Uvod u SharePoint Designer 2010

Microsoft SharePoint Designer 2010 je program za veb dizajn i dizajn aplikacija koji se koristi za izradu i prilagođavanje SharePoint lokacija i aplikacije. Pomoću programa SharePoint Designer 2010 možete kreirati stranice bogate podacima, praviti moćna rešenja sa omogućenim tokovima posla i dizajnirati izgled i doživljaj lokacije. Lokacije koje kreirate mogu biti u rasponu od malih lokacija za upravljanje projektima do rešenja portala zasnovanih na kontrolnim tablama za preduzeća.

Ilustracija programa SharePoint Designer 2010

SharePoint Designer 2010 nudi jedinstven utisak pri radu sa kreiranjem lokacije obezbeđujući jedno mesto na kojem možete kreirati lokaciju, prilagoditi komponente koje čine lokaciju, dizajnirati logiku lokacije u vezi sa poslovnim procesom i primeniti lokaciju kao spakovano rešenje. Sve ovo možete uraditi bez potrebe da napišete ijedan red koda.

U sledećim odeljcima saznaćete više o programu SharePoint Designer 2010 i tome kako da počnete da ga koristite u svojoj organizaciji.

Utisak pri radu sa programom Microsoft SharePoint Designer 2010

SharePoint lokacije brzo postaju složenije kako se prilagođavaju potrebama preduzeća svih tipova i veličina. Od spremišta za dokumente, liste zadataka i rasporede one su postale veoma dinamične lokacije bogate podacima i zasnovane na poslovnom procesu.

Za dizajnera lokacije to ne podrazumeva samo razumevanje potreba preduzeća, već i razumevanje sistema SharePoint i svih delova od kojih se sastoji neka od njegovih lokacija. Naročito je važno razumeti odnose između velikog broja pokretnih delova lokacije i biti u mogućnosti da se njima upravlja na jednom mestu.

SharePoint Designer 2010 obezbeđuje jedno okruženje u kojem možete raditi na svojoj lokaciji, njenim listama i bibliotekama, stranicama, izvorima podataka, tokovima posla, dozvolama i još mnogo toga. Ne samo da možete videti ove ključne sastojke lokacije na jednom mestu, već možete videti i odnose među ovim objektima.

Na raspolaganju vam je radni okvir za početak dizajniranja i pravljenja veoma prilagođenih lokacija za poslovna rešenja. Počnite sa povezivanjem sa izvorima podataka, u sistemu SharePoint i izvan njega. Predstavite te informacije korisnicima i dozvolite im da ih proslede nazad pomoću SharePoint lokacije ili Office klijentske aplikacije. Kreirajte veoma prilagođene tokove posla koji automatizuju poslovne procese. Napokon, prilagodite izgled i doživljaj lokacije tako da se podudara sa brendiranjem organizacije.

Obezbeđivanjem jednog okruženja za ove zadatke više vremena provodite u dizajniranju, pravljenju i prilagođavanju rešenja nego u pretraživanju i ažuriranju raznih komponenti lokacije pomoću različitih alatki i metoda.

Sledeći odeljci istražuju utisak pri radu sa programom SharePoint Designer 2010 i korisnički interfejs:

Otvaranje programa SharePoint Designer 2010

Kartica „Datoteka“ u programu SharePoint Designer 2010

Interfejs programa SharePoint Designer 2010

Trodelni interfejs: „Navigacija“, „Rezime“ i „Traka“

Otvaranje kartice „Datoteka“

Povezivanje sa podacima u sistemu SharePoint i izvan njega

Liste i biblioteke

Spoljni poslovni podaci

Spoljne baze podataka

XML veb usluge putem protokola SOAP

Skripte na serveru putem REST usluga

Izvorne XML datoteke

Kreiranje interfejsa bogatih podacima

Prikazi

Obrasci

Prilagođene radnje

Veb segmenti

Integracija sa klijentom

Navigacija

Upravljanje poslovnim procesima

Događaji

Uslovi

Radnje

Koraci

Obrasci

Promenljive

Dizajniranje i brendiranje

Master stranice

Rasporedi na stranicama

Kaskadni opisi stilova

Dovršavanje ciklusa poslovnih rešenja u sistemu SharePoint

Otvaranje programa SharePoint Designer 2010

SharePoint Designer 2010 je klijentski program koji se instalira na lokalnom računaru. Takođe je tesno integrisan sa sistemom SharePoint. Kao takav, može se pokretati direktno sa računara pomoću menija Windows Start Dugme „Windows Start“ i sa različitih mesta u sistemu SharePoint, na primer iz menija Radnje na lokaciji kao što je ovde prikazano.

