Vrste unosa za InfoPath kontrole

Važno : Ovaj članak je mašinski preveden, pogledajte odricanje odgovornosti. Pogledajte verziju ovog članka na engleskom jeziku ovde za referencu.

Ovaj članak sadrži:

Uvod u opsezima za unos

Vrste unosa

Uvod u opsezima za unos

Ako želite da biste poboljšali prepoznavanje unos koji nisu na tastaturi teksta u kontroli, kao što je tekst koji je unet u okvir za tekst sa u pero za tablet, možete da navedete e unosa za kontrolu. Vrste unosa vam omogućava da navedete tip korisničkog unosa koja je namenjena za kontrolu. Na primer, ako koristite IS_URL unosa za okvir za tekst, razmake koje ste uneli između reči se zanemaruju.

Vrste unosa se može postaviti za sledeće tipove kontrole:

 • Okvir za tekst

 • Okvir za obogaćeni tekst

 • Odabirač datuma

 • Lista sa znacima za nabrajanje

 • Numerisana lista

 • Obična lista

 • Kombinovani okvir

 • Okvir sa listom za višestruki izbor

Da biste naveli vrste unosa, dvaput kliknite na kontrolu. U dijalogu Svojstva kontrole , izaberite karticu Više opcija , a zatim izaberite stavku Vrsta unosa.

Vrh stranice

Vrste unosa

Postoje tri vrste unosa:

Sve vrste unosa mogu da budu podešene za ograničavanje unosa tako da se on podudara isključivo sa navedenim šablonom za vrstu unosa ili tako da se on samo približava tom šablonu. Vrsta unosa je podrazumevano ograničena tako da se podudara isključivo sa šablonom za vrstu unosa. Da biste omogućili unos koji nema podudaranje, ali se ipak približava vrsti unosa, potvrdite izbor Prepoznaj neodgovarajući ulazni sadržaj u dijalogu Vrsta unosa.

Napomene : 

 • Vrsta unosa se primenjuje isključivo na kontrolu na koju je postavljen, a ne na polje sa kojim je kontrola povezana.

 • Opcija vrste unosa ne funkcioniše sa elementima za prepoznavanje istočnoazijskih jezika.

Sledeći odeljci opisuju svaku vrstu unosa.

Standardno

Da biste postavili standardnu vrstu unosa, u dijalogu Vrsta unosa izaberite opciju Standardni, a zatim izaberite postavku u listi Vrsta unosa. U sledećoj tabeli opisan je šablon definisan za svaku standardnu vrstu unosa i dat je primer za vrstu unosa na koju se on primenjuje.

Vrsta unosa

Opis

IS_DEFAULT

Standardno prepoznavanje odstupanja. Tretira se kao podrazumevano i koristi podrazumevani leksikon (rečnik).

IS_URL

Format datoteke i URL i FTP adrese.

Primeri:

 • http://www.humongousinsurance.com/

 • ftp://ftp.microsoft.com

 • www.microsoft.com

 • file:///C:\templ.txt

IS_FILE_FULLFILEPATH

Znakovi koji se koriste u opisu putanje datoteke. Obuhvata sledeće uslove:

 • Za naziv servera i deljeni naziv dozvoljava sve IS_ONECHAR znakove osim: * ? : < > |

 • Za naziv datoteke dozvoljava sve IS_ONECHAR znakove osim: \ / : < > |

 • Unos mora početi sa \\ ili nazivom disk jedinice ili \ ili ..\ ili .\ ili /

 • Razmaci su dozvoljeni

Primeri:

 • \\nazivservera\deljeninaziv\nazivdatoteke.txt

 • C:\temp\tekući posao.doc

 • ..\images\hank.jpg

IS_FILE_FILENAME

Znakovi koji se koriste u opisu naziva datoteke. Obuhvata sledeće uslove:

 • Prihvata naziv datoteke sa oznakom tipa, ili bez oznake tipa.

