Uvod u tipove sadržaja i objavljivanje tipova sadržaja

Tipovi sadržaja vam omogućavaju da na dosledan način organizujete sadržaj, upravljate i rukujete njime na lokacijama. Definisanjem tipova sadržaja za određene vrste dokumenata ili informacionih proizvoda možete da obezbedite dosledan način upravljanja svake grupe sadržaja. Ovaj članak sadrži objašnjenja osnovnih koncepata u vezi sa tipovima sadržaja i načinu na koji se objavljivanje tipova sadržaja može koristiti za deljenje tipova sadržaja u kolekcijama lokacija.

U ovom članku

Šta je to tip sadržaja?

Funkcionisanje nasleđivanja tipova sadržaja

Funkcionisanje nasleđivanja za tipove sadržaja lokacije

Funkcionisanje nasleđivanja za tipove sadržaja liste

Objavljivanje tipova sadržaja

Šta je to tip sadržaja?

Tokom poslovanja, tipična organizacija stvara mnogo različitih vrsta sadržaja; na primer: pravne ugovore, marketinške predloge, specifikacije dizajna proizvoda, i tako dalje. Iako ovi različiti tipovi dokumenata možda dele mali skup zajedničkih svojstava, svaki tip sadržaja ima jedinstvene atribute i svaki se može kreirati, koristiti, deliti i zadržati na različite načine. Organizacija može odlučiti da održava različite vrste metapodataka o ovim različitim vrstama sadržaja ili može odlučiti da na njih primeni različite vrste smernica za zadržavanje ili poverljivost.

Organizacije mogu definisati svaki od ovih različitih skupova dokumenata kao tip sadržaja. Tip sadržaja predstavlja grupu postavki koje se mogu ponovo upotrebiti i koje opisuju deljene atribute i ponašanja za određeni tip sadržaja. Tipovi sadržaja se mogu definisati za sve tipove stavki, uključujući dokumente, stavke liste, medijske datoteke i fascikle.

Za svaki tip sadržaja možete navesti sledeće atribute:

  • Kolone (metapodaci) koje želite da pridružite stavkama ovog tipa.

  • Prilagođeni obrasci „Novo“, Uređivanje“ i „Prikaz“ za upotrebu sa ovim tipom sadržaja.

  • Tokovi posla dostupni za stavke ovog tipa sadržaja.

  • Prilagođena rešenja ili funkcije pridružene stavkama ovog tipa sadržaja.

  • Smernice za upravljanje informacijama koje su povezane sa stavkama datog tipa sadržaja.

  • Okno sa informacijama o dokumentu koje se prikazuje u kompatibilnim Microsoft Office programima za stavke datog tipa sadržaja.

  • Predložak dokumenta za nove stavke ovog tipa (samo tipovi sadržaja dokumenata).

  • Konverzije dokumenta koje su dostupne za stavke datog tipa sadržaja (samo za tipove sadržaja dokumenata).

Tipovi sadržaja obezbeđuju organizacijama način da dosledno upravljaju sadržajem i organizuju ga na lokacijama, listama i u bibliotekama. Oni takođe omogućavaju da pojedinačna lista ili biblioteka mogu da sadrže različite tipove stavki ili dokumenata.

Ako je biblioteka podešena za podršku više tipova sadržaja, meni Novi dokument će korisnicima ponuditi listu dostupnih tipova sadržaja i oni mogu izabrati tip koji odgovara vrsti dokumenta koji žele da kreiraju.

Tipovi sadržaja se prikazuju u meniju „Novi“ za listu ili biblioteku.

Vrh stranice

Funkcionisanje nasleđivanja tipova sadržaja

Tipovi sadržaja su organizovani u hijerarhiju koja omogućava da jedan tip sadržaja nasledi karakteristike od drugog tipa sadržaja. Na ovaj način, kategorije dokumenata mogu imati zajedničke atribute u celoj organizaciji, koje timovi mogu prilagoditi za određene lokacije ili liste.

Postoje dva osnovna tipa tipova sadržaja: tipovi sadržaja lokacije i tipovi sadržaja liste.

Tipovi sadržaja lokacije    Tipovi sadržaja definisani na nivou lokacije nazivaju se tipovima sadržaja lokacija i njima se upravlja iz galerije tipova sadržaja lokacije za određenu lokaciju. Tip sadržaja lokacije dostupan je za korišćenje u svim podlokacijama lokacije za koju je bio definisan. Na primer, ako se određeni tip sadržaja lokacije definiše u galeriji tipova sadržaja lokacije za glavnu lokaciju kolekcije lokacija, on će biti dostupan za korišćenje u listama i bibliotekama svih lokacija te kolekcije lokacija. Ako je objavljivanje tipova sadržaja konfigurisano i ova kolekcija lokacije je čvorište za objavljivanje tipova sadržaja, onda ovi tipovi sadržaja lokacije mogu biti objavljeni na kolekcijama lokacija za pretplatu i u veb aplikacijama. Listama i bibliotekama se tipovi sadržaja lokacija mogu dodavati pojedinačno i prilagođavati za upotrebu na tim listama ili u bibliotekama.