SharePoint Designer 2010 u meniju „Radnje na lokaciji“

Postoji više mesta sa kojih možete otvoriti SharePoint Designer 2010, na primer prilikom prilagođavanja lista, prikaza, tokova posla i mastera stranica. Ako još niste instalirali SharePoint Designer 2010, kada ga prvi put pokrenete iz sistema SharePoint, od vas se traži da ga preuzmete sa veba i instalirate. Kada sledeći put otvorite SharePoint Designer 2010, on se odmah otvara. Takođe je dostupan u meniju Windows Start. Saznajte više o različitim načinima otvaranja programa SharePoint Designer 2010 u odeljku Takođe pogledajte.

Napomena : SharePoint Designer 2010 i njegove pojedinačne funkcije mogu se ograničiti ili onemogućiti pomoću stranice Postavke programa SharePoint Designer. Ako ne možete da izvršite zadatke opisane u ovom članku, možda je ovo razlog. Obratite se administratoru da biste dobili detalje.

Napomena : SharePoint Designer 2010 dizajniran je za SharePoint 2010 lokacije. Nije moguće koristiti ga za otvaranje ili prilagođavanje lokacija u starijim verzijama sistema SharePoint.

Vrh stranice

Kartica „Datoteka“ u programu SharePoint Designer 2010

Kada otvorite SharePoint Designer 2010 iz menija „Windows Start“, prvo što vidite jeste kartica „Datoteka“. Na tom ekranu imate opciju da prilagodite postojeću lokaciju ili da kreirate novu.

Ilustracija programa SharePoint Designer 2010

Da biste prilagodili postojeću lokaciju, možete je potražiti, prilagoditi Moj portal ili izabrati neku od lokacija koje ste nedavno otvarali u programu SharePoint Designer 2010.

Da biste kreirali novu lokaciju, možete koristiti prazan predložak, odabrati sa liste predložaka ili odabrati neki od ponuđenih predložaka. Iz te tačke jednostavno navedite server i ime lokacije i kreirajte lokaciju. Lokacije se kreira, a zatim otvara u programu SharePoint Designer 2010.

Ako otvorite SharePoint Designer 2010 iz sistema SharePoint, nećete videti ovaj ekran. Umesto toga, videćete lokaciju koja se otvara u interfejsu programa SharePoint Designer 2010.

Vrh stranice

Interfejs programa SharePoint Designer 2010

SharePoint Designer 2010 obezbeđuje jedno okruženje u kojem možete kreirati, prilagoditi i primeniti SharePoint lokacije i rešenja. Ovo je omogućeno pomoću korisničkog interfejsa koji prikazuje sve komponente od kojih se sastoji lokacija i odnose među tim komponentama.

Kada prvi put otvorite lokaciju, vidite rezime lokacije, uključujući naslov, opis, trenutne dozvole u podlokacije.

Ilustracija programa SharePoint Designer 2010

Trodelni interfejs: „Navigacija“, „Rezime“ i „Traka“

Postoje tri glavne oblasti interfejsa programa SharePoint Designer 2010 u kojima radite da biste dizajnirali i pravili lokacije:

  1. Okno za navigaciju koristi se za navigaciju kroz glavne delove ili komponente lokacije

  2. Na stranicama „Galerija“ i „Rezime“ vidite liste svih tipova komponenti i rezimee neke određene komponente.

  3. Traka služi izvršavanju radnji nad izabranom komponentom.

Ilustracija programa SharePoint Designer 2010

Okno za navigaciju prikazuje komponente od kojih se sastoji lokacija – liste, biblioteke, tipove sadržaja, izvore podataka, tokove posla i još mnogo toga. Da biste uredili neku od komponenti, na primer listu „Objave“, otvorite stavku „Liste i biblioteke“ i to će vas odvesti na stranicu sa galerijom na kojoj su prikazane sve liste i biblioteke.

Tamo možete otvoriti listu „Objave“, a to će vas odvesti na stranicu rezimea za tu listu. Na stranici rezimea videćete povezane prikaze, obrasce, tokove posla i još mnogo toga. Da biste uredili neki od tih prikaza, jednostavno ga otvorite direktno sa te stranice.

Dok je prikaz otvoren primetićete da se traka menja tako da prikazuje najčešće i kontekstualno najrelevantnije zadatke uređivanja za uređivanje prikaza. Ako ste upoznati sa trakom u Microsoft Office aplikacijama, znate na ona ubrzava i olakšava zadatke kreiranja i uređivanja. Kada završite sa uređivanjem, koristite dugme „Nazad“ ili navigaciju pomoću putanja na vrhu stranice da biste se vratili u rezime lokacije.

