Excel rečnik

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

3-D

A

B

C

D

E

F

G

H

Da

J

L

M

N

O

P

PITANJA

R

S

T

U

V

W

X

3-D

Vrh stranice

3-D referenca

Referenca na opseg koji obuhvata dva ili više radnih listova u radnoj svesci.

3-D zidovi i 3-d pod

U oblasti koja okružuje mnoge tipove 3-D grafikona koji obezbedi novu dimenziju i granice grafikona. Dva zidovi i jednom pod prikazuju se u okviru radne površine.

A

Vrh stranice

Aktiviraj

Da bi aktivni list grafikona ili radni list ili izabrana, lista. Lista koji aktivirate određuje kartice koje se prikazuju. Da biste aktivirali list, kliknite na karticu lista u radnoj svesci.

Active ćelije

Izabrane ćelije u kojoj su uneti podaci kada počnete da kucate. Samo jednu ćeliju aktivan odjednom. Aktivna ćelija je zatvoren prekomerna ivica.

Active list

Lista koji trenutno radite u radnoj svesci. Ime na kartici aktivni list je podebljano.

Adresna

Putanja do objekta, dokumenta, datoteke, stranica ili druge odredište. Adresa može biti URL (Veb adresu) ili UNC putanje (mrežna adresa), a možete da uključite na određenu lokaciju u datoteci, kao što je Word obeleživač ili opseg ćelija u programu Excel.

Alternate polaznu fasciklu

Fascikle pored XLStart fascikla koja sadrži radne sveske ili druge datoteke koje želite da se automatski otvori kada pokrenete Excel i predloške koje želite da budu dostupni prilikom kreiranja novih radnih svezaka.

Alternate polaznu fasciklu

Fascikle pored XLStart fascikla koja sadrži radne sveske ili druge datoteke koje želite da se automatski otvori kada pokrenete Excel i predloške koje želite da budu dostupni prilikom kreiranja novih radnih svezaka.

Argument

Vrednosti koje funkcije koristi za izvršavanje operacije ili izračunavanja. Tip argumenta funkcije koristi je specifičan za funkciju. Uobičajeni argumente koji se koriste u okviru funkcija uključuju brojeve, tekst, reference ćelija i imena.

Array

Koristi se za pravljenje jedne formule koje daju više rezultate ili koji rade na grupu argumente koji su raspoređeni u redove i kolone. Opseg niza deli uobičajene formule; konstante niza predstavlja grupu konstanti koristi kao argument.

Array formule

Formula koja se izvršava više izračunavanja na jedan ili više skupova vrednosti, a zatim daje jedan rezultat ili više rezultata. Formule niza se između velike zagrade {} i su uneti tako što ćete pritisnuti kombinaciju tastera CTRL + SHIFT + ENTER.

Associated izvedene tabele

Izvedena tabela koja isporučuje izvornim podacima na izvedenom grafikonu. Automatski se kreira kada kreirate novu izvedenog grafikona. Kada promenite raspored ili izveštaj, druge se menja.

Autoformat

Kolekcija ugrađene formate ćelija (kao što je veličina fonta, obrazaca i poravnavanje) koje možete primeniti u opsegu podataka. Excel određuje nivoa rezimeom i detaljima iz izabranog opsega i primenjuje oblike u skladu sa tim.

Axis

Linije granici radna površina grafikona koristi kao okvir reference za mere. Y ose je najčešće vertikalna osa i sadrži podatke. X-osu je obično horizontalne ose i sadrži kategorije.

B

Vrh stranice

Base adresa

Relativna putanja koja Excel koristi za odredišnu adresu kada umetnete hipervezu. To može biti Internet adresu (URL), putanja do fascikle na čvrstom disku ili putanja do fascikle na mreži.

Redosled B

Ukrasne linije koje se mogu primeniti na ćelije radnog lista ili objektima, kao što su dijagrami, slike ili okvira za tekst. Ivice razlikovanje, naglašavanje ili grupišete stavke.

C

Vrh stranice

Kolona Calculated

Izračunate kolone u Excel tabeli, koristi jednu formulu koja se podešava za svaki red. Automatski se razvija da uključite dodatne redove tako da formula proširuje na te redove.

Calculated polja (baza podataka)

Polja u skupu rezultata upita koji prikazuje rezultat u izrazu umesto podataka iz baze podataka.

Calculated polja (izvedene tabele)

Polja u izvedene tabele ili izvedenog grafikona koji koristi formulu možete da kreirate. Izračunata polja možete da izvršite izračunavanja korišćenjem sadržaja druga polja u izvedenoj tabeli ili izvedenom grafikonu.

Calculated stavke

Stavke u okviru polja izvedene tabele ili polja izvedenog grafikona koji koristi formule koje kreirate. Izračunate stavke možete da izvršite izračunavanja korišćenjem sadržaj drugih stavki u okviru istog polja izvedene tabele ili izvedenog grafikona.

Category ose

Osu grafikona koji predstavlja kategoriju za svaku tačku podataka. Prikazuje proizvoljno tekstualnih vrednosti kao što su Kvartal1 Qtr2 i Qtr3; To ne može da prikaže skalirane numeričkih vrednosti.

Category polja

Polje koje se prikazuje u oblasti kategorije izvedeni grafikon. Stavke u polju kategorija pojavljuju se kao oznake ose kategorije.

Reci C

Polje formirale preseku redova i kolona na radnom listu ili u tabeli, u koje unosite informacije.

Cpa referenca

Skup koordinate koje zauzima ćelije na radnom listu. Na primer, referenca na ćeliju koja se pojavljuje u preseku kolone B i 3 je B3.

Certifying za izdavanje certifikata

Komercijalne organizacije ili grupu u okviru preduzeća, koja koristi alatke kao što su Microsoft certifikat servera da pružite digitalnih certifikata tu projektantima softvera možete da koristite za potpisivanje makroa i korisnike da koriste za potpisivanje dokumenata.

