Upravljanje SharePoint Online grupama korisnika

Grupe korisnika lokacije su grupe korisnika koje možete koristiti za usmeravanje sadržaja ka osobama iz organizacije. Grupisanja se određuju na osnovu članstava u Exchange Online grupama za distribuciju, članstava u SharePoint grupama ili pravila koje konfiguriše SharePoint Online administrator pomoću SharePoint centra administracije. SharePoint Online administratori mogu da dodaju, uređuju ili brišu grupe korisnika lokacije uz pomoć SharePoint centra administracije.

Napomena:  Da biste pristupili SharePoint centru administracije ili izvršili zadatke prikazane u ovom članku, morate imati Office 365 dozvole za globalnog administratora.

Grupe korisnika lokacije omogućavaju organizacijama da usmere sadržaj ka određenim korisnicima. Grupe korisnika lokacije možete primeniti na nivoe liste ili stavki liste.

U usluzi SharePoint Online pravila za grupe korisnika lokacije mogu biti zasnovana na informacijama u sledećim spremištima:

 • Korisnički nalog usluge direktorijuma u sistemu Office 365, što predstavlja Microsoft Azure Active Directory instancu

 • Članstvo u sistemu za upravljanje identitetima, na primer, usluge domena aktivnog direktorijuma (AD DS)

 • Struktura izveštavanja organizacije (ako su ove informacije uskladištene u AD DS uslugama).

Grupe korisnika lokacije definišu se i nalaze u aplikacijama usluge korisničkog profila.

Svaka grupa korisnika lokacije mora biti kompajlirana da bi sadržaj mogao da se usmeri ka njoj. Kompajliranje identifikuje članstvo u grupi korisnika lokacije tako što popisuje podatke koji su poslednji prijavljeni iz sistema za upravljanje identitetima. U usluzi SharePoint Online kompajliranje korisnika lokacije je konfigurisano i izvršava se u redovnim unapred određenim intervalima na osnovu Office 365 direktorijuma.

Napomena o bezbednosti:  Grupe korisnika lokacija predstavljaju samo praktičan način da isporučite sadržaj određenim grupama osoba. Sadržaj je i dalje dostupan i vidljiv svim osobama sa odgovarajućim dozvolama. Dodatne informacije potražite u članku Planiranje strategije dozvola.

Dodavanje, uređivanje ili brisanje korisnika lokacije

Grupe korisnika lokacije grupišu korisnike u organizaciji kako biste mogli da personalizujete informacije da biste se uverili da su one važne za njih. Kada dodate novu grupu korisnika lokacije, možete dodati i pravilo korisnika lokacije koje određuje članstvo korisnika lokacije. Grupe korisnika lokacije uvek imaju makar jedno pravilo korisnika lokacije. Više informacija o pravilima korisnika lokacije potražite u odeljku „Dodavanje, uređivanje ili brisanje pravila korisnika lokacije“.

Kada dodate novu grupu korisnika lokacije, možete izabrati i vlasnika te grupe. Vlasnik treba da bude neko ko razume zašto je grupa kreirana i neko kome se možete obratiti ako postoji problem sa grupom. Osoba koja je kreirala grupu korisnika lokacije često se navodi kao vlasnik, ali to nije obavezno. Vlasnici grupa korisnika lokacije su korisni u preduzećima koja imaju veliki broj grupa korisnika lokacije, koje je kreiralo nekoliko različitih administratora.

Važno: Kada dodate novu grupu korisnika lokacije, nije moguće prikazati njene članove dok se ona ne kompajlira.

Vrh stranice

Dodavanje korisnika lokacije

Grupu korisnika lokacije možete dodati kada želite da filtrirate isporuku sadržaja tako da bude vidljiva samo za izabrane korisnike.

 1. Prijavite se u Office 365 kao globalni ili SharePoint administrator.

 2. Izaberite ikonu pokretanja aplikacije za Office 365 Ikona pokretanja aplikacija u usluzi Office 365 u gornjem levom uglu i odaberite stavku Administrator da biste otvorili Office 365 centar za administraciju. (Ako ne vidite pločicu „Administrator“, nemate Office 365 administratorske dozvole u organizaciji.)