Interfejs programa SharePoint Designer 2010 olakšava identifikaciju komponenti lokacije, ispituje i uređuje jednu od komponenti, a zatim se vraća u glavni prikaz lokacije.

Otvaranje kartice „Datoteka“

Pored rada na različitim objektima na lokaciji u programu SharePoint Designer 2010 možda ćete želeti da prikažete više postavki lokacije ili aplikacije i da im pristupite. Ovo uključuje otvaranje druge lokacije, dodavanje stranica, uvoz datoteka i promenu postavki aplikacije SharePoint Designer 2010. Ove radnje izvršavate na kartici Datoteka koja predstavlja prvi ekran koji vidite ako otvorite SharePoint Designer 2010 iz menija Windows Start ili putem prečica na radnoj površini.

Izaberite karticu Datoteka u gornjem levom uglu da biste ušli u taj prikaz. Kliknite na dugme Nazad da biste se vratili u interfejs programa SharePoint Designer 2010.

Vrh stranice

Nosioci prilagođavanja u programu SharePoint Designer 2010

SharePoint Designer 2010 se može koristiti za kreiranje i prilagođavanje lokacija i rešenja koja sadrže logiku aplikacije, ali ne zahtevaju pisanje koda. Možete ga koristiti za dodavanje i izmenu izvora podataka, prilagođavanje prikaza liste i podataka, izradu i primenu tokova posla preduzeća, dizajniranje brenda preduzeća i još mnogo toga. Ali snagu i mogućnosti programa SharePoint Designer 2010 zaista počinjete da koristite tek kada gotovu lokaciju pretvorite u pravo poslovno rešenje za svoju organizaciju.

Sledeći odeljci pokrivaju četiri nosioca prilagođavanja pri dizajniranju i izradi rešenja pomoću programa SharePoint Designer 2010.

Povezivanje sa podacima u sistemu SharePoint i izvan njega

Pomoću programa SharePoint Designer 2010 možete se povezati sa brojnim izvorima podataka i integrisati podatke sa svojom lokacijom i Office klijentskim aplikacijama. Kao rezultat toga, vaši korisnici mogu da vide poslovne podatke i stupe u interakciju sa njima na vašoj lokaciji i u okviru programa koje odaberete bez potrebe da se posebno povezuju sa tim izvorima podataka.

Ilustracija programa SharePoint Designer 2010

Možete se povezati direktno sa trake sa spoljnom bazom podataka, SOAP uslugom, REST uslugom i još mnogo toga.

Povezivanje sa izvorima podataka predstavlja moćnu funkciju programa SharePoint Designer 2010 zato što postoji veliki broj podržanih opcija koje možete koristiti kako biste učinili podatke dostupnim korisnicima. Pomoću podataka za povezivanje možete objediniti liste i biblioteke, spoljne baze podataka i izvore podataka, veb usluge i još mnogo toga.

Evo pregleda izvora podataka sa kojima se možete povezati pomoću programa SharePoint Designer 2010.

Liste i biblioteke

Liste i biblioteke predstavljaju uobičajen izvor podataka koji ćete koristiti na lokaciji. One su jedinstvene u poređenju sa drugim izvorima podataka zato što već predstavljaju deo sistema SharePoint i koriste istu bazu podataka kao i SharePoint. Nema potrebe da izvršavate dodatne korake za kreiranje veze sa ovim izvorima podataka – jednostavno ih dodajte pomoću galerije „Liste i biblioteke“ u programu SharePoint Designer 2010 ili ih dodajte u pregledaču. Kada kreirate listu ili biblioteku, možete prilagoditi njene povezane kolone, tipove sadržaja i druge atribute šeme.

Spoljni poslovni podaci

Napomena :  Ova funkcija nije dostupna u svim primenama SharePoint tehnologija. Više informacija potražite od administratora usluge.

Usluge poslovnog povezivanja (BCS) predstavljaju radni okvir zasnovan na sistemu SharePoint koji pruža standardizovane interfejse za postojeće poslovne podatke i procese. Pomoću BCS-a možete povezati spoljne izvore poslovnih podataka – SQL Server, SAP i Siebel, veb usluge i prilagođene aplikacije – sa SharePoint lokacijama i Office aplikacijama.