Cromijeni istorije

Deljene radne sveske, informacije koje se održavaju o promenama u poslednjih uređivanja sesije. Informacije koje sadrži ime osobe koja je napravio svaku promenu, kada je izvršio promene i podatke koje je promenjena.

Oblast hart C

Za ceo grafikon i njegovi elementi.

List hart C

List u radnoj svesci koja sadrži samo grafikon. List grafikona je koristan kada želite da prikažete grafikon ili izvedeni grafikon nezavisno od podataka radnog lista ili izvedene tabele.

Column polja

Polje koje je dodelio kolone položaj u izvedenoj tabeli. Stavke povezane sa polje kolone prikazuju se kao oznake kolona.

Column naslova

Osenčena oblast na vrhu svake kolone podataka okno koje sadrži ime polja.

Column naslova

Pojave ili numerisani sivom oblast na vrhu svake kolone. Kliknite na zaglavlje kolone da biste izabrali celu kolonu. Da biste povećali ili smanjili širinu kolone, prevucite granicu sa desne strane naslova kolone.

Comparison kriterijuma

Skup uslova pretrage koji se koristi da biste pronašli podatke. Kriterijumi poređenja može biti niz znakova koji želite da se podudaraju, kao što su „Northwind Traders” ili izraz, kao što su „> 300”.

Operator za omparison C

Znak koji se koristi u kriterijumi poređenja da uporedite dve vrednosti. Šest standarda su = jednako, > veće od < manje od > = veće od ili jednako, < = manje od ili jednako, a <> nije jednako.

Oblikovanje onditional C

Format, kao što su ćelije senčenje boja ili fonta koji Excel automatski se primenjuje na ćelije ako navedeni uslov tačan.

Consolidation tabele

Tabela kombinovane rezultata koji se pojavljuje u oblasti odredište. Excel pravi konsolidaciju tabele tako što ćete primeniti funkciju za rezimiranje koju ste izabrali na izvor oblasti vrednosti koje ste naveli.

Constant

Vrednost koja se ne računa. Na primer, broj 210 i tekst „Kvartalni zarada” konstante. Izraz, odnosno vrednost nastaje kao rezultat izraza, nije konstanta.

Constraints

Ograničenja postavljena na "Rešavač" problem. Možete da primenite ograničenja prilagodljive ćelije, ciljnu ćeliju ili druge ćelije koje direktno ili indirektno u vezi sa ciljnu ćeliju.

Kopiraj oblast C

Ćelije koje ste kopirali kada želite da nalepite podatke u nekoj drugoj lokaciji. Kada kopirate ćelije, pojavljuje se pokretnu ivicu oko njih koji ukazuju na to da su kopirane.

Criteria

Uslove koje navedete da biste ograničili zapise koji su uključeni u rezultat podesite upita. Na primer, sledeći kriterijum bira zapisa za koji je veći od 30.000 vrednost za polje redosled iznos: iznos naloga > 30000.

Okno za riteria C

Oblasti prozora koja prikazuje kriterijume koji se koriste da biste ograničili zapise uključeni u rezultat podesite upita.

Ctrenutni regiona

Blok popunjenih ćelija koja sadrži trenutno izabranu ćeliju ili ćelije. Region proširuje u svim pravcima prvi prazan red ili kolonu.

Cprilagođeni izračunavanja

Metod rezimiranja vrednosti u oblasti podataka izvedene tabele pomoću vrednosti u druge ćelije u oblasti sa podacima. Korišćenje Prikaži podataka kao lista na dijalog "polje izvedene tabele" za polje podataka za kreiranje prilagođenih izračunavanja.

D

Vrh stranice

Data obrasca

Dijalog koji prikazuje kompletnu jedan zapis po jedan. Obrascima sa podacima možete da koristite za dodavanje, promena, pronalaženje i brisanje zapisa.

Data oznake

Oznaka koja pruža dodatne informacije o označivač podataka, što predstavlja jednu tačku podataka ili vrednost koja potiče iz ćelije sa podacima.

Data označivača

Na traci, oblast, tačka, isečak ili drugi simbol u grafikonu koji predstavlja jednu tačku podataka ili vrednost koja potiče iz ćelije sa podacima. Označivači srodnih podataka u grafikonu sačinjavaju grupe podataka.

Data okno

Oblasti prozora koji prikazuje rezultat podesite upita.

Data tačke

Pojedinačne vrednosti koje su prikazane u grafikonu. Srodne podatke tačke čine grupe podataka. Broj tačaka podataka su predstavljeni pomoću trake, kolone, redovi, isečke, tačke i druge oblike. Oblici se nazivaju označivače podataka.

Data regiona

Opseg ćelija koji sadrži podatke i koja je zatvoren tako što ćete prazne ćelije i ivice lista sa podacima.

Data grupe

Srodne podatke tačke koje su prikazane u grafikonu i potiču iz lista sa podacima redove ili kolone. Svaka grupa podataka u grafikonu ima jedinstvene boje ili šare. Možete da nacrtate jednu ili više grupa podataka u grafikonu. Kružni grafikoni imaju samo jednu grupu podataka.

Data izvora

Uskladišteni skup „izvor” informacije koje se koriste za povezivanje sa bazom podataka. Izvor podataka može da sadrži ime i lokaciju servera baze podataka, ime upravljački program baze podataka i informacije potrebne bazu podataka kada se prijavite.

Upravljački program za izvor ata D

Programska datoteka koristi za povezivanje sa određenom bazom podataka. Svaki baze podataka programa ili upravljanje sistem zahteva drugi upravljački program.

Data tabele

Opseg ćelija koje prikazuje rezultate dobijene zamenom različite vrednosti u nekim formulama. Postoje dva tipa podataka tabela: tabela sa jednim unosom i dva unosa tabela.

Data tabele u grafikonima

Koordinatna mreža koje se dodaju neki grafikoni i sadrži numeričke podatke koristi za kreiranje grafikona. Tabela podataka obično je povezan sa horizontalnu osu grafikona i zamenjuje oznake podeljaka na horizontalnoj osi.

