Više informacija o SmartArt grafikama

Ovaj članak sadrži:

Pregled SmartArt grafika

Šta treba uzeti u obzir pri izboru rasporeda?

Osnovni podaci o oknu za tekst

Stil, boja i efekti za SmartArt grafike

Animacija za SmartArt grafike

Pregled SmartArt grafika

SmartArt grafika je vizuelni prikaz informacija i ideja. SmartArt grafiku možete da kreirate tako što ćete izabrati jedan od mnogih različitih rasporeda kako biste brzo, lako i efikasno preneli poruku.

Većina osoba kreira sadržaj u kom se nalazi samo tekst, iako ilustracije i grafike bolje od teksta doprinose tome da korisnici razumeju informacije i prisete ih se. Kreiranje kvalitetno dizajniranih ilustracija može predstavljati izazov, posebno ako niste profesionalni dizajner ili ne možete da priuštite njegovo angažovanje. Ako koristite prethodne verzije sistema Microsoft Office, možda ćete utrošiti mnogo vremena na kreiranje oblika iste veličine i njihovo ispravno poravnavanje, kreiranje teksta koji dobro izgleda i na ručno oblikovanje oblika tako da se oni podudaraju sa celokupnim stilom dokumenta, umesto da se usredsredite na sadržaj. Sa SmartArt grafikama i drugim novim funkcijama kao što su tema, kvalitetno dizajnirane ilustracije možete da kreirate ako kliknete mišem nekoliko puta.

SmartArt grafiku možete da kreirate u programima Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Word 2007 ili u poruci e-pošte u programu Microsoft Office Outlook 2007. Iako SmartArt grafike ne možete da kreirate u drugim programima sistema Microsoft Office 2007, možete da ih kopirate i lepite u ove programe kao slike.

Budući da Office PowerPoint 2007 prezentacije često sadrže slajdove sa listama sa znakovima za nabrajanje, možete brzo da konvertujete tekst slajda u SmartArt grafiku. Osim toga, možete da dodate animaciju u SmartArt grafike u Office PowerPoint 2007 prezentacijama.

Bićete upitani da odaberete tip kao što je Obrada, Hijerarhija, Ciklus ili Odnos kada kreirate SmartArt grafiku. Tip je sličan kategoriji SmartArt grafike i svaki tip obuhvata nekoliko različitih rasporeda.

Pročitajte više o kreiranju SmartArt grafike.

Vrh stranice

Šta treba uzeti u obzir pri izboru rasporeda?

Prilikom odabira rasporeda za SmartArt grafiku, zapitajte se šta želite da prenesete i da li želite da se informacije prikažu na određeni način. Pošto možete brzo i lako da se prebacujete između rasporeda, isprobajte različite rasporede (u tipovima) dok ne pronađete onaj koji najbolje ilustruje poruku. Eksperimentišite sa različitim tipovima i rasporedima na osnovu sledeće tabele.

Kada se prebacujete iz jednog u drugi raspored, većina teksta i ostalog sadržaja, boja, stilova, efekata i oblikovanja teksta se automatski prenosi u novi raspored.

Napomena   Sledeća tabela služi da vam olakša početak rada i nije detaljna.

Željena radnja:

Koristite ovaj tip:

Prikazivanje nesekvencijalnih informacija.

Lista

Prikazivanje koraka u procesu ili na vremenskoj skali.

Proces

Prikazivanje neprekidnog procesa.

Ciklus

Kreiranje organizacionog dijagrama.

Hijerarhija

Prikazivanje stabla odluke.

Hijerarhija

Ilustrovanje veza.

Odnos

Prikazivanje kako se delovi odnose prema celini.

Matrica

Prikazivanje proporcionalnih odnosa sa najvećom komponentom na vrhu ili dnu.

Piramida

Uzmite u obzir i količinu teksta koji imate, buduči da količina teksta i broj potrebnih oblika često određuju koji raspored će izgledati najbolje. Jesu li detalji važniji od tačaka rezimea ili je obrnuto? Uopšte, SmartArt grafike su najefikasnije kada su broj oblika i količina teksta ograničeni na ključne tačke. Veće količine teksta mogu da skrenu pažnju sa vizuelnog izgleda SmartArt grafike i da otežaju vizuelno prenošenje poruke. Međutim, neki rasporedi, kao što je raspored Trapezoidna lista u tipu Lista, dobro funkcionišu sa većim količinama teksta.

