Uvod u izračunavanja podataka

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Formula i funkcija u listama ili bibliotekama možete da koristite da biste izračunali podatke na različite načine. Tako što ćete dodati izračunate kolone na listu ili biblioteku, možete da kreirate formulu koja sadrži podatke iz druge kolone i obavlja funkcijama da biste izračunali datume i vremena, da biste izvršili matematičke jednačine ili tekstom. Na primer, na listi zadataka, možete da koristite kolone da biste izračunali broj dana je potrebno za dovršavanje svakog zadatka, na osnovu kolone datum početka i datum završetka.

Napomena: Ovaj članak sadrži objašnjenja osnovnih koncepata u vezi sa korišćenjem formula i funkcija. Detaljnije informacije o određenoj funkciji potražite u članku o toj funkciji.

Ovaj članak sadrži:

Pregled formula

Pregled funkcija

Korišćenje referenci za kolone u formuli

Korišćenje konstanti u formuli

Korišćenje računskih operatora u formuli

Pregled formula

Formule su jednačine koje obavljaju izračunavanja nad vrednostima u listi ili biblioteci. Formula počinje znakom jednakosti (=). Na primer, sledeća formula množi 2 sa 3, a zatim rezultatu dodaje 5.

=5+2*3

Možete da koristite formulu u izračunatu kolonu i da biste izračunali podrazumevane vrednosti za kolonu. Formula može da sadrži funkcije, reference kolona, operatore i konstante, kao u sledećem primeru.

=PI()*[Result]^2

Element

Opis

Funkcija

Funkcija PI() vraća vrednost broja pi: 3.141592654.

Referenca (ili ime kolone)

[Result] predstavlja vrednost u koloni „Result“ tekućeg reda.

Konstanta

Brojevi ili tekstualne vrednosti koje se direktno unose u formulu, na primer 2.

Operator

Operator * (zvezdica) množi, a operator ^ (znak „karet“) diže broj na stepen.

Formula može da koristi jedan ili više elemenata iz prethodne tabele. Slede neki primeri formula (poređanih po složenosti).

Jednostavne formule (kao što je =128+345)

Sledeće formule sadrže konstante i operatore.

Primer

Opis

=128+345

Sabira 128 i 345

=5^2

5 na kvadrat

Formule koje sadrže reference na kolone (kao što je =[Prihod] >[Trošak])

Sledeće formule ukazuju na druge kolone u istoj listi ili biblioteci.

Primer

Opis

=[Prihod]

Koristi vrednost u koloni „Prihod“.

=[Prihod]*10/100

10% vrednosti iz kolone „Prihod“.

=[Prihod] > [Trošak]

Vraća „Yes“ ako je vrednost u koloni „Prihod“ veća od vrednosti u koloni „Trošak“.

Formule koje pozivaju funkcije (kao što je =AVERAGE(1, 2; 3; 4; 5))

Sledeće formule pozivaju ugrađene funkcije.

Primer

Opis

=AVERAGE(1; 2; 3; 4; 5)

Vraća srednju vrednost skupa vrednosti.

=MAX([Q1]; [Q2]; [Q3]; [Q4])

Vraća najveću vrednost iz skupa vrednosti.

=IF([Trošak]>[Prihod]; "Nije u redu"; "U redu")

Vraća „Nije u redu“ ako je trošak veći od prihoda. U suprotnom, vraća „U redu“.

=DAY("15-Apr-2008")

Vraća deo datuma koji se odnosi na dan. Ova formula vraća broj 15.

Formule sa ugnežđenim funkcijama (na primer =SUM(IF([A]>[B]; [A]-[B]; 10); [C]))

Sledeće formule navode jednu ili više funkcija kao argumente druge funkcije.

Primer

Opis

=SUM(IF([A]>[B]; [A]-[B]; 10); [C])

Funkcija IF vraća razliku vrednosti u kolonama A i B, ili 10.

Funkcija SUM sabira povratnu vrednost funkcije IF i vrednost u koloni C.

=DEGREES(PI())

Funkcija PI vraća broj 3,141592654.

Funkcija DEGREES konvertuje u stepene vrednost navedenu u radijanima. Ova formula vraća vrednost 180.

=ISNUMBER(FIND("BD";[Kolona1]))

Funkcija FIND traži nisku „BD“ u koloni „Kolona1“ i vraća početnu poziciju niske. Kao vrednost vraća grešku ako niska nije pronađena.

Funkcija ISNUMBER vraća „Yes“ ako je funkcija FIND vratila numeričku vrednost. U suprotnom, vraća „No“.

