Umetanje ponavljajuće sekcije

Kada na Microsoft Office InfoPath predložak obrasca umetnete ponavljajuću sekciju, korisnici će moći da dodaju više instanci te sekcije prilikom popunjavanja obrasca zasnovanog na predlošku obrasca.

Ovaj članak sadrži:

Kada se koristi ponavljajuća sekcija

Iskustvo korisnika

Umetanje ponavljajuće sekcije

Saveti za raspored

Kada se koristi ponavljajuća sekcija

Ponavljajuća sekcija je kontrola koja sadrži druge kontrole i koja se ponavlja po potrebi. Koristite ponavljajuću sekciju kada želite da:

 • Prikupite više primeraka istog tipa podataka. Na primer, na predlošku obrasca izveštaja o prodaji, ponavljajuću sekciju možete koristiti za prikupljanje ciljeva prodaje članova vašeg prodajnog tima.

 • Prikažete promenljive količine podataka na obrascu. Na primer, ako je predložak obrasca povezan sa bazom podataka zapisa o zaposlenima, ponavljajuću sekciju možete koristiti za prikazivanje podudarnih zapisa pronađenih na osnovu upita koji je korisnik poslao bazi podataka iz programa InfoPath. Ako se na upit vrati jedan zapis, korisnik će na obrascu videti samo jednu sekciju. Ako se na upit vrati 10 zapisa, korisnik će na obrascu videti 10 sekcija.

 • Izbegavajte stavljanje praznih područja kao čuvara mesta koji zauzimaju kritičan prostor na predlošku obrasca.

Zamislite predložak obrasca polise osiguranja u koju korisnik mora da upiše imena i