Uvod u korišćenje tokova posla sa InfoPath obrascima

Važno : Ovaj članak je mašinski preveden, pogledajte odricanje odgovornosti. Pogledajte verziju ovog članka na engleskom jeziku ovde za referencu.

Ovaj članak sadrži:

Šta su to tokovi posla?

Načini korišćenja tokova posla sa InfoPath obrascima

Tokovi posla koje su uključene u Office SharePoint Server 2007

Podrška za prilagođene tokove posla u Windows SharePoint Services 3.0 ili Office SharePoint Server 2007

Koraci u korišćenju tokova posla

Pokretanje toka posla na dokumentu ili stavci

Šta su tokovi posla?

Tok posla ponekad se opisuje kao grupa zadataka koja dovodi do nekog ishoda. U kontekstu Microsoft SharePoint proizvoda i tehnologija tok posla preciznije se definiše kao automatizovano premeštanje dokumenata ili stavki kroz određenu sekvencu radnji ili zadataka koji su povezani sa poslovnim procesom. Tokovi posla mogu se koristiti za usaglašeno upravljanje uobičajenim poslovnim procesima u organizaciji tako što organizacijama omogućavaju da prilože poslovnu logiku dokumentima ili stavkama na SharePoint listi ili u biblioteci. Poslovna logika u osnovi predstavlja skup instrukcija koje određuju i kontrolišu radnje koje se dešavaju sa dokumentom ili stavkom.

Tokovi posla mogu da umanje troškove i vreme potrebno za koordiniranje uobičajenih poslovnih procesa kao što su odobrenje projekta ili redigovanje dokumenta time što upravljaju zadacima koje izvršavaju osobe uključene u ove procese i prate ih. Na primer, na Microsoft Office SharePoint Server 2007 lokaciji možete da dodate tok posla u biblioteka dokumenata koja usmerava dokument grupi ljudi koja treba da ga odobri. Kada autor dokumenta započne ovaj tok posla na dokumentu u biblioteci, tok posla kreira zadatke odobrenja dokumenta, dodeljuje ih učesnicima toka posla, a zatim učesnicima šalje e-poruke upozorenja koje uključuju uputstva za izvršavanje zadataka i vezu ka dokumentu koji treba odobriti. Dok je tok posla u toku, vlasnik toka posla (u ovom slučaju, autor dokumenta) ili učesnici toka posla mogu da provere stranicu „Status toka posla“ da bi videli koji su učesnici dovršili svoje zadatke toka posla. Stranica „Status toka posla“ dostupna je kada se u biblioteci dokumenata izabere status toka posla za dokument ili stavku. Kada učesnici dovrše svoje zadatke toka posla, tok posla se završava, a vlasnik se automatski obaveštava da je tok posla dovršen.

Sledeća ilustracija prikazuje proces toka posla odobravanja.

Dijagram toka posla odobravanja

Tokovi posla ne podržavaju samo postojeće procese za ručno izvršavanje posla već proširuju i načine na koje ljudi mogu da sarađuju i da rade sa dokumentima, listama i bibliotekama. Korisnici lokacije mogu da započnu rad i da učestvuju u tokovima posla korišćenjem prilagodljivih obrazaca kojima se može pristupiti iz dokumenta ili stavke na SharePoint listi ili u SharePoint biblioteci. Ovi prilagodljivi obrasci predstavljaju SharePoint stranice koje korisnicima pomažu da pregledaju tok posla ili da ga menjaju. Pored toga, funkcionalnost toka posla u programu Office SharePoint Server 2007 čvrsto je integrisana sa sistemom Microsoft Office 2007. Sledeći zadaci toka posla mogu se izvršiti na Office SharePoint Server 2007 lokaciji ili direktno u određenim programima koji su deo sistema Office 2007 izdanje:

 • Prikazivanje liste tokova posla koji su dostupni za dokument ili stavku.

 • Pokretanje toka posla na dokumentu ili stavci.

 • Pregled, uređivanje ili ponovno dodeljivanje zadatka toka posla.

 • Dovršavanje zadatka toka posla.