Vrh stranice

Pregled funkcija

Funkcije su unapred definisane formule koje obavljaju izračunavanja koristeći određene vrednosti, koje se nazivaju argumenti, u određenom redosledu, ili strukturi. Funkcije mogu da se koriste za obavljanje jednostavnih ili složenih izračunavanja. Na primer, sledeća instanca funkcije ROUND zaokružuje broj iz kolone „Cost“ na dva decimalna mesta.

=ROUND([Cost], 2)

Sledeći rečnik je od pomoći prilikom učenja funkcija i formula:

Struktura     Struktura funkcije počinje znakom jednakosti (=), iza koga slede ime funkcije, otvorena zagrada, argumenti funkcije razdvojeni zarezima, a zatim zatvorena zagrada.

Ime funkcije     Ovo je ime funkcije koje podržavaju liste i biblioteke. Svaka funkcija uzima određeni broj argumenata, obrađuje ih, a zatim vraća vrednost.

Argumenti     Argumenti mogu da budu brojevi, tekst, logičke vrednosti kao što su „tačno“ i „netačno“ i reference na kolone. Argument koji odredite i prosledite funkciji mora dati važeću vrednost, koja odgovara argumentu u definiciji funkcije. Argumenti takođe mogu da budu konstante, formule i druge funkcije.

U određenim slučajevima, možda će biti potrebno da upotrebite funkciju kao jedan od argumenata druge funkcije. Na primer, sledeća formula koristi ugnežđenu funkciju AVERAGE i upoređuje rezultat sa sumom vrednosti dve kolone.

=AVERAGE([Cost1], SUM([Cost2]+[Discount]))

Važeće povratne vrednosti     Kada se funkcija koristi kao argument, mora da vrati tip vrednosti koji koristi taj argument. Na primer, ako argument koristi „Yes“ i „No“, tada ugnežđena funkcija mora da vrati „Yes“ ili „No“. Ako to ne učini, lista ili biblioteka prikazaće vrednost greške „#VALUE!“.

Ograničenja nivoa ugnežđivanja     Formula može da sadrži do osam nivoa ugnežđenih funkcija. Kada se funkcija B koristi kao argument funkcije A, funkcija B predstavlja funkciju drugog nivoa. U gorenavedenom primeru, funkcija SUM je funkcija drugog nivoa zato što je argument funkcije AVERAGE. Funkcija ugnežđena unutar funkcije SUM bila bi funkcija trećeg nivoa, i tako dalje.

Napomene: 

 • Liste i biblioteke ne podržavaju funkcije RAND i NOW.

 • Funkcije TODAY i ME nisu podržane u izračunatim kolonama, ali jesu za postavku podrazumevane vrednosti kolone.

Vrh stranice

Korišćenje referenci na kolone u formuli

Referenca određuje ćeliju u tekućem redu i ukazuje listi ili biblioteci gde treba tražiti vrednosti ili podatke koje želite da koristite. Na primer, [Trošak] referencira vrednost u koloni „Trošak“ tekućeg reda. Ako u trenutnom redu kolona „Trošak“ ima vrednost 100, tada =[Trošak]*3 vraća vrednost 300.

Uz pomoć referenci, podatke iz različitih kolona liste ili biblioteke možete da koristite u više formula. U formuli mogu da se referenciraju kolone sledećih tipova podataka: jedan red teksta, broj, valuta, datum i vreme, opcija, da/ne i izračunato.

Koristite ime za prikaz kolone da bi je referencirali u formuli. Ako ime sadrži razmak ili specijalan znak, morate da ga stavite u uglaste zagrade ([ ]). Reference ne razlikuju mala i velika slova. Na primer, kolonu „Cena po jedinici“ u formuli možete da referencirate kao [Cena po jedinici] ili [cena po jedinici].

Napomene: 

 • Ne možete da referencirate vrednost koja se ne nalazi u tekućem redu.

 • Ne možete da referencirate vrednost iz druge liste ili biblioteke.

 • Ne možete da referencirate ID reda za novoumetnuti red. U trenutku obavljanja izračunavanja taj ID još uvek ne postoji.

 • Ne možete da referencirate drugu kolonu u formuli koja kreira podrazumevanu vrednost za kolonu.

Vrh stranice

Korišćenje konstanti u formuli

Konstanta je vrednost koja nije izračunata. Na primer, datum 9.10.2008, broj 210 i tekst "Kvartalna zarada" predstavljaju konstante. Konstante mogu da budu sledećih tipova podataka:

 • Niska (Primer: =[Prezime] = "Savić")

  Konstante tipa niske smeštaju se u zagrade i mogu da sadrže do 255 znakova.