Neki rasporedi za SmartArt grafike obuhvataju ograničeni broj oblika. Na primer, raspored Uravnotežene strelice u tipu Odnos je dizajniran da prikaže dve suprotstavljene ideje ili dva suprotstavljena koncepta. Samo dva oblika mogu da sadrže tekst, a raspored ne može da se izmeni tako da prikazuje više ideja ili koncepta. Ako odaberete raspored sa ograničenim brojem oblika, crveni znak X prikazaće se u oknu za tekst pored sadržaja koji neće biti prikazan u SmartArt grafici.

Raspored „Strelice u protiv teži“

Ako treba da izrazite više od dve ideje, prebacite se u drugi raspored koji ima više od dva oblika za tekst, kao što je raspored Osnovna piramida u tipu Piramida. Imajte na umu da izmena rasporeda ili tipova može da promeni smisao informacije. Na primer, raspored sa strelicama nadesno, kao što je raspored Osnovni proces u tipu Proces, ima drugačije značenje od SmartArt grafike sa strelicama koje idu u krug, kao što je raspored Stalni ciklus u tipu Ciklus. Strelice imaju tendenciju da izraze tok ili napredak u određenom pravcu, dok sličan raspored sa linijama za povezivanje umesto strelica izražava veze, ali ne obavezno i tok.

Možete da dodate i uklonite oblike iz SmartArt grafike da biste prilagodili strukturu rasporeda ako ne možete da pronađete željeni raspored. Na primer, raspored Osnovni proces u tipu Proces prikazuje se u tri oblika, ali vaša obrada možda zahteva dva ili pet oblika. Dok dodajete ili uklanjate oblike i uređujete tekst, raspored oblika i količina teksta u njima se ažurira automatski – održavajući prvobitni dizajn i ivicu rasporeda za SmartArt grafiku.

Tekst čuvara mesta (kao što je [Tekst]) prikazaće se kada izaberete raspored. Tekst čuvara mesta se ne štampa i ne prikazuje se u toku Office PowerPoint 2007 prezentacije. Tekst čuvara mesta možete da zamenite svojim sadržajem. Imajte u vidu da će oblici u kojima se nalazi tekst čuvara mesta uvek biti prikazani i odštampani ako ih ne izbrišete.

Savet   Ako mislite da SmartArt grafika nije dovoljno istaknuta, prebacite se u drugačiji raspored koji ima podoblike ili primenite drugačiji SmartArt stil ili varijaciju boje.

Vrh stranice

Osnovni podaci o oknu za tekst

Okno za tekst je okno koje možete da koristite za unos i uređivanje teksta koji se pojavljuje u SmartArt grafici. Okno za tekst će se prikazati levo od SmartArt grafike. SmartArt grafika biće automatski ažurirana dok dodajete i uređujete sadržaj u oknu za tekst – oblici se dodaju ili uklanjaju po potrebi.

Kada kreirate SmartArt grafiku, ona i okno za tekst se popunjavaju tekstom čuvara mesta koji možete da zamenite svojim informacijama. Pri vrhu okna za tekst možete da uredite tekst koji će se prikazati u SmartArt grafici. Pri dnu okna za tekst možete da prikažete dodatne informacije o SmartArt grafici.

Slika okna za tekst koja prikazuje tekst nivoa 1 i nivoa 2

Kod SmartArt grafika koje sadrže fiksni broj oblika, samo jedan deo teksta prikazaće se u oknu za tekst u SmartArt grafici. Tekst, slike ili drugi sadržaj koji se ne prikazuje u oknu za tekst biće označen crvenim znakom X. Sadržaj koji nije prikazan biće i dalje dostupan ako se prebacite u drugi raspored, ali informacije neće biti sačuvane ako zadržite i zatvorite isti raspored kako biste zaštitili privatnost.

Okno za tekst sa crvenim znakovima X

Okno za tekst funkcioniše kao prikaz strukture ili lista sa znakovima za nabrajanje koja informacije direktno mapira u SmartArt grafiku. Svaka SmartArt grafika definiše sopstveno mapiranje između znakova za nabrajanje u oknu za tekst i skupa oblika u SmartArt grafici.