 • Dozvoljava sve IS_ONECHAR znakove osim: \ / : < > |

 • Razmaci su dozvoljeni

Primeri:

 • nazivdatoteke.txt

 • nazivdatoteke

 • naziv datoteke.txt

IS_EMAIL_USERNAME

Imena korisnika e-pošte.

Primeri:

 • JeffSm

 • JSmith

 • jeffsmith

IS_EMAIL_SMTPEMAILADDRESS

Potpuna SMTP adresa e-pošte. Na primer, neko@primer.com.

IS_LOGINNAME

Korisničko ime za prijavljivanje i naziv domena. Obuhvata sledeće uslove:

 • Dozvoljava sve IS_ONECHAR znakove.

 • Ne dozvoljava znakove koji nisu alfanumerički na početku i na kraju nazivi domena ili korisničkog imena za prijavljivanje.

 • Razmaci nisu dozvoljeni

 • Sledeći znakovi nisu dozvoljeni: + * / (znak plus, zvezdica, kosa crta).

Primeri:

 • CHICAGO\JSMITH

 • JSMITH

IS_PERSONALNAME_FULLNAME

Kombinacije imena, srednjeg imena i prezimena.

Primeri, oblikovani za engleski jezik (SAD):

 • Mr. Jeff A. Smith, Jr.

 • Jeff Smith

 • Smith, Jeff

 • Smith, Jeff A

IS_PERSONALNAME_PREFIX

Počasna titula ili zvanje koje prethodi imenu.

Primeri, oblikovani za engleski jezik (SAD):

 • Mr.

 • Dr.

 • Miss

 • Sir

IS_PERSONALNAME_GIVENNAME

Ime ili inicijal.

Primeri, oblikovani za engleski jezik (SAD):

 • Jeff

 • J.

 • J.A.

IS_PERSONALNAME_MIDDLENAME

Srednje ime ili inicijal.

Primeri:

 • Albert

 • A

IS_PERSONALNAME_SURNAME

Prezime.

Primeri, oblikovani za engleski jezik (SAD):

 • Smith

 • Smith Jones

 • Smith-Jones

IS_PERSONALNAME_SUFFIX

Dodatak imenu, skraćenice i rimski brojevi. Na primer, Jr.

IS_ADDRESS_FULLPOSTALADDRESS

Puna adresa, uključujući i brojeve.

Primeri, oblikovani za engleski jezik (SAD):

 • 123 Main Street, Seattle, WA 98121

 • PO Box 123, Redmond, WA 98052

IS_ADDRESS_POSTALCODE

Alfanumerički poštanski broj (za međunarodnu podršku).

Primeri, oblikovani za engleski jezik (SAD):

 • 98033

 • 98052-6399

IS_ADDRESS_STREET

Samo kućni broj, broj ulice, naziv i broj stana i broj poštanskog sandučeta. Na primer, 123 Main Street.

IS_ADDRESS_STATEORPROVINCE

Puni naziv ili skraćenica države ili provincije.

Primeri, oblikovani za engleski jezik (SAD):

 • WA

 • Washington

 • Wa

IS_ADDRESS_CITY

Naziv ili skraćenica grada.

Primeri, oblikovani za engleski jezik (SAD):

 • New York

 • NYC

IS_ADDRESS_COUNTRYNAME

Naziv države.

Primeri, oblikovani za engleski jezik (SAD):

 • Italy

 • Japan

 • United States of America

IS_ADDRESS_COUNTRYSHORTNAME

Skraćenica države.

Primeri, oblikovani za engleski jezik (SAD):

 • USA

 • U.S.A.

IS_CURRENCY_AMOUNTANDSYMBOL

Brojevi i simboli za valutu.

Primeri, oblikovani za engleski jezik (SAD):

 • $ 2,100.25

 • $.35

 • $1,234.50 USD

IS_CURRENCY_AMOUNT

Brojčane vrednosti valuta, uključujući simbole za valutu. Na primer, 2,100.25.

IS_DATE_FULLDATE

Pun datum u različitim formatima.

