Više informacija o SmartArt grafikama

Važno : Ovaj članak je mašinski prevesti potražite u članku Odricanje odgovornosti. O referencu pronaći verzija ovaj članak ovde na engleskom jeziku.

U ovom članku

Pregled SmartArt grafika

Šta treba uzeti u obzir pri izboru rasporeda?

Osnovni podaci o oknu za tekst

Stil, boja i efekti za SmartArt grafike

Animacija za SmartArt grafike

Kreiranje SmartArt grafika

Pregled SmartArt grafika

SmartArt grafika je vizuelni prikaz informacija i ideja. SmartArt grafiku možete da kreirate tako što ćete izabrati jedan od mnogih različitih rasporeda kako biste brzo, lako i efikasno preneli poruku.

Većina osoba kreira sadržaj koji sadrži samo tekst, iako ilustracije i grafike pomoć grupe korisnika lokacije razumeju i opozovem informacija bolje od teksta. Kreiranje ilustracije profesionalnog mogu biti izazov, posebno ako niste profesionalni dizajner ili ne smete da unajmite profesionalnog dizajnera. Ako koristite starije verzije sistema Microsoft Office, možete provode dosta vremena upućivanje oblici istu veličinu i ih ispravno poravnate, prvi tekst da pogleda i ručno oblikovanje oblika da bi se podudarao celokupni stil dokumenta, umesto usredsređivanja na sadržaj. Pomoću SmartArt grafike i druge nove funkcije kao što su tema, možete da kreirate ilustracije profesionalnog sa samo nekoliko klikova miša.

SmartArt grafiku možete da kreirate u programima Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Word 2007 ili u poruci e-pošte u programu Microsoft Office Outlook 2007. Iako SmartArt grafike ne možete da kreirate u drugim programima sistema Microsoft Office 2007, možete da ih kopirate i lepite u ove programe kao slike.

Budući da Office PowerPoint 2007 prezentacije često sadrže slajdove sa listama sa znakovima za nabrajanje, možete brzo da konvertujete tekst slajda u SmartArt grafiku. Osim toga, možete da dodate animaciju u SmartArt grafike u Office PowerPoint 2007 prezentacijama.

Bićete upitani da odaberete tip kao što je Obrada, Hijerarhija, Ciklus ili Odnos kada kreirate SmartArt grafiku. Tip je sličan kategoriji SmartArt grafike i svaki tip obuhvata nekoliko različitih rasporeda.

Pročitajte više o kreiranju SmartArt grafike.

Vrh stranice

Šta treba uzeti u obzir pri izboru rasporeda?

Kada birate raspored za SmartArt grafiku, zapitajte se šta želite da prenesete i da li želite da se informacije prikažu na određeni način. Pošto možete brzo i lako da promenite rasporede, Isprobajte različite rasporede (u svim tipovima) sve dok ne pronađete onu koja najbolje ilustruje poruku. Eksperimentišete sa različitim tipovima i rasporedima koristeći dolenavedenu tabelu kao početnu tačku.

Kada se prebacujete iz jednog u drugi raspored, većina teksta i ostalog sadržaja, boja, stilova, efekata i formatiranja teksta se automatski prenosi u novi raspored.

Napomena : Sledeća tabela služi da vam olakša početak rada i nije detaljna.

Da biste izvršili ovu radnju

Koristite ovaj tip:

Prikazivanje nesekvencijalnih informacija.

Lista

Prikazivanje koraka u procesu ili na vremenskoj skali.

Proces

Prikazivanje neprekidnog procesa.

Ciklus

Napravite organizacioni grafikon.

Hijerarhija

Prikazivanje stabla odluke.

Hijerarhija

Ilustrovanje veza.

Odnos

Prikazivanje kako se delovi odnose prema celini.

Matrica

Prikazivanje proporcionalnih odnosa sa najvećom komponentom pri vrhu ili dnu.

Piramida

Uzmite u obzir i količinu teksta koji imate, buduči da količina teksta i broj potrebnih oblika često određuju koji raspored će izgledati najbolje. Jesu li detalji važniji od tačaka rezimea ili je obrnuto? Uopšte, SmartArt grafike su najefikasnije kada su broj oblika i količina teksta ograničeni na ključne tačke. Veće količine teksta mogu da skrenu pažnju sa vizuelnog izgleda SmartArt grafike i da otežaju vizuelno prenošenje poruke. Međutim, neki rasporedi, kao što je raspored Trapezoidna lista u tipu Lista, dobro funkcionišu sa većim količinama teksta.