Pritisnite taster ENTER da biste kreirali novi red teksta sa znakovima za nabrajanje u oknu za tekst. Da biste uvukli red u oknu za tekst, izaberite ga, a zatim u grupi Kreiranje grafike, na kartici Dizajn, u odeljku SmartArt alatke kliknite na dugme Spusti nivo. Da biste izvršili negativno uvlačenje, kliknite na dugme Podigni nivo. Možete da pritisnete i tabulator za uvlačenje reda ili kombinaciju tastera SHIFT+TAB za negativno uvlačenje iz okna za tekst. Svaka od ovih promena ažurira mapiranje između znakova za nabrajanje u oknu za tekst i oblika u rasporedu za SmartArt grafiku. Nije moguće spustiti nivo teksta za više od jednog nivoa u odnosu na tekst u prethodnom redu, niti je moguće spustiti oblik gornjeg nivoa.

Napomena   U zavisnosti od izabranog rasporeda, svaki znak za nabrajanje u oknu za tekst je predstavljen u SmartArt grafici kao novi oblik ili znak za nabrajanje unutar oblika. Na primer, primetićete da je isti tekst drugačije mapiran u sledeća dva primera SmartArt grafike. U prvom primeru, podznakovi za nabrajanje su predstavljeni kao zasebni oblici. U drugom primeru, podznakovi za nabrajanje su predstavljeni kao znakovi za nabrajanje unutar oblika.

SmartArt grafika „Lista hijerarhije“ koja prikazuje znakove za nabrajanje u oknu za tekst, ali ne u oblicima.

SmartArt grafika „Osnovni proces“ koja prikazuje znakove za nabrajanje u oknu za tekst kao znakove za nabrajanje u oblicima.

Znak za nabrajanje sa priloženim redom ukazuje na pomoćni oblik ako koristite raspored organizacionog grafikona sa pomoćnim oblikom.

Okno za tekst koje prikazuje znakove za nabrajanje za menadžera oblika, podređene i pomoćne oblike.

Savet   Prebacite se u drugačiji raspored koji prikazuje ceo tekst kao znakove za nabrajanje ako ne želite da ceo tekst ima zasebne oblike.

Mada se oblikovanje znakova, kao što su vrsta i veličina fonta, podebljanje, kurziv i podvlačenje, može primeniti na tekst u oknu za tekst, oblikovanje znakova se ne prikazuje unutar okna za tekst. Međutim, sve izmene oblikovanja odraziće se u SmartArt grafici.

Kada se veličina fonta u jednom obliku smanji zato što ste dodali više teksta obliku, sav drugi tekst u preostalim oblicima SmartArt grafike takođe će se smanjiti na istu veličinu da bi SmartArt grafika izgledala usaglašeno i profesionalno. Kada odaberete raspored, možete premestiti pokazivač miša na bilo koji od različitih rasporeda prikazanih na glavnoj traci, koja je deo Korisnički interfejs Microsoft Office Fluent interfejsa, da biste videli kako će sadržaj izgledati ako se primeni taj raspored.

Vrh stranice

Stil, boja i efekti za SmartArt grafike

Na kartici Dizajn, u odeljku SmartArt alatke nalaze se dve galerije za brzo menjanje izgleda SmartArt grafike  –SmartArt stilovi i Promena boja. Možete videti kako SmartArt stil ili varijacija boje bez primenjivanja utiče na SmartArt grafiku kada postavite pokazivač iznad sličice u nekoj od ovih galerija.

Brz i lak način da dodate profesionalno dizajniranu kombinaciju efekata u SmartArt grafiku je da primenite SmartArt stil. Brzi stilovi obuhvataju popune oblika, ivice, senke, stilove linija, prelive boja i trodimenzionalne (3-D) perspektive i primenjuju se na celokupnu SmartArt grafiku. Možete i da primenite pojedinačni stil oblika na neki od oblika u SmartArt grafici.

Druga galerija, Promena boja, obezbeđuje opseg različitih opcija boja za SmartArt grafiku, od kojih svaka na drugi način primenjuje neke boje teme na oblike u SmartArt grafici.

SmartArt stilovi i kombinacije boja su dizajnirane za naglašavanje sadržaja.

Na primer, svakoga možete videti na istom nivou ako koristite 3-D SmartArt stil sa perspektivom.

Raspored organizacionog dijagrama sa belim prikazom strukture

3-D SmartArt stil sa perspektivom možete da koristite i za naglašavanje vremenske skale koja prikazuje budućnost.

