Uvod u tabele

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Kada koristite bazu podataka, skladištite podatke u tabelama – liste zasnovane na temi koje sadrže podatke raspoređene u zapise. Na primer, možete napraviti tabelu „Kontakti“ za skladištenje liste imena, e-adresa i brojeva telefona.

Ovaj članak daje pregled tabela u programu Microsoft Access 2010 i predstavlja nove ili uklonjene funkcije tabela. Članak takođe objašnjava kako da napravite tabelu, kako da dodate polja u nju, kako da postavite primarni ključ tabele i kako da postavite svojstva polja i tabele.

Dizajniranje baze podataka treba da počnete tako što ćete isplanirati sve njene tabele i odlučiti u kakvom će one odnosu biti. Pre pravljenja tabela pažljivo razmotrite zahteve i odredite koje su vam sve tabele potrebne. Uvod u planiranje i dizajniranje baze podataka potražite u članku Osnove dizajniranja baze podataka i u vezama u odeljku Takođe pogledajte.

Napomena: Prikaz dizajna nije dostupan za veb tabele. Umesto toga, možete da koristite funkcije dizajna koje su sada uključene u prikaz lista sa podacima. Više informacija o dizajniranju veb baze podataka potražite u članku Pravljenje baze podataka koja se deli na vebu.

Ovaj članak sadrži:

Pregled

Specifikacije tabele

Šta je novo

Kreiranje nove tabele

Postavljanje primarnog ključa tabele

Postavljanje svojstava tabele

Dodavanje polja u tabelu

Kreiranje izračunatog polja

Postavljanje svojstava polja

Pregled

Tabela je objekat baze podataka koji koristite za skladištenje podataka o određenoj temi, kao što su zaposleni ili proizvodi. Tabela se sastoji od zapisa i polja.

Svaki zapis sadrži podatke o jednoj instanci teme tabele, kao što je određeni zaposleni. Zapis se obično naziva i red ili instanca.

Svako polje sadrži podatke o jednom aspektu teme tabele, kao što je ime ili e-adresa. Polje se obično naziva i kolona ili atribut.

Zapis se sastoji od vrednosti polja, kao što su Contoso, Ltd. ili neko@example.com. Vrednost polja se obično naziva i činjenica.

Tabela „Klijenti“ u programu Access koja prikazuje raspored zapisa i polja

1. Zapis

2. Polje

3. Vrednost polja

Baza podataka može da sadrži mnogo tabela, od kojih svaka sadrži informacije o različitoj temi. Svaka tabela može da sadrži mnogo polja sa različitim tipovima podataka, kao što su tekst, brojevi, datumi i hiperveze.

Spoljni podaci

Veze možete kreirati ka raznim spoljnim izvorima podataka kao što su druge baze podataka, tekstualne datoteke i Excel radne sveske. Kada kreirate veze ka spoljnim podacima, Access može da koristi vezu kao da je u pitanju tabela. U zavisnosti od spoljnog izvora podataka i načina na koji kreirate vezu, možete da uređujete podatke u povezanoj tabeli i kreirate relacije koje uključuju povezanu tabelu. Međutim, nije moguće promeniti dizajn spoljnih podataka pomoću veze.

Svojstva tabele i polja

Tabele i polja imaju svojstva koja možete da podešavate da biste kontrolisali njihove karakteristike ili ponašanje.

Listovi sa svojstvima tabela i polja
Tabela otvorena u prikazu dizajna.

1. Svojstva tabele

2. Svojstva polja

U Access bazi podataka svojstva tabele predstavljaju atribute tabele koji utiču na izgled ili ponašanje tabele kao celine. Svojstva tabele se postavljaju na listu sa svojstvima tabele u prikazu dizajna. Na primer, možete da postavite svojstvo tabele Podrazumevani prikaz da biste naveli kako će se tabela podrazumevano prikazivati.

Svojstvo polja se odnosi na određeno polje u tabeli i definiše jednu karakteristiku polja ili jedan aspekt ponašanja polja. Neka svojstva polja možete da postavite u prikaz lista sa podacima. Bilo koje svojstvo polja možete da postavite i pomoću okna Svojstva polja u prikazu dizajna.

Tipovi podataka

Svako polje ima tip podataka. Tip podataka polja ukazuje na vrstu podataka koji su uskladišteni u polju, kao što su velike količine teksta ili priložene datoteke.

Postavka „Tip podataka“

Tip podataka je svojstvo polja, ali se razlikuje od drugih svojstava polja na sledeći način:

 • Tip podataka polja postavljate u koordinatnoj mreži dizajna tabele, a ne u oknu Svojstva polja.

 • Tip podataka polja određuje ostala svojstva polja.

 • Tip podataka polja morate da postavite prilikom pravljenja polja.

  Napomena: Novo polje u programu Access možete da napravite tako što ćete podatke uneti u novu kolonu u prikazu lista sa podacima. Kada polje napravite unosom podataka u prikazu lista sa podacima, Access polju automatski dodeljuje tip podataka na osnovu vrednosti koju unesete. Ako unos ne podrazumeva nijedan drugi tip podataka, Access postavlja tip podataka na vrednost „Tekst“. Po potrebi možete da promenite tip podataka pomoću trake, koja je deo novog Korisnički interfejs Microsoft Office Fluent.

Primeri automatskog otkrivanja tipa podataka

U sledećoj tabeli prikazan je način funkcionisanja automatskog otkrivanja tipa podatka u prikazu lista sa podacima.

Ako unesete:

Office Access 2007 će kreirati polje sa tipom podataka:

Jovan

Tekst

http://www.contoso.com

Možete da koristite bilo koji od važećih Internet prefiksa. Na primer, http://, https:// i mailto: su važeći prefiksi

Hiperveza

1

Broj, Dugački ceo broj

50.000

Broj, Dugački ceo broj

50.000,99

Broj, Dvostruki

50000,389

Broj, Dvostruki

12/67

Prepoznati formati za datum i vreme su oni za vaš lokalni standard

Datum/vreme

31. decembar 2006

Datum/vreme

10:50:23

Datum/vreme

10:50:00

Datum/vreme

17:50:00

Datum/vreme

12,50 din.

Prepoznati simbol valute je onaj za vaš lokalni standard

Valuta

21,75

Broj, Dvostruki

123,00%

Broj, Dvostruki

3,46E+03

Broj, Dvostruki

Relacije između tabela

Iako svaka tabela skladišti podatke o drugoj temi, tabele u bazi podataka obično skladište podatke o temama koje su međusobno povezane. Na primer, baza podataka može da sadrži:

 • Tabelu klijenata u kojoj se navode klijenti vašeg preduzeća i njihove adrese.

 • Tabelu proizvoda koja navodi proizvode koje prodajete, uključujući cenu i sliku za svaku stavku.

