Dodavanje ili uklanjanje oznaka podataka u grafikonu

Da biste brzo identifikovali grupa podataka u grafikonu, možete dodati oznake podataka u tačke podataka grafikona. Oznake podataka su podrazumevano povezane sa vrednostima na radnom listu i automatski se ažuriraju pri promeni vrednosti.

Uz pomoć oznaka podataka lakše je razumeti grafikon jer one prikazuju detalje o grupama podataka ili njihovim pojedinačnim tačkama podataka. Na primer, u kružnom grafikonu ispod, bez oznaka podataka bilo bi teško uočiti da kafa čini 38% od ukupne prodaje. U zavisnosti od toga šta želite da istaknete u grafikonu, možete dodati oznake jednoj grupi podataka, svim grupama (ceo grafikon) ili jednoj tački podataka.

Pie chart with data labels formatted as percentages

Napomena: Sledeće procedure primenjuju se na Office 2013 i novije verzije. Tražite Office 2010 korake?

Dodavanje oznaka podataka u grafikon

 1. Kliknite na grupu podataka ili grafikon. Da biste označili jednu tačku podataka, kad kliknete na grupu, kliknite na tu tačku.

 2. U gornjem desnom uglu, pored grafikona, kliknite na dugme Dodaj element grafikona Dugme „Elementi grafikona“ > oznakama podataka.

  Elementi grafikona > Oznake podataka > izbori oznaka
 3. Da biste promenili lokaciju, kliknite na strelicu i odaberite opciju.

 4. Ako želite da prikažete oznake podataka unutar mehurića sa tekstom, kliknite na Oblačić sa podacima.

  Kružni grafikon sa oblačićima sa podacima

Da biste olakšali čitanje oznaka podataka, možete ih premeštati unutar tačaka podataka ili čak izvan grafikona. Da biste premestili oznaku podataka, prevucite je na željenu lokaciju.

Ako smatrate da oznake daju grafikonu pretrpan izgled, možete ih ukloniti tako što ćete kliknuti na oznaku podataka, a zatim pritisnuti taster Delete.

Savet: Ako je izrazito teško čitati tekst u oznakama podataka, promenite veličinu oznaka tako što ćete kliknuti na njih, a zatim ih prevući na željenu veličinu.

Promena izgleda oznaka podataka

 1. Kliknite desnim tasterom miša na grupu podataka ili oznaku podataka da biste prikazali više podataka, a zatim kliknite na Oblikovanje oznaka podataka.

 2. Izaberite stavku Opcije oznaka i u okviru opcije Oznaka sadrži izaberite željene opcije.

  Label Options part of Format Data Label pane

Korišćenje vrednosti ćelija kao oznaka podataka

Možete da koristite vrednosti ćelija kao oznake podataka za grafikon.

 1. Kliknite desnim tasterom miša na grupu podataka ili oznaku podataka da biste prikazali više podataka, a zatim kliknite na Oblikovanje oznaka podataka.

 2. Izaberite stavku Opcije oznake i u okviru oznakaizaberite stavke vrednosti iz ćelije .

 3. Kada se pojavi dijalog opseg nalepnica sa podacima , vratite se na unakrsnu tabelu i izaberite opseg za koji želite da se vrednosti ćelije prikazuju kao oznake podataka. Kada to uradite, izabrani opseg će se pojaviti u dijalogu " Range Label podataka ". Zatim kliknite na dugme U redu.

  Dijalog "opseg nalepnica podataka"

  Vrednosti ćelija sada će se pojavljivati kao oznake podataka u grafikonu.

Promena teksta koji se prikazuje u oznakama podataka

 1. Kliknite na oznaku podataka sa tekstom koji treba promeniti, a zatim ponovo kliknite da bi ta oznaka bila jedina izabrana oznaka podataka.

 2. Izaberite postojeći tekst, a zatim otkucajte tekst za zamenu.

 3. Kliknite bilo gde izvan oznake podataka.

Savet: Ako želite da dodate komentar o grafikonu ili da imate samo jednu oznaku podataka, možete koristiti okvir za tekst.