Data za proveru valjanosti

Excel funkcija koje možete koristiti da biste definisali ograničenja na podatke možete ili da bi trebalo unositi u ćeliju i da prikažete poruke koje zatraži od korisnika za ispravne stavke i obavestite korisnike o neispravne stavke.

Database

Skup podataka povezanih sa određenom temom ili namenom. U okviru bazu podataka, informacije o određeni entitet, kao što su zaposlenom ili redosledom, je kategorizuje u tabela, zapisa i polja.

D DE razgovora

Interakcije između dve aplikacije koje su komunikaciju i razmenu podataka kroz specijalne funkcije i kôd poznat kao Dinamička razmena podataka (DDE).

Devani polaznu radnu svesku

Na nove, nesačuvane radne sveske koja se prikazuje kada pokrenete Excel. Podrazumevanu radnu svesku za pokretanje prikazuje se samo ako niste uključeni druge radne sveske u fasciklu XLStart.

Predložak radne sveske evani D

Predložak Book.xlt koje ste kreirali da biste promenili podrazumevani format za nove radne sveske. Excel koristi predložak da biste kreirali praznu radnu svesku pri pokretanju programa Excel ili kreirajte novu radnu svesku bez navođenja predložak.

Devani predložak radnog lista

Predložak Sheet.xlt koje ste kreirali da biste promenili podrazumevani format za nove radne listove. Excel koristi predložak da biste kreirali praznog radnog lista kada dodate novi radni list u radnoj svesci.

Dependents

Ćelije koje sadrže formule koje upućuju na druge ćelije. Na primer, ako ćelija D10 sadrži formulu = B5, D10 je zavisne ćelije B5.

Dodredišta oblast

Opseg ćelija koje ste izabrali da držite rezimirane podatke u konsolidovanje. Odredišna oblast može da bude na istom radnom listu kao izvor podataka ili na drugom radnom listu. Na radnom listu može da sadrži samo jednu konsolidaciju.

Detail podataka

Za automatskih međuvrednosti i prikaze strukture radnog lista, subtotal redovi ili kolone koje se sabiraju tako što ćete podatke rezimea. Detaljni podaci se obično graniči i iznad ili sa leve strane rezimea podataka.

Drop linije

U red i oblasti grafikona, linije koje se šire iz podataka postavite pokazivač na stavku ose kategorije (x). Korisno u oblasni grafikoni da biste razjasnili kada se završava jedan označivač podataka i sledeće počinje.

Okvir sa listom rop opadajuće D

Kontrola na meni, traka sa alatkama ili dijalog koji prikazuje listu opcija kada kliknete na strelicu pored okvira sa listom.

Taster E

Vrh stranice

Embedded grafikona

Grafikon koji se postavlja na radnom listu, a ne na posebni list sa grafikonom. Ugrađeni grafikoni su korisna kada želite da prikažete ili odštampate grafikon ili izvedeni grafikon sa njegove izvorne podatke ili druge informacije u radnom listu.

Error trake

Obično se koristi u statističke ili naučnom podataka, trake sa greškama prikazati potencijalne greške ili stepen nesigurnosti jedan u odnosu na svaki označivač podataka u grupi.

Excel programskog dodatka

Komponente koje mogu biti instaliran na vašem računaru da biste dodali komande i funkcije programa Excel. Ovi programski dodatak programi su specifične za Excel. Ostale programske dodatke koje su dostupne za Excel ili Office su Component Object Model (COM) programski dodaci.

Excel tabele

Ranije bio poznat kao Excel lista, možete da kreirate formatu, i da proširite Excel tabela za organizovanje podataka na radnom listu.

Koji E

Kombinacija operatora, imena polja, funkcija, literale i konstante koji daje jednu vrednost. Izraze možete da navedete kriterijume (kao što su iznos naloga > 10000) ili izračunavanja na vrednostima polja (kao što su cena * količina).

Epoljašnje podataka

Podaci koji su uskladišteni u bazi podataka, kao što je Access, dBASE ili SQL Server, koje se razlikuju od upita i programa iz koje ste počeli upita.

Epoljašnje podataka

Podaci koji su uskladišteni izvan programa Excel. Primeri uključuju baze podataka kreirane u programu Access, dBASE, SQL Server ili na Veb serveru.

Opseg podataka poljašnje E

Opseg podataka koji je donela u radni list, ali koji potiču izvan programa Excel, kao što su u bazi podataka ili tekstualne datoteke. U programu Excel, možete da oblikujete podatke ili ga koristiti u izračunavanjima, kao što biste bilo koje druge podatke.

Referenca poljašnje E

Referenca na ćeliju ili opseg na radnom listu u drugoj radnoj svesci programa Excel ili referencu na definisano ime u drugoj radnoj svesci.

F

Vrh stranice

Field (baza podataka)

Kategorija informacija, poput poslednje ime ili redosled iznos, koja je uskladištena u tabeli. Kada upit prikazuje rezultat u okno za podatke, polje je predstavljen kao kolonu.

Field (izvedene tabele)

U izvedenoj tabeli ili izvedenom grafikonu, kategorija podataka koja se izvodi iz polja u izvornim podacima. Izvedene tabele imaju reda, kolone, stranice i podataka polja. Izvedeni grafikoni imaju grupu, kategoriju, stranice i podataka polja.

FIII regulator

Mali crni pravougaonik u donjem desnom uglu izbora. Kada postavite pokazivač za popunjavanje, pokazivač se menja u Crni krst.

Filter

Da biste prikazali samo redove na listi koji zadovoljavaju uslove koje navedete. Koristite komandu automatski filter da biste prikazali redove koji zadovoljavaju jedan ili više određenih vrednosti, izračunate vrednosti ili uslova.

Fna

Grafički dizajn primeniti na sve brojeve, simbole i specijalne znakove. Naziva tip ili slovni oblik. Arial i Courier New su primeri fontove. Fontovi se obično javi se različitih veličina, kao što su 10 tačaka i razne stilove, kao što je podebljano.

Formula

Niz vrednosti, referenci ćelija, imena, funkcija ili operatora u ćeliji zajedno proizvod novu vrednost. Formule se uvek počinje znakom jednakosti (=).