 • Tabelu porudžbina koja prati porudžbine klijenata.

Pošto skladištite podatke o različitim temama u zasebnim tabelama, morate na neki način da povežete te podatke da biste lako mogli da kombinujete srodne podatke iz tih zasebnih tabela. Za povezivanje podataka uskladištenih u različitim tabelama morate da napravite relacije. Relacija je logička veza između dve tabele koja navodi polja koja su zajednička za obe tabele.

Ključevi

Polja koja su deo relacije između tabela nazivaju se ključevi. Ključ se obično sastoji od jednog polja, ali može se sastojati i od više polja. Postoje dve vrste ključeva:

 • Primarni ključ    Tabela može da ima samo jedan primarni ključ. Primarni ključ se sastoji od jednog ili više polja koja jedinstveno identifikuju svaki zapis uskladišten u tabeli. Često postoji jedinstveni identifikacioni broj, kao što je ID broj, serijski broj ili kôd, koji služi kao primarni ključ. Na primer, možete imati tabelu „Klijenti“ u kojoj svaki klijent ima jedinstveni ID broj klijenta. Polje sa ID-om klijenta predstavlja primarni ključ tabele „Klijenti“. Kada primarni ključ sadrži više od jednog polja, on se obično sastoji od polja koja su već postojala i koja zajedno daju jedinstvene vrednosti. Na primer, kombinaciju prezimena, imena i datuma rođenja možete da koristite kao primarni ključ za tabelu o ljudima.

 • Sporedni ključ    Tabela takođe može imati jedan ili više sporednih ključeva. Sporedni ključ sadrži vrednosti koje odgovaraju vrednostima u primarnom ključu druge tabele. Na primer, možda imate tabelu „Porudžbine“ u kojoj svaka porudžbina ima ID broj klijenta koji odgovara zapisu u tabeli „Klijenti“. Polje sa ID-om predstavlja sporedni ključ tabele „Porudžbine“.

Usaglašenost vrednosti između polja ključa čini osnovu relacije između tabela. Relaciju između tabela koristite da biste kombinovali podatke iz srodnih tabela. Na primer, pretpostavimo da imate tabelu „Klijenti“ i tabelu „Porudžbine“. Polje primarnog ključa „ID“ identifikuje svaki zapis u tabeli „Klijenti“.

Da biste svaku porudžbinu povezali sa klijentom, u tabelu „Porudžbine“ dodajete polje sporednog ključa koje odgovara polju „ID“ u tabeli „Klijenti“, a zatim kreirate relaciju između dva ključa. Kada dodate zapis u tabelu „Porudžbine“, za ID klijenta koristite vrednost iz tabele „Klijenti“. Kad god želite da prikažete informacije o klijentu porudžbine, koristite relaciju da biste identifikovali podatke iz tabele „Klijenti“ koji odgovaraju određenim zapisima iz tabele „Porudžbine“.

Relacija između Access tabela prikazana u prozoru „Relacije“
Relacija između tabela prikazana u prozoru „Relacije“.

1. Primarni ključ označen ikonom ključa pored imena polja.

2. Sporedni ključ – obratite pažnju na odsustvo ikone ključa.

Prednosti korišćenja relacija

Odvojeno čuvanje podataka u srodnim tabelama donosi sledeće prednosti:

 • Doslednost    Budući da se svaka stavka podataka zapisuje samo jednom u jednoj tabeli, manja je mogućnost dvosmislenosti ili nedoslednosti. Na primer, ime klijenta skladištite samo jednom u tabeli o klijentima, a ne ponavljate skladištenje (potencijalno nedosledno) u tabeli koja sadrži podatke o porudžbini.

 • Efikasnost    Zapisivanje podataka samo na jednom mestu znači da koristite manje prostora na disku. Pored toga, manje tabele obično brže obezbeđuju podatke od većih tabela. Konačno, ukoliko ne koristite zasebne tabele za odvojene teme, u tabelama će doći do polja bez vrednosti (odsustva podataka) i suvišnih vrednosti, što dovodi do trošenja prostora i utiče na performanse.

 • Razumljivost    Dizajn baze podataka je lakše razumeti ako su teme pravilno odvojene u tabelama.

Savet: Isplanirajte tabele vodeći računa o relacijama između njih. Možete da koristite čarobnjak za pronalaženje da biste napravili polje sporednog ključa ako već postoji tabela koja sadrži odgovarajući primarni ključ. Čarobnjak za pronalaženje pravi relaciju umesto vas.

Vrh stranice

Specifikacije tabele

U programu Access 2010, tabela ima sledeća praktična ograničenja:

Atribut

Maksimum

Broj znakova u imenu tabele

64

Broj znakova u imenu polja

64

Broj polja u tabeli

255

Broj otvorenih tabela

2048; ovo ograničenje obuhvata tabele interno otvorene u programu Access

Veličina tabele

2 gigabajta, ne računajući prostor potreban za sistemske objekte

Broj znakova u polju tipa „Tekst“

255

Broj znakova u polju tipa „Memo“

65.535 pri unosu podataka putem korisničkog interfejsa;
2 gigabajta za skladište znakova pri programskom unosu podataka

Veličina polja tipa „OLE objekat“

1 gigabajt

Broj indeksa u tabeli

32

Broj polja u indeksu

10

Broj znakova u poruci o validaciji

255

Broj znakova u pravilu za validaciju

2.048

Broj znakova u opisu tabele ili polja

255

Broj znakova u zapisu (ne računajući polja tipa „Memo“ i „OLE objekat“) kada je svojstvo „Unikod kompresija“ za polja postavljeno na vrednost „Da“

4.000

Broj znakova u postavci svojstva polja

255

Vrh stranice

Šta je novo

Razlike u odnosu na Access 2007

Pravljenje tabele u programu Access 2010 veoma je slično pravljenju tabele u programu Access 2007. Međutim, Access 2010 ima nekoliko novih funkcija koje se odnose na tabele:

 • Makroi za podatke    Makroe sada možete da priložite događajima u tabelama, što vam omogućava da obavite određene radnje svaki put kada promenite, umetnete ili izbrišete neki zapis. Na primer, ovi makroi mogu da se koriste za proveru valjanosti podataka ili za obavljanje izračunavanja.

 • Izračunati tip podataka    Ovaj novi tip podataka omogućava vam da napravite polje zasnovano na proračunu drugih polja u istoj tabeli. Na primer, možete da napravite polje „Zbir reda“ koje sadrži proizvod vrednosti polja „Količina“ i polja „Cena po jedinici“. Ako nakon toga ažurirate polje „Količina“ ili polje „Cena po jedinici“, polje „Zbir reda“ ažuriraće se automatski.