Vrh stranice

Načini za korišćenje tokova posla sa InfoPath obrascima

Možete da kreirate Microsoft Office InfoPath obrazaca koji prikazuju određene podatke koji odgovara da trenutni status toka posla. Učinite tako što ćete dizajniranja predloška obrasca za korišćenje pravila koja pokretanje radnje u obrascu na osnovu statusa toka posla. Ovo možete da unapredite procese koje ljudi koriste da popunjavaju obrasce. Na primer, možete da dizajnirate obrasce da biste prikazali samo za čitanje prikaz kada je status za tok posla kao dovršeno i zato podatke u obrazac bi trebalo da nije moguće promeniti.

Takođe možete da koristite pravila da bi obrasci odgovarali na tokove posla na druge načine. Na primer, pravilo možete da koristite da biste prikazali poruku dijaloga koja sadrži uputstva specifična za određeni status toka posla.

Napomena : Dijalozi neće biti automatski prikazani u predlošcima obrasca kompatibilnim sa pregledačem koje korisnici popunjavaju u Web pregledaču.

Tokovi posla moraju se dodati listi, biblioteci ili tipu sadržaja da bi bili dostupni za korišćenje u InfoPath obrascima. Dostupni tipovi toka posla za lokaciju razlikuju se u zavisnosti od tipa lokacije, od toga da li su aktivirani i da li su prilagođeni tipovi posla kreirani pomoću alatke Microsoft Office SharePoint Designer 2007. Obratite se administratoru farme da biste utvrdili koji su tokovi posla instalirani i spremni za lokaciju.

Svaki tok posla je definisan različitih Statusi sa opisna imena, kao što je U toku. Imena za Statusi se razlikuju u zavisnosti od tipa toka posla. Na primer, tok posla za odobravanje – koji je dostupan na serverima koji rade Microsoft Office SharePoint Server 2007 – uključuje status za U toku"," Otkazano"i" dovršeno. Statusa toka posla u tri faze – koji je dostupan u Windows SharePoint Services 3.0 – mogu definisati osobe koja dodaje toka posla u biblioteku ili listu, za razliku od drugih tokova posla koristite standardnu Statusi kao što je U toku status prethodno istakli. Iako je opisno ime vidljivi korisniku, tok posla statusi su predstavljeni programski numeričke vrednosti. Za dizajniranje predloška obrasca da biste odgovorili na status određene toka posla, morate znati numeričku vrednost za status toka posla koji želite da koristite. To je zato što InfoPath koristi numeričku vrednost toka posla da biste pokrenuli radnju, kao što su prebacivanje između prikaza.

Tokovi posla koji su uključeni u SharePoint lokacije

Sledeći tokovi posla bave se uobičajenim poslovnim situacijama i uključeni su u Windows SharePoint Services 3.0 i Office SharePoint Server 2007.

Tokovi posla koji su uključeni u Windows SharePoint Services 3.0

Tok posla sa tri stanja uključen je u Windows SharePoint Services 3.0 i Office SharePoint Server 2007 lokacije. Tok posla sa tri stanja može se koristiti za upravljanje poslovnim procesima koji od organizacija zahtevaju da prate veliku količinu problema ili stavki kao što su problemi korisničke podrške, potencijalni klijenti ili zadaci projekta.

Vrh stranice

Tokovi posla koji su uključeni u Office SharePoint Server 2007

Office SharePoint Server 2007 lokacija uključuje i sledeće tokove posla koji se bave uobičajenim poslovnim situacijama:

 • Odobrenje     Ovaj tok posla usmerava obrazac grupi osoba koja treba da ga odobri. Po podrazumevanoj vrednosti, tok posla „Odobrenje“ dodeljen je tipu sadržaja „Dokument“, što znači da je automatski dostupan u bibliotekama dokumenata. Po podrazumevanoj vrednosti, verzija toka posla „Odobrenje“ takođe se dodeljuje biblioteci „Stranice“ na lokaciji za objavljivanje, a tok posla može se koristiti za upravljanje procesom odobrenja za objavljivanje Web stranica.