Neki rasporedi za SmartArt grafike obuhvataju ograničen broj oblika. Na primer, rasporeda Uravnotežene strelice u tipu odnos je osmišljen za prikazivanje dve suprotne ideja ili koncepata. Samo dva oblika mogu da sadrže tekst, a raspored nije moguće promeniti da biste prikazali više ideja ili koncepata. Ako odaberete raspored sa ograničenim brojem oblika, crveni znak X se pojavljuje u oknu za tekst pored sadržaja koji će se pojaviti u SmartArt grafici.

Raspored „Strelice u protiv teži“

Ako treba da izrazite više od dve ideje, prebacite se na drugi raspored koji ima više od dva oblika za tekst, kao što su Osnovna piramida raspored u tipu Piramida . Imajte na umu da izmena rasporeda ili tipova može da promeni smisao informacije. Na primer, raspored sa strelicama nadesno, kao što su Osnovni proces u tipu proces ima drugačije značenje od SmartArt grafike sa strelicama koje idu u krug, kao što je Neprekidni ciklus u tipu ciklus . Strelice često impliciraju da postoji tok ili napredovanje u određenom smeru, za razliku od sličan raspored sa linijama umesto strelice za povezivanje izražava veze, ali ne obavezno i tok.

Ako ne možete da pronađete željeni raspored koji želite, možete da dodajete i uklanjate oblike u SmartArt grafici da biste prilagodili strukturu rasporeda. Na primer, raspored " Osnovni proces " u tipu proces se pojavljuje sa tri oblika, ali vaš proces možda će biti potrebno samo dva oblika ili ga možda će biti potrebno pet oblika. Dodavanje ili Uklanjanje oblika i uređujete tekst, raspored oblika i količinu teksta unutar tih oblika automatski ažurira – održavanje prvobitni dizajn i ivicu rasporeda za SmartArt grafiku.

Tekst čuvara mesta (kao što je [Tekst]) prikazaće se kada izaberete raspored. Tekst čuvara mesta se ne štampa i ne prikazuje se u toku Office PowerPoint 2007 prezentacije. Tekst čuvara mesta možete da zamenite svojim sadržajem. Imajte u vidu da će oblici u kojima se nalazi tekst čuvara mesta uvek biti prikazani i odštampani ako ih ne izbrišete.

Savet : Ako mislite da SmartArt grafika nije dovoljno istaknuta, prebacite se u drugačiji raspored koji ima podoblike ili primenite drugačiji SmartArt stil ili varijaciju boje.

Vrh stranice

Osnovni podaci o oknu za tekst

Okno za tekst je okno koje možete da koristite za unos i uređivanje teksta koji se pojavljuje u SmartArt grafici. Okno za tekst će se prikazati levo od SmartArt grafike. SmartArt grafika biće automatski ažurirana dok dodajete i uređujete sadržaj u oknu za tekst – oblici se dodaju ili uklanjaju po potrebi.

Kada kreirate SmartArt grafiku, ona i okno za tekst se popunjavaju tekstom čuvara mesta koji možete da zamenite svojim informacijama. Pri vrhu okna za tekst možete da uredite tekst koji će se prikazati u SmartArt grafici. Pri dnu okna za tekst možete da prikažete dodatne informacije o SmartArt grafici.

Slika okna za tekst koja prikazuje tekst nivoa 1 i nivoa 2

U SmartArt grafika koje sadrže Fiksni broj oblika, samo jedan deo teksta u oknu za tekst se pojavljuje u SmartArt grafici. Tekst, slike ili drugi sadržaj koji se ne prikazuje se identifikujete u oknu za tekst sa crveno x sadržaj koji nije prikazan je i dalje dostupno ako se prebacite na drugi raspored, ali ako zadržite i zatvorite isti raspored, informacije se ne čuva, da biste zaštitili vašu privatnost.

Okno za tekst sa crvenim znakovima X

Okno za tekst funkcioniše kao prikaz strukture ili lista sa znakovima za nabrajanje koja direktno mapira informacije u SmartArt grafiku. Svaka SmartArt grafika definiše sopstveno mapiranje između znakova za nabrajanje u oknu za tekst i skupa oblika u SmartArt grafici.