Primeri, oblikovani za engleski jezik (SAD):

 • 07-17-2001

 • 7/17/01

 • 7/17

 • Dec. 12

 • July 17

 • July 17, 2001

IS_DATE_MONTH

Meseci predstavljeni brojevima od 1–12.

Primeri:

 • 7

 • 07

 • 11

IS_DATE_DAY

Dani u mesecu predstavljeni brojevima od 1–31.

Primeri:

 • 1

 • 04

 • 17

IS_DATE_YEAR

Godine predstavljene brojevima.

Primeri:

 • 1988

 • 2004

 • 88

 • 04

 • '88

IS_DATE_MONTHNAME

Meseci predstavljeni slovima.

Primeri, oblikovani za engleski jezik (SAD):

 • February

 • Dec

 • Dec.

IS_DATE_DAYNAME

Dani predstavljeni slovima.

Primeri, oblikovani za engleski jezik (SAD):

 • Wednesday

 • Wed

 • Mon.

IS_DIGITS

Pozitivni celi brojevi. Dozvoljene su niske cifara od 0–9.

IS_NUMBER

Brojevi, uključujući zareze, znak minus i decimale. Za lokacije u Sjedinjenim državama obuhvata sledeće uslove:

 • Znak za razdvajanje hiljada je zarez.

 • Znak za razdvajanje decimala je tačka.

 • Negativni brojevi su predstavljeni sa crticom bez razmaka, a ne u zagradama.

IS_ONECHAR

Jedan ANSI znak sa oznakom „codepage“ 1252. Za lokacije u Sjedinjenim državama obuhvata sledeće znakove:

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdEfghijklmnopqrstuvwxyz0123456789!\"#$%&'()*+,-./:;<=>?@[\]^_`{|}~

IS_TELEPHONE_FULLTELEPHONENUMBER

Broj telefona. Ne podržava brojeve sa slovima.

Primeri, oblikovani za engleski jezik (SAD):

 • (425) 555-0112

 • 555-0123

 • 555.0123

 • 206-555-0123

 • 1-206-555-0123x1234

 • +1 (206) 555-1234

IS_TELEPHONE_COUNTRYCODE

Pozivni brojevi zemalja.

Primeri, oblikovani za engleski jezik (SAD):

 • +1

 • +44

 • 001

 • 00 44

IS_TELEPHONE_AREACODE

Pozivni brojevi oblasti.

Primeri, oblikovani za engleski jezik (SAD):

 • (425)

 • 425

IS_TELEPHONE_LOCALNUMBER

Telefonski broj, izuzev pozivnih brojeva zemalja i oblasti.

Primeri, oblikovani za engleski jezik (SAD):

 • 555-0112

 • 555 0112

 • 555.0123

IS_TIME_FULLTIME

Časovi, minute, sekundi i alfabetske skraćenice za vreme. Engleski jezik (SAD) koristi 12-časovni časovnik. Nule su opcione na početku časova, a zahtevane za minute i sekunde. Časovi su ograničeni na brojeve od 0–24; minute i sekundi su ograničeni na brojeve od 0–59.

Primeri, oblikovani za engleski jezik (SAD):

 • 3:20

 • 04:30

 • 11:20:55

 • 11:15 am

 • 4:30 AM

IS_TIME_HOUR

Časovi predstavljeni brojevima. Ograničeno na brojeve od 0–24.

IS_TIME_MINORSEC

Minuti i sekunde predstavljeni brojevima. Ograničeno na brojeve od 0–59.

Lista fraza

Postavljanje vrste unosa kao liste fraze vam omogućava da navedete listu reči ili fraze za ograničavanje ili podešavati unos unosi u kontrolu. Na primer, mogli da kreirate listu fraza pod nazivom „Osnovne boje” u okvir za tekst, a zatim postavite na listi „crveno”, „žuti” i „plavo”. U ovom slučaju, ako korisnik Tablet PC-ju piše reč „Marko, trebala” u okvir za tekst je biće prepoznata kao i se konvertuju u reči „crveno”.