 • Prikupljanje povratnih informacija     Ovaj tok posla usmerava obrazac grupi osoba radi dobijanja povratnih informacija. Redaktori mogu da obezbede povratne informacije koje se zatim prikupljaju i šalju osobi koja je pokrenula tok posla. Po podrazumevanoj vrednosti, tok posla „Prikupljanje povratnih informacija“ dodeljen je tipu sadržaja „Dokument“, što znači da je tip sadržaja „Dokument“ automatski dostupan u bibliotekama dokumenata.

 • Prikupljanje potpisa    Ovaj tok posla usmerava dokument iz Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007ili Microsoft Office Excel 2007 grupi osoba u cilju prikupljanja njihovih digitalnih potpisa. Ovaj tok posla mora da se pokreće u programu za Microsoft Office 2007 . Podrazumevano toka posla za prikupljanje potpisa je povezan sa tipom sadržaja dokumenta, što znači da je automatski dostupan u bibliotekama dokumenata. Međutim, toka posla za prikupljanje potpisa je dostupna samo za Office dokumenata koji sadrže jedan ili više Microsoft Office mesta za potpis.

  Napomena : Ovaj tok posla nije dostupan za korišćenje sa InfoPath obrascima.

 • Odobrenje trajnog odlaganja     Ovaj tok posla koji podržava procese upravljanja zapisima, upravlja rokom važenja dokumenta i zadržavanjem tako što dozvoljava učesnicima da odluče da li će zadržati ili izbrisati dokumente kojima je istekao rok važenja. Tok posla „Odobrenje trajnog odlaganja“ namenjen je prvenstveno za korišćenje na lokaciji centra za čuvanje zapisa.

 • Odobrenje grupe     Ovaj tok posla je sličan toku posla „Odobrenje“, ali koristi naznačenu biblioteku dokumenata i nudi prilagođeni prikaz procesa odobrenja u kojima korisnik učestvuje. Ovaj tok posla obezbeđuje hijerarhijski organizacioni grafikon u kojem se biraju davaoci odobrenja, a tok posla omogućava davaocima odobrenja da umesto potpisa koriste kontrolu oznake. Ovo rešenje je dostupno samo za istočnoazijske verzije programa Office SharePoint Server 2007.

 • Upravljanje prevodima    Ovaj tok posla upravlja procesom ručnog prevođenja dokumenta kreiranjem kopija dokumenta koji treba prevesti i dodeljivanjem zadataka prevođenja prevodiocima. Ovaj tok posla dostupan je samo za biblioteke za upravljanje prevodima.

Svaki od navedenih tokova posla može se prilagoditi organizaciji na nekoliko načina. Na primer, kada tok posla dodate listi, biblioteci ili tipu sadržaja da bi bio dostupan za korišćenje u dokumentima ili stavkama, možete da prilagodite liste zadataka i liste istorije u kojima se skladište informacije o toku posla.

Kada korisnik pokrene tok posla u dokumentu ili stavci, u zavisnosti od tipa toka posla, korisnik može imati opciju da dodatno prilagodi tok posla tako što će navesti listu učesnika, krajnji rok i uputstva za zadatak.

Vrh stranice

Podrška za prilagođene tokove posla u sistemu Windows SharePoint Services 3.0 ili Office SharePoint Server 2007

Vaša organizacija može odabrati da razvije i primeni prilagođene tokove posla koji su jedinstveni za poslovne procese u organizaciji. Tokovi posla mogu da budu jednostavni ili složeni, u zavisnosti od potreba poslovnih procesa u organizaciji. Programeri mogu da kreiraju tokove posla koje pokreću korisnici lokacije ili mogu da kreiraju tokove posla koji se automatski pokreću na osnovu određenog događaja, na primer kada se kreira ili promeni stavka SharePoint liste ili obrazac u biblioteci dokumenata. Ako je organizacija razvila i primenila prilagođene tokove posla, oni mogu biti dostupni za korišćenje na vašoj lokaciji.

U zavisnosti od osoba koje učestvuju u kreiranju toka posla, postoje dva načina na koje se mogu kreirati prilagođeni tokovi posla za Windows SharePoint Services 3.0 ili Office SharePoint Server 2007:

 • Profesionalni programeri softvera     Profesionalni programeri softvera mogu da kreiraju tokove posla koristeći Microsoft Visual Studio 2005 Extensions za Windows Workflow Foundation. Ovi tokovi posla sadrže prilagođeni kôd i aktivnosti toka posla. Kada profesionalni programer kreira prilagođeni tok posla, administrator servera može da primeni taj tok posla na više lokacija.