Tipovi sadržaja liste    Kada tip sadržaja lokacije dodate na listu ili u biblioteku, on se zove tip sadržaja liste. Tipovi sadržaja liste su podređeni tipovima sadržaja lokacija od kojih su kreirani.

Vrh stranice

Funkcionisanje nasleđivanja za tipove sadržaja lokacije

Kada u galeriji tipova sadržaja lokacije definišete nov prilagođen tip sadržaja lokacije, vi u galeriji tipova sadržaja lokacije kao početnu tačku birate određeni postojeći tip sadržaja nadređene lokacije. Imate pristup velikom broju podrazumevanih tipova sadržaja lokacije koje možete koristiti za kreiranje sopstvenih prilagođenih tipova sadržaja lokacije. Novi tip sadržaja lokacije koji kreirate nasleđuje sve atribute nadređenog tipa sadržaja, na primer, predložak dokumenta, postavku samo za čitanje ili kolone. Pošto kreirate novi tip sadržaja lokacije, možete vršiti promene na svim ovim atributima.

Svaki put kada unesete promene u tip sadržaja lokacije, možete da navedete da li želite da se ažurira podređena lokacija ili tipovi sadržaja liste koji nasleđuju atribute tipa sadržaja lokacije koji ažurirate. Mogu se ažurirati samo oni atributi koje tipovi sadržaja podređene lokacije ili tipovi sadržaja liste dele sa nadređenim tipom sadržaja. Ukoliko je tip sadržaja podređene lokacije prilagođen dodatnim atributima koje tip sadržaja glavne lokacije ne sadrži (na primer dodatne kolone), prilagođavanja se neće zameniti pri ažuriranju tipa sadržaja podređene lokacije. Promene koje izvršite na tipu sadržaja lokacije neće uticati na tip sadržaja nadređene lokacije od koje je kreiran.

Sledeća slika prikazuje način na koji funkcioniše nasleđivanje tipa sadržaja. Galerija tipova sadržaja lokacije za ovu glavnu lokaciju sadrži tri tipa sadržaja lokacije: „Dokument“, „Specifikacija dizajna“ i „Podsetnik“. Tipovi sadržaja „Specifikacija dizajna“ i „Podsetnik“ su podređeni tipu sadržaja „Dokument“ i oba dele kolonu „Autor“ zato što je nasleđuju iz tipa sadržaja „Dokument“. Na podlokaciji u ovoj kolekciji lokacija, tip sadržaja „Specifikacija dizajna“ korišćen je za kreiranje novog podređenog tipa sadržaja lokacije po imenu „Specifikacija proizvoda X“, koji sadrži dodatnu kolonu. Instance novog tipa sadržaja lokacije „Specifikacija proizvoda X“ i tipa sadržaja lokacije „Podsetnik“ dodaju se u biblioteku u kojoj funkcionišu kao tipovi sadržaja liste. Biblioteka prikazuje kolone koje su bitne za oba tipa sadržaja, uključujući kolonu „Autor“ koju dele oba tipa sadržaja.

Dijagram nasleđivanja tipa sadržaja

1. Tip sadržaja lokacije sa kolonama predstavljen tekstom napisanim kurzivom.

2. Tip sadržaja liste

3. Biblioteka u koju su dodata oba tipa sadržaja prikazuje kolone koje su bitne za obe tipa, a stavke oba tipa sadržaja imaju metapodatke u određenim kolonama koje su za njih bitne.

Vrh stranice

Funkcionisanje nasleđivanja za tipove sadržaja liste

Ako je lista ili biblioteka podešena da dozvoljava više tipova sadržaja, toj listi ili biblioteci možete dodavati tipove sadržaja iz grupe tipova sadržaja lokacije koji su dostupni za vašu lokaciju.

Kada na listu ili u biblioteku dodate tip sadržaja, omogućavate da ta lista ili biblioteka može da sadrži stavke tog tipa. Komanda Nova stavka ili Novi dokument na toj listi ili u biblioteci omogućava korisnicima da kreiraju nove stavke tog tipa. Jedna od najvažnijih prednosti tipova sadržaja za liste i biblioteke jeste da oni omogućavaju da pojedinačna lista ili biblioteka sadrži više tipova stavki ili dokumenata, od kojih svaki može imati jedinstvene metapodatke, smernice ili ponašanja.

Kada tip sadržaja lokacije dodate na listu ili u biblioteku da bi bio dostupan za korišćenje, on se zove tip sadržaja liste i podređen je tipu sadržaja lokacije sa koje je kreiran. Ovaj tip sadržaja liste nasleđuje sve atribute tipa sadržaja sebi nadređene lokacije, kao što su njen predložak dokumenta, postavke samo za čitanje, tokovi posla i kolone.