Formula trake

Na traci na vrhu prozora programa Excel koju koristite za unošenje ili uređivanje vrednosti ili formula u ćelijama ili grafikona. Prikazuje vrednost konstante ili formuli uskladištene u aktivnoj ćeliji.

Formula palete

Alatku koja vam pomaže da kreirate ili uredite formulu i pruža informacije o funkcijama i svoje argumente.

Fpomazanje (Microsoft Query)

Izraz koji daje vrednost zasnovanu na rezultatima izračunavanja. Upit pretpostavlja da izvora podataka podržava funkcije Avg, Count, Max, Min i Sum. Neki izvori podataka možda ne podržava sve ove ili može da podržava dodatne funkcije.

Fpomazanje (Office Excel)

Prewritten formulu koja uzima vrednosti ili vrednosti, izvršava operacije i vraća vrednost ili vrednosti. Koristite funkcije da pojednostavi i skrati formulama na radnom listu, posebno onih koje duge ili složena izračunavanja.

G

Vrh stranice

Traženje oal G

Metod da biste pronašli određenu vrednost za ćeliju tako što ćete prilagoditi vrednost jedne druge ćelije. Kada traženje, cilja Excel menja se vrednost u ćeliji koje ste naveli dok formula koja zavisi od tu ćeliju vraća rezultat koji želite.

Goslobodili

Skup ukrštenim redove korišćen za poravnavanje objekata.

Gridlines u grafikonima

Linije možete da dodate na grafikon koji vam olakšavaju da biste prikazali i procena podataka. Linije koordinatne mreže da proširite iz podeljaka na osi preko radne površine.

Group

U prikazu strukture izvedene tabele, jednu ili više detalja redova ili kolona koje su susedne i podređene na red ili kolonu rezimea.

Taster H

Vrh stranice

High-niske linije

U 2-D linijskim grafikonima, linije koje se šire od najvišeg najniže vrednosti u svim kategorijama. Linije graničnih vrednosti se često koriste u berzanske grafikone.

Historiju radnog lista

Na posebnom radnom listu koja navodi promene se prate u deljenoj radnoj svesci, uključujući ime osobe koja je promena, kada i gde je napravljena, podatke koje je izbrisano ili zamenjena i kako se reše neusaglašenosti.

I

Vrh stranice

Dadentifier

Ime polja u izrazu. Na primer, iznos naloga za polje koje sadrži iznosi porudžbina je identifikator (ime polja). Možete da koristite izraz (kao što su cena * količina) umesto identifikatora.

Damplicit presek

Referenca na opseg ćelija, umesto jedne ćelije, koji se izračunava kao jednu ćeliju. Ako ćeliju C10 sadrži formulu = B5: B15 * 5, Excel množi vrednost u ćeliji B10 5 zato što su ćelije B10 i C10 u istom redu.

DaPretraži

Komponenta baze podataka koja ubrzava traženje podataka. Kada se tabela ima indeks, podatke u tabeli možete pronaći tako što tražite u indeksu.

Danner spoj

Podrazumevani tip spoja između dve tabele u kojoj su izabrane samo podatke koji imaju iste vrednosti u spojenih polja u upitu. Dva zapise koji se podudaraju sa svaku tabelu kombinuju i prikazane kao jedan zapis u skupu rezultata.

Danput ćelije

Zamenilo na ćeliju u kojoj svaki unos vrednost iz tabele podataka. Bilo koju ćeliju na radnom listu može biti za ulaznu ćeliju. Iako Ulazna ćelija ne mora da bude deo tabela podataka, formule u tabele podataka moraju da upućuju za ulaznu ćeliju.

Dansert reda

U Excel tabeli, posebni red koji olakšava unos podataka. Umetanje reda je označene zvezdicom.

Danternet Explorer

Veb pregledač koji tumači HTML datoteke, oblikuje ih u Web stranice i prikazuje ih korisniku. Možete da preuzmete Internet Explorer iz na Microsoft Veb lokaciji u http://www.microsoft.com.

Jai

Potkategorija polja u izvedene tabele i grafikone. Na primer, polja „Mesec” može imati stavke kao što su „Januar”, „Februar” i tako dalje.

Dateration

Ponovljeni izračunavanja radnog lista dok na određeni numerički uslov.

J

Vrh stranice

Join

Vezu između više tabela gde zapise iz povezana polja koji zadovoljavaju kombinuju i prikazane kao jedan zapis. Zapisi koje se ne podudaraju možda uključene ili, u zavisnosti od tipa spoja.

Join linije

U upitu, liniju koja povezuje polja između dve tabele i prikazuje upit kako je povezana sa podacima. Tip spoja ukazuje na to koji zapisi su izabrani za skup rezultata upita.

Join linije

U upitu, liniju koja povezuje polja između dve tabele i pokazuje koliko je povezane podatke. Tip spoja ukazuje na to koji zapisi su izabrani za skup rezultata upita.

Justify

Da biste prilagodili horizontalni razmak tako da je tekst poravnat ravnomerno duž leve i desne margine. Opravdavanju tekst kreira jednostavan ivice na obe strane.

L

Vrh stranice

Legend

Okvir koji identifikuje šare ili boje koje su dodeljene grupe podataka ili kategorija u grafikonu.

Legend ključeva

Simboli u legendi koji prikazuju obrazaca i boja dodeljene grupe podataka (ili kategorija) u grafikonu. Ključevi legende se pojavljuje sa leve strane stavke legende. Oblikovanje legende ključ takođe formata označivač podataka koja je povezana sa njom.

Locked polja ili zapisa

Uslov zapis, polja ili drugog objekta u bazi podataka koji dozvoljava da se prikažu, ali ne menjaju (samo za čitanje) u upitu.

Taster M

Vrh stranice

Mapped opsega

Opseg u XML listu koja je povezana sa element XML mapu.

Matrix

Pravougaoni niz vrednosti ili opseg ćelija koji kombinuje sa drugim nizova ili opsega da biste dobili više zbirova ili proizvoda. Excel ima unapred definisane Matrica funkcije koje mogu da dovedu do zbirova ili proizvoda.

