Animacija, video i audio

Dodavanje ili brisanje zvuka u PowerPoint prezentaciji

Dodavanje ili brisanje zvuka u PowerPoint prezentaciji

PowerPoint prezentaciji možete da dodate audio zapis, poput muzike, prateće priče ili kratkog snimka. Da biste snimili i čuli zvuk, računar mora biti opremljen zvučnom karticom, mikrofonom i zvučnicima.

Pregledač ne podržava video zapis. Instalirajte Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player ili Internet Explorer 9.

2:00

Dodavanje zvuka sa računara

 1. Izaberite stavke Umetanje > Zvuk.

 2. Izaberite stavku Zvuk na mom računaru.

 3. U dijalogu Umetanje zvuka izaberite zvučnu datoteku koju želite da dodate.

 4. Izaberite stavku Umetanje.

Snimanje audio zapisa

 1. Izaberite stavke Umetanje > Zvuk.

 2. Izaberite stavku Snimi zvuk.

 3. Otkucajte ime za zvučnu datoteku, izaberite stavku Snimi, a zatim pričajte.

  Napomena: Uređaj mora da ima omogućen mikrofon da biste snimili zvuk.

 4. Da biste preslušali snimak, izaberite stavku Zaustavi, a zatim izaberite stavku Reprodukuj.

 5. Izaberite stavku Snimi da biste ponovo snimili klip ili kliknite na dugme U redu ako ste zadovoljni.

 6. Da biste premestili klip, izaberite i prevucite ikonu za zvuk na željeno mesto na slajdu.

  Ako koristite više zvučnih datoteka po slajdu, preporučujemo da ikonu za zvuk stavite na isto mestu na slajdu da biste je lako pronašli.

 7. Izaberite stavku Reprodukuj.

Promena opcija reprodukcije

Izaberite ikonu za zvuk, a zatim izaberite karticu Alatke za zvuk – Reprodukcija. Zatim izaberite opcije koje želite da koristite:

 • Da biste skratili zvuk, izaberite stavku Skrati, a zatim koristite crveni i zeleni klizač da biste skratili zvučnu datoteku na odgovarajući način.

 • Da bi se zvuk postepeno pojavljivao ili iščezavao, promenite broj u poljima Trajanje postepene promene.

 • Da biste podesili jačinu zvuka, izaberite stavku Jačina zvuka i izaberite željenu postavku.

 • Da biste odabrali način pokretanja zvučne datoteke, kliknite na strelicu za padajući meni i izaberite neku od opcija:

  • Sekvenca klika: Reprodukuje zvučnu datoteku automatski pomoću jednog klika.

  • Automatski: Automatski se reprodukuje kada pređete na slajd na kojem se nalazi zvučna datoteka.

  • Kada se klikne: Reprodukuje zvuk samo kada se klikne na ikonu.

 • Da biste odabrali kako se reprodukuje zvuk u prezentaciji, izaberite neku od opcija:

  • Reprodukuj u pozadini slajdova: Reprodukuje jednu zvučnu datoteku u pozadini svih slajdova.

  • Ponavljaj dok se ne zaustavi: Reprodukuje zvučnu datoteku više puta uzastopno dok ga ne zaustavite ručno tako što ćete kliknuti na dugme Reprodukuj/pauziraj.

 • Da bi se zvuk reprodukovao neprekidno u pozadini svih slajdova, izaberite stavku Reprodukuj u pozadini.

Brisanje zvuka

Da biste izbrisali audio klip, kliknite na ikonu za zvuk na slajdu i pritisnite taster Delete.

Šta želite da uradite?

 1. U normalnom prikazu kliknite na slajd na koji želite da dodate zvuk.

 2. Na kartici Umetanje, u grupi Mediji kliknite na strelicu ispod dugmeta Zvuk.

  Meni „Audio“

 3. Na listi izaberite stavku Zvuk sa računara ili Clip Art audio, pronađite i izaberite željeni audio klip, a zatim izaberite stavku Umetni.

  Ikona i kontrole audio zapisa pojavljuju se na slajdu.

  Ikone i kontrole audio zapisa

 4. U normalnom prikazu ili prikazu projekcije slajdova kliknite na ikonu i izaberite stavku Reprodukuj da biste reprodukovali muziku ili drugi zvuk.

 1. U normalnom prikazu kliknite na slajd na koji želite da dodate zvuk.

 2. Na kartici Umetanje, u grupi Mediji kliknite na strelicu ispod dugmeta Zvuk.

  Meni „Audio“

 3. Na listi izaberite stavku Snimi zvuk.

  Otvara se dijalog Snimanje zvuka.

 4. U dijalogu Snimanje zvuka kliknite na dugme Snimaj PowerPoint dugme „Snimanje zvuka“ i počnite da pričate ili da reprodukujete sopstveni zvuk.