 3. U levom oknu odaberite stavke Centri administracije > SharePoint.

 4. Odaberite stavku Korisnički profili.

 5. U okviru Osobe odaberite stavku Upravljanje grupama korisnika lokacije.

 6. Na stranici „Prikaz grupa korisnika lokacije“ izaberite stavku Nova grupa korisnika lokacije.

 7. Na stranici „Kreiranje grupe korisnika“, u odeljku Svojstva, u polju Ime otkucajte ime za novu grupu korisnika.

 8. U polju Opis otkucajte detaljan opis nove grupe korisnika.

 9. U polju Vlasnik otkucajte ime naloga korisnika koji će biti vlasnik ove grupe korisnika lokacije i koji će upravljati njom. Možete da izaberete stavku Proveri imena da biste proverili da li ste ispravno otkucali ime ili stavku Potraži da biste potražili ime naloga.

 10. Izaberite opciju Pridržavaj se svih pravila ili Pridržavaj se bilo kojih pravila da biste odredili članove grupe korisnika lokacije.

 11. Kliknite na dugme U redu.

 12. Na stranici „Dodavanje pravila korisnika lokacije“ izvršite neku od sledećih radnji:

  • Da biste dodali pravilo na osnovu svojstava korisnika:

   1. U odeljku Operand izaberite stavku Korisnik.

   2. U odeljku Operator izaberite stavku Izveštaji u okviru da biste kreirali pravilo na osnovu organizacione hijerarhije ili izaberite stavku Član da biste ciljali po grupi ili listi distribucije.

   3. U polju Vrednost otkucajte ili izaberite korisnika kojeg želite da koristite za testiranje ovog pravila.

    • Za pravilo „Izveštaji u okviru“ izaberite osobu koja je menadžer korisnicima koje želite da uključite u korisnike lokacije.

    • Za korisnike lokacije Član izaberite grupu ili listu distribucije koju treba uključiti u pravilo korisnika lokacije.

  • Da biste dodali pravilo na osnovu svojstva korisničkog profila:

   1. U odeljku Operand izaberite stavku Svojstvo, a zatim sa liste izaberite svojstvo.

   2. Sa liste Operator izaberite operator za svojstvo. Iako svako svojstvo ima neznatno drugačiji skup operatora, zajednički operatori uključuju = i Sadrži.

   3. U odeljku Vrednost otkucajte vrednost koja će se koristiti prilikom procene svojstva u odnosu na ovo pravilo.

 13. Kliknite na dugme U redu.

Vrh stranice

Uređivanje korisnika lokacije

Možete promeniti ime, opis ili vlasnika grupe korisnika lokacije. Takođe možete promeniti da li članovi grupe moraju da se pridržavaju svih pravila korisnika lokacije ili mogu da se pridržavaju bilo kojih pravila korisnika lokacije.

 1. Prijavite se u Office 365 kao globalni ili SharePoint administrator.

 2. Izaberite ikonu pokretanja aplikacije za Office 365 Ikona pokretanja aplikacija u usluzi Office 365 u gornjem levom uglu i odaberite stavku Administrator da biste otvorili Office 365 centar za administraciju. (Ako ne vidite pločicu „Administrator“, nemate Office 365 administratorske dozvole u organizaciji.)

 3. U levom oknu odaberite stavke Centri administracije > SharePoint.

 4. Odaberite stavku Korisnički profili.

 5. U okviru Osobe odaberite stavku Upravljanje grupama korisnika lokacije.

 6. Na stranici „Prikaz grupa korisnika lokacije“, na listi grupa korisnika lokacije postavite pokazivač na ime grupe korisnika lokacije koju želite da uredite, kliknite na strelicu koja se pojavi, a zatim izaberite stavku Uredi.

 7. Na stranici „Uređivanje korisnika lokacije“ možete izvršiti sledeće promene:

  • U odeljku Svojstva možete promeniti ime ili opis korisnika lokacije.

  • U polju Vlasnik možete da otkucate ime naloga korisnika koji će biti vlasnik ove grupe korisnika lokacije i koji će upravljati njom. Možete da izaberete stavku Proveri imena da biste proverili da li ste ispravno otkucali ime ili stavku Potraži da biste potražili ime naloga.

  • Možete izabrati opciju Pridržavaj se svih pravila ili Pridržavaj se bilo kojih pravila da biste odredili članstvo grupe korisnika lokacije.

 8. Kliknite na dugme U redu da biste primenili promene.

Vrh stranice

Brisanje grupe korisnika

Možete izbrisati grupu korisnika lokacije kada više ne bude postojala poslovna potreba za usmeravanjem sadržaja na korisnike i grupe u toj grupi korisnika lokacije.