U programu SharePoint Designer 2010 sa spoljnim podacima se povezujete pomoću kreiranja tipova spoljnog sadržaja. Tipovi spoljnog sadržaja predstavljaju podatke u spoljnom izvoru podataka tako što skladište detalje veze, objekte koji su korišćeni u poslovnim aplikacijama, metode za kreiranje, čitanje, ažuriranje ili brisanje i radnje koje korisnici sami mogu da izvrše nad objektima.

Tip spoljnog sadržaja skladišti se u katalogu poslovnih podataka. Kada kreirate tip spoljnog sadržaja, vi i druge osobe u vašoj organizaciji možete jednostavno da kreirate SharePoint liste, prikaze, obrasce, tokove posla i čak integraciju sa Office klijentom zasnovanu na njemu. Spoljni podaci postaju deo sistema SharePoint kao bilo koja druga komponenta, što vam dozvoljava da kreirate potpuno prilagođene interfejse za te izvore spoljnih podataka.

Spoljne baze podataka

Dodavanje baze podataka kao izvora podataka omogućava vam da integrišete podatke iz druge baze podataka sa svojom lokacijom. Možete se povezati sa sistemima Microsoft SQL Server i Oracle i svakom bazom podataka koja podržava OLE DB ili ODBC protokol. Samo treba da znate ime servera na kojem se nalazi baza podataka, dobavljač podataka i tip potvrde identiteta koji ćete koristiti. Kada dodate i konfigurišete bazu podataka kao izvor podataka, kreirate prikaze i obrasce koji omogućavaju vašim korisnicima da čitaju i ponovo upisuju podatke u izvor podataka bez potrebe da ikada napuste SharePoint lokaciju.

XML veb usluge putem protokola SOAP

Simple Object Access Protocol (SOAP) predstavlja protokol za razmenu poruka zasnovanih na XML-u, čime se omogućava povezivanje sa različitim izvorima podataka pomoću XML veb usluge. U programu SharePoint Designer 2010 ovo možete koristiti da biste se povezali sa izvorom podataka na drugoj lokaciji u vašoj organizaciji ili na lokaciji na internetu, bez obzira na njenu tehnologiju, programski jezik ili platformu. XML veb uslugu možete koristiti za prikaz usluge konvertora valute, vrednosti akcija kalkulatora ili vremenske prognoze na lokaciji.

Skripte na serveru putem REST usluga

Prenos reprezentativnog stanja (REST) predstavlja arhitektonski stil mrežnog softvera koji koristi prednosti tehnologija i protokola na vebu, a ne samo metod izrade veb usluga. Ovaj tip možete koristiti za preuzimanje podataka sa lokacije pomoću čitanja namenske skripte na serveru koja opisuje sadržaj. Slično protokolu SOAP, ovo možete koristiti u programu SharePoint Designer 2010 da biste se povezali sa izvorom podataka na drugoj lokaciji i prikazali, na primer, uslugu konvertora valute, vrednosti akcija, kalkulatora ili vremenske prognoze. Ovaj tip podataka za povezivanje jednostavniji je za primenu od protokola SOAP, ali je ograničen na protokol HTTP.

Izvorne XML datoteke

Ako vaša organizacija skladišti podatke u XML datotekama, sa tim datotekama se možete povezati kao sa izvorom podataka u programu SharePoint Designer 2010. Da biste se povezali sa XML datotekama kao sa izvorom podataka, možete ih kreirati direktno u programu SharePoint Designer 2010, uvesti ih sa lokacije na računaru ili mreži ili se povezati sa njima na spoljnoj lokaciji.

Saznajte više o povezivanju sa izvorima podataka u programu SharePoint Designer 2010 u odeljku Takođe pogledajte.

Vrh stranice

Kreiranje interfejsa bogatih podacima

Kada uspostavite veze sa neophodnim izvorima podataka, spremni ste da za svoje korisnike kreirate interaktivne interfejse bogate podacima za te izvore podataka. Pomoću programa SharePoint Designer 2010 možete kreirati moćne i dinamične korisničke interfejse za izvore podataka i možete ih učiniti dostupnim na više mesta, uključujući SharePoint lokaciju i prilagođene prozore, okna i polja u Office poslovnim aplikacijama.

Otvaranje lokacije u programu SharePoint Designer 2010

Interfejsi koje kreirate uključuju prilagođene prikaze, obrasce, veb segmente, navigaciju i prilagođene Office klijentske prozore i okna zadatka. Ova vrsta fleksibilnosti omogućava vam da kreirate potpuno prilagođen utisak korisnika pri radu sa poslovnim podacima.