Da biste kreirali vrstu unosa za listu fraze:

 1. U dijalogu Vrsta unosa izaberite opciju Prilagođeno, a zatim kliknite na dugme Novo.

 2. U polje Naziv upišite naziv postavke vrste unosa za listu fraze.

 3. Sa liste Tip izaberite stavku Lista fraza.

 4. Za svaku reč ili frazu iz liste upišite reč ili frazu u polje Fraza, a zatim kliknite na dugme Dodaj.

Kada se u predlošku obrasca kreira lista fraza, možete da je primenite na ostale kontrole u obrascu tako što ćete je izabrati sa liste Vrsta unosa.

Napomena : Ukoliko izbrišete vrstu unosa za listu fraza koja je bila primenjena na kontrolu, ona će takođe biti izbrisana iz svih ostalih kontrola na koje je bila primenjena, a njena definicija će biti uklonjena iz predloška obrasca.

Regularni izraz

Postavljanje vrste unosa kao običan izraz omogućava vam da odredite regularni izraz koji definiše prilagođeni šablon za ograničavanje ili usmeravanje unosa koji je unet u kontrolu. Možete saznati više o sintaksi regularni izraz koristi Microsoft Office InfoPath 2007 unosa u Microsoft Tablet PC Software Development Kit (SDK).

Da biste kreirali postavku vrste unosa za listu fraze:

 1. U dijalogu Vrsta unosa izaberite opciju Prilagođeno, a zatim kliknite na dugme Novo.

 2. U polje Naziv upišite naziv postavke vrste unosa za regularni izraz.

 3. Sa liste Tip izaberite stavku Regularni izraz.

 4. U polje Regularni izraz upišite formulu regularnog izraza.

Kada se u predlošku obrasca kreira regularni izraz možete da ga primenite na ostale kontrole u obrascu tako što ćete ga izabrati sa liste Vrsta unosa.

Napomena : Ukoliko izbrišete vrstu unosa za regularni izraz koja je bila primenjena na kontrolu, ona će biti izbrisana iz svih ostalih kontrola na koje je bila primenjena, a njena definicija će biti uklonjena iz predloška obrasca.

U sledećoj tabeli prikazani su neki primeri regularnih izraza koji mogu da se koriste za kreiranje prilagođenih postavki za vrstu unosa.

Izraz

Opis

Podudara se sa

Ne podudara se sa

(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)

Podudara se sa bilo kojim jednocifrenim brojem, od 1 do 9.

1
6
0

42
Jedan

(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9|,|-)+

Podudara se sa jednim ili više jednocifrenih brojeva, zareza ili crta. Koristi se za ograničavanje unosa na opseg ili skup brojeva, kao što je opseg stranica za štampanje.

1
1-6
2,4,7
2-
6,9,135

,,,

Tri
od 7 do 9

(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)-(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)-(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)

Broj socijalnog osiguranja. Format broja socijalnog osiguranja je nnn-nn-nnnn.

123-45-6789

12-123-12
12-2-3456

(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)-(A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|T|U|V|W|X|Y|Z)(A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|T|U|V|W|X|Y|Z)(A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|T|U|V|W|X|Y|Z)-(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)

Deo broja ovog formata:
###-AAA-###
, u kome je # bilo koji jednocifren broj od 0 do 9, a slovo „A“ bilo koje veliko slovo od „A“ do „Z“.

123-ABC-456

12-AB-3456
123-456-789

s(!IS_ONECHAR)+p

Podudara se sa rečima koje počinju malim slovom „s“, sadrže jedan ili više znakova (kako je to definisano vrstom unosa IS_ONECHAR) i završavaju se malim slovom „p".

stop
soup
schlep
s234p

Stop
sp

Vrh stranice

Napomena : Odricanje odgovornosti za mašinski prevod: Ovaj članak je preveo računarski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašinske prevode da bi pomogao korisnicima koji ne govore engleski da uživaju u sadržaju o Microsoft proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je članak mašinski preveden, može da sadrži greške u rečniku, sintaksi ili gramatici.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×