 • Mogućnost povezivanja veb usluge    Pored povezivanja sa spoljnim izvorima podataka kao što su Excel radne sveske i SharePoint liste, sada se možete povezivati sa podacima na veb sajtovima koji pružaju interfejs veb usluge. Na primer, možete da se povežete sa podacima na veb sajtu nekog prodavca na mreži, a zatim da napravite sopstvenu aplikaciju za pregled proizvoda ili poručivanje.

 • Predlošci tabela i polja zamenjeni su modelima    Access 2007 je uveo predloške tabela i polja. Predlošci tabela bili su prazne tabele koje ste mogli da koristite za pravljenje novih tabela i bili su napravljeni tako da budu kompatibilni sa sledećim ugrađenim listama sistema Windows SharePoint Services:

  • Kontakti

  • Zadaci

  • Problemi

  • Događaji

  • Resursi

   U programu Access 2010 koristite modele kada u bazu podataka želite da dodate unapred napravljene delove. Modeli mogu da obuhvataju tabele, kao i druge vrste objekata baze podataka, kao što su upiti i obrasci.

   Napomena: Ova tema ne objašnjava modele. Više informacija potražite u odeljku Takođe pogledajte.

Razlike u odnosu na Access 2003

 • Modeli su zamenili čarobnjak za tabele    U verzijama programa Access koje su prethodile verziji 2007, koristili ste čarobnjak za tabele da biste brzo napravili tabelu odgovaranjem na nekoliko pitanja. U programu Access 2007 čarobnjak za tabele zamenjen je predlošcima tabela i polja. U programu Access 2010 predloške tabela i polja zamenjuju modeli.

  Napomena: Ova tema ne objašnjava modele. Više informacija potražite u odeljku Takođe pogledajte.

 • Pravljenje lista sa podacima     Sada možete da pravite i menjate tabele i polja dok radite u prikazu lista sa podacima.

Vrh stranice

Kreiranje nove tabele

Napravite novu tabelu ako imate novi izvor podataka koji ne pripada nijednoj postojećoj tabeli.

Tabelu možete da napravite tako što ćete napraviti novu bazu podataka, umetnuti tabelu u postojeću bazu podataka, uvesti tabelu iz drugog izvora podataka – kao što je Microsoft Office Excel radna sveska, Microsoft Office Word dokument, tekstualna datoteka, veb usluga ili druga baza podataka – ili se povezati sa takvom tabelom. Kada napravite novu, praznu bazu podataka, u nju se automatski umeće nova, prazna tabela. Nakon toga možete da unesete podatke u tabelu da biste počeli da definišete polja.

Izaberite neku od sledećih mogućnosti:

Pravljenje nove tabele u novoj bazi podataka

Pravljenje nove tabele u postojećoj bazi podataka

Kreiranje nove tabele u novoj bazi podataka

 1. Na kartici Datoteka izaberite stavku Novo, a zatim kliknite na dugme Prazna baza podataka.

 2. U polje Ime datoteke upišite ime datoteke za novu bazu podataka.

 3. Kliknite na ikonu fascikle da biste pronašli neku drugu lokaciju za čuvanje baze podataka.

 4. Kliknite na dugme Kreiraj.

  Otvoriće se nova baza podataka i biće napravljena nova tabela pod nazivom „Tabela 1“, koja će se otvoriti u prikazu lista sa podacima.

Kreiranje nove tabele u postojećoj bazi podataka

 1. Kliknite na karticu Datoteka, postavite pokazivač na stavku Otvori, a zatim uradite nešto od sledećeg:

  • Ako je vaša željena baza podataka navedena u okviru Nedavne baze podataka, kliknite na tu bazu podataka na listi.

   –ili–

  • Ako ta baza podataka nije navedena u okviru Nedavne baze podataka, kliknite na željenu opciju u okviru Otvori dokument.

 2. U dijalogu Otvaranje izaberite bazu podataka koju želite da otvorite, a zatim kliknite na dugme Otvori.

 3. Na kartici Kreiranje, u grupi Tabele kliknite na dugme Tabela.

  Nova tabela će biti umetnuta u bazu podataka i otvoriće se u prikazu lista sa podacima.

Vrh stranice

Kreiranje tabele pomoću uvezenih ili povezanih podataka

Tabelu možete da napravite tako što ćete uvesti podatke uskladištene na nekom drugom mestu ili se povezati s njima. Možete da uvezete podatke sa Excel radnog lista, Windows SharePoint Services liste, iz XML datoteke, druge Access baze podataka, Microsoft Office Outlook fascikle i mnogih drugih izvora, a možete i da se povežete s njima.

Kada uvezete podatke, kreirate kopiju podataka u novoj tabeli trenutne baze podataka. Naredne promene izvornih podataka neće uticati na uvezene podatke, niti će promene uvezenih podataka uticati na izvorne podatke. Kada se povežete sa izvorom podataka i uvezete podatke, uvezene podatke možete koristiti bez povezivanja sa izvorom. Dizajn uvezene tabele možete promeniti.

Kada se povezujete sa podacima, kreirate povezanu tabelu u trenutnoj bazi podataka koja predstavlja aktuelnu vezu ka postojećim informacijama uskladištenim na drugom mestu. Kada promenite podatke u povezanoj tabeli, menjate ih u izvoru. Svaki put kada se podaci u izvoru promene, ta promena se prikazuje u povezanoj tabeli. Morate biti u mogućnosti da se povežete sa izvorom podataka pri svakom korišćenju povezane tabele. Nije moguće promeniti dizajn povezane tabele.

Napomena: Podatke na Excel radnom listu nije moguće uređivati pomoću povezane tabele. Kao zaobilazno rešenje, uvezite izvorne podatke u Access bazu podataka, a zatim se povežite s bazom podataka iz programa Excel. Više informacija o povezivanju sa programom Access iz programa Excel potražite u pomoći za Excel ili pogledajte veze u odeljku Takođe pogledajte.

Kreiranje nove tabele uvozom ili povezivanjem sa spoljnim podacima

 1. Na kartici Spoljni podaci, u grupi Uvoz i veza izaberite neki od dostupnih izvora podataka.

 2. Sledite uputstva u dijalozima koji se pojavljuju pri svakom koraku.

  Access će kreirati novu tabelu i prikazati je u oknu za navigaciju.

Savet: Možete i da uvezete SharePoint listu ili da se povežete sa njom pomoću komande na kartici Pravljenje.

Vrh stranice

Korišćenje SharePoint lokacije za kreiranje tabele

U bazi podataka možete da napravite tabelu koja uvozi podatke sa SharePoint liste ili se povezuje sa njom. Novu SharePoint listu možete napraviti i pomoću unapred definisanog predloška. U unapred definisane predloške u programu Access 2010 spadaju „Kontakti“, „Zadaci“, „Problemi“ i „Događaji“.