 5. Kad završite sa snimanjem, kliknite na dugme „Zaustavi“ Dugme „Zaustavi“ u dijalogu „Snimanje zvuka“ . Dodelite ime snimku.

  Kliknite na dugme „Reprodukuj“ Dugme „Reprodukuj“ u dijalogu „Snimanje zvuka“ da biste preslušali snimak. Ako ste zadovoljni, kliknite na dugme </c0>U redu</c0> da biste sačuvali snimak i umetnuli ga na slajd. Ako niste zadovoljni, ponovite 4. i 5. korak.

  Ikona i kontrole audio zapisa pojavljuju se na slajdu:

  Ikone i kontrole audio zapisa

 6. U normalnom prikazu ili prikazu projekcije slajdova kliknite na ikonu i izaberite stavku Reprodukuj da biste reprodukovali muziku ili drugi zvuk.

 1. Na slajdu izaberite ikonu audio klipa Ikona audio klipa .

 2. U okviru stavke Alatke za zvuk, na kartici Reprodukcija, u grupi Opcije audio zapisa uradite nešto od sledećeg:

  • Da bi se audio klip pokretao automatski kada prikažete slajd, na listi Početak izaberite stavku Automatski.

  • Da bi se audio klip pokretao ručno kada kliknete na njega na slajdu, na listi Početak izaberite stavku Na klik.

  • Da bi se audio klip reprodukovao dok prolazite klikom kroz slajdove u prezentaciji, na listi Početak izaberite stavku Reprodukuj dok se prikazuju slajdovi.

  • Da bi se audio klip reprodukovao neprekidno dok ga ne zaustavite, potvrdite izbor u polju za potvrdu Ponavljaj dok se ne zaustavi.

   Napomena: Kada ponavljate zvuk, on se reprodukuje neprekidno dok ne pređete na sledeći slajd.

 • Na slajdu kliknite na dugme Reprodukuj/pauziraj ispod ikone audio zapisa.

  Reprodukcija audio klipa

Važno: Koristite ovu opciju samo ako ste podesili audio klip tako da se reprodukuje automatski ili ako ste napravili neku drugu vrstu kontrole, kao što je okidač, na koju ćete kliknuti kako biste reprodukovali klip. (Okidač je obično neka stavka na slajdu, na primer slika, oblik, dugme, pasus teksta ili okvir za tekst, koja može da pokrene radnju kada kliknete na nju.) Imajte na umu da se ikona audio zapisa uvek vidi, osim ako je ne prevučete sa slajda.

 1. Kliknite na ikonu audio klipa Ikona audio klipa .

 2. U okviru stavke Alatke za zvuk, na kartici Reprodukcija, u grupi Opcije audio zapisa potvrdite izbor u polju za potvrdu Sakrij tokom projekcije.

Da biste izbrisali muzički klip ili drugi zvuk u programu PowerPoint, uradite sledeće:

 1. Pronađite slajd koji sadrži zvuk koji želite da izbrišete.

 2. U normalnom prikazu kliknite na ikonu za zvuk Ikona audio klipa ili ikonu za CD Slika ikone , a zatim pritisnite taster Delete.

Šta želite da uradite?

 1. U normalnom prikazu kliknite na slajd na koji želite da dodate zvuk.

 2. Na kartici Umetanje, u grupi Medijski klipovi kliknite na strelicu ispod dugmeta Zvuk.

  Meni „Zvuk“

 3. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste dodali zvuk sa računara ili iz mrežnog deljenja, izaberite stavku Zvuk iz datoteke, pronađite fasciklu koja sadrži datoteku, a zatim kliknite dvaput na datoteku koju želite da dodate.

  • Da biste dodali zvuk iz clip art kolekcije, izaberite stavku Zvuk iz programa Clip Organizer, pronađite željeni audio klip u oknu zadatka Clip Art, a zatim kliknite na njega da biste ga dodali na slajd.

  • Da biste reprodukovali zvuk sa CD-a pokrenutog na računaru izaberite stavku Reprodukuj zapis sa audio CD-a, izaberite vreme početka i završetka, kao i sve druge opcije reprodukcije, a zatim kliknite na dugme U redu.

  • Da biste snimili i dodali sopstveni audio zapis, izaberite stavku Snimanje zvuka i u dijalogu kliknite na dugme Snimaj PowerPoint dugme „Snimanje zvuka“ da biste počeli da pričate ili reprodukujete sopstveni zvuk.

  Ikona audio zapisa Slika ikone pojavljuje se na slajdu.

 1. Na slajdu izaberite ikonu zvuka Slika ikone .

 2. U okviru stavke Alatke za zvuk, na kartici Opcije, u grupi Opcije zvuka uradite nešto od sledećeg:

  • Da bi se audio klip pokretao automatski kada prikažete slajd, na listi Reprodukovanje zvuka izaberite stavku Automatski.

