Access SQL: osnovni koncepti, rečnik i sintaksa

Access SQL: osnovni koncepti, rečnik i sintaksa

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Kada želite da preuzmete podatke iz baze podataka, možete zatražiti podatke pomoću Structured Query Language ili SQL. SQL je računar jezik koji je sličan engleski, ali to razumeli programa za baze podataka. Svaki upit koji pokrenete koristi SQL u pozadini.

Razumevanje funkcionisanje SQL može pomoći da bolje upite i lakše da razumeju kako se ispravlja upita koji se ne vraća rezultate koje želite.

Ovo je jedan od skupa članci o Access SQL. Ovaj članak opisuje osnovna upotreba SQL da biste izabrali podatke i koristi primere za ilustraciju SQL sintaksa.

U ovom članku

Šta je to SQL?

Osnovna SQL odredaba: SELECT, FROM i gde

Sortiranje rezultata: po REDOSLEDU

Rad sa rezimiraju podaci: GRUPIŠI po i HAVING

Kombinovanje rezultata upita: UNION

Šta je to SQL?

SQL je računar jezik za rad sa skupa činjenica i relacije između njih. Programi za relacione baze podataka, kao što je Microsoft Office Access koristite SQL za rad sa podacima. Za razliku od mnogo jezika za računar SQL nije teško čita i razumeli, čak i za nova u tome. SQL je međunarodne standarde koji prepoznaje standarde tela kao što su ISO i ANSIkao mnogo jezika za računar.

Koristite SQL za opisivanje skupove podataka mogu vam pomoći da odgovorite na pitanja. Kada koristite SQL, morate da koristite ispravnu sintaksu. Sintaksa je skup pravila po kojima elementima na jeziku ispravno kombinuju se. SQL sintaksa je zasnovan na engleskom jeziku sintaksu i mnoge od iste elemente koristi kao Visual Basic for Applications (VBA) sintaksu.

Na primer, jednostavno SQL izraz koji preuzima listu prezimena kontakata čije ime je Meri mogu izgledati kao ovo:

SELECT Last_Name
FROM Contacts
WHERE First_Name = 'Mary';

Napomena: SQL ne koristi se samo za upravljanje podacima, već i za kreiranje i izmenu dizajna objekata baze podataka, kao što su tabele. Deo SQL koji se koristi za kreiranje i izmenu objekata baze podataka se zove jezika za definisanje podataka (DDL). Ova tema pokriva DDL. Više informacija potražite u članku Kreiranje ili izmena tabela ili indeksa pomoću upita za definisanje podataka.

SELECT izrazi

Da biste opisali skup podataka pomoću SQL, pišete SELECT izraz. Naredba SELECT sadrži potpun opis skupa podataka koji želite da biste dobili iz baze podataka. Ovo uključuje sledeće:

  • Tabela koje sadrže podatke.

  • Kako se povezanih podataka iz različitih izvora.

  • Polja koja izračunavanja daće podatke.

  • Kriterijume koje podataka mora da se podudara će biti uključena.

  • Da li i kako da biste sortirali rezultate.

SQL odredaba

Kao i rečenicu, SQL instrukciju ima rečenice. Svaki odredba izvršava funkciju za SQL instrukcije. Neophodni su neke klauzule u instrukciji SELECT. Sledeća tabela navodi uobičajenih SQL odredaba.

SQL odredba

Šta radi

Obavezno

SELECT

Popisuje polja sa podacima koji se traže.

Da

FROM

Popisuje tabele koje sadrže polja popisana u odredbi SELECT.

Da

WHERE

Navodi kriterijume polja koje zapisi moraju da ispune da bi bili uključeni u rezultate.

Ne

ORDER BY

Zadaje način sortiranja rezultata.

Ne

GROUP BY

U SQL izrazu koji sadrži agregatne funkcije, popisuje polja koja nisu rezimirana u instrukciji SELECT.

Samo ako postoje takva polja.

HAVING

U SQL instrukciji koja sadrži agregatne funkcije, navodi uslove koji se primenjuju na polja rezimirana u instrukciji SELECT.

Ne

SQL uslovima

Svaki SQL odredba sastoji se od termina – usklađen sa delove govora. Sledeća tabela navodi tipove SQL termine.

SQL termin

Usklađen deo govora

Definicija

Primer

identifikator

imeničke

Ime koje koristite za identifikovanje objekta baze podataka, kao što su ime polja.

Klijenti. [Broj]

operator

glagolske ili prilog

Ključna reč koja predstavlja radnju ili menja radnju.

AS

konstanta

imeničke

Vrednost koja se ne menja, kao što je broj ili NULL.