Tip sadržaja liste možete prilagoditi određenoj listi ili biblioteci u koju ste ga dodali. Ova prilagođavanja ne utiču na tip sadržaja nadređene lokacije. Ako je tip sadržaja nadređene lokacije liste ažuriran, vaš tip sadržaja liste će naslediti ove promene (ako osoba koja održava tip sadržaja lokacije odluči da ažuriranja primeni na sve podređene tipove sadržaja). Ako ste prilagodili neke atribute koje tip sadržaja liste deli sa sadržajem nadređene lokacije, prilagođavanja će biti zamenjena ukoliko su ažuriranja tipa sadržaja nadređene lokacije potisnuta na sve tipove sadržaja nasleđivanja. Ako tip sadržaja liste prilagodite dodavanjem dodatnih atributa koje nadređeni tip sadržaja ne poseduje (na primer, dodatne kolone), ova prilagođavanja se ne zamenjuju ukoliko se ažuriranja tipa sadržaja nadređene lokacije potisnu na sve tipove sadržaja nasleđivanja.

Vrh stranice

Objavljivanje tipova sadržaja

Organizacije mogu da dele tipove sadržaja u kolekcijama lokacija u primeni pomoću aplikacije usluge kontrolisanih metapodataka kako bi podesile objavljivanje tipova sadržaja. Objavljivanje tipova sadržaja pomaže organizacijama da dosledno upravljaju sadržajem i metapodacima na lokacijama zato što tipovi sadržaja mogu biti centralno kreirani i ažurirani, a ažuriranja se mogu objavljivati na više kolekcija lokacija za pretplatu ili u veb aplikacijama.

Da bi podesio objavljivanje tipova sadržaja, administrator farme mora da kreira uslugu kontrolisanih metapodataka i konfiguriše je za označavanje određene kolekcije lokacija kao čvorište za objavljivanje tipova sadržaja. Pošto je usluga kontrolisanih metapodataka kreirana i konfigurisana, administrator farme je objavljuje. Administrator farme može da koristi ovaj objavljeni URL za povezivanje drugih veb aplikacija sa ovom aplikacijom usluge kontrolisanih metapodataka i za pretplatu na njene tipove sadržaja.

Vaša organizacija može da podesi više usluga kontrolisanih metapodataka za deljenje tipova sadržaja iz više kolekcija lokacija. Pojedinačne veb aplikacije takođe mogu da imaju veze sa više usluga kontrolisanih metapodataka i da se pretplate na tipove sadržaja sa više čvorišnih lokacija.

Uslugu kontrolisanih metapodataka mora konfigurisati administrator.

Ako je objavljivanje tipova sadržaja za uslugu kontrolisanih metapodataka konfigurisao administrator, tipove sadržaja možete objaviti iz galerije tipova sadržaja lokacije u kolekciji čvorišnih lokacija na drugim kolekcijama lokacija za pretplatu. Pošto je tip sadržaja objavljen, on postaje samo za čitanje na lokacijama za pretplatu (iako korisnici mogu da promene status samo za čitanje i izvrše ažuriranja). Vlasnici lokacija za lokacije za pretplatu mogu da koriste tip sadržaja kakav jeste dodajući ga na liste ili u biblioteke, ili mogu da ga prošire kreiranjem novih tipova sadržaja liste ili lokacije na kojima su zasnovani.

Kada je objavljeni tip sadržaja ažuriran u galeriji tipova sadržaja lokacije čvorišne lokacije, ažuriranja mogu biti ponovo objavljena na lokacijama za pretplatu. Zadatak tajmera upravlja objavljivanjem tipova sadržaja i može ga konfigurisati administrator. U zavisnosti od toga koliko često je zadatak tajmera podešen da se pokreće, može postojati vreme praznog hoda između trenutka kada je ažurirani tip sadržaja objavljen i trenutka kada lokacije za pretplatu prime ažuriranja.

Lokalne verzije objavljenih tipova sadržaja su samo za čitanje na lokacijama za pretplatu (iako korisnici mogu da promene status samo za čitanje i izvrše ažuriranja). Na ovaj način organizacije koriste objavljivanje tipova sadržaja da bi podržale dosledno upravljanje sadržajem na lokacijama. Ako izbrišete objavljeni tip sadržaja u galeriji tipova sadržaja lokacije za čvorišnu lokaciju, nijedna objavljena verzija na lokacijama za pretplatu neće biti izbrisana. One će jednostavno izgubiti svoj status samo za čitanje i postaće dostupne za uređivanje.

Vrh stranice

Deli Facebook Facebook Twitter Twitter E-pošta E-pošta

Da li su vam ove informacije koristile?

Odlično! Imate li još neke povratne informacije?

Kako možemo da je poboljšamo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×