 • Web dizajneri    Web dizajneri mogu da dizajniraju tokove posla bez koda za korišćenje na određenoj listi ili u biblioteci koristeći program za Web dizajn koji je kompatibilan sa tehnologijom Windows SharePoint Services, na primer Microsoft Office SharePoint Designer 2007. Ovi tokovi posla kreiraju se sa liste dostupnih aktivnosti toka posla, a Web dizajner koji kreira neki od tih tokova posla može da ga primeni direktno na listu ili biblioteku u kojoj će se on koristiti.

Ako želite da primenite prilagođeni tok posla, obratite se svom administratoru farme za informacije o dostupnim resursima u vašoj organizaciji. Za više informacija o razvoju prilagođenih tokova posla za Windows SharePoint Services 3.0potražite u članku Windows SharePoint Services centru za projektante na lokaciji MSDN. Više informacija o razvoju prilagođenih tokova posla za Office SharePoint Server 2007potražite u Microsoft Office SharePoint Server 2007 SDK koji je dostupan sa lokacije Microsoft Office SharePoint Server 2007 projektovanje Portal na lokaciji MSDN.

Vrh stranice

Koraci u korišćenju tokova posla

Postoji nekoliko koraka pri korišćenju toka posla u dokumentu ili stavci. Svaki korak dizajniran je tako da ga dovršavaju pojedinci sa različitim ulogama. Na primer, administrator lokacije može da doda tok posla biblioteci dokumenata, autor sadržaja može da pokrene tok posla ili da izmeni tok posla koji je u toku, a redaktor dokumenta ili davalac odobrenja može da dovrši zadatak toka posla.

Sledeći odeljak objašnjava sledeće procese povezane sa korišćenjem tokova posla:

 • Dodavanje toka posla listi, biblioteci ili tipu sadržaja

 • Pokretanje toka posla u dokumentu ili stavci

 • Izmena toka posla koji je u toku

 • Dovršavanje zadataka toka posla

 • Praćenje statusa tokova posla

Dodavanje toka posla listi, biblioteci ili tipu sadržaja

Da biste mogli da koristite tok posla, on se mora dodati listi, biblioteci ili tipu sadržaja. Potrebne su vam dozvole za upravljanje listama da biste tok posla dodali listi, biblioteci ili tipu sadržaja. U većini slučajeva, ovaj zadatak izvršavaju administratori lokacija ili pojedinci koji upravljaju određenim listama ili bibliotekama.

Dostupnost toka posla u okviru lokacije može da se razlikuje u zavisnosti od toga gde se dodaje:

 • Ako tok posla dodate direktno u listu ili biblioteku, on će biti dostupan samo za stavke u toj listi ili biblioteci.

 • Ako dodate tok posla u tip sadržaja liste (instanca tipa sadržaja lokacije koji je dodat na određenu listu ili u biblioteku), dostupan je samo za stavke tog tipa sadržaja na određenoj listi ili u biblioteci sa kojim je taj tip sadržaja povezan.

 • Ako dodate tok posla u tip sadržaja lokacije, taj tok posla je dostupan za sve stavke tog tipa sadržaja u svakoj listi i biblioteci u koju je dodata instanca tog tipa sadržaja lokacije. Ako želite da tok posla bude široko dostupan na listama ili bibliotekama u kolekciji lokacija za stavke određenog tipa sadržaja, najefikasniji način da biste postigli ovaj rezultat je taj tok posla dodate direktno u tip sadržaja lokacije.

Kada tok posla dodate listi, biblioteci ili tipu sadržaja, možete da prilagodite tok posla za određenu lokaciju navođenjem jedne od sledećih opcija:

 • Ime za instancu toka posla.

 • Lista zadataka u kojoj su uskladišteni zadaci toka posla.

 • Lista istorije koja zapisuje sve događaje u vezi sa tokom posla.

 • Način na koji želite da se pokrene tok posla.

 • Dodatne opcije koje su specifične za pojedinačni tok posla. Na primer, način na koji se zadaci usmeravaju ka učesnicima, okolnosti dovršavanja toka posla i radnje do kojih dolazi kada se tok posla dovrši.