Uklanjanje oznaka podataka iz grafikona

 1. Kliknite na grafikon iz kog želite da uklonite oznake podataka.

  Ovo prikazuje Alatke za grafikone, dodaju Dizajni Oblikovanje kartica.

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Na kartici Dizajn , u grupi Rasporedi grafikona izaberite stavku Dodaj element grafikona, odaberite stavku oznake podataka, a zatim izaberite stavku nijedno.

  • Kliknite jednom na oznaku podataka da biste izabrali sve oznake podataka u grupi podataka ili dva puta da biste izabrali samo jednu oznaku podataka koju želite da izbrišete, a zatim pritisnite taster DELETE.

  • Kliknite desnim tasterom miša na oznaku podataka, a zatim izaberite stavku Izbriši.

   Napomena: Ovo uklanja sve oznake podataka iz grupe podataka.

 3. Možete i da uklonite oznake podataka odmah po dodavanju tako što ćete na priručnoj tracikliknuti na dugme Opozovi Slika dugmeta , ili tako što ćete pritisnuti kombinaciju tastera CTRL + Z.

Dodavanje ili uklanjanje oznaka podataka u grafikonu u sistemu Office 2010

 1. U grafikonu uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste dodali oznaku podataka u sve tačke podataka svih grupa podataka, kliknite na oblast grafikona.

  • Da biste dodali oznaku podataka na svim tačkama podataka u grupi podataka, kliknite na dugme jedno da biste izabrali grupu podataka koju želite da označite.

  • Da biste dodali oznaku podataka na pojedinačnu taиku podataka u grupi podataka, izaberite grupu podataka koja sadrži mesto podataka koje želite da označite, a zatim ponovo kliknite na mesto podataka.

   Prikazaće se kontekstualna kartica Alatke za grafikone, a ispod nje će se pojaviti kartice Dizajn, Raspored i Oblikovanje.

 2. Na kartici Raspored, u grupi Oznake izaberite stavku Oznake podataka, a zatim kliknite na željenu opciju za prikaz.

  Slika glavne trake programa Excel

  U zavisnosti od tipa grafikona koji ste koristili, biće dostupne različite opcije oznake podataka.

 1. U grafikonu uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste omogućili prikaz dodatnih stavki za sve tačke podataka u grupi, kliknite na oznaku podataka jednom da biste izabrali sve oznake podataka grupe podataka.

  • Da biste omogućili prikaz dodatnih stavki za pojedinačnu taиku podataka, kliknite na oznaku podataka u tački podataka koju želite da promenite, a zatim ponovo kliknite na oznaku podataka.

   Prikazaće se kontekstualna kartica Alatke za grafikone, a ispod nje će se pojaviti kartice Dizajn, Raspored i Oblikovanje.

 2. Na kartici Oblikovanje, u grupi Ova selekcija kliknite na dugme Oblikuj selekciju.

  Slika glavne trake programa Excel

  Možete i da kliknete desnim tasterom miša na izabranu nalepnicu na grafikonu, a zatim izaberete stavku Oblikuj oznaku podataka ili Oblikovanje oznaka podataka.

 3. Izaberite stavku Opcije oznake ako nije izabrana, a zatim u okviru nalepnica sadržipotvrdite izbor u polju za potvrdu za stavke nalepnica koje želite da dodate.

  Opcije nalepnice koje su dostupne zavise od tipa grafikona. Na primer, u kružnom grafikonu oznake podataka mogu da sadrže procente i linije vodilje.

 4. Da biste promenili znak za razdvajanje stavki oznake podataka, izaberite znak za razdvajanje koji želite da koristite ili otkucajte prilagođeni znak za razdvajanje u polju za razdvajanje .

 5. Da biste podesili položaj nalepnice tako da bolje predstavlja dodatni tekst, izaberite željenu opciju u okviru Pozicija oznake.