Možete kombinovati više izvora podataka u jedan prikaz, kreirati kontrolne table sa prikazom srodnih stavki, dizajnirati obrasce prilagođene pojedinačnim ulogama i prilagoditi dostupne trake sa alatkama i komande na traci povezane sa podacima.

Evo nekoliko načina na koje možete prilagoditi korisnički interfejs povezan sa podacima pomoću programa SharePoint Designer 2010.

Prikazi

Prikazi vam omogućavaju da vidite podatke na različite načine. Bilo da gledate listu ili biblioteku ili izvor spoljnih podataka, prikaze možete koristiti da biste prikazali informacije značajne vama i vašim korisnicima. Svaki prikaz koji kreirate u programu SharePoint Designer 2010 predstavlja prikaz podataka koji se prikazuje u XSLT-u (Transformacija proširivog jezika za opis stilova) i koristi tehnologiju Microsoft ASP.NET. U prikazu možete prikazati i sakriti polja, sortirati, filtrirati, izračunavati, primeniti uslovno oblikovanje i još mnogo toga. Takođe, postoji nekoliko stilova prikaza koje možete odabrati da biste brzo počeli sa radom. Na kraju, svaki prikaz možete kreirati i prilagoditi tako da odgovara vašem modelu podataka, korisnicima i preduzeću.

Obrasci

Obrasce kreirate da biste prikupili informacije od korisnika. Pomoću veoma prilagođenih obrazaca zasnovanih na vebu korisnici mogu jednostavno da ponovo upisuju podatke u izvor podataka. Slično prikazima, izgled polja možete prilagoditi na osnovu stanja podataka, uloge korisnika i još mnogo toga. Obrasci se mogu koristiti za prikaz, uređivanje i kreiranje podataka, a možete ih dizajnirati pomoću uređivača obrazaca ugrađenog u SharePoint Designer 2010 (za .aspx datoteke) ili pomoću programa Microsoft InfoPath (za .xsn datoteke). Obrasci se mogu kreirati i prilagoditi za određene izvore podataka, na primer listu zadataka, i mogu se koristiti za prikupljanje informacija o korisnicima u toku posla, kao što će biti objašnjeno kasnije.

Prilagođene radnje

Pomoću izrade prilagođenih radnji u programu SharePoint Designer 2010 možete da kreirate prilagođene radnje, na primer veze, ikone i skripte na traci, traci sa alatkama i menijima sa stavkama liste sistema SharePoint. Svaki put kada na lokaciju dodate novu funkcionalnost, možete olakšati korisnicima da je otkriju i koriste tako što ćete izložiti u SharePoint meniju. Prilagođene radnje možete koristiti i da biste podstakli korisnike da izvrše određene zadatke nad datim objektom, na primer da pokrenu tok posla nad listom.

Veb segmenti

Veb segmenti su modularne jedinice informacija – samostalni podaci ili funkcije – koje se dodaju na SharePoint stranicu. Prethodno opisani prikazi i obrasci skladište se u veb segmentima, ali pored njih možete dodati veb segmente koji izvršavaju određeni broj funkcija i vrše interakciju sa podacima na različite načine. Korisnici mogu dodatno prilagoditi veb segmente u pregledaču ako ih dodate u zonu sa veb segmentima u programu SharePoint Designer 2010. Veb segmenti i stranice sa veb segmentima predstavljaju moćan i efikasan način prilagođavanja veb interfejsa za korisnike u sistemu SharePoint.

Integracija sa klijentom

Za izvore spoljnih podataka koji koriste tipove spoljnog sadržaja te informacije možete postaviti na površinu klijentskih aplikacija kao što su Microsoft Outlook 2010 i SharePoint radni prostori. Možete kreirati interfejs u kojem korisnici mogu čitati, upisivati i brisati spoljne poslovne podatke kao da su deo aplikacije. To radite pomoću klijentskih obrazaca, oblasti i okna zadatka. Kao rezultat toga, korisnici rade sa poslovnim podacima na lokacijama i u Office aplikacijama koje dobro poznaju i već ih koriste.

Navigacija

Navigacija igra ključnu ulogu u interfejsima koje kreirate za korisnike i predstavlja oblast kojom upravljate u čitavom sistemu SharePoint, a ne samo u programu SharePoint Designer 2010. Na primer, veze navigacije možete prilagoditi u okviru prikaza podataka ili obrasca, veb segmenta, toka posla ili na nivou lokacije, na primer na gornjoj traci za veze ili na traci za brzo pokretanje. Želite da se uverite da lokacije i svi njeni delovi imaju dobro planiran model navigacije koji korisnici mogu da prate.