42

izraz

pridev

Kombinacija identifikatora, operatora, konstanti i funkcija koja daje jednu vrednost.

>= Proizvodi.[Jedinična cena]

Vrh stranice

Osnovna SQL odredaba: SELECT, FROM i gde

SQL instrukciju vodi Opšti oblik:

SELECT field_1
FROM table_1
WHERE criterion_1
;

Napomene: 

  • Access zanemaruje prelom reda u SQL izrazu. Međutim, razmislite o korišćenju red za svaki Where da biste poboljšali čitljivost SQL instrukciju za za sebe i druge.

  • Svaki SELECT izraz se završava tačkom i zarezom (;). Tačka i zarez mogu da se pojave na kraju zadnje odredbe ili u redu sama na kraju SQL instrukcije.

Primer u programu Access

Sledeće ilustruje SQL izraz za jednostavan upit za izdvajanje može izgledati kao u programu Access:

Kartica SQL objekta prikazuje instrukciju SELECT

1. Izaberite odredba

2. na odredba

3. odredba WHERE

U ovom primeru SQL instrukciju čita „Izaberite podatke koji su uskladišteni u polja koja se zove e-adresa i kompanija iz tabele pod imenom kontakti, posebno te zapise u kojima vrednost polja grad Seattle”.

Hajde da pogledamo na primer, jedna odredba istovremeno, da biste videli kako funkcioniše SQL sintaksa.

Odredba SELECT

SELECT [E-mail Address], Company

Ovo je odredba SELECT. Sastoji se od operatora (biraj) iza kojeg sledi dva identifikatore ([e-adresa] i kompanija).

Ako identifikator sadrži razmake ili specijalne znakove (kao što su „e-adresa”), on mora biti postavljen među uglaste zagrade.

Odredba SELECT nema da kažete koje tabele sadrže polja, a da ne možete navesti uslove koji moraju da ispune podataka će biti uključena.

Odredba SELECT uvek se pojavljuje ispred odredbe FROM u instrukciji SELECT.

Odredba FROM

FROM Contacts

Ovo je odredba FROM. Sastoji se od operatora (od) praćeno identifikator (kontakte).

Odredba from ne navodi polja da bude izabrana.

Odredbe Where

WHERE City="Seattle"

Ovo je odredbe WHERE. Sastoji se od operatora (gde) praćeno izraz (grad = „Seattle”).

Napomena: Za razliku od izbor i rečenice, odredbe Where je nisu neophodni element SELECT izraz.

Koje možete da izvršite mnoge radnje koje SQL omogućava vam da uradite tako što ćete koristiti SELECT, FROM i WHERE rečenice. Više informacija o tome kako da koristite ove rečenice su predstavljene u ove dodatne članke:

Vrh stranice

Sortiranje rezultata: po REDOSLEDU

Kao što je Microsoft Excel, Access vam omogućava da biste sortirali rezultate upita u listu sa podacima. Takođe možete navesti u upitu za način na koji želite da biste sortirali rezultate kada se upit pokrene, tako što ćete koristiti u odredbi ORDER. Ako koristite u odredbi ORDER, je zadnje odredbe u SQL izrazu.

U odredbi ORDER sadrži listu polja koja želite da koristite za sortiranje u isti red koji želite da primenite sortiranje operacije.

Na primer, pretpostavimo da želite da se rezultati prvo sortirane po vrednosti polja preduzeća u opadajućem redosledu, i – ako postoje zapisi sa istom vrednošću za preduzeća – sortiraju po vrednosti u polju e-adresu u rastućem redosledu. Odredba ORDER BY bi podseća na sledeći način:

ORDER BY Company DESC, [E-mail Address]

Napomena: Podrazumevano, Access sortira vrednosti po rastućem redosledu (A-Ž, od najmanjeg do najvećeg). Koristite ključnu reč DESC se sortiraju vrednosti opadajućim redosledom.

Više informacija o Odredba ORDER BY, pogledajte temu Odredba ORDER BY.

Vrh stranice

Rad sa rezimiraju podaci: GRUPIŠI po i HAVING

Ponekad želite da radite sa rezimirane podataka, kao što je Ukupna prodaja u mesecu, ili najviše skup stavki u popis. Da biste to uradili, primenjujete je funkcija zbira polja u odredbi SELECT. Na primer, ako želite da upit da biste prikazali broj e-adresama navedenim za svako preduzeće, odredbi SELECT mogu izgledati kao na sledeći način:

SELECT COUNT([E-mail Address]), Company

Agregatne funkcije koje možete da koristite zavisi od tipa podataka koji je u polju ili izraz koji želite da koristite. Više informacija o dostupne agregatne funkcije, potražite u članku SQL agregatne funkcije.