Pritisnite taster ENTER da biste kreirali novi red teksta sa znakovima za nabrajanje u oknu za tekst. Da biste uvukli red u oknu za tekst, izaberite ga, a zatim u grupi Kreiranje grafike, na kartici Dizajn, u odeljku SmartArt alatke kliknite na dugme Spusti nivo. Da biste izvršili negativno uvlačenje, kliknite na dugme Podigni nivo. Možete da pritisnete i tabulator za uvlačenje reda ili kombinaciju tastera SHIFT+TAB za negativno uvlačenje iz okna za tekst. Svaka od ovih promena ažurira mapiranje između znakova za nabrajanje u oknu za tekst i oblika u rasporedu za SmartArt grafiku. Nije moguće spustiti nivo teksta za više od jednog nivoa u odnosu na tekst u prethodnom redu, niti je moguće spustiti oblik gornjeg nivoa.

Ako ne vidite kartice SmartArt alatke ili Dizajn, uverite se da ste izabrali SmartArt grafiku.

Napomena : U zavisnosti od odabranog rasporeda, svaki znak za nabrajanje u oknu za tekst je predstavljen u SmartArt grafici kao novi oblik ili znak za nabrajanje unutar oblika. Na primer, primetićete da je isti tekst drugačije mapiran u sledeća dva primera SmartArt grafike. U prvom primeru, podznakovi za nabrajanje su predstavljeni kao zasebni oblici. U drugom primeru, podznakovi za nabrajanje su predstavljeni kao znakovi za nabrajanje unutar oblika.

SmartArt grafika „Lista hijerarhije“ koja prikazuje znakove za nabrajanje u oknu za tekst, ali ne u oblicima.

SmartArt grafika „Osnovni proces“ koja prikazuje znakove za nabrajanje u oknu za tekst kao znakove za nabrajanje u oblicima.

Znak za nabrajanje sa priloženim redom ukazuje na pomoćni oblik ako koristite raspored organizacionog grafikona sa pomoćnim oblikom.

Okno za tekst koje prikazuje znakove za nabrajanje za menadžera oblika, podređene i pomoćne oblike.

Savet : Ako ne želite sav tekst u posebnim oblicima, prebacite se na drugi raspored koji sav tekst prikazuje kao znakove za nabrajanje.

Mada se oblikovanje znakova, kao što su vrsta i veličina fonta, podebljanje, kurziv i podvlačenje, može primeniti na tekst u oknu za tekst, oblikovanje znakova se ne prikazuje unutar okna za tekst. Međutim, sve izmene u oblikovanju odraziće se na SmartArt grafiku.

Kada se veličina fonta u jednom obliku smanji zato što ste dodali više teksta obliku, sav drugi tekst u preostalim oblicima SmartArt grafike takođe će se smanjiti na istu veličinu da bi SmartArt grafika izgledala usaglašeno i profesionalno. Kada odaberete raspored, možete premestiti pokazivač miša na bilo koji od različitih rasporeda prikazanih na glavnoj traci, koja je deo Korisnički interfejs Microsoft Office Fluent interfejsa, da biste videli kako će sadržaj izgledati ako se primeni taj raspored.

Vrh stranice

Stil, boja i efekti za SmartArt grafike

Na kartici Dizajn, u odeljku SmartArt alatke nalaze se dve galerije za brzo menjanje izgleda SmartArt grafike  –SmartArt stilovi i Promena boja. Možete videti kako SmartArt stil ili varijacija boje bez primenjivanja utiče na SmartArt grafiku kada postavite pokazivač iznad sličice u nekoj od ovih galerija.

Brz i lak način da dodate profesionalno dizajniranu kombinaciju efekata u SmartArt grafiku je da primenite SmartArt stil. SmartArt stilovi uključuju popune oblika, ivice, senke, stilove linija, prelive boja i trodimenzionalnih (3-D) perspektive i su primenjene na celu SmartArt grafiku. Takođe možete da primenite pojedinačni stil oblika na jedan ili više oblika u SmartArt grafici.

Druga galerija, Promena boja, obezbeđuje opseg različitih opcija boja za SmartArt grafiku, od kojih svaka na drugi način primenjuje neke boje teme na oblike u SmartArt grafici.

SmartArt stilovi i kombinacije boja su dizajnirane za naglašavanje sadržaja.

Na primer, svakoga možete videti na istom nivou ako koristite 3-D SmartArt stil sa perspektivom.

Raspored organizacionog dijagrama sa belim prikazom strukture

3-D SmartArt stil sa perspektivom možete da koristite i za naglašavanje vremenske skale koja prikazuje budućnost.