Saznajte više o kreiranju interfejsa bogatih podacima u programu SharePoint Designer 2010 u odeljku Takođe pogledajte.

Vrh stranice

Upravljanje poslovnim procesima

Svaki poslovni proces u organizaciji sastoji se od skupa aktivnosti koje su povezane na osnovu zajedničke poslovne potrebe. Tokovi posla dizajnirani su na osnovu ovog modela pomoću obezbeđivanja tokova posla zasnovanih na pravilima koji se sastoje od skupova uslova i radnji. Vi organizujete i pokrećete grupu radnji koje odgovaraju procesu posla zasnovanom na sekvenci uslova i radnji.

Ilustracija programa SharePoint Designer 2010

Pomoću programa SharePoint Designer 2010 možete kreirati tokove posla koji upravljaju poslovnim procesima u organizaciji, od najjednostavnijih do najsloženijih. Tokovi posla to čine putem automatizovanja procesa poslovnih aplikacija i ljudskih procesa saradnje. Tokovi posla za poslovne procese aplikacija mogu da ažuriraju jedan izvor podataka kada se drugi izvor promeni, a tokovi posla za ljudske procese saradnje mogu poslati dokument menadžeru zaposlenog na odobrenje.

SharePoint tok posla uvodi logiku aplikacije u poslovne procese, pri čemu ne zahteva od vas da pišete kôd. To je omogućio moćni i intuitivni uređivač toka posla u programu SharePoint Designer 2010 koji omogućava ugnežđenu logiku, potkorake i još mnogo toga. Druga mogućnost je da dizajnirate i delite tokove posla pomoću programa Microsoft Visio i njegove predloške toka posla koji se mogu izvesti u SharePoint Designer 2010.

Ilustracija programa SharePoint Designer 2010

Slede sastavni blokovi toka posla u programu SharePoint Designer 2010.

Događaji

Događaj je ono čime počinje ili se pokreće tok posla. Promena izvora podataka – na primer, kreiranje nove stavke ili promena stavke – predstavlja jedan tip događaja. Drugi tip događaja jeste onaj koji aktivira korisnik, učesnik toka posla. Tokovi posla koji se pokreću pri promeni izvora podataka obično su deo toka posla fokusiranog na aplikaciju za automatizovanje poslovnog procesa kao što je kopiranje datoteka zasnovanih na stanju podataka. Tokovi posla koje pokreću korisnici obično su deo toka posla ljudske saradnje kao što je odobrenje sadržaja. Tokovi posla mogu se podesiti tako da prepoznaju oba tipa događaja i čak se mogu zasnivati na kombinaciji ta dva tipa.

Uslovi

Uslovi utvrđuju kada će tok posla pokrenuti ili izvršiti aktivnost. Budući da su tokovi posla povezani sa izvorom podataka, uslov navodi promenu izvora podataka do koje mora doći da bi se tok posla mogao da se dogodi. Uslovi obično počinju odredbom „Ako je polje jednako vrednosti“. Jedan uslov se može koristiti za više radnji i više uslova se može koristiti za jednu radnju. Pravila kombinuju uslove sa jednom ili više radnji: ako su sve odredbe u uslovu tačne, dolazi do povezane radnje.

Radnje

Radnje su najosnovnije jedinice posla u toku posla. Kada dizajnirate tok posla, identifikujete neophodnu sekvencu radnji, a zatim sastavljate tu sekvencu radnji u programu Workflow Designer. Radnje možete podesiti tako da se pojavljuju jedna za drugom (serijske radnje) ili istovremeno (paralelne radnje). Broj radnji koje tok posla može sadržati nije ograničen, a radnje može izvršavati sam tok posla ili učesnici toka posla. SharePoint Designer 2010 obuhvata bogat skup gotovih radnji koje je moguće ponovo koristiti. Pomoću ovih radnji tokovi posla mogu, na primer, slati e-poruke, prijavljivati stavke na liste ili ih odjavljivati sa njih, izvršavati izračunavanja i još mnogo toga.

Među ovim radnjama postoji poseban skup radnji zadatka, na primer Pokretanje procesa odobrenja i Pokretanje procesa povratnih informacija, koji sadrže zaseban uređivač toka posla naročito dizajniran za procese korisničkih zadataka u organizaciji. Pomoću ovih radnji možete kreirati i prilagođavati složene tokove posla koji mogu upravljati gotovo svim poslovnim procesima.