 1. Prijavite se u Office 365 kao globalni ili SharePoint administrator.

 2. Izaberite ikonu pokretanja aplikacije za Office 365 Ikona pokretanja aplikacija u usluzi Office 365 u gornjem levom uglu i odaberite stavku Administrator da biste otvorili Office 365 centar za administraciju. (Ako ne vidite pločicu „Administrator“, nemate Office 365 administratorske dozvole u organizaciji.)

 3. U levom oknu odaberite stavke Centri administracije > SharePoint.

 4. Odaberite stavku Korisnički profili.

 5. U okviru Osobe odaberite stavku Upravljanje grupama korisnika lokacije.

 6. Na stranici „Prikaz grupa korisnika lokacije“, na listi grupa korisnika lokacije izaberite grupu korisnika lokacije koju želite da izbrišete i izaberite stavku Izbriši.

 7. Kliknite na dugme U redu da biste potvrdili brisanje.

Vrh stranice

Dodavanje, uređivanje ili brisanje pravila korisnika lokacije

Kada dodate grupu korisnika lokacije, takođe kreirate pravilo korisnika lokacije koje određuje članstvo grupe korisnika lokacije. Grupe korisnika lokacije uvek imaju makar jedno pravilo korisnika lokacije, ali pravila korisnika lokacije možete promeniti u bilo kom trenutku. Nova ili uređena pravila korisnika lokacije ne primenjuju se dok se korisnici lokacije ponovo ne kompajliraju tokom sledeće sinhronizacije Office 365 direktorijuma.

Svako pravilo korisnika lokacije uključuje sledeće elemente:

 • Operand identifikuje korisnika ili svojstvo koje želite da uključite u upit za pravilo.

 • Operator utvrđuje da li su korisnici koji su upoređeni sa vrednošću uključeni u pravilo ili izuzeti iz njega.

 • Vrednost predstavlja tačku poređenja koja se koristi u upitu.

Grupe korisnika lokacije sa više pravila koriste neki od sledećih skupova logike:

 • Pridržavaj se svih pravila: korisnici se moraju podudarati sa svim pravilima da bi postali članovi grupe korisnika lokacije. Dodata pravila obično smanjuju veličinu grupe korisnika lokacije.

 • Pridržavaj se bilo kojih pravila: korisnici se moraju podudarati sa bilo kojim pravilima da bi postali članovi grupe korisnika lokacije. Dodata pravila obično povećavaju veličinu grupe korisnika lokacije.

Vrh stranice

Dodavanje pravila korisnika lokacije

Dodavanje pravila korisnika lokacije predstavlja dobru praksu u sledećim situacijama:

 • Operand „Nova vrednost za korisnika“    Usmeravate korisnike lokacije po članstvu ili strukturi izveštavanja i želite da dodate korisnike na različite liste distribucije ili u izveštavanje drugom menadžeru.

 • Novi operator za operand „Korisnik“    Trenutno usmeravate po strukturi izveštavanja i želite da usmerite po članstvu na listi distribucije.

 • Novi operand    Trenutno usmeravate korisnike lokacije po članstvu ili strukturi izveštavanja i želite da razvijete ili smanjite članstvo na osnovu svojstva korisničkog profila.

 • Operand „Novo svojstvo“    Usmeravate korisnike lokacije na osnovu jednog svojstva i želite da razvijete ili smanjite članstvo na osnovu dodatnog svojstva.

Da biste dodali pravilo korisnika lokacije, pratite ova uputstva.

 1. Prijavite se u Office 365 kao globalni ili SharePoint administrator.

 2. Izaberite ikonu pokretanja aplikacije za Office 365 Ikona pokretanja aplikacija u usluzi Office 365 u gornjem levom uglu i odaberite stavku Administrator da biste otvorili Office 365 centar za administraciju. (Ako ne vidite pločicu „Administrator“, nemate Office 365 administratorske dozvole u organizaciji.)

 3. U levom oknu odaberite stavke Centri administracije > SharePoint.

 4. Odaberite stavku Korisnički profili.

 5. U okviru Osobe odaberite stavku Upravljanje grupama korisnika lokacije.

 6. Na stranici „Prikaz grupa korisnika lokacije“ postavite pokazivač na ime grupe korisnika lokacije koju želite da konfigurišete, kliknite na strelicu koja se pojavi, a zatim izaberite stavku Prikaži svojstva.

 7. Na stranici „Prikaz svojstava grupe korisnika lokacije“, u odeljku Pravila grupe korisnika lokacije izaberite stavku Dodaj pravilo.