Merged ćelije

Jednu ćeliju koja se kreira tako što Kombinuje dve ili više izabranih ćelija. Referenca na objedinjenu ćeliju je gornju levu ćeliju prvobitno izabranog opsega.

Microsoft Excel kontrola

Osnovne Excel kontrola osim ActiveX kontrole.

Microsoft pomoć za Visual Basic

Da biste dobili pomoć za Visual Basic u programu Excel, na kartici Projektovanje , u grupi kôd izaberite stavku Visual Basic, a zatim u okviru meniju pomoć izaberite stavku Pomoć za Microsoft Visual Basic.

Moving proseka

Niz proseke izračunati iz delova grupe podataka. U grafikonu, pokretni prosek umekšava promene u podacima, stoga koji prikazuje obrazac ili trend više jasno.

Moving ivice

Animirana ivicu koja se pojavljuje oko opseg na radnom listu koji ima isečeni ili kopirani. Da biste otkazali pokretnu ivicu, pritisnite taster ESC.

Multiple nivo oznaka kategorija

Oznake kategorije na grafikonu koji je zasnovan na podacima radnog lista se automatski prikazuju na više od jednog reda u hijerarhiji. Na primer, naslov proizvode mogu se pojavljuju iznad redova sa naslovima Tofu jabuke i kruške.

N

Vrh stranice

Name

Reči ili nisku znakova koji predstavlja ćeliju, opseg ćelija, formulu ili konstantu. Koristi lako razumeti imena, na primer proizvoda se odnosi teško razumeti opsega, kao što je prodaja! C20:C30.

Name okvir

Polje na levom kraju polja za formulu koja identifikuje izabrane ćelije, stavku grafikona ili crtež. Imenovati ćeliju ili opseg, otkucajte ime u polju ime i pritisnite taster ENTER. Da biste premestili i izabrali imenovanu ćeliju, kliknite na njeno ime u polju ime.

Nonadjacent izbora

Izbor dve ili više ćelija ili opsega koji ne dodirujete. Prilikom crtanja nesusedne u grafikonu, proverite da li kombinovane izbori obrasca pravougaoni oblik.

Nna OLAP izvor podataka

Osnovne podatke za izvedene tabele ili izvedenog grafikona koji dolazi iz izvora koji nije OLAP baze podataka. Ovi izvori obuhvataju relacione baze podataka, tabele u Excel radnim listovima i sa tekstualnim datotekama.

Taster O

Vrh stranice

ObjectLink

OLE podatke formatu koji opisuje povezani objekat, identifikovanje klase, ime dokumenta i ime objekta. Svaka od ovih stavki podataka je niske nulom.

Ova datoteka kocke

Datoteku možete kreirati na čvrstom disku ili deljenog mrežnog resursa za skladištenje OLAP izvor podataka za izvedenu tabelu ili izvedeni grafikon. Datoteka vanmrežne kocke omogućavaju vam da nastavite sa radom kada niste povezani sa OLAP servera.

O KRUG

Tehnologija baze podataka koja je optimizovana za upite i izveštaje umesto obradu transakcija. OLAP hijerarhijski i skladištenja podataka u kockama umesto tabele.

O KRUG dobavljača

Skup softver koji omogućava pristup određeni tip OLAP baze podataka. Ovaj softver možete da uključite u upravljački program za izvor podataka i drugi klijentski softver koji je neophodan za povezivanje sa bazom podataka.

Operand

Stavke na bilo koje strane operatora u formuli. U programu Excel, operanada može biti vrednosti, reference ćelija, imena, oznake i funkcije.

Operator

Znak ili simbol koji određuje tip izračunavanja koji želite da izvršite u okviru izraza. Postoje matematički, poređenje, logičku, i operatori za reference.

Outer spoj

U upitu, spoja gde svi podaci iz jedne tabele su izabrane, čak i ako postoje odgovarajući zapisi u drugoj tabeli. Zapisa koje zadovoljavaju kombinuju i prikazane kao jedan. Zapise koji nemaju podudaranja u drugoj tabeli prikazani su prazne.

Outer spoj

Pridruživanje u sve zapise iz jedne tabele su izabrane, čak i ako postoje odgovarajući zapisi u drugoj tabeli. Zapisa koje zadovoljavaju kombinuju i prikazane kao jedan. Zapise koji nemaju podudaranja u drugoj tabeli prikazani su prazna.

Outline

U kojim redova ili kolona sa detaljima podaci su grupisani tako da možete da kreirate izveštaja sa rezimeom podataka radnog lista. Prikaz strukture možete da rezimirate ili ceo radni list ili izabrani deo.

Outline podataka

Podaci koji se nalazi unutar strukture radnog lista. Prikaz strukture podataka uključuje sa rezimeom i detaljima redove ili kolone za prikaz strukture.

Outline simbola

Simboli koje koristite da biste promenili prikaz strukture radnog lista. Možete da prikažete ili da biste sakrili detaljne podatke tako što ćete pritisnuti znak plus, znak minus i brojeve 1, 2, 3 ili 4, koja ukazuje na nivo prikaza strukture.

OwnerLink

OLE podatke formatu koji opisuje ugrađenog objekta, identifikovanje klase, ime dokumenta i ime objekta. Svaka od ovih stavki podataka je niske nulom.

P

Vrh stranice

Prelom starost P

Razdelnik koji rastavlja radnog lista na različite stranice za štampanje. Excel umeće automatski prelomi stranica na osnovu veličine papira postavke margina, Podešavanje razmere opcije, a pozicije sve ručne prelome stranica koje ste umetnuli.

Pregled preloma starost P

Prikaz radnog lista koji prikazuje područja za štampanje i na lokacijama preloma stranica. Oblast za štampanje prikaza u belo i automatski prelomi stranica se pojavljuju kao isprekidane linije ručne prelome stranica se pojavljuju kao pune linije.

