Uvod u obrasce

Obrazac u programu Access je objekat baze podataka koje možete da koristite da biste kreirali korisnički interfejs za aplikaciju baze podataka. „Povezani“ obrazac je onaj koji je direktno povezan sa izvorom podataka kao što je tabela ili upit i može da se koristi za unos, uređivanje ili prikaz podataka iz tog izvora podataka. Alternativno, možete kreirati „nepovezani” obrazac koji nije direktno povezan sa izvorom podataka, ali i dalje koja sadrži komandnu dugmad, oznake ili druge kontrole koje su vam potrebne za rad aplikacije.

Povezane obrasce možete da koristite da biste kontrolisali pristup podacima, kao na primer, koja će polja ili redovi podataka biti prikazani. Na primer, možda će biti potrebno da određeni korisnici vide samo nekoliko polja u tabeli sa mnogo polja. Pružajući tim korisnicima obrazac koji sadrži samo ta polja, olakšavate im korišćenje baze podataka. Takođe, možete da dodajete komandnu dugmad i druge funkcionalnosti u obrazac da biste automatizovali radnje koje se često izvršavaju.

Obrasce možete da shvatite kao prozore kroz koje ljudi vide i pristupaju vašoj bazi podataka. Efektivan obrazac povećava brzinu korišćenja baze podataka zato što osobe ne moraju da traže potrebne informacije. Vizuelno privlačan obrazac čini rad sa bazom podataka prijatnijim i efikasnijim, a takođe može da pomogne u sprečavanju unosa neispravnih podataka.

Napomena : U ovom članku se pretpostavlja da ste već kreirali tabelu (ili upit zasnovan na nekoj od tabela) i da želite da napravite obrazac da biste prikazali podatke ili radili sa njima.

Ovaj članak sadrži:

Kreiranje obrasca pomoću alatke za obrasce

Kreiranje razdeljenog obrasca pomoću alatke „Razdeljeni obrazac“

Kreiranje obrasca koji prikazuje više zapisa pomoću alatke „Više stavki“

Kreiranje obrasca pomoću čarobnjaka za obrasce

Kreiranje obrasca pomoću alatke „Prazan obrazac“

Razumevanje prikaza rasporeda i prikaza dizajna

Precizno podešavanje obrasca u prikazu rasporeda

Precizno podešavanje obrasca u prikazu dizajna

Kreiranje obrasca pomoću alatke za obrasce

Alatku „Obrazac“ možete da koristite da biste jednim klikom miša kreirali obrazac. Kada koristite ovu alatku, sva polja iz osnovnog izvora podataka se postavljaju u obrazac. U mogućnosti ste da odmah počnete sa korišćenjem novog obrasca ili da ga izmenite u prikazu rasporeda ili prikazu dizajna da bi bolje odgovarao vašim potrebama.

Korišćenje alatke „Obrazac“ za kreiranje novog obrasca

 1. U oknu za navigaciju kliknite na tabelu ili upit koji sadrži podatke koje želite da vidite u obrascu.

 2. Na kartici Kreiranje, u grupi Obrasci kliknite na dugme Obrazac.

Access kreira obrazac i prikazuje ga u prikazu rasporeda. U prikazu rasporeda možete da menjate dizajn obrasca dok prikazuje podatke. Na primer, možete da prilagodite veličinu okvira za tekst tako da odgovara podacima ako je to potrebno.

Access dodaje list sa podacima u obrazac zasnovan na odgovarajućoj tabeli ili upitu ako pronađe jednu tabelu koja ima relaciju „jedan-prema-više“ sa tabelom ili upitom koji ste koristili za kreiranje obrasca. Na primer, ako kreirate jednostavan obrazac koji je zasnovan na tabeli „Zaposleni“ i ako je definisana relacija „jedan-prema-više“ između tabela „Zaposleni“ i „Porudžbine“, list sa podacima prikazuje sve zapise u tabeli „Porudžbine“ koji su povezani sa aktuelnim zapisom u tabeli „Zaposleni“. List sa podacima možete da izbrišete iz obrasca ako odlučite da nije potreban. Ako postoji više tabela sa relacijom „jedan-prema-više“ sa tabelom koju ste koristili za kreiranje obrasca, Access neće dodati listove sa podacima u obrazac.