  • Da bi se audio klip pokretao ručno kada kliknete na njega na slajdu, na listi Reprodukovanje zvuka izaberite stavku Kad se klikne.

  • Da bi se audio klip reprodukovao dok prolazite klikom kroz slajdove u prezentaciji, na listi Reprodukovanje zvuka izaberite stavku Reprodukuj dok se prikazuju slajdovi.

  • Da bi se audio klip reprodukovao neprekidno dok ga ne zaustavite, izaberite stavku Ponavljaj dok se ne zaustavi.

   Napomena: Kada ponavljate zvuk, on se reprodukuje neprekidno dok ne pređete na sledeći slajd.

Da bi se zvuk reprodukovao dok ga ne zaustavite ili da bi se reprodukovao tokom trajanja prezentacije, morate da navedete opcije zaustavljanja.

 1. Da biste prilagodili postavke za to kada se zvuk zaustavlja, na kartici Animacije, u grupi Animacije izaberite stavku Prilagođena animacija.

  Slika kartice „Animacije“

 2. U okviru stavke Prilagođena animacija okno zadataka kliknite na strelicu sa desne strane izabranog zvuka na listi Prilagođena animacija, a zatim izaberite stavku Opcije efekata.

 3. Na kartici Efekat, u okviru stavke Zaustavljanje reprodukcije uradite nešto od sledećeg:

  • Da bi se zvučna datoteka zaustavila jednim klikom mišem na slajd, izaberite stavku Na klik.

  • Da bi se zvučna datoteka zaustavila posle ovog slajda, izaberite stavku Posle trenutnog slajda.

  • Da bi se zvučna datoteka reprodukovala za nekoliko slajdova, izaberite stavku Posle, a zatim postavite ukupan broj slajdova za koje datoteka treba da se reprodukuje.

   Napomena: Zvuk bi trebalo da traje onoliko dugo koliko je navedeno vreme prikaza slajdova za poslednje dve gorenavedene opcije. Dužinu zvučne datoteke možete da vidite na kartici Postavke zvuka u okviru stavke Informacije.

 • Na slajdu kliknite dvaput na ikonu zvuka Slika ikone .

Važno: Koristite ovu opciju samo ako ste podesili zvuk tako da se reprodukuje automatski ili ako ste napravili neku drugu vrstu kontrole, kao što je okidač, na koju ćete kliknuti kako biste reprodukovali zvuk. (Okidač je obično neka stavka na slajdu, na primer slika, oblik, dugme, pasus teksta ili okvir za tekst, koja pokreće radnju kada kliknete na nju.) Imajte na umu da se ikona zvuka uvek vidi u normalnom prikazu, osim ako je ne prevučete sa slajda.

 1. Kliknite na ikonu zvuka Slika ikone .

 2. U okviru stavke Alatke za zvuk, na kartici Opcije, u grupi Opcije zvuka potvrdite izbor u polju za potvrdu Sakrij tokom projekcije.

 1. Kliknite na slajd koji sadrži zvuk koji želite da izbrišete.

 2. U normalnom prikazu kliknite na ikonu za zvuk Slika ikone ili ikonu za CD Slika ikone , a zatim pritisnite taster DELETE.

  Da biste izbrisali više zvukova, ponavljajte 1. i 2. korak za svaki slajd koji sadrži zvučne datoteke koje želite da izbrišete.

PowerPoint prezentaciji možete da dodate audio zapis, poput muzike, prateće priče ili kratkog snimka. Da biste snimili i čuli zvuk, računar mora biti opremljen zvučnom karticom, mikrofonom i zvučnicima.

Pregledač ne podržava video zapis. Instalirajte Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player ili Internet Explorer 9.

2:00

Da biste dodali muziku ili neki drugi audio klip u projekciju slajdova, izaberite željeni slajd i izaberite stavke Umetanje > Audio. Audio možete da dodate na pojedinačni slajd, možete da ga reprodukujete automatski kada se slajd pojavi ili da dodate pesmu koja se reprodukuje u pozadini tokom cele prezentacije.

Možete da dodate i sopstvenu prateću priču ili komentare u celu prezentaciju tako što ćete ih snimiti na kartici Projekcija slajdova. Pogledajte odeljak Snimanje projekcije slajdova za više informacija.

Dodavanje zvuka na pojedinačni slajd

 1. U normalnom prikazu izaberite željeni slajd i izaberite stavke Umetanje > Audio.

  Umetanje menija zvuka sa zvukom iz datoteke i izbora pregledača zvuka
 2. Kliknite na Pregledač audio zapisa da biste umetnuli audio iz usluge iTunes ili Audio iz datoteke da biste umetnuli audio klip sa računara.