 • Broj (Primer: =[Trošak] >= 29,99)

  Numeričke konstante mogu da sadrže decimalna mesta i mogu da budu pozitivne ili negativne.

 • Datum (Primer: =[Datum] > DATE(2007;7;1))

  Datumske konstante zahtevaju upotrebu funkcije DATE(godina;mesec;dan).

 • Logički (Primer: =IF([Trošak]>[Prihod]; "Gubitak"; "Bez gubitka")

  „Yes“ i „No“ su logičke konstante. Možete da ih koristite u uslovnim izrazima. U gorenavedenom primeru, ako je trošak veći od prihoda, funkcija IF vraća vrednost „Yes“ i formula vraća nisku „Gubitak“. Ako je trošak jednak ili manji od prihoda, funkcija vraća vrednost „No“ i formula vraća nisku „Bez gubitka“.

Vrh stranice

Korišćenje operatora izračunavanja u formuli

Operatori preciziraju tip izračunavanja koje želite da obavite nad elementima formule. Liste i biblioteke podržavaju tri različita tipa operatora izračunavanja: aritmetičke, Bulove i operatore za tekst.

Aritmetički operatori

Koristite sledeće aritmetičke operatore da biste obavljali osnovne matematičke operacije kao što su sabiranje, oduzimanje ili množenje; da biste kombinovali brojeve; ili da biste dobili numeričke rezultate.

Aritmetički operator

Značenje (primer)

+ (znak sabiranja)

Sabiranje (3+3)

- (znak minus)

Oduzimanje (3-1)
Negativne vrednosti (-1)

* (zvezdica)

Množenje (3*3)

/ (kosa crta)

Deljenje (3/3)

% (znak za procenat)

Procenat (20%)

^ (znak „karet“)

Stepenovanje (3^2)

Bulovi operatori

Dve vrednosti možete da upoređujete sledećim operatorima. Kada se dve vrednosti porede korišćenjem ovih operatora, rezultat je logička vrednost „Yes“ ili „No“.

Bulov operator

Značenje (primer)

= (znak jednakosti)

Jednako sa (A=B)

> (znak „veće od“)

Veće od (A>B)

< (znak „manje od“)

Manje od (A<B)

>= (znak „veće od“ ili „jednako“)

Veće ili jednako sa (A>=B)

<= (znak „manje od“ ili „jednako“)

Manje ili jednako (A<=B)

<> (znak „nije jednako“)

Nije jednako (A<>B)

Operator za tekst

Znak ampersand (&) koristite za vezivanje, ili spajanje, jedne ili više tekstualnih niski da biste dobili jedinstven tekst.

Operator za tekst

Značenje (primer)

& (ampersand)

Spaja dve vrednosti da bi se dobila jedna neprekidna tekstualna vrednost ("North"&"wind")

Redosled po kome lista ili biblioteka obavlja operacije u formuli

Formule izračunavaju vrednosti po određenom redosledu. Formula može da počinje sa znakom jednakosti (=). Iza znaka jednakosti slede elementi koji treba da se izračunaju (operandi), koji se razdvajaju operatorima izračunavanja. Liste i biblioteke izračunavaju formule sleva nadesno, po određenom redosledu za svaki operator u formuli.

Prvenstvo operatora

Ako kombinujete više operatora u jednoj formuli, liste i biblioteke obavljaju operacije po redosledu navedenom u sledećoj tabeli. Ako formula sadrži operatore sa istim prvenstvom  – na primer, ako formula sadrži i operator za množenje i operator za deljenje – liste i biblioteke obrađuju operatore sleva nadesno.

Operator

Opis

Negacija (na primer, -1)

%

Procenat

^

Stepenovanje

* i /

Množenje i deljenje

+ i -

Sabiranje i oduzimanje

& (znak ampersand)

Spajanje (spaja dve tekstualne niske)

= < > <= >= <>

Poređenje

Korišćenje zagrada

Da biste promenili redosled obrade, stavite u zagrade deo formule koji treba da se izračuna prvi. Na primer, sledeća formula daje rezultat 11 zato što lista ili biblioteka obavlja množenje pre sabiranja. Formula množi 2 sa 3, a zatim rezultatu dodaje 5.

=5+2*3

Nasuprot tome, ako upotrebite zagrade da biste promenili sintaksu, lista ili biblioteka sabira 5 i 2, a zatim rezultat množi sa 3 da bi se dobilo 21.

=(5+2)*3

U primeru koji sledi, zagrade oko prvog dela formule primoravaju listu ili biblioteku da prvo izračuna [Cost]+25, a da zatim podeli rezultat sumom vrednosti iz kolona EC1 i EC2.

=([Cost]+25)/SUM([EC1]+[EC2])

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×