Ako ste uneli prilagođeni tekst oznake, ali želite da ponovo prikažete stavke nalepnica sa podacima koje su povezane sa vrednostima radnog lista, možete da kliknete na dugme Poništi tekst oznake.

 1. Na grafikonu izaberite oznaku podataka u tački podataka koju želite da promenite, a zatim ponovo kliknite na oznaku podataka da biste izabrali samo tu nalepnicu.

 2. Kliknite unutar polja nalepnica podataka da biste započeli režim uređivanja.

 3. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste uneli novi tekst, prevucite pokazivač da biste izabrali tekst koji želite da promenite, a zatim otkucajte željeni tekst.

  • Da biste povezali oznaku podataka sa tekstom ili vrednostima na radnom listu, prevucite da biste izabrali tekst koji želite da promenite, a zatim uradite sledeće:

   1. Na radnom listu kliknite na polje za formulu, a zatim otkucajte znak jednakosti (=).

   2. Izaberite ćeliju radnog lista koja sadrži podatke ili tekst koji želite da prikažete u grafikonu.

    Možete otkucati referencu za ćeliju radnog lista na traci sa formulama. Uključite znak jednakosti, ime lista i iza njega stavite znak uzvika; na primer =Sheet1!F2

   3. Pritisnite taster ENTER.

    Savet: Možete da koristite bilo koji metod da biste uneli procente – ručno ako znate šta je to ili povezivanjem sa procentima na radnom listu. Procenti se ne izračunavaju u grafikonu, ali možete da izračunate procente na radnom listu korišćenjem iznosa jednaиine/Total = procenat. Na primer, ako računate 10 / 100 = 0,1, a zatim oblikujete 0,1 kao procenat, broj će se ispravno prikazivati kao 10%. Više informacija o načinu izračunavanja procenta potražite u članku Izračunavanje procenata.

Veličina polja nalepnica sa podacima prilagođava se veličini teksta. Ne možete da promenite veličinu polja oznaka podataka i tekst može da se skraćuje ako se ne uklopi u maksimalnu veličinu. Da biste smestili još teksta, možda ćete želeti da koristite okvir za tekst. Više informacija potražite u članku Dodavanje okvira za tekst na grafikon.

Položaj pojedinačne oznake podataka možete da promenite tako što ćete je prevući. Možete da postavite i oznake podataka u standardnom položaju u odnosu na oznake podataka. U zavisnosti od tipa grafikona, možete da odaberete različite opcije pozicioniranja.

 1. U grafikonu uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste ponovo postavili položaj svih oznaka podataka za celu grupu podataka, kliknite na oznaku podataka jednom da biste izabrali grupu podataka.

  • Da biste ponovo postavili određenu oznaku podataka, kliknite na tu oznaku podataka dva puta da biste je izabrali.

   Prikazaće se kontekstualna kartica Alatke za grafikone, a ispod nje će se pojaviti kartice Dizajn, Raspored i Oblikovanje.

 2. Na kartici raspored , u grupi oznake izaberite stavku oznake podataka, a zatim izaberite željenu opciju.

  Slika glavne trake programa Excel

  Za dodatne opcije oznake podataka izaberite stavku Još opcija oznake podataka, izaberite stavku Opcije oznake ako nije izabrana, a zatim izaberite željene opcije.

 1. Kliknite na grafikon iz kog želite da uklonite oznake podataka.

  Prikazaće se kontekstualna kartica Alatke za grafikone, a ispod nje će se pojaviti kartice Dizajn, Raspored i Oblikovanje.

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Na kartici raspored , u grupi oznake izaberite stavku oznake podataka, a zatim izaberite stavku nijedno.

   Slika glavne trake programa Excel

  • Kliknite jednom na oznaku podataka da biste izabrali sve oznake podataka u grupi podataka ili dva puta da biste izabrali samo jednu oznaku podataka koju želite da izbrišete, a zatim pritisnite taster DELETE.

  • Kliknite desnim tasterom miša na oznaku podataka, a zatim izaberite stavku Izbriši.