 1. Na kartici Pravljenje, u grupi Tabele, izaberite stavku SharePoint liste.

 2. Uradite sledeće:

  • Pravljenje SharePoint liste zasnovane na predlošku

   1. Izaberite stavku Kontakti, Zadaci, Problemi ili Događaji.

   2. U dijalogu Pravljenje nove liste upišite URL za SharePoint sajt na kom želite da napravite listu.

   3. Unesite ime i opis nove liste u polja Navedite ime za novu listu i Opis.

   4. Da biste otvorili povezanu tabelu koju ste napravili, potvrdite izbor u polju za potvrdu Otvori listu nakon završetka (ovo polje je podrazumevano izabrano).

  • Pravljenje nove prilagođene liste

   1. Izaberite stavku Prilagođeno.

   2. U dijalogu Pravljenje nove liste upišite URL za SharePoint sajt na kom želite da napravite listu.

   3. Unesite ime i opis nove liste u polja Navedite ime za novu listu i Opis.

   4. Da biste otvorili povezanu tabelu koju ste napravili, potvrdite izbor u polju za potvrdu Otvori listu nakon završetka (ovo polje je podrazumevano izabrano).

  • Uvoz podataka sa postojeće liste

   1. Izaberite stavku Postojeća SharePoint lista.

   2. U dijalogu Preuzmi spoljne podatke upišite URL za SharePoint lokaciju koja sadrži podatke koje želite da uvezete.

   3. Izaberite opciju Uvezi izvorne podatke u novu tabelu u aktuelnoj bazi podataka, a zatim kliknite na dugme Dalje.

   4. Potvrdite izbor u polju za potvrdu pored svake SharePoint liste koju želite da uvezete.

  • Povezivanje sa postojećom listom

   1. Izaberite stavku Postojeća SharePoint lista.

   2. U dijalogu Preuzimanje spoljnih podataka – SharePoint lokacija upišite URL za SharePoint lokaciju koja sadrži listu sa kojom želite da se povežete.

   3. Izaberite opciju Poveži se sa izvorom podataka pomoću povezane tabele, a zatim kliknite na dugme Dalje.

   4. Potvrdite izbor u polju za potvrdu pored svake SharePoint liste sa kojom želite da se povežete.

Vrh stranice

Korišćenje veb usluge za kreiranje tabele

U bazi podataka možete da kreirate tabelu koja se povezuje sa podacima na veb lokaciji koja obezbeđuje interfejs veb usluge.

Napomena: Tabele veb usluga su samo za čitanje.

 1. Na kartici Spoljni podaci, u grupi Uvoz i povezivanje, kliknite na dugme Još i izaberite stavku Usluge podataka.

 2. Ako je veza koju želite da koristite već instalirana, pređite na 5. korak. U suprotnom, nastavite sa sledećim korakom.

 3. Kliknite na dugme Instaliraj novu vezu.

 4. Izaberite datoteku veze koju želite da koristite, a zatim kliknite na dugme U redu.

 5. U dijalogu Kreiranje veze ka podacima veb usluge razvijte vezu koju želite da koristite.

 6. Izaberite tabelu ka kojoj želite da veza vodi.

  Access prikazuje polja sa desne strane dijaloga.

 7. Opcionalno, u polju Navedite ime veze otkucajte ime povezane tabele. Access ovo ime koristi za povezanu tabelu u oknu za navigaciju.

 8. Kliknite na dugme U redu.

  Access pravi povezanu tabelu.

Vrh stranice

Postavljanje primarnog ključa tabele

Treba da navedete primarni ključ za tabelu da biste stekli sledeće pogodnosti:

 • Access automatski pravi indeks za primarni ključ, što može poboljšati performanse baze podataka.

 • Access proverava da li svaki zapis ima vrednost u polju za primarni ključ.

 • Access proverava da li je svaka vrednost u polju za ključ jedinstvena. Jedinstvene vrednosti su od presudnog značaja jer u suprotnom nema pouzdanog načina da se određeni zapis razlikuje od drugih.

Kada napravite novu tabelu u prikazu lista sa podacima, Access automatski pravi primarni ključ i dodeljuje mu ime polja „ID“ i tip podatka „Automatsko numerisanje“.

U prikazu dizajna možete da promenite ili uklonite primarni ključ ili da postavite primarni ključ za tabelu koja ga još nema.

Određivanje polja koja treba koristiti kao primarni ključ

Ponekad možda već imate podatke koje želite da koristite kao primarni ključ. Na primer, možda imate postojeće ID brojeve za zaposlene. Ako ste napravili tabelu radi praćenja informacija o zaposlenima, možda odlučite da koristite postojeći ID zaposlenog kao primarni ključ za tabelu. Možda je ID zaposlenog jedinstven samo u kombinaciji sa ID-om sektora, pa onda morate da koristite oba polja kao primarni ključ. Dobar kandidat za primarni ključ ima sledeće karakteristike:

 • Svaki zapis ima jedinstvenu vrednost za polje ili kombinaciju polja.

 • Polje ili kombinacija polja nikada nisu prazni ili bez vrednosti – uvek imaju vrednost.

 • Vrednosti se ne menjaju.

Ako nemate podatke koji su podobni da budu primarni ključ, možete da napravite novo polje koje ćete koristiti u te svrhe. Prilikom pravljenja novog polja koje ćete koristiti kao primarni ključ, postavite tip podataka polja na vrednost „Automatsko numerisanje“ kako bi polje odgovaralo trima karakteristikama na prethodnoj listi.

Postavljanje ili menjanje primarnog ključa

 1. Izaberite tabelu čiji primarni ključ želite da postavite ili promenite.

 2. Na kartici Početak, u grupi Prikazi kliknite na dugme Prikaz, a zatim izaberite stavku Prikaz dizajna.

 3. U koordinatnoj mreži dizajna tabele izaberite polje ili polja koja želite da koristite kao primarni ključ.

  Da biste izabrali jedno polje, kliknite na birač reda za željeno polje.

  Da biste izabrali više polja, pritisnite i zadržite taster CTRL, a zatim kliknite na birač reda za svako polje.

 4. Na kartici Dizajn, u grupi Alatke kliknite na dugme Primarni ključ.

  Grupa „Alatke“ na kartici „Dizajn“

  Indikator ključa se pojavljuje sa leve strane jednog ili više polja koje navedete kao primarni ključ.

Uklanjanje primarnog ključa

 1. Izaberite tabelu čiji primarni ključ želite da uklonite.

 2. Na kartici Početak, u grupi Prikazi kliknite na dugme Prikaz, a zatim izaberite stavku Prikaz dizajna.

 3. Kliknite na birač reda za aktuelni primarni ključ. Ako se primarni ključ sastoji od više polja, pritisnite i zadržite taster CTRL, a zatim kliknite na birač reda za svako polje.