Parameter

U programu Excel, možete da dodate, promena ili uklanjanje parametre da biste naveli ćelije koje se mogu uređivati u vidljivim radnog lista podataka sistema Excel Services. Kada sačuvate radnu svesku, promene se automatski odražavaju na serveru.

Parameter upita

Tip upita koji prilikom pokretanja, traži vrednosti (kriterijuma) da biste koristili da biste izabrali zapise za rezultat podesite tako da isti upit možete koristiti da biste preuzeli drugačiji rezultat postavlja.

Password

Način da zaštitite radni list ili radnu svesku. Kada ste Zaštita elemenata radnog lista ili radne sveske pomoću lozinke, je veoma važne vas da zapamtite lozinku. Bez nje, postoji način za uklanjanje zaštite radne sveske ili radnog lista. Trebalo bi da uvek koristite jake lozinke koji kombinuju velika i mala slova, brojeve i simbole. Slabim lozinkama ne pojavljuju ovih elemenata. Jaku lozinku: Y6dh! et5. Slaba lozinka: Patika27. Koristite jaku lozinku koja se lako pamti tako da ne morate da ga Zapišite.

Oblast si P

Cilj za podatke koji ima isečeni ili kopirani korišćenjem Office ostave.

Oblast ivot P

Oblast radnog lista u kojoj prevlačite polja izvedene tabele ili izvedenog grafikona da biste promenili raspored izveštaja. Na novom izveštaju isprekidanu plavu obrise ukazuju na oblast izvedene tabele na radnom listu.

Polje kategorije ivotChart P

Polja koja je dodeljena položaju kategorije u izvedenog grafikona. U grafikonu, kategorije obično se pojavljuju na x-osu ili horizontalnu osu grafikona.

PivotChart

Grafikon koji pruža interaktivne analize podataka, kao što su izvedene tabele. Možete da promenite prikaze podataka, pogledajte članak različitih nivoa detalja ili Reorganizovanje raspored grafikona tako što ćete prevući polja i prikazivanje ili sakrivanje stavke u poljima.

Polje grupe ivotChart P

Polja koja je dodeljena orijentaciju grupe u izvedenog grafikona. U grafikonu, grupa su predstavljene u legendi.

PivotTable podataka

U izvedenoj tabeli, rezimirane podatke koji se izračunava iz polja sa podacima u izvornoj listi ili tabeli.

PivotTable sveukupne vrednosti

Ukupne vrednosti za sve ćelije u redu ili sve ćelije u koloni izvedene tabele. Vrednosti u red ili kolonu se izračunavaju pomoću istu funkciju za rezimiranje koriste u oblast podataka u izvedenoj tabeli.

PivotTable liste

U programu Microsoft Office Web Components koja vam omogućava da biste kreirali strukturu slično kao u Excel izvedene tabele. Korisnicima možete prikazati listu izvedene tabele u Veb pregledaču i promenite raspored na način slično kao u Excel izvedene tabele.

PivotTable

Interaktivni, unakrsno uvršteni Excel izveštaja koji rezimira i analizira podatke, kao što su zapisi u bazi podataka iz raznih izvora, uključujući one spoljna u odnosu na Excel.

PivotTable međuvrednosti

Neki red ili kolonu koja koristi funkciju za rezimiranje da biste prikazali ukupnu detalje stavki u polju izvedene tabele.

Oblast veliki P

U 2-D grafikon, oblasti zatvoren osa, uključujući sve grupe podataka. U 3-D grafikonu oblast koju zatvoren osa, uključujući grupe podataka, imena kategorija, oznake podeljaka i nazivi osa.

Point

Mernu jednak 1/72 inča.

Precedents

Ćelije na koje upućuje formula u drugu ćeliju. Na primer, ako ćelija D10 sadrži formulu = B5, B5 je za ćeliju D10.

Rimary taster P

Jedno ili više polja koje jedinstveno identifikuje svaki zapis u tabeli. Na isti način da identifikuje registracije automobil, primarni ključ jedinstveno identifikuje zapis.

PŠtampaj oblast

Jedan ili više opsega ćelija koje ste označili da biste odštampali kada ne želite da odštampate ceo radni list. Ako radni list sadrži oblast štampanja, štampa samo oblast štampanja.

Naslovi Štampaj P

Oznake redova i kolona koje se štampaju na vrhu ili na levoj strani svake stranice na odštampanom radnom listu.

Property polja

Nezavisno atribute povezane sa stavkama ili članovi, u OLAP kocki. Na primer, ako grad stavke veličina i populacije svojstva uskladištene u servera kocke, izvedene tabele možete da prikažete veličine i populacije svaki grad.

Protect

Da biste postavke za radnog lista ili radne sveske da sprečite korisnike da pregledaju ili pristupe za navedenu elemenata radnog lista ili radne sveske.

Q

Vrh stranice

Upit pitanja

Upit ili u programu Access, prosečne vrednosti možete da pronađete zapise koje određeni odgovori pitaj za podatke koji su uskladišteni u bazi podataka.

Qupit kanala

Koristite upit kanala u DDE razgovora između odredišne aplikacije i određenog upita (na primer, upit1) u upitu. Da biste koristili upita kanala, morate ste već otvorili prozora upita pomoću sistema kanala.

Dizajn upit pitanja

Svi elementi uključeni u prozoru upita, kao što su tabele, kriterijumi, redosled kojim su raspoređena polja i tako dalje. Dizajn i navodi da li je automatsko upita uključen i da li možete da uredite izvor podataka.

R

Vrh stranice

Range

Dve ili više ćelija na radnom listu. Ćelije u opsegu može biti susedne ili nesusedne.

Rsamo za mrtav

Postavka koja omogućava datoteku da biste pročitati ili kopirati, ali ne menjaju ili sačuvana.

Record

Skup informacija o određene osobe, mesto, događaja ili stvar. Kada upit prikazuje skup u oknu podataka rezultata, zapis je predstavljen kao red.

Sveži (opseg spoljnih podataka)

Da biste ažurirali podatke iz spoljnog izvora podataka. Svaki put kada osvežavate podatke, videćete najnoviju verziju informacije u bazi podataka, uključujući sve promene koje su napravljene na podatke.