Koraci

Tokovi posla se sastoje od nekoliko koraka i potkoraka. Koraci vam omogućavaju da grupišete uslove i radnje tako da se jedan skup pravila može proceniti i izvršiti pre drugog. Svaki korak može sadržati nebrojeno uslova i radnji. Tok posla se može dizajnirati kao sekvenca radnji u koraku ili potkoraku. Pravila u jednom koraku obrađuju se do dobijanja zaključka pre nego što pređu u sledeći korak, tako da u istom koraku želite da grupišete sva pravila koja su neophodna da bi određene željene radnje stupile na snagu. Koraci se mogu koristiti i kao način organizovanja toka posla, naročito ako sadrži veliki broj radnji i mali broj uslova.

Obrasci

Tokovi posla često sadrže obrasce koji vam omogućavaju da prikupljate informacije od učesnika toka posla u unapred definisano vreme u toku posla. Oni takođe omogućavaju učesnicima da vrše interakciju sa zadacima povezanim sa tokom posla. U toku posla možete dizajnirati obrasce pokretanja da biste prikupili informacije od učesnika kada pokrenu tok posla, obrasce povezivanja da biste povezali tok posla sa listom ili tipom sadržaja i obrasce za prilagođene zadatke povezane sa listom zadataka. Prilikom dizajniranja obrazaca možete koristiti osnovne obrasce zasnovane na ASP.NET-u (.aspx stranice) u programu SharePoint Designer 2010 ili prilagođene obrasce (.xsn stranice) dizajnirane pomoću programa Microsoft InfoPath 2010. InfoPath nudi više u pogledu prilagođavanja i brendiranja obrazaca toka posla.

Promenljive

Promenljiva je lokacija za skladištenje podataka ili keš unutar toka posla. Pomoću promenljivih u toku posla možete uskladištiti različite tipove podataka i kasnije uputiti na te podatke pomoću pronalaženja u okviru toka posla. Postoji mnogo tipova promenljivih koje možete koristiti u toku posla. Na primer, možete koristiti promenljive kreirane od parametara obrasca pokretanja i lokalnih promenljivih u kojima se nalaze podaci povezani sa trenutnim tokom posla. U lokalnoj promenljivoj možete koristiti veliki broj tipova podataka promenljive, uključujući Bulove vrednosti, „Datum/vreme“, „ID stavke liste“, „Broj“ i „Niska“. Kada kreirate promenljivu i podesite je na određenu vrednost, možete kreirati referencu za tu promenljivu u uslovu ili radnji kasnije u toku posla.

Vrh stranice

Dizajniranje i brendiranje

Poslednja oblast prilagođavanja koju nudi SharePoint Designer 2010 jeste dizajniranje i brendiranje – to jest, primena izgleda i doživljaja preduzeća na SharePoint lokaciju. Možete uključiti logotip preduzeća, šemu boja, zaglavlja i podnožja stranica, grafiku za podršku, prilagođenu navigaciju i još mnogo toga. Kao rezultat toga, svaka stranica na lokaciji može se odmah prepoznati kao deo veće lokacije preduzeća. U programu SharePoint Designer 2010 SharePoint lokacije dizajnirate i brendirate pomoću master stranica, rasporeda na stranicama i kaskadnih opisa stilova.

Ilustracija programa SharePoint Designer 2010

Dizajniranje i brendiranje lokacije razlikuje se od drugih nosilaca prilagođavanja u kojima je fokus na kreiranju prilagođenih poslovnih rešenja. Brendiranje je nešto što obično izvršavate ređe i na vrhu kolekcije lokacija – na primer na portalu zasnovanom na intranetu ili internetu. Taj prilagođeni brend zatim nasleđuju podlokacije koje su kreirane ispod njega. Brendiranje je nešto što će verovatno izvršavati veb dizajner, a ne autor rešenja.

Iz tih razloga su master stranice, rasporedi na stranicama i kaskadni opisi stilova podrazumevano onemogućeni za sve korisnike, osim za administratore kolekcije lokacija. Na taj način samo osobe koje su odgovorne za brend lokacije imaju pristup moćnim, ali osetljivim datotekama. Vi ih, naravno, možete ponovo omogućiti za određene korisnike.

Evo načina na koje, kao dizajner lokacije, možete kreirati prilagođeni brend za svoje lokacije pomoću programa SharePoint Designer 2010.