Kreiranje razdeljenog obrasca pomoću alatke „Razdeljeni obrazac“

Razdeljeni obrazac vam istovremeno daje dva prikaza podataka – prikaz obrasca i prikaz lista sa podacima.

Razdeljeni obrazac se razlikuje od kombinacije obrasca/podobrasca u tome što su ova dva prikaza povezana sa istim izvorom podataka i neprekidno se sinhronizuju. Biranjem polja u jednom delu obrasca, biće izabrano isto polje u drugom delu obrasca. Podatke možete da dodajete, uređujete ili brišete iz bilo kog dela obrasca (pod uslovom da je moguće ažurirati izvor zapisa i da niste konfigurisali obrazac tako da spreči ove radnje).

Rad sa razdeljenim obrascem pruža privilegije oba tipa obrasca u jednom. Na primer, možete da koristite deo lista podataka u obrascu da biste brzo pronašli zapis, a zatim da koristite deo obrasca za prikazivanje ili uređivanje zapisa.

Da biste kreirali razdeljeni obrazac pomoću alatke „Razdeljeni obrazac“:

 1. U oknu za navigaciju kliknite na tabelu ili upit koji sadrži podatke koje želite u obrascu. Možete i da otvorite tabelu ili upit u prikazu lista sa podacima.

 2. Na kartici Kreiranje, u grupi Obrasci kliknite na dugme Više obrazaca, a zatim izaberite stavku Razdeli obrazac.

Access kreira obrazac i prikazuje ga u prikazu rasporeda. U prikazu rasporeda možete da pravite izmene dizajna obrasca dok prikazuje podatke. Na primer, po potrebi možete da podesite veličinu okvira za tekst tako da odgovara podacima. Više informacija o prikazima obrazaca potražite u odeljku Razumevanje prikaza rasporeda i prikaza dizajna.

Kreiranje obrasca koji prikazuje više zapisa pomoću alatke „Više stavki“

Kada kreirate obrazac pomoću alatke „Obrazac“, obrazac koji Access kreira prikazuje jedan po jedan zapis. Ako želite obrazac koji prikazuje više zapisa, ali je lakši za prilagođavanje od lista sa podacima, možete da koristite alatku „Više stavki“.

 1. U oknu za navigaciju kliknite na tabelu ili upit koji sadrži podatke koje želite da vidite u obrascu.

 2. Na kartici Kreiranje, u grupi Obrasci kliknite na dugme Više obrazaca, a zatim izaberite stavku Više stavki.

Access kreira obrazac i prikazuje ga u prikazu rasporeda. U prikazu rasporeda možete da menjate dizajn obrasca dok prikazuje podatke.

Kada koristite alatku „Više stavki“, obrazac koji Access kreira podseća na list sa podacima. Podaci su raspoređeni u redove i kolone i možete da vidite više zapisa istovremeno. Međutim, obrazac sa više stavki pruža više opcija za prilagođavanje od lista sa podacima, kao što je mogućnost dodavanja grafičkih elemenata, dugmadi i drugih kontrola. Više informacija o prilagođavanju obrasca potražite u odeljcima Precizno podešavanje obrasca u prikazu rasporeda i Precizno podešavanje obrasca u prikazu dizajna.

Kreiranje obrasca pomoću čarobnjaka za obrasce

Koristite čarobnjak za obrazac umesto različitih alatki za izradu obrasca koje su prethodno navedene da biste detaljnije izabrali koja će se polja pojaviti u obrascu. Takođe možete da definišete kako se podaci grupišu i sortiraju i kako možete da koristite polja iz više tabela ili upita, pod uslovom da ste prethodno odredili relacije između tabela i upita.

