konstantu koju to ime predstavlja.

  • Da biste otkazali neželjene ili slučajne promene, kliknite na dugme Otkaži Dugme „Otkaži“ ili pritisnite taster ESC.

  • Da biste sačuvali promene, kliknite na dugme Izvrši Dugme „Unesi“ ili pritisnite taster ENTER.

Dugme Zatvori zatvara samo dijalog Menadžer imena. Nije potrebno za promene koje su već izvršene.

 1. Na kartici Formule, u grupi Definisana imena, izaberite stavku Menadžer imena.

  Slika trake u programu Excel

 2. U dijalogu Menadžer imena kliknite na ime koje želite da promenite.

 3. Izaberite jedno ili više imena tako što ćete postupiti na sledeći način:

  • Da biste izabrali ime, kliknite na njega.

  • Da biste izabrali više imena u uzastopnoj grupi, kliknite na imena i prevucite ih ili pritisnite taster SHIFT i pritisnite taster miša za svako ime u grupi.

  • Da biste izabrali više od jednog imena u neuzastopnoj grupi, pritisnite taster CTRL i pritisnite taster miša za svako ime u grupi.

 4. Kliknite na dugme Izbriši. Možete i da pritisnete taster DELETE.

 5. Kliknite na dugme U redu da biste potvrdili brisanje.

Dugme Zatvori zatvara samo dijalog Menadžer imena. Nije potrebno za promene koje su već izvršene.

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Možete uvek da postavite pitanje stručnjaku u zajednici Excel Tech Community, dobijete podršku u zajednici Answers community ili predložite novu funkciju ili poboljšanje na sajtu Excel User Voice.

Takođe pogledajte

Definisanje i korišćenje imena u formulama

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×