 8. Na stranici „Dodavanje pravila korisnika lokacije“ izvršite neku od sledećih radnji:

  • Da biste dodali pravilo na osnovu korisnika:

   1. U odeljku Operand izaberite stavku Korisnik.

   2. U odeljku Operator izaberite stavku Izveštaji u okviru da biste kreirali pravilo na osnovu organizacione hijerarhije ili izaberite stavku Član da biste ciljali po grupi ili listi distribucije.

   3. U polju Vrednost otkucajte ili izaberite korisnika kojeg želite da koristite za testiranje ovog pravila.

    • Za pravilo Izveštaji u okviru izaberite osobu koja je menadžer korisnicima koje želite da uključite u korisnike lokacije.

    • Za korisnike lokacije Član izaberite grupu ili listu distribucije koju treba uključiti u pravilo korisnika lokacije.

  • Da biste dodali pravilo na osnovu svojstva korisničkog profila:

   1. U odeljku Operand izaberite stavku Svojstvo, a zatim sa liste izaberite svojstvo.

   2. Sa liste Operator izaberite operator za svojstvo. Iako svako svojstvo ima neznatno drugačiji skup operatora, zajednički operatori uključuju = i Sadrži.

   3. U odeljku Vrednost otkucajte vrednost koja će se koristiti prilikom procene svojstva u odnosu na ovo pravilo.

 9. Kliknite na dugme U redu.

Vrh stranice

Uređivanje pravila korisnika lokacije

Uređivanje pravila korisnika lokacije predstavlja dobru praksu u sledećim situacijama:

 • Operand    Ovo je najmanje verovatna promena zato što je skoro uvek najbolja praksa dodati novo pravilo. Međutim, operand „Korisnik“ na osnovu strukture izveštavanja ili članstva na listi distribucije možete promeniti u operand „Svojstvo“ na osnovu menadžera, naslova ili drugog svojstva koje je namenjeno za kreiranje grupe korisnika lokacije sa sličnim, ali bolje usmerenim članstvom.

 • Operator    Operator možete promeniti ako je stvarno članstvo liste previše usko ili široko. Na primer, operator „= (jednako je)“ možete promeniti u operator „Sadrži“ da biste povećali članstvo grupe korisnika lokacije.

 • Vrednost    Ciljanu vrednost za pravilo korisnika lokacije možete promeniti ako procenjujete odgovarajući operand korisnika ili svojstvo, ali je članstvo veće ili manje od nameravanog, odnosno postoje korisnici ili grupe koje želite da uključite ili izuzmete na osnovu poslovnih potreba koje se menjaju. Ako svojstvo ima više vrednosti, možete dodati i neke dodatne vrednosti.

Napomena: Pravila Promene korisnika lokacije neće se odraziti dok se korisnici lokacije ponovo ne kompajliraju u skladu sa redovnim unapred određenim vremenskim intervalima u sistemu SharePoint Online.

 1. Prijavite se u Office 365 kao globalni ili SharePoint administrator.

 2. Izaberite ikonu pokretanja aplikacije za Office 365 Ikona pokretanja aplikacija u usluzi Office 365 u gornjem levom uglu i odaberite stavku Administrator da biste otvorili Office 365 centar za administraciju. (Ako ne vidite pločicu „Administrator“, nemate Office 365 administratorske dozvole u organizaciji.)

 3. U levom oknu odaberite stavke Centri administracije > SharePoint.

 4. Odaberite stavku Korisnički profili.

 5. U okviru Osobe odaberite stavku Upravljanje grupama korisnika lokacije.

 6. Na stranici „Prikaz grupa korisnika lokacije“ postavite pokazivač na grupu korisnika lokacije koju želite da konfigurišete, kliknite na strelicu koja se pojavi, a zatim izaberite stavku Prikaži svojstva.

 7. Na stranici „Prikaz svojstava grupe korisnika lokacije“, u odeljku Pravila grupe korisnika lokacije izaberite pravilo koje želite da uredite.

 8. Na stranici „Uređivanje pravila korisnika lokacije“ izvršite neku od sledećih radnji:

  • Da biste članstvo korisnika lokacije zasnovali na korisniku:

   1. U odeljku Operand izaberite stavku Korisnik.

   2. U odeljku Operator izaberite stavku Izveštaji u okviru da biste kreirali pravilo na osnovu organizacione hijerarhije ili izaberite stavku Član da biste ciljali po grupi ili listi distribucije.