Osnovna vremenska osa iz ptičije perspektive

Savet : 3-D SmartArt stilovi, posebno scensko-koherentni 3-D često mogu da odvrate pažnju sa poruke koju želite da prenesete ako ih ne koristite umereno. 3-D SmartArt stilovi često su pogodni za prvu stranicu dokumenta ili prvi slajd prezentacije. Jednostavniji 3-D efekti, kao što su kosine, ne odvraćaju pažnju u toj meri ali i njih treba koristiti umereno.

Sve kombinacije u odeljku Obojeno možete koristiti da biste naglasili različite korake u SmartArt grafici tipa Obrada.

Raspored osnovne obrade sa obojenim opsegom naglašenih boja od 5 do 6

Sve opcije Opseg preliva boja - naglašavanje n boja možete koristiti da biste naglasili kružno kretanje ako imate SmartArt grafiku tipa Ciklus. Ove boje se pomeraju duž preliva boja do srednjeg oblika i zatim se vraćaju na prvi oblik.

Raspored stalnog ciklusa sa opsegom preliva boja – naglašavanje 3

Prilikom izbora boja bi trebalo da razmislite i da li želite da korisnici lokacije odštampaju SmartArt grafiku ili da je prikažu na mreži. Na primer, boje primarne teme se koriste za crno belo štampanje.

Savet : Kombinacije boja koje u nazivu imaju reč prozirno najbolje funkcionišu ako u pozadini imate slajd sa slikom ili drugi upadljivi efekat za prikazivanje poboljšanog dizajna u dokumentu.

SmartArt grafika će se podudarati sa ostalim sadržajem u dokumentu kada je umetnete u njega. Izgled SmartArt grafike ažuriraće se automatski ako promenite tema dokumenta.

Ukoliko ugrađene galerije nisu dovoljne da daju željeni izgled, skoro svi delovi SmartArt grafike mogu da se prilagode. Možete da primenite pojedinačni stil oblika ili da sami potpuno prilagodite oblik ako se u galeriji SmartArt stil ne nalazi prava kombinacija popuna, linija i efekata. Ako veličina i položaj oblika nisu onakvi kakve želite, možete da ga premestite ili mu promenite veličinu. Većinu opcija za prilagođavanje možete da pronađete na kontekstualnoj kartici SmartArt alatke na kartici Oblikovanje.

Čak i nakon prilagođavanja SmartArt grafike možete da se prebacite u neki drugi raspored, i većina prilagođavanja biće sačuvana. Na kartici Dizajn možete i da kliknete na dugme Uspostavi početnu vrednost grafike da biste uklonili sve izmene oblikovanja i započeli ponovo.

Dugme „Uspostavi početnu vrednost grafike“

Možete da promenite izgled SmartArt grafiku tako što ćete promeniti popunu oblika ili tekst; tako što ćete dodati efekte, kao što su senke, odrazi, sjajevi ili umekšane ivice; ili tako što ćete dodati trodimenzionalnih (3-D) efekte, kao što su kosine ili rotacije.

Vrh stranice

Animacija za SmartArt grafike

Napomena : Animacija je dostupna samo za SmartArt grafike kreirane pomoću programa Office PowerPoint 2007.

Za dodatno naglašavanje ili fazni prikaz informacija možete da dodate animaciju u SmartArt grafiku ili neki njen pojedinačni oblik. Na primer, možete podesiti da oblik brzo uleće na ekran sa strane ili da se polako pretapa u slajd.

Raspoložive animacije zavise od rasporeda koji odaberete za SmartArt grafiku, ali uvek možete da dodate animaciju u sve oblike odjednom ili u svaki od njih pojedinačno.

Više informacija o dodavanju animacije u SmartArt grafiku u Office PowerPoint 2007 prezentaciji potražite u članku Animacija SmartArt grafike.

Vrh stranice

Kreiranje SmartArt grafika

Više informacija o kreiranju SmartArt grafika potražite u sledećim člancima.

Vrh stranice

Napomena : Odricanje odgovornosti mašinskog prevođenja: ovaj članak je preveden sistem računara bez ljudski interventne. Microsoft nudi ove mašinskog prevoda da pomogne koja nije na engleskom govornih korisnicima da uživate u sadržaju za Microsoft proizvode, usluge i tehnologijama. Jer u članku mašinskog prevesti mogu da sadrže greške u rečnik, sintaksa ili gramatiku.

Deli Facebook Facebook Twitter Twitter E-pošta E-pošta

Da li su vam ove informacije koristile?

Odlično! Imate li još neke povratne informacije?

Kako možemo da je poboljšamo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×