 4. Na kartici Dizajn, u grupi Alatke kliknite na dugme Primarni ključ.

  Grupa „Alatke“ na kartici „Dizajn“

  Indikator ključa se uklanja iz jednog ili više polja koje ste prethodno naveli kao primarni ključ.

Napomena: Kada sačuvate novu tabelu bez postavljanja primarnog ključa, Access će zatražiti da napravite novo polje za primarni ključ. Ako kliknete na Da, Access će napraviti polje sa ID-om koje koristi tip podataka „Automatsko numerisanje“ kako bi za svaki zapis obezbedio jedinstvenu vrednost. Ako tabela već sadrži polje „Automatsko numerisanje“, Access koristi to polje kao primarni ključ. Ako kliknete na Ne, Access ne dodaje polje i ne postavlja primarni ključ.

Vrh stranice

Postavljanje svojstava tabele

Možete postaviti svojstva koja se primenjuju na celu tabelu ili na cele zapise.

 1. Izaberite tabelu čija svojstva želite da postavite.

 2. Na kartici Početak, u grupi Prikazi kliknite na dugme Prikaz, a zatim izaberite stavku Prikaz dizajna.

 3. Na kartici Dizajn, u grupi Prikaži/sakrij izaberite stavku List sa svojstvima.

  Grupa „Prikaži/sakrij“ na kartici „Dizajn“ u programu Access

  Prikazuje se list sa svojstvima tabele.

 4. Na listu sa svojstvima izaberite karticu Opšte.

 5. Kliknite na polje sa leve strane svojstva koje želite da postavite, a zatim unesite postavku za svojstvo.

  Dostupna svojstva tabele

  Koristite ovo svojstvo tabele:

  Da biste:

  Prikaz prikaza na SharePoint lokaciji

  Naveli da li prikazi zasnovani na tabeli mogu da se prikazuju na SharePoint lokaciji.

  Napomena: Efekti ove postavke zavise od postavke svojstva baze podataka Prikaži sve prikaze na SharePoint lokaciji.

  Više informacija potražite u odeljku Takođe pogledajte.

  Razvijanje lista sa potpodacima

  Razvili sve listove sa potpodacima kada otvorite tabelu.

  Visina lista sa potpodacima

  Uradite sledeće:

  • Ako želite da se prozor lista sa potpodacima razvije tako da prikaže sve redove, ostavite ovo svojstvo postavljeno na vrednost 0".

  • Ako želite da kontrolišete visinu lista sa potpodacima, unesite željenu visinu u inčima.

  Položaj

  Postavili položaj prikaza prema tome da li se jezik čita sleva nadesno ili zdesna nalevo

  Opis

  Obezbedili opis tabele. Ovaj opis se pojavljuje u opisima alatki za tabelu.

  Podrazumevani prikaz

  Postavili list sa podacima, izvedenu tabelu ili izvedeni grafikon kao podrazumevani prikaz prilikom otvaranja tabele.

  Pravilo za validaciju

  Uneli izraz koji mora biti tačan svaki put kada dodate ili promenite zapis.

  Tekst za validaciju

  Uneli poruku koja se prikazuje kada zapis krši izraz u svojstvu Pravilo za validaciju.

  Filter

  Definisali kriterijume na osnovu kojih će se u prikazu lista sa podacima pojavljivati samo podudarni redovi

  Sortiraj po

  Izabrali jedno ili više polja kako biste precizirali podrazumevani redosled sortiranja redova u prikazu lista sa podacima

  Ime lista sa potpodacima

  Precizirali da li će se list sa potpodacima pojaviti u prikazu lista sa podacima, kao i koja tabela ili upit treba da snabdevaju redove lista sa potpodacima ukoliko hoće

  Povezivanje podređenih polja

  Naveli polja u tabeli ili upitu koja se koriste za list sa potpodacima i koja se podudaraju sa svojstvom Poveži glavna polja navedenim za tabelu.

  Povezivanje glavnih polja

  Naveli polja u tabeli koja se podudaraju sa svojstvom Poveži podređena polja navedenim za tabelu.

  Filtriranje prilikom učitavanja

  Automatski primenili kriterijume filtera iz svojstva Filter (postavljanjem na vrednost Da) kada se tabela otvori u prikazu lista sa podacima.

  Raspoređivanje po prilikom učitavanja

  Automatski primenili kriterijume sortiranja u svojstvu Ređaj po (tako što ćete ga postaviti na vrednost Da) kada se tabela otvori u prikazu lista sa podacima.

  Savet: Da biste obezbedili više prostora za unos ili uređivanje postavke u polju za svojstvo, pritisnite kombinaciju tastera SHIFT+F2 da biste prikazali polje Zumiranje. Ako svojstvo Pravilo za validaciju postavljate na izraz i želite pomoć pri njegovom pravljenju, kliknite Dugme „Graditelj“ pored polja sa svojstvom Pravilo za validaciju da biste prikazali alatku „Izrada izraza“.

 6. Pritisnite kombinaciju tastera CTRL+S da biste sačuvali promene.

Vrh stranice

Dodavanje polja u tabelu

Svaki deo podataka koji želite da pratite, skladištite u polju. Na primer, u tabeli kontakata kreirate polja za prezime, ime, broj telefona i adresu. U tabeli proizvoda kreirate polja za ime proizvoda, ID proizvoda i cenu.

Pre kreiranja polja, pokušajte da raščlanite podatke na najmanje korisne delove. Kasnije je mnogo jednostavnije kombinovati podatke, nego ih raščlanjivati. Na primer, umesto polja za puno ime, razmotrite kreiranje zasebnih polja za prezime i ime. U tom slučaju možete jednostavno vršiti pretragu ili sortiranje po imenu, prezimenu ili i jednom i drugom. Ako planirate da izveštavate o nekoj stavci podataka, da je sortirate, pretražujete ili izračunavate, u polje postavite samo tu stavku. Više informacija o dizajniranju baze podataka i kreiranju polja potražite u vezama u odeljku Takođe pogledajte.

Kada kreirate polje, možete da postavite i svojstva polja da biste kontrolisali njegov izgled i ponašanje.

Dodavanje polja unosom podataka

Kada kreirate novu tabelu ili otvorite postojeću tabelu u prikazu lista sa podacima, u tabelu možete dodati polje tako što ćete uneti podatke u kolonu lista sa podacima Dodavanje novog polja.

List sa podacima i kolona „Dodavanje novog polja“ u programu Access

1. Unesite podatke u kolonu Dodavanje novog polja.

 1. Kreirajte tabelu ili je otvorite u prikazu lista sa podacima.

  Više informacija o pravljenju tabele potražite u odeljku Pravljenje nove tabele.