Sveži (izvedene tabele)

Da biste ažurirali sadržaj da odražavaju promene izvorne podatke izvedene tabele ili izvedenog grafikona. Ako je izveštaj zasnovan na spoljnim podacima, osvežavanje pokreće osnovni upit da biste preuzeli nove ili promenjene podatke.

Regression analize

Obrazac statističke analize koristi za predviđanje. Regresivnu analizu procenjuje odnos između promenljivih tako da date promenljiva može biti predviđene iz jedne ili više promenljivih.

Relative referencu

U formuli, adresu ćelije na osnovu relativni položaj na ćeliju koja sadrži formulu i ćelije koji upućuje. Ako kopirate formulu, referenca se automatski prilagođava. Relativna referenca poprima oblik A1.

Rsmeško referenca

Referenca na podatke uskladištene u dokument iz drugog programa.

Report filtera

Polje koje se koristi za filtriranje podskup podataka u izvedene tabele ili izvedenog grafikona u jednu stranicu za dodatno raspored i analizu. Možete prikazati rezime sve stavke u filter izveštaja ili da prikazuje jednu stavku odjednom, koju filtrira podatke za sve druge stavke.

Report predložak

Excel predložak (.xlt datoteka) koja sadrži jednu ili više upita ili izvedene tabele koji su zasnovani na spoljnim podacima. Kada sačuvate predložak izveštaja, Excel čuva definiciju upita, ali ne skladištenje podataka dobijenih iz u predlošku.

Rezultat skup

Skup zapisa vraćaju kada pokrenete upit. Možete da vidite rezultat skup upita u upit ili možete da se vratite u Excel radni list radi dalje analize skup rezultata.

RAu naslova

U sivom numerisanom sa leve strane svakog reda. Kliknite na zaglavlje reda da biste izabrali ceo red. Da biste povećali ili smanjili visinu reda, prevucite granicu ispod naslova reda.

RAu oznaka

Polje koje je dodelio red položaj u izvedenoj tabeli.

R-kvadrat vrednost

Broj od 0 do 1 koja otkriva kako su veoma procenjena vrednosti za liniju trenda odgovaraju stvarne podatke. Linije trenda je najčešće pouzdan kada vrednost podignuta na R je ili približno jednaka 1. Poznat i kao koeficijent određivanje.

S

Vrh stranice

Scenario

Imenovani skup unosa vrednosti koje možete da zamenite u model radnog lista.

Scroll zaključavanja

Sa taster scroll lock uključena, tastere sa strelicama pomerite se aktivni list, a ne aktivirate drugu ćeliju. Da biste uključili taster scroll lock ili isključivanje, pritisnite taster SCROLL LOCK.

Skomplekse

Bilo koju kombinaciju radnog lista, prikaza i scenarija vam da odaberete prilikom kreiranja izveštaja. Izveštaj može da sadrži više odeljaka.

Szaberite

Da biste istakli u ćeliju ili opseg ćelija na radnom listu. Na izabrane ćelije će uticati na sledeće komande ili radnje.

Izaberite dugme "sve"

Sivi pravougaonik u gornjem levom uglu na listu sa podacima gde se upoznali naslova redova i kolona. Kliknite na ovo dugme da biste izabrali sve ćelije na listu sa podacima.

Series osa

Osu grafikona koji predstavlja dubinske dimenzija u pravi 3-D grafikon. Prikazuje imena grupe kao proizvoljno tekstualne vrednosti; To ne može da prikaže skalirane numeričkih vrednosti.

Series polja

Polje koje se prikazuje u oblasti grupu izvedenog grafikona. Stavke u polju grupe nalaze se u legendi i obezbedite imena pojedinačne grupe podataka.

Series linije

U 2-D naslagani trakasti i Stubičasti grafikoni, linija koje povezuju označivače podataka za svaku grupu podataka koji se koriste da biste naglasili razlike u merenja između svake grupe.

Sdeljeno radne sveske

Radna sveska je podešen da dozvoli većeg broja korisnika na mreži da biste prikazali i izvršite promene u isto vreme. Svaki korisnik koji čuva radnu svesku vidi promene koje su izvršili drugi korisnici.

Ćelija sa mapiranjem Ingl S

Ćelija koja je povezana sa element koji se ne ponavlja u XML mapu.

Sort redosledu

Način za raspoređivanje podataka na osnovu vrednosti ili tip podataka. Podatke možete da sortirate po abecednom, numeričkom ili po datumu. Redosled sortiranja koristim po rastućem redosledu (1 do 9, od A do Z) ili opadajućem (9 do 1, od Z do A) redosled.

Source oblasti

Opsege ćelija koji konsolidujete u oblasti odredište koji navedete. Izvornim oblastima može da bude na bilo koji radni list u radnoj svesci, u drugim radnim sveskama otvorena ili zatvorena ili na radnim listovima Lotus 1-2-3.

Source podataka

Na listi ili u tabeli koja se koristi za kreiranje izvedene tabele ili izvedenog grafikona. Izvor podataka mogu biti oduzeto Excel tabele ili opsega, spoljne baze podataka ili kocke ili drugi izvedene tabele.

S QL

Jezik koji se koristi da preuzme, ažuriranje i upravljanje podacima. Kada kreirate upit, upit koristi SQL da biste napravili odgovarajućih naredba SQL SELECT. Ako znate SQL, možete prikazati ili promeniti izaberite SQL instrukcije.

Standardna fonta

Podrazumevani tekst font za radnih listova. Standardni font utvrđuje Podrazumevani font za stil normalne ćelije.

Summary podataka

Za automatskih međuvrednosti i prikaze strukture radnog lista, svi redovi ili kolone koje rezimiranje detalje podataka. Rezimiranje podataka obično se graniči sa i ispod detaljne podatke.

Summary funkcija

Tip izračunavanja koji kombinuje izvorne podatke u izvedenoj tabeli ili konsolidaciju tabele ili kada su Umetanje automatskih podzbirova na listi ili u bazi podataka. Funkcije za rezimiranje primeri Sum, Count i Average.