Navođenje polja koja se ne koriste u agregatne funkcije: Where The GROUP BY

Kada koristite agregatne funkcije, obično morate da kreirate odrednicu GROUP by. Odredba GROUP BY navodi sva polja u koji se ne odnose agregatne funkcije. Ako primenite agregatne funkcije sva polja u upitu, ne morate da kreirate odrednicu GROUP by.

Odredba GROUP BY odmah prati odredbe Where ili odredbe FROM ako nema ODREDBU WHERE. Odredba GROUP BY lista polja kako se pojavljuju u odredbi SELECT.

Na primer, nastavite prethodni primer, ako se odredbi SELECT odnosi agregatne funkcije [e-adresa], ali ne i sa preduzeća, odredba GROUP BY bi podseća na sledeći način:

GROUP BY Company

Više informacija o odrednicu GROUP by, pogledajte temu odredba GROUP BY.

Ograničavanje agregatne vrednosti koristeći grupu kriterijuma: ODREDNICA having

Ako želite da koristite kriterijume da biste ograničili rezultate, ali polje koje želite da primenite kriterijume da se koristi u agregatne funkcije, ne možete da koristite odredbu WHERE. Umesto toga koristite ODREDNICA HAVING. ODREDNICA HAVING radi kao odredbu WHERE, ali se koristi za podaci prikupljeni.

Na primer, pretpostavimo da koristite funkciju AVG (koji izračunava prosečnu vrednost) sa na prvo polje u odredbi SELECT:

SELECT COUNT([E-mail Address]), Company

Ako želite da biste ograničili rezultate na osnovu vrednosti za tu funkciju COUNT upit, ne možete da koristite kriterijume za to polje u odredbi WHERE. Umesto toga, unesete kriterijume u ODREDNICA HAVING. Na primer, ako želite samo da vraća redove, ako postoji više od jedne e-adrese povezane sa kompanijom upit, ODREDNICA HAVING može izgledati kao na sledeći način:

HAVING COUNT([E-mail Address])>1

Napomena: Upit možete da imate odredbu WHERE i ODREDNICA HAVING – kriterijuma za polja koja se ne koriste u agregatne funkcije idi u odredbi WHERE, a kriterijumi za polja koja se koriste sa agregatne funkcije u ODREDNICA HAVING.

Za više informacija o ODREDNICA HAVING, pogledajte temu HAVING odredba.

Vrh stranice

Kombinovanje rezultata upita: UNION

Kada želite da pregledate sve podatke koje je vratio nekoliko upita za izdvajanje slične zajedno, kombinovani skup, koristite operator za ZDRUŽIVANJE.

Operatora UNION vam omogućava da kombinujete dve instrukcije SELECT u jednu. SELECT izrazi da kombinujete morate imati isti broj polja za izlaz istim redosledom, kao i sa na iste ili kompatibilne tipove podataka. Kada pokrenete upit, kombinuju se podatke iz svakog skup odgovarajućih polja u jedan rezultat polja, tako da rezultat upita ima isti broj polja kao svaki odredbe select.

Napomena: Za svrhe upita za združivanje, tipovi podataka „Broj“ i „Tekst“ su kompatibilni.

Kada koristite operatora UNION, možete da navedete da li treba da rezultate upita uključuju duplirane redove, ako postoji nešto, tako što ćete koristiti sve ključna reč.

Osnovna SQL sintaksa upita za združivanje koji kombinuje dva instrukcije SELECT je na sledeći način:

SELECT field_1
FROM table_1
UNION [ALL]
SELECT field_a
FROM table_a
;

Na primer, pretpostavimo da imate tabelu sa imenom proizvodi i druge tabele pod imenom usluge. Obe tabele sadrže polja koja sadrže ime proizvoda ili usluga, cena, garancija ili garantujemo dostupnost, i da li nude proizvoda ili usluga isključivo. Iako je tabela "Proizvodi" skladišti informacije o garancija i usluge tabela skladišti garantuje da će informacije, osnovne informacije je isti (da li određeni proizvod ili uslugu uključuje obećanje kvalitet). Možete da koristite upit za združivanje, kao što su sledeće da biste kombinovali četiri polja iz dve tabele:

SELECT name, price, warranty_available, exclusive_offer
FROM Products
UNION ALL
SELECT name, price, guarantee_available, exclusive_offer
FROM Services
;

Više informacija o tome kako da kombinujete instrukcije SELECT pomoću operatora UNION potražite u članku Kombinovanje rezultata nekoliko upita za izdvajanje pomoću upita za združivanje.

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×