 1. Na kartici Kreiranje, u grupi Obrasci izaberite stavku Čarobnjak za obrasce.

 2. Pratite uputstva na stranicama čarobnjaka za obrazac.

  Napomena : Ako želite da obrascem obuhvatite polja iz više tabela i upita, nemojte da kliknete na dugme Dalje ili Završi nakon što izaberete polja iz prve tabele ili upita na prvoj stranici čarobnjaka za obrasce. Umesto toga, ponovite korake da biste izabrali tabelu ili upit, a zatim kliknite na sva dodatna polja koja želite da obrazac sadrži. Zatim kliknite na dugme Dalje ili Završi da biste nastavili.

 3. Na poslednjoj stranici čarobnjaka kliknite na dugme Završi.

Kreiranje obrasca pomoću alatke „Prazan obrazac“

Alatku „Prazan obrazac“ možete da koristite za izradu obrasca ako čarobnjak ili alatke za izradu obrasca ne odgovaraju vašim potrebama. Ovo može da bude veoma brz način za izradu obrasca, posebno ako planirate da u obrazac stavite samo nekoliko polja.

 1. Na kartici Kreiranje, u grupi Obrasci kliknite na dugme Prazan obrazac.

  Access će otvoriti prazan obrazac u prikazu rasporeda i prikazati okno Lista polja.

 2. U oknu Lista polja kliknite na znak plus (+) pored tabele ili tabela koje sadrže polja koja želite da drugi vide u obrascu.

 3. Da biste dodali polje u obrazac, kliknite dvaput na njega ili ga prevucite u obrazac.

  • Kada dodate prvo polje, možete da dodate više polja odjednom tako što ćete držati pritisnut taster CTRL, kliknuti na nekoliko polja, a zatim ih istovremeno prevući u obrazac.

  • Redosled tabela u oknu Lista polja može se menjati u zavisnosti od toga koji deo obrasca je trenutno izabran. Ako polje koje želite da dodate nije vidljivo, pokušajte da izaberete neki drugi deo obrasca i ponovo pokušajte da dodate polje.

 4. Koristite alatke u grupi Podnožje/zaglavlje na kartici Dizajn da biste u obrazac dodali logotip, naslov ili datum i vreme.

 5. Koristite alatke u grupi Kontrole na kartici Dizajn da biste dodali više kontrola u obrazac.

  Za malo veći izbor kontrola, prebacite se na prikaz dizajna tako što ćete kliknuti desnim tasterom miša na obrazac, a zatim izabrati stavku Prikaz dizajna.

Razumevanje prikaza rasporeda i prikaza dizajna

Prikaz rasporeda    Prikaz rasporeda je najintuitivniji prikaz koji se koristiti za izmenu obrasca i može se koristiti za gotovo sve promene koje želite da izvršite u obrascu u programu Access.

U prikazu rasporeda, obrazac je u stvari pokrenut, tako da možete da vidite podatke onako kako će se pojaviti kada koristite obrazac. Međutim, u ovom prikazu možete i da napravite promene u dizajnu obrasca. Činjenica da možete da vidite podatke dok menjate obrazac čini ovo veoma korisnim prikazom za postavljanje veličine kontrola ili izvršavanje skoro svakog drugog zadatka koji utiče na izgled i mogućnost korišćenja obrasca.

Ako naiđete na zadatak koji se ne može izvršiti u prikazu rasporeda, možete da se prebacite na prikaz dizajna. U određenim situacijama, Access prikazuje poruku sa obaveštenjem da morate da se prebacite na prikaz dizajna da biste mogli da izvršite određenu promenu.