Ssistemski kanala

Koristi u DDE razgovora između aplikacija da biste dobili informacije o sistemu, kao što su postojeće veze, otvorite upite i status odredišne aplikacije.

Taster T

Vrh stranice

Tmogućnosti okno

Oblasti prozora upita koji prikazuje tabele u upitu. Svaka tabela prikazuje polja iz kojih možete da preuzmete podatke.

Template

Radne sveske koje kreirate i koristite kao osnovu za druge slične radne sveske. Možete da kreirate predloške za radnih svezaka i radnih listova. Podrazumevani predložak za radne sveske je nazvan Book.xlt. Podrazumevani predložak za radne listove koji se zove Sheet.xlt.

Tlokal okvir

Pravougaoni objekat na radni list ili grafikon, u kojoj možete da otkucate tekst.

TIK i oznake podeljaka

Podeljaka su mali linije mere, slično odeljenjima na lenjiru, koje seku osu. Oznake podeljaka identifikuje kategorije, vrednosti ili grupe u grafikonu.

Titles u grafikonima

Opisni tekst koji se automatski poravnat sa osu ili centrirana na vrhu grafikona.

Total reda

Posebni red u Excel tabeli koja pruža izbor korisne agregatne funkcije za rad sa numeričkih podataka.

Totals

Jedan od pet izračunavanja tipova upita definiše za vas: zbir, prosek, Count, Min i Max.

TRejser strelice

Strelice koje pokazuju odnos između aktivne ćelije i njegove povezane ćelije. Strelice za praćenje je plavo kada koja pokazuje od ćelije koja pruža podatke u drugu ćeliju, a Crvena li ćelija sadrži vrednosti greške, kao što su #DIV/0!.

Trendline

Grafički prikaz trendova u grupu podataka, kao što su linije sloping nagore za predstavljanje povećanje prodaje tokom određenog vremenskog perioda meseci. Linija trenda koriste se za proučavanje problema predviđanja, naziva se i regresivne analize.

Trendline oznake

Opcionalni tekst za liniju trenda, uključujući jednačinom regresije ili vrednost podignuta na R, ili oba. Linija trenda oznaku možete oblikovani i premešta; Ne mogu da se podese.

U

Vrh stranice

Up / opadajuće trake

U linijskim grafikonima sa više grupa podataka, trake koje ukazuju na to razliku između tačaka podataka u grupi ime i prezime.

V

Vrh stranice

Value

Tekst, datum, broj ili logičke unosa koji dovršava uslov za pretraživanje ili filtriranje polja mora da ispuni. Na primer, polje Author jednako je uslov < b > < /b > mora da sadrži vrednost, kao što su < b > Jovana < /b > da bude dovršen.

Value osa

Grafikon osu koja prikazuje razmere numeričkih vrednosti.

Value polja

Polje iz izvorne liste, tabelu ili bazu podataka koja sadrži podatke koje je rezimirane u izvedenoj tabeli ili izvedenom grafikonu. Polje za vrednost obično sadrži numeričke podatke, kao što su iznosi statistika ili prodaje.

Oblast vrednosti V

Deo izvedenu tabelu koja sadrži podatke rezimea. Vrednosti u svakoj ćeliji oblasti vrednosti predstavljaju rezime podataka iz izvora zapisa ili redova.

Vertexes

Crna, kvadrat, draggable tačaka koje se pojavljuju na kraj i presecima linija ili krivih u određenih automatskih oblika (kao što su slobodne oblike, žvrljotine i krive) kada ste uređivanje tačaka u automatski oblik.

Vertexes

Crna, kvadrat, draggable tačaka koje se pojavljuju na kraj i presecima linija ili krivih u određenim automatske oblike, kao što su slobodne oblike, žvrljotine i krive.

Vrikaži

Skup za prikaz i postavke štampanja koju možete da imenujete i koju možete da primenite na radnu svesku. Možete da kreirate više prikaza u istoj radnoj svesci bez čuvanja zasebne kopije radne sveske.

W

Vrh stranice

Web upita

Upit koji preuzima podatke koji su uskladišteni na intranetu ili internetu.

Wšešir-ako analize

Proces promene vrednosti u ćelijama da biste videli kako te promene utiču na rezultat formule na radnom listu. Na primer, sa različitim širinama kamatna stopa koja se koristi u amortizaciju tabeli da biste odredili Iznos plaćanja.

Workbook

Datoteka program za unakrsne tabele koje kreirate u programu Excel. Radna sveska sadrži radne listove redova i kolona u kojoj možete da unesete i izračunavanje podataka.

Worksheet

Glavni dokument koje koristite u programu Excel za skladištenje i rad sa podacima. Takođe se naziva unakrsne tabele. Na radnom listu se sastoji od ćelija koje su organizovane u kolonama i redovima; na radnom listu uvek je uskladištena u radnoj svesci.

Workspace datoteka

Datoteke koje čuva prikaz informacija o otvorenim radnim sveskama, tako da možete kasnije nastavite rad sa iste veličine prozora, područja za štampanje, uveličavanje ekrana i postavke prikaza. Datoteke radnog prostora ne sadrži radne sveske sami.

World širok Veb

Sistem za kretanje kroz Interneta ili putem kolekcija radne sveske i druge Office dokumentima povezanim hiperveze i koja se nalazi na deljenom mrežnom resursu, preduzeća intranetu ili internetu. Kada koristite Veb pregledač, Web se pojavljuje kao kolekciju teksta, slika, zvukova i digitalnih filmova.

Wrep

U tekstu, da prelomite red teksta automatski na dostizanje margina ili objekat i nastave tekst u novi red.

X

Vrh stranice

X ML

Proširivi jezik za označavanje (XML): Skraжena obrazac od standardne Grg naznake jezik (SGML) koji omogućava projektantima da biste kreirali prilagođene oznake koje nude fleksibilnost pri organizovanju i izlaganje informacija.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×