   3. U polju Vrednost otkucajte ili izaberite korisnika kojeg želite da koristite za testiranje ovog pravila.

    1. Za pravilo Izveštaji u okviru izaberite osobu koja je menadžer korisnicima koje želite da uključite u korisnike lokacije.

    2. Za korisnike lokacije Član izaberite grupu ili listu distribucije koju treba uključiti u pravilo korisnika lokacije.

  • Da biste članstvo korisnika lokacije zasnovali na svojstvu korisničkog profila:

   1. U odeljku Operand izaberite stavku Svojstvo, a zatim sa liste izaberite svojstvo.

   2. Sa liste Operator izaberite operator za svojstvo. Iako svako svojstvo ima neznatno drugačiji skup operatora, zajednički operatori uključuju = i Sadrži.

   3. U odeljku Vrednost otkucajte vrednost koja će se koristiti prilikom procene svojstva u odnosu na ovo pravilo.

 9. Kliknite na dugme U redu.

Vrh stranice

Brisanje pravila korisnika lokacije

Članstvo liste može se razviti ili smanjiti ako se poslovna potreba za usmeravanjem sadržaja promeni. Ako korisnici lokacije moraju da se pridržavaju svih pravila, brisanje pravila korisnika lokacije će razviti članstvo. Ako korisnici lokacije mogu da se pridržavaju bilo kog pravila, brisanje pravila korisnika lokacije će smanjiti članstvo. Ako sami korisnici lokacije više nisu potrebni, trebalo bi da izbrišete celu grupu korisnika lokacije umesto pojedinačnih pravila.

Napomena:  Grupe korisnika lokacije će nastaviti da uključuju korisnike lokacije koji se podudaraju sa izbrisanim pravilima dok se kompajliranje ne dovrši.

 1. Prijavite se u Office 365 kao globalni ili SharePoint administrator.

 2. Izaberite ikonu pokretanja aplikacije za Office 365 Ikona pokretanja aplikacija u usluzi Office 365 u gornjem levom uglu i odaberite stavku Administrator da biste otvorili Office 365 centar za administraciju. (Ako ne vidite pločicu „Administrator“, nemate Office 365 administratorske dozvole u organizaciji.)

 3. U levom oknu odaberite stavke Centri administracije > SharePoint.

 4. Odaberite stavku Korisnički profili.

 5. U okviru Osobe odaberite stavku Upravljanje grupama korisnika lokacije.

 6. Na stranici „Prikaz grupa korisnika lokacije“ postavite pokazivač na grupu korisnika lokacije koju želite da konfigurišete, kliknite na strelicu koja se pojavi, a zatim izaberite stavku Prikaži svojstva.

 7. Na stranici „Prikaz svojstava grupe korisnika lokacije“, u odeljku Pravila grupe korisnika lokacije izaberite pravilo koje želite da izbrišete.

 8. Na dnu stranice „Uređivanje pravila grupe korisnika lokacije“ izaberite stavku Izbriši.

 9. Kliknite na dugme U redu da biste potvrdili brisanje.

Vrh stranice

Prikaz grupa korisnika lokacije

Listu grupa korisnika lokacije možete prikazati da biste izabrali korisnike lokacije ili pravilo korisnika lokacije za uređivanje ili brisanje. Koristite ovu proceduru da biste prikazali sve grupe korisnika lokacije.

 1. Prijavite se u Office 365 kao globalni ili SharePoint administrator.

 2. Izaberite ikonu pokretanja aplikacije za Office 365 Ikona pokretanja aplikacija u usluzi Office 365 u gornjem levom uglu i odaberite stavku Administrator da biste otvorili Office 365 centar za administraciju. (Ako ne vidite pločicu „Administrator“, nemate Office 365 administratorske dozvole u organizaciji.)

 3. U levom oknu odaberite stavke Centri administracije > SharePoint.

 4. Odaberite stavku Korisnički profili.

 5. U okviru Osobe odaberite stavku Upravljanje grupama korisnika lokacije.

  Snimak SharePoint Online centra administracije sa izabranom stranicom sa korisničkim profilima.

 6. Da biste na listi grupa korisnika lokacije pronašli određenu grupu korisnika lokacije, u polju Pronađi grupe korisnika lokacije koje počinju slovom otkucajte prvih nekoliko slova imena grupe korisnika lokacije, a zatim izaberite stavku Pronađi.

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×