   Napomena: Ovo uklanja sve oznake podataka iz grupe podataka.

 3. Možete i da uklonite oznake podataka odmah po dodavanju tako što ćete na priručnoj tracikliknuti na dugme Opozovi Slika dugmeta , ili tako što ćete pritisnuti kombinaciju tastera CTRL + Z.

Uz pomoć oznaka podataka lakše je razumeti grafikon jer one prikazuju detalje o grupama podataka ili njihovim pojedinačnim tačkama podataka. Na primer, u kružnom grafikonu ispod, bez oznaka podataka bilo bi teško uočiti da kafa čini 38% od ukupne prodaje. U zavisnosti od toga šta želite da istaknete u grafikonu, možete dodati oznake jednoj grupi podataka, svim grupama (ceo grafikon) ili jednoj tački podataka.

Dodavanje oznaka podataka

Oznake podataka možete da dodate da biste prikazali vrednosti tačaka podataka iz Excel lista u grafikonu.

 1. Ovaj stepenik se primenjuje samo na Word za Mac: u meniju Prikaz izaberite stavku raspored štampanja.

 2. Kliknite na grafikon, a zatim izaberite karticu Dizajn grafikona.

 3. Izaberite stavku Dodaj element grafikona i izaberite oznake podataka, a zatim izaberite lokaciju za opciju nalepnica sa podacima.

  Napomena: Opcije će se razlikovati u zavisnosti od tipa grafikona.

 4. Ako želite da prikažete oznake podataka unutar mehurića sa tekstom, kliknite na Oblačić sa podacima.

  Kružni grafikon sa oblačićima sa podacima

  Da biste olakšali čitanje oznaka podataka, možete ih premeštati unutar tačaka podataka ili čak izvan grafikona. Da biste premestili oznaku podataka, prevucite je na željenu lokaciju.

  Napomena: Ako je izrazito teško čitati tekst u oznakama podataka, promenite veličinu oznaka tako što ćete kliknuti na njih, a zatim ih prevući na željenu veličinu.

Izaberite stavku Još opcija oznake podataka da biste promenili izgled oznaka podataka.

Promena pogleda nalepnica sa podacima

 1. Kliknite desnim tasterom miša na bilo koju oznaku podataka i izaberite stavku Oblikuj oznake podataka.

 2. Izaberite stavku Opcije oznake i u okviru nalepnica sadržiizaberite željene opcije.

Promena teksta koji se prikazuje u oznakama podataka

 1. Kliknite na oznaku podataka sa tekstom koji treba promeniti, a zatim ponovo kliknite da bi ta oznaka bila jedina izabrana oznaka podataka.

 2. Izaberite postojeći tekst, a zatim otkucajte tekst za zamenu.

 3. Kliknite bilo gde izvan oznake podataka.

Savet: Ako želite da dodate komentar o grafikonu ili da imate samo jednu oznaku podataka, možete da koristite okvir za tekst.

Uklanjanje oznaka podataka

Ako odlučite da oznake naprave da vaš grafikon bude prenatrpan, možete da uklonite sve ili sve njih tako što ćete kliknuti na oznake podataka, a zatim pritisnuti taster Delete.

Napomena: Ovo uklanja sve oznake podataka iz grupe podataka.

Korišćenje vrednosti ćelija kao oznaka podataka

Excel for Mac trenutno nema opciju da koristi vrednosti ćelija kao oznake podataka. Međutim, postoji program VBA (Visual Basic for Applications) koji vam to dozvoljava. Da biste saznali više o tome: Postavljanje prilagođenih oznaka podataka u grafikon.

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Možete uvek da postavite pitanje stručnjaku u zajednici Excel Tech Community, dobijete podršku u zajednici Answers community ili predložite novu funkciju ili poboljšanje na sajtu Excel User Voice.

Napomena:  Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li da nam javite da li su informacije bile korisne? Ovo je članak na engleskom jeziku za referencu.​

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×