 2. U kolonu Dodavanje novog polja unesite ime polja koje želite da napravite.

  Koristite opisno ime da bi se polje lakše identifikovalo.

 3. Unesite podatke u novo polje.

Vrh stranice

Kreiranje izračunatog polja

Izračunato polje pravite u prikazu dizajna.

 1. U prikazu dizajna otvorite tabelu u kojoj želite da napravite izračunato polje.

 2. U prvom praznom redu u koordinatnoj mreži dizajna tabele otkucajte ime za izračunato polje u okviru Ime polja.

 3. U okviru Tip podataka odaberite vrednost Izračunato.

  Otvara se alatka Izrada izraza.

 4. Unesite izračunavanje koje želite da obavite u alatki „Izrada izraza“. Na primer, ako tabela ima „Polje1“ i „Polje2“ i želite da napravite izračunato polje („Polje3“) koje se dobija deljenjem vrednosti iz polja „Polje1“ sa vrednošću iz polja „Polje2“, treba da unesete tekst [Polje1]/[Polje2] u alatku „Izrada izraza“.

  Više informacija o izrazima potražite u članku Uvod u izraze.

 5. Kada završite sa unosom izračunavanja, kliknite na dugme U redu.

  Savet: Dobra ideja je da se prebacite u prikaz lista sa podacima da biste proverili da li izračunato polje funkcioniše kako želite.

Vrh stranice

Postavljanje svojstava polja

Kada kreirate polje, možete da postavite svojstva polja da biste kontrolisali njegov izgled i ponašanje.

Na primer, postavljanjem svojstava polja možete:

 • Kontrolisati izgled podataka u polju

 • Doprineti sprečavanju unosa neispravnih podataka u polje

 • Navesti podrazumevane vrednosti polja

 • Doprineti ubrzavanju pretraživanja i sortiranja polja

Neka dostupna svojstva polja možete da postavite dok radite u prikazu lista sa podacima. Međutim, da biste imali pristup i da biste postavili kompletnu listu svojstava polja, morate da koristite prikaz dizajna.

Postavljanje svojstava polja u prikazu lista sa podacima

Tokom rada u prikazu lista sa podacima možete da promenite ime, tip podataka, svojstvo Format, kao i neka druga svojstva polja.

Otvaranje tabele u prikazu lista sa podacima

 1. U oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na tabelu koju želite da otvorite.

 2. U priručnom meniju izaberite stavku Prikaz lista sa podacima.

Preimenovanje polja

Kada polje dodate unosom podataka u prikazu lista sa podacima, Access polju automatski dodeljuje generičko ime. Access prvom novom polju dodeljuje ime „Polje1“, drugom novom polju ime „Polje2“ i tako dalje. Ime polja se podrazumevano koristi kao njegova oznaka gde god se polje pojavljuje, na primer, u naslovu kolone na listu sa podacima. Ako preimenujete polja i date im opisnija imena, lakše ćete ih koristiti prilikom prikazivanja ili uređivanja zapisa.

 1. Kliknite desnim tasterom miša na naslov polja koje želite da preimenujete (na primer, „Polje1“).

 2. U priručnom meniju izaberite stavku Preimenuj kolonu.

 3. U naslov polja unesite novo ime.

  Imena polja se mogu sastojati od najviše 64 znaka (slova ili brojeva), uključujući razmake.

Promena tipa podataka polja

Kada polje kreirate unosom podataka u prikaz lista sa podacima, Access ispituje te podatke kako bi utvrdio odgovarajući tip podataka za to polje. Na primer, ako unesete 1/1/2006, Access te podatke prepoznaje kao datum i postavlja tip podataka polja na vrednost „Datum/vreme“. Ako Access ne može pouzdano da utvrdi tip podataka, tip podataka se podrazumevano postavlja na vrednost „Tekst“.

Tip podataka polja utvrđuje ostala svojstva polja koja možete postaviti. Na primer, za polje koje ima tip podataka „Hiperveza“ ili „Memorandum“ možete postaviti samo svojstvo Samo dodaj.

U nekim slučajevima ćete možda želeti ručno da promenite tip podataka polja. Pretpostavimo da imate brojeve soba koji izgledaju kao datumi, na primer 10/2001. Ako u novo polje u prikazu lista sa podacima unesete 10/2001, funkcija automatskog otkrivanja tipa podataka za to polje bira tip podataka „Datum/vreme“. Pošto su brojevi soba oznake, a ne datumi, trebalo bi da koriste tip podataka „Tekst“. Koristite sledeću proceduru da biste promenili tip podataka polja.

 1. Izaberite karticu List sa podacima.

 2. U grupi Tip podataka i oblikovanje, sa liste Tip podataka izaberite željeni tip podataka.

  Slika Access trake u grupi „Tip podataka i oblikovanje“

  Dostupni tipovi podataka

  Tip podataka

  U njima se skladište

  Veličina

  Tekst

  Alfanumerički znaci

  Koristite za tekst ili brojeve koji se ne koriste u izračunavanjima (na primer, ID proizvoda). Numeričku vrednost uskladištenu kao tekst možete logičnije da sortirate i filtrirate, ali ne možete lako da je koristite u izračunavanjima.

  Do 255 znakova

  Memo

  Alfanumerički znaci (duži od 255 znakova) ili tekst koji koristi oblikovanje obogaćenog teksta.

  Koristite za tekst koji je duži od 255 znakova ili za tekst koji koristi oblikovanje obogaćenog teksta. Beleške, dugački opisi i pasusi koji koriste oblikovanje teksta, kao što je podebljani tekst ili kurziv, dobri su primeri načina na koji treba koristiti polje „Memo“.

  Do 1 gigabajt znakova ili 2 gigabajta prostora (2 bajta po znaku), od kojih u kontroli možete da prikažete 65 535 znakova

  Broj

  Numeričke vrednosti (celi brojevi ili decimalne vrednosti)

  Koristite za skladištenje brojeva koji se koriste u izračunavanjima, osim za novčane vrednosti (za njih koristite tip podataka „Valuta“).

  1, 2, 4, 8 ili 16 bajtova kada se koriste za ID replikacije.

  Datum/vreme

  Datumi i vreme

  Koristite za skladištenje vrednosti datuma/vremena. Imajte na umu da svaka uskladištena vrednost sadrži datumsku i vremensku komponentu

  8 bajtova

  Valuta

  Novčane vrednosti

  Koristite za skladištenje novčanih vrednosti (valuta)

  8 bajtova

  Automatsko numerisanje

  Jedinstvena numerička vrednost koju Access automatski umeće prilikom dodavanja zapisa.