Master stranice

Master stranice predstavljaju funkciju ASP.NET-a i uključene su u SharePoint kao način dizajniranja rasporeda na lokaciji na jednom mestu i njegovog ponovnog korišćenja kao predloška za druge stranice unutar preduzeća. Svaki put kada prikažete stranicu na SharePoint lokaciji, prikazujete dve objedinjene stranice – master stranicu i stranicu sa sadržajem. Master stranica definiše uobičajeni raspored i navigaciju (u šta obično spadaju levi, gornji i donji delovi stranice). Stranica sa sadržajem obezbeđuje sadržaj specifičan za stranicu. SharePoint Designer 2010 obezbeđuje bogat skup alatki za uređivanje stranica koje možete koristiti za prilagođavanje master stranica i njihovo deljenje sa drugima.

Rasporedi na stranicama

Ako radite sa lokacijom za objavljivanje, izgled lokacije i raspored na njoj takođe dizajnirate pomoću rasporeda na stranicama. Rasporedi na stranicama služe kao predlošci za stranice za objavljivanje koje su kreirali korisnici u vašoj organizaciji. Pored master stranica, oni obezbeđuju u granularnu kontrolu i strukturu za stranice za objavljivanje, na primer određuju na kojem mestu na stranici će se postaviti naslov, telo teksta i grafika. Stranice za objavljivanje koriste infrastrukturu za objavljivanje u sistemu SharePoint i pomažu vam da unapredite kreiranje sadržaja zasnovanog na pregledaču bez podrške obično povezane sa procesima.

Kaskadni opisi stilova

Kao većina veb lokacija i veb aplikacija, SharePoint koristi kaskadne opise stilova (CSS) za primenu boja, grafike i postavljanja na različite objekte koji čine stranice na lokaciji. U velikom broju slučajeva na stranicu je primenjeno više opisa stilova. Da biste prilagodili te stilove, možete ih izmeniti direktno na master stranici, u rasporedu na stranici ili na stranici lokacije ili ih možete izmeniti direktno u CSS datoteci priloženoj stranici – u oba slučaja to možete uraditi pomoću moćnih CSS alatki za uređivanje u programu SharePoint Designer 2010. SharePoint teme takođe možete prilagoditi pomoću CSS datoteka. Prilagođavanjem CSS datoteka menjate izgled, ili „masku“, SharePoint lokacije tako da poprimi izgled vašeg preduzeća.

Vrh stranice

Primena prilagođenih SharePoint rešenja

Do ove tačke sve je bilo fokusirano na načina na koji možete koristiti program SharePoint Designer 2010 da biste kreirali stvarna poslovna rešenja. Videli ste da se možete povezati sa podacima i integrisati ih sa njima unutar sistema SharePoint i izvan njega, kreirati moćne interfejse za te podatke, upravljati poslovnim procesima pomoću tokova posla i brendirati lokaciju tako da se podudara sa izgledom i doživljajem vašeg preduzeća.

Ali sada morate uraditi nešto sa tim rešenjima – na primer, primeniti ih na drugi server ili u okviru preduzeća,otvoriti ih u programu Visual Studio radi dodatnog prilagođavanja ili ih sačuvati van mreže da biste ih poneli sa sobom na putovanje. Potreban vam je način da pretvorite svoje rešenje u paket, a tu stupa na scenu opcija „Sačuvaj kao predložak“.

Ilustracija programa SharePoint Designer 2010

Mogućnost čuvanja rešenja kao predloška predstavlja moćnu funkciju sistema SharePoint. Predložak se čuva kao veb paket rešenja (.wsp datoteka) koji sadrži ceo sadržaj lokacije, uključujući izvore podataka i strukturu, prikaze i obrasce, tokove posla i veb segmente.

Predlošci su takođe granularni. Možete raditi na jednom određenom delu lokacije, na primer na listi, prikazu ili toku posla. Ove delove možete sačuvati kao pojedinačne komponente i kao predloške, a to predstavlja potpuno nov vid saradnje u primeni rešenja.

Dovršavanje ciklusa poslovnih rešenja u sistemu SharePoint

Kada budete proveli više vremena uz SharePoint Designer 2010, ubrzo ćete shvatiti da možete učiniti mnogo više od osnovnog prilagođavanja lokacije. Možete kreirati stvarna poslovna rešenja koja sadrže podatke za povezivanje, korisničke interfejse bogate podacima, prilagođene tokove posla i kompletno brendiranje lokacije. Sve to možete napraviti u sistemu SharePoint i možete pratiti životni ciklus primene aplikacije koji se završava rešenjem koje je moguće primeniti.

Vrh stranice

Deli Facebook Facebook Twitter Twitter E-pošta E-pošta

Da li su vam ove informacije koristile?

Odlično! Imate li još neke povratne informacije?

Kako možemo da je poboljšamo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×