 3. Izaberite audio klip. Na kartici Audio Format izaberite željene opcije audio zapisa.

  Opcije zvuka kartice „Format zvuka“
 4. (Opcionalno) Ako želite da promenite ili izmenite standardnu ikonu audio datoteke, koristite dugmad za oblikovanje slike na kartici Audio format da biste ikoni za zvuk dodali okvir, ivicu ili druge efekte oblikovanja.

  Kontrola zvuka sa izabranom ikonom zvučnika

Pregled audio zapisa

 • Na slajdu kliknite na ikonu audio zapisa, a zatim na dugme Reprodukuj/pauziraj ispod ikone audio zapisa.

  Ikona zvuka i kontrole reprodukcije u programu PowerPoint za Mac 2011

Reprodukcija audio zapisa automatski kada se slajd pojavi

Audio se podrazumevano reprodukuje kada se na njega klikne tokom projekcije slajdova. To možete da promenite tako da se audio reprodukuje automatski čim se slajd pojavi.

 1. U normalnom prikazu izaberite željeni slajd i dodajte audio klip, ako to već niste učinili.

 2. Na kartici Audio Format, sa desne strane izaberite stavke Pokreni > Automatski.

  Opcija zvuka za automatsko pokretanje

Dodavanje audio sadržaja koji se reprodukuje tokom cele prezentacije

 1. U normalnom prikazu izaberite prvi slajd u prezentaciji i dodajte audio klip, ako to već niste učinili.

 2. Na kartici Audio Format, sa desne strane izaberite stavku Reprodukuj na dok se prikazuju slajdovi.

  Audio opcija za stalnu reprodukciju na svim slajdovima

Dodavanje zvuka koji se reprodukuje više puta

 1. U normalnom prikazu izaberite željeni slajd i dodajte audio klip, ako to već niste učinili.

 2. Na kartici Audio Format, sa desne strane izaberite stavku Ponavljaj dok se ne zaustavi.

  (Ako koristite samo ovu opciju, to znači da će se zvuk ponavljati dok se prikazuje slajd na kom se zvuk nalazi. Kada se opcija Ponavljaj dok se ne zaustavi koristi zajedno sa opcijom Reprodukuj dok se prikazuju slajdovi, zvuk se ponavlja tokom cele prezentacije.)

Skrivanje ikone audio zapisa

 1. Kliknite na ikonu audio klipa. Ikona zvuka ukazuje na prisustvo audio klipa na slajdu u programu PowerPoint 2016 za Mac

 2. Na PowerPoint traci, na kartici Reprodukcija potvrdite izbor u polju za potvrdu Sakrij tokom projekcije.

  Koristite ovu opciju samo ako ste podesili audio klip tako da se automatski reprodukuje. Imajte na umu da se ikona audio zapisa uvek vidi, osim ako je ne prevučete sa slajda.

Takođe pogledajte

Snimanje projekcije slajdova

Da biste reprodukovali muziku ili neki drugi zvuk tokom cele prezentacije, podesite ga na kartici Audio format.

Pregledač ne podržava video zapis. Instalirajte Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player ili Internet Explorer 9.
 1. Idite na karticu Početak i izaberite stavke Mediji > Audio pregledač, a zatim odaberite iTunes ili GarageBand.

  Otvori pregledač zvuka
 2. Izaberite audio datoteku i prevucite je na prvi slajd.

  Media Browser

  Savet:   Da biste pregledali pesmu, kliknite dvaput na nju.

 3. Dok je izabrana ikona zvučnika, izaberite karticu Audio format, a zatim stavke Pokreni > Reprodukuj dok se prikazuju slajdovi.

  Ikona zvuka

  Izaberite stavku „Reprodukuj dok se prikazuju slajdovi“

  Savet:   Ako je prezentacija traje duže od audio datoteke, podesite da se audio ponavlja tako što ćete izabrati stavke Opcije reprodukcije > Ponavljaj dok se ne zaustavi.

  Ponavljaj dok se ne zaustavi

  Savet:   Da biste sakrili ikone audio zapisa, izaberite stavku Sakrij ikonu tokom projekcije.

  Sakrij ikonu tokom projekcije

Povezani članci

Snimanje audio zapisa

Snimanje projekcije slajdova

Dodavanje zvuka na slajd nije podržano u programu PowerPoint Online.

Ako želite da dodamo ovu funkciju u PowerPoint Online, idite u polje za predloge i glasajte za nju.

Takođe pogledajte

Automatsko reprodukovanje muzike ili drugih zvukova kada se slajd pojavi 

Reprodukovanje muzike u pozadini više slajdova u projekciji slajdova

Snimanje projekcije slajdova sa pratećom pričom i podešavanjem vremena slajda 

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×