  Koristite za generisanje jedinstvenih vrednosti koje mogu da se upotrebljavaju kao primarni ključ. Imajte u vidu da vrednosti za polja „Automatsko numerisanje“ mogu da se povećaju sekvencijalno ili određenom vrednošću, kao i da mogu da se dodele nasumično.

  4 bajta ili 16 bajtova kada se koristi za ID replikacije

  Da/ne

  Bulove vrednosti (da/ne).

  Možete da koristite jedan od sledeća tri formata: Da/ne, tačno/netačno ili uključeno/isključeno.

  1 bit (8 bitova = 1 bajt)

  OLE objekat

  OLE objekti i drugi binarni podaci

  Koristite za skladištenje OLE objekata iz drugih programa sistema Microsoft Windows.

  Do 1 gigabajt

  Prilog

  Slike, binarni podaci, Office datoteke

  Ovo je poželjan tip podatka za skladištenje digitalnih slika i bilo kog tipa binarne datoteke

  2 gigabajta za komprimovane priloge. Za nekomprimovane priloge približno 700 kb, u zavisnosti od toga do koje mere je moguće komprimovati prilog.

  Hiperveza

  Hiperveze.

  Koristite za skladištenje hiperveza da biste omogućili pristup Web stranicama preko URL (Uniform Resource Locator) adrese ili datotekama putem imena u UNC (universal naming convention) formatu pomoću jednog klika. Možete da se povežete i sa Access objektima uskladištenim u bazi podataka

  Do 1 gigabajt znakova ili 2 gigabajta prostora (2 bajta po znaku), od kojih u kontroli možete da prikažete 65 535 znakova

  Čarobnjak za pronalaženje

  Ovo zapravo nije tip podataka, već pokreće čarobnjak za pronalaženje.

  Koristite za pokretanje čarobnjaka za pronalaženje kako biste mogli da napravite polje koje koristi kombinovani okvir za pronalaženje vrednosti u drugoj tabeli, upitu ili na listi vrednosti.

  Na osnovu tabele ili upita: veličina povezane kolone

  Na osnovu vrednosti: veličina tekstualnog polja koje se koristi za skladištenje vrednosti

  Napomena: Maksimalna veličina datoteke Access baze podataka iznosi 2 gigabajta.

  Saveti o tipovima podataka

  • Da biste optimizovali performanse, prilikom pravljenja polja „Tekst“ ili „Broj“ treba da koristite najprikladniju veličinu polja. Na primer, ako očekujete da ćete uskladištiti poštanske brojeve predvidive dužine, navedite tu dužinu kao veličinu polja. Veličinu polja možete da navedete tako što ćete u polju za svojstvo Veličina polja postaviti neku vrednost. Više informacija potražite u odeljku Postavljanje drugih svojstava polja.

  • Za brojeve telefona, brojeve delova i druge brojeve koje ne nameravate da koristite za matematička izračunavanja, treba da izaberete tip podataka „Tekst“,a ne „Broj“. Numeričku vrednost uskladištenu kao tekst možete logičnije da sortirate i filtrirate.

Promena formata polja

Pored utvrđivanja tipa podataka novog polja, Access takođe može postaviti svojstvo Format za polje, u zavisnosti od toga šta unesete. Na primer, ako unesete vrednost „10:50“, Access postavlja tip podataka na vrednost „Datum/vreme“, a svojstvo Format na vrednost „Srednji oblik vremena“. Da biste ručno promenili svojstvo polja Format, uradite sledeće:

 1. Na traci izaberite karticu List sa podacima.

 2. U grupi Tip podataka i oblikovanje, na listu Format unesite željeni oblik.

  Napomena: Lista Format je možda nedostupna za neka polja (na primer, tekstualno polje), u zavisnosti od tipa podataka polja.

Postavljanje drugih svojstava polja

 1. U prikazu lista sa podacima izaberite polje za koje želite da postavite svojstvo.

 2. Na kartici List sa podacima, u grupi Tip podataka i oblikovanje izaberite željena svojstva.

  Slika Access trake u grupi „Tip podataka i oblikovanje“

Vrh stranice

Podešavanje svojstava polja u prikazu dizajna

Možete da postavite bilo koje svojstvo polja dok radite sa tabelom u prikazu dizajna. U prikazu dizajna, tip podataka polja postavljate u koordinatnoj mreži dizajna tabele, a druga svojstva postavljate u oknu Svojstva polja.

Otvaranje tabele u prikazu dizajna

 1. U oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na tabelu.

 2. U priručnom meniju izaberite stavku Prikaz dizajna.

Promena tipa podataka polja

 1. U koordinatnoj mreži dizajna tabele pronađite polje za koje želite da postavite tip podataka.

 2. U koloni Tip podataka odaberite neki tip podataka sa liste.

  Dostupni tipovi podataka

  Tip podataka

  U njima se skladište

  Veličina

  Tekst

  Alfanumerički znaci

  Koristite za tekst ili brojeve koji se ne koriste u izračunavanjima (na primer, ID proizvoda). Numeričku vrednost uskladištenu kao tekst možete logičnije da sortirate i filtrirate, ali ne možete lako da je koristite u izračunavanjima.

  Do 255 znakova

  Memo

  Alfanumerički znaci (duži od 255 znakova) ili tekst koji koristi oblikovanje obogaćenog teksta.

  Koristite za tekst koji je duži od 255 znakova ili za tekst koji koristi oblikovanje obogaćenog teksta. Beleške, dugački opisi i pasusi koji koriste oblikovanje teksta, kao što je podebljani tekst ili kurziv, dobri su primeri načina na koji treba koristiti polje „Memo“.

  Do 1 gigabajt znakova ili 2 gigabajta prostora (2 bajta po znaku), od kojih u kontroli možete da prikažete 65 535 znakova

  Broj

  Numeričke vrednosti (celi brojevi ili decimalne vrednosti)

  Koristite za skladištenje brojeva koji se koriste u izračunavanjima, osim za novčane vrednosti (za njih koristite tip podataka „Valuta“).

  1, 2, 4, 8 ili 16 bajtova kada se koriste za ID replikacije.

  Datum/vreme

  Datumi i vreme

  Koristite za skladištenje vrednosti datuma/vremena. Imajte na umu da svaka uskladištena vrednost sadrži datumsku i vremensku komponentu

  8 bajtova

  Valuta

  Novčane vrednosti

  Koristite za skladištenje novčanih vrednosti (valuta)

  8 bajtova

  Automatsko numerisanje

  Jedinstvena numerička vrednost koju Access automatski umeće prilikom dodavanja zapisa.

  Koristite za generisanje jedinstvenih vrednosti koje mogu da se upotrebljavaju kao primarni ključ. Imajte u vidu da vrednosti za polja „Automatsko numerisanje“ mogu da se povećaju sekvencijalno ili određenom vrednošću, kao i da mogu da se dodele nasumično.