Napomena : Kada tok posla dodate listi, biblioteci ili tipu sadržaja, on postaje dostupan za dokumente ili stavke na određenoj lokaciji. Ne pokrećete stvarni tok posla. Veze za više informacija o dodavanju tokova posla listama, bibliotekama ili tipovima sadržaja pronaći ćete u odeljku Takođe pogledajte.

Pokretanje toka posla u dokumentu ili stavci

Kada se tok posla doda listi, biblioteci ili tipu sadržaja, možete da ga pokrenete u dokumentu ili stavci na toj lokaciji (ako se tok posla konfiguriše da se dozvoli njegovo ručno pokretanje). Da biste pokrenuli tok posla, sa liste dostupnih tokova posla birate željeni tok posla za dokument ili stavku. Ako je potrebno, obrazac ćete možda morati da popunite informacijama koje su potrebne za tok posla. U zavisnosti od načina na koji je tok posla dizajniran i konfigurisan, kada pokrenete tok posla, možda ćete imati opciju da ga dodatno prilagodite navođenjem opcija kao što su učesnici, krajnji rok i uputstva za zadatak.

Menjanje toka posla koji je u toku

Kada se pokrene tok posla, možda ćete morati da unesete izmene u njega. Na primer, možda će biti potrebno da dodate učesnike ili će učesnik toka posla želeti da dodeli svoj zadatak drugoj osobi ili tražiti promenu dokumenta ili stavke koji su u središtu toka posla. Neke od unapred definisanih tokova posla koji su uključeni u Office SharePoint Server 2007 možete da menjate dok je tok posla u toku. Ako je vaša organizacija razvila i primenila prilagođeni tok posla, mogućnost menjanja toka posla dok je on u toku zavisi od načina na koji je dizajniran.

Dovršavanje zadataka toka posla

Svaki događaj toka posla koji zahteva ručnu interakciju predstavljen je zadatkom toka posla. Kada se zadatak dodeli učesniku toka posla, primalac zadatka može da ga dovrši ili da zahteva promene samog toka posla uređivanjem povezanog obrasca zadatka toka posla. U sistemu Office SharePoint Server 2007 učesnici toka posla mogu da dovršavaju zadatke toka posla na SharePoint lokaciji ili direktno u Microsoft Office 2007 programu – na primer u programu Microsoft Office InfoPath 2007. Kada učesnik toka posla dovrši zadatak toka posla ili zahteva promenu toka posla, od servera se traži da promeni status toka posla u sledeći korak u toku posla.

Praćenje statusa toka posla

Vlasnici i učesnici toka posla mogu da prate tok toka posla proveravanjem stranicu o statusu koja je dodeljena toku posla na SharePoint lokaciji. Stranica o statusu obuhvata informacije o statusu zadataka toka posla koji nisu dovršeni. Ona takođe obuhvata informacije o istoriji koje su bitne za tok posla.

Office SharePoint Server 2007 takođe obuhvata alatke za izveštavanje koje obezbeđuju ukupnu analizu istorije toka posla. Organizacije mogu da koriste ovu analizu za pronalaženje oblasti u procesima koje treba poboljšati ili za utvrđivanje da li grupa zadovoljava ciljne performanse za dati poslovni proces. Office SharePoint Server 2007 obuhvata nekoliko unapred definisanih Microsoft Excel izveštaja koji se mogu koristiti sa bilo kojim tokom posla. Pored toga, informacije o istoriji toka posla dostupne su kao izvor podataka SharePoint liste koji se može koristiti i analizirati u drugim programima kao što su Microsoft Office Visio 2007, Microsoft Office Access 2007, Microsoft Office InfoPath 2007 ili u prilagođenom rešenju za nadgledanje poslovnih procesa.

Vrh stranice

Napomena : Odricanje odgovornosti za mašinski prevod: Ovaj članak je preveo računarski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašinske prevode da bi pomogao korisnicima koji ne govore engleski da uživaju u sadržaju o Microsoft proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je članak mašinski preveden, može da sadrži greške u rečniku, sintaksi ili gramatici.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×