Osnovna vremenska osa iz ptičije perspektive

Savet   3-D SmartArt stilovi, posebno scensko-koherentni 3-D često mogu da odvrate pažnju sa poruke koju želite da prenesete ako ih ne koristite umereno. 3-D SmartArt stilovi često su pogodni za prvu stranicu dokumenta ili prvi slajd prezentacije. Jednostavniji 3-D efekti, kao što su kosine, ne odvraćaju pažnju u toj meri ali i njih treba koristiti umereno.

Sve kombinacije u odeljku Obojeno možete koristiti da biste naglasili različite korake u SmartArt grafici tipa Obrada.

Raspored osnovne obrade sa obojenim opsegom naglašenih boja od 5 do 6

Sve opcije Opseg preliva boja - naglašavanje n boja možete koristiti da biste naglasili kružno kretanje ako imate SmartArt grafiku tipa Ciklus. Ove boje se pomeraju duž preliva boja do srednjeg oblika i zatim se vraćaju na prvi oblik.

Raspored stalnog ciklusa sa opsegom preliva boja – naglašavanje 3

Prilikom izbora boja bi trebalo da razmislite i da li želite da korisnici lokacije odštampaju SmartArt grafiku ili da je prikažu na mreži. Na primer, boje primarne teme se koriste za crno belo štampanje.

Savet   Kombinacije boja koje u nazivu imaju reč prozirno najbolje funkcionišu ako u pozadini imate slajd sa slikom ili drugi upadljivi efekat za prikazivanje poboljšanog dizajna u dokumentu.

SmartArt grafika će se podudarati sa ostalim sadržajem u dokumentu kada je umetnete u njega. Izgled SmartArt grafike ažuriraće se automatski ako promenite tema dokumenta.

Ukoliko ugrađene galerije nisu dovoljne da daju željeni izgled, skoro svi delovi SmartArt grafike mogu da se prilagode. Možete da primenite pojedinačni stil oblika ili da sami potpuno prilagodite oblik ako se u galeriji SmartArt stil ne nalazi prava kombinacija popuna, linija i efekata. Ako veličina i položaj oblika nisu onakvi kakve želite, možete da ga premestite ili mu promenite veličinu. Većinu opcija za prilagođavanje možete da pronađete na kontekstualnoj kartici SmartArt alatke na kartici Oblikovanje.

Čak i nakon prilagođavanja SmartArt grafike možete da se prebacite u neki drugi raspored, i većina prilagođavanja biće sačuvana. Na kartici Dizajn možete i da kliknete na dugme Uspostavi početnu vrednost grafike da biste uklonili sve izmene oblikovanja i započeli ponovo.

Dugme „Uspostavi početnu vrednost grafike“

Izgled SmartArt grafike možete da izmenite menjanjem popune oblika ili teksta; dodavanjem efekata, kao što su senke, odrazi, sjaj ili ublažene ivice; ili dodavanjem trodimenzionalnih (3-D) efekata, kao što su kosine ili rotacije.

Vrh stranice

Animacija za SmartArt grafike

Napomena   Animacija je dostupna samo za SmartArt grafike kreirane pomoću programa Office PowerPoint 2007.

Za dodatno naglašavanje ili fazni prikaz informacija možete da dodate animaciju u SmartArt grafiku ili neki njen pojedinačni oblik. Na primer, možete podesiti da oblik brzo uleće na ekran sa strane ili da se polako pretapa u slajd.

Raspoložive animacije zavise od rasporeda koji izaberete za SmartArt grafiku, ali uvek možete da dodate animaciju u sve oblike odjednom ili u svaki od njih pojedinačno.

Više informacija o dodavanju animacije u SmartArt grafiku u Office PowerPoint 2007 prezentaciji potražite u članku Animacija SmartArt grafike.

Vrh stranice

Primenjuje se na: PowerPoint 2010, Excel 2010, Excel 2007, Word 2010, Word 2007, PowerPoint 2007Da li su vam ove informacije koristile?

Da Ne

Kako da je poboljšamo?

255 preostalo znakova

Radi zaštite vaše privatnosti, nemojte uključivati kontakt informacije u svoje povratne informacije. Pregledajte naš smernice za privatnost.

Hvala vam na povratnim informacijama!

Resursi podrške

Promeni jezik