  4 bajta ili 16 bajtova kada se koristi za ID replikacije

  Da/ne

  Bulove vrednosti (da/ne).

  Možete da koristite jedan od sledeća tri formata: Da/ne, tačno/netačno ili uključeno/isključeno.

  1 bit (8 bitova = 1 bajt)

  OLE objekat

  OLE objekti i drugi binarni podaci

  Koristite za skladištenje OLE objekata iz drugih programa sistema Microsoft Windows.

  Do 1 gigabajt

  Prilog

  Slike, binarni podaci, Office datoteke

  Ovo je poželjan tip podatka za skladištenje digitalnih slika i bilo kog tipa binarne datoteke

  2 gigabajta za komprimovane priloge. Za nekomprimovane priloge približno 700 kb, u zavisnosti od toga do koje mere je moguće komprimovati prilog.

  Hiperveza

  Hiperveze.

  Koristite za skladištenje hiperveza da biste omogućili pristup Web stranicama preko URL (Uniform Resource Locator) adrese ili datotekama putem imena u UNC (universal naming convention) formatu pomoću jednog klika. Možete da se povežete i sa Access objektima uskladištenim u bazi podataka

  Do 1 gigabajt znakova ili 2 gigabajta prostora (2 bajta po znaku), od kojih u kontroli možete da prikažete 65 535 znakova

  Čarobnjak za pronalaženje

  Ovo zapravo nije tip podataka, već pokreće čarobnjak za pronalaženje.

  Koristite za pokretanje čarobnjaka za pronalaženje kako biste mogli da napravite polje koje koristi kombinovani okvir za pronalaženje vrednosti u drugoj tabeli, upitu ili na listi vrednosti.

  Na osnovu tabele ili upita: veličina povezane kolone

  Na osnovu vrednosti: veličina tekstualnog polja koje se koristi za skladištenje vrednosti

  Napomena: Maksimalna veličina datoteke Access baze podataka iznosi 2 gigabajta.

  Saveti o tipovima podataka

  • Za brojeve telefona, brojeve delova i druge brojeve koje ne nameravate da koristite za matematička izračunavanja, treba da izaberete tip podataka „Tekst“,a ne „Broj“. Numeričku vrednost uskladištenu kao tekst možete logičnije da sortirate i filtrirate, ali ne možete lako da je koristite u izračunavanjima.

  • Za tipove podataka „Tekst“ i „Broj“ možete preciznije da navedete veličinu polja ili tip podataka postavljanjem vrednosti u polju za svojstvo Veličina polja.

Postavljanje drugih svojstava polja

 1. U koordinatnoj mreži dizajna tabele izaberite polje za koje želite da postavite svojstva. Access prikazuje svojstva za ovo polje u oknu Svojstva polja.

  Tip podataka polja određuje koja svojstva možete da postavite.

 2. U okno Svojstva polja unesite željene postavke za svako svojstvo ili pritisnite taster F6, a zatim koristite tastere sa strelicama da biste izabrali svojstvo.

  Koja su svojstva polja dostupna?

  Napomena: Nisu sva svojstva dostupna za svako polje. Tip podataka polja određuje koja svojstva ima to polje.

  Svojstvo polja

  Opis

  Veličina polja

  Postavili maksimalnu veličinu za podatke uskladištene u vidu tipa podataka „Tekst“, „Broj“ ili „Automatsko numerisanje“

  Savet: Za najbolje performanse uvek navedite najmanju dovoljnu veličinu polja.

  Oblikovanje

  Prilagodite izgled polja koji će se podrazumevano koristiti prilikom prikazivanja ili štampanja.

  Decimalna mesta

  Precizirali broj decimalnih mesta koja se koriste prilikom prikazivanja brojeva

  Nove vrednosti

  Navedite da li se polje „Automatsko numerisanje“ povećava prilikom dodavanja novog zapisa ili mu se dodeljuje nasumična vrednost.

  Maska za unos

  Prikaz znakova koji pomažu pri unosu podataka. Više informacija o pravljenju i korišćenju maske unosa potražite u odeljku Takođe pogledajte.

  Natpis

  Postavili tekst koji se podrazumevano prikazuje u oznakama za obrasce, izveštaje i upite

  Podrazumevana vrednost

  Polju automatski dodelili podrazumevanu vrednost prilikom dodavanja novih zapisa

  Pravilo za validaciju

  Uneli izraz koji mora biti tačan svaki put kada dodate ili promenite vrednost u ovom polju

  Tekst za validaciju

  Unesite poruku koja se prikazuje kada vrednost nije u skladu sa izrazom u svojstvu Pravilo za validaciju.

  Obavezno

  Zahtevali da podaci budu uneti u polje

  Dozvoli niske nulte dužine

  Dozvolite unos (postavljanjem vrednosti svojstva na opciju Da) niske nulte dužine ("") u polju „Tekst“ ili „Memo“.

  Indeksirano

  Ubrzali pristup podacima u ovom polju kreiranjem i korišćenjem indeksa

  Unikod kompresija

  Komprimujte tekst uskladišten u ovom polju kada je uskladištena mala količina teksta (< 4096 znakova).

  IME režim

  Kontrolišite konverziju znakova u istočnoazijskoj verziji operativnog sistema Windows.

  Režim IME rečenice

  Kontrolišite konverziju rečenica u istočnoazijskoj verziji operativnog sistema Windows.

  Oznake radnji

  Priložite oznaku radnje ovom polju.

  Samo dodaj

  Pratite istoriju vrednosti polja (postavljanjem vrednosti svojstva na opciju Da).

  Oblikovanje teksta

  Odaberite vrednost Obogaćeni tekst za svojstvo da biste uskladištili tekst kao HTML i omogućili obogaćeno oblikovanje. Odaberite vrednost Čisti tekst za svojstvo da biste uskladištili samo neoblikovani tekst.

  Poravnanje teksta

  Precizirali podrazumevano poravnavanje teksta unutar kontrole

 3. Da biste obezbedili više prostora za unos ili uređivanje postavke svojstva u polju za svojstvo, pritisnite kombinaciju tastera SHIFT+F2 da biste prikazali polje Zumiranje.

  Savet: Ako unosite masku unosa ili izraz za validaciju i želite pomoć pri njihovom pravljenju, kliknite Dugme „Graditelj“ pored polja za svojstvo da biste prikazali odgovarajuću alatku za izradu.

 4. Pritisnite kombinaciju tastera CTRL+S da biste sačuvali promene.

Veze ka dodatnim informacijama o tipovima podataka i svojstvima polja potražite u odeljku Takođe pogledajte.

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×