Prikaz dizajna    Prikaz dizajna pruža detaljniji prikaz strukture obrasca. U mogućnosti ste da vidite odeljke „Zaglavlje“, „Detalji“ i „Podnožje“ obrasca. Obrazac nije zaista pokrenut kada je prikazan u prikazu dizajna, tako da ne možete da vidite podatke dok izvršavate promene dizajna. Međutim, postoje određeni zadaci koje možete lakše da izvršite u prikazu dizajna nego u prikazu rasporeda. U mogućnosti ste da:

 • Dodate više kontrola u obrazac, kao što su povezani okviri objekta, prelomi stranica i grafikoni.

 • Uredite izvore kontrole za okvir za tekst u samim okvirima za tekst bez korišćenja lista sa svojstvima.

 • Promenite veličinu odeljaka obrasca, kao što su odeljci „Zaglavlje obrasca“ i „Detalji“.

 • Promenite određena svojstva obrasca koje nije moguće promeniti u prikazu rasporeda.

Precizno podešavanje obrasca u prikazu rasporeda

Nakon kreiranja obrasca, lako možete preciznije da podesite njegov dizajn tako što ćete raditi u prikazu rasporeda. Pomoću stvarnih podataka obrasca, možete da preraspodelite kontrole i da podesite njihove veličine. Možete da postavite nove kontrole u obrazac i da postavite svojstva za obrazac i njegove kontrole.

Da biste se prebacili u prikaz rasporeda, kliknite desnim tasterom miša na ime obrasca u oknu za navigaciju, a zatim izaberite stavku Prikaz rasporeda.

Access će prikazati obrazac u prikazu rasporeda.

List sa svojstvima možete da koristite za promenu svojstava obrasca i njegovih kontrola i odeljaka. Pritisnite taster F4 da biste prikazali list sa svojstvima.

Okno Lista polja možete da koristite za dodavanje polja iz osnovne tabele ili upita u dizajn obrasca. Da biste prikazali okno Lista polja:

 • Na kartici Dizajn, u grupi Alatke izaberite stavku Dodaj postojeća polja ili koristite tastersku prečicu tako što ćete pritisnuti kombinaciju tastera ALT+F8.

Zatim, možete da prevlačite polja direktno iz okna Lista polja u obrazac.

 • Da biste dodali jedno polje, dvaput kliknite na njega ili ga prevucite iz okna Lista polja u odeljak obrasca gde želite da bude prikazano.

 • Da biste dodali nekoliko polja odjednom, istovremeno pritisnite taster CTRL i kliknite na polja koja želite da dodate. Zatim, izabrana polja prevucite u obrazac.

Precizno podešavanje obrasca u prikazu dizajna

Dizajn obrasca možete preciznije da podesite i radom u prikazu dizajna. Nove kontrole i polja možete da dodajete u obrazac tako što ćete ih dodati u koordinatnu mrežu za dizajn. List sa svojstvima omogućava pristup velikom broju svojstava koje možete da postavite da biste prilagodili obrazac.

Da biste se prebacili u prikaz dizajna, u oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na ime obrasca, a zatim izaberite stavku Prikaz dizajna.

Access će prikazati obrazac u prikazu dizajna.

List sa svojstvima možete da koristite za promenu svojstava obrasca i njegovih kontrola i odeljaka. Pritisnite taster F4 da biste prikazali list sa svojstvima.

Okno Lista polja možete da koristite za dodavanje polja iz osnovne tabele ili upita u dizajn obrasca. Da biste prikazali okno Lista polja:

 • Na kartici Dizajn, u grupi Alatke kliknite na dugme Dodaj postojeća polja ili koristite tastersku prečicu tako što ćete pritisnuti kombinaciju tastera ALT+F8.

Zatim, možete da prevlačite polja direktno iz okna Lista polja u obrazac.

 • Da biste dodali jedno polje, dvaput kliknite na njega ili ga prevucite iz okna Lista polja u odeljak obrasca gde želite da bude prikazano.

 • Da biste dodali nekoliko polja odjednom, istovremeno pritisnite taster CTRL i kliknite na polja koja želite da dodate. Zatim, izabrana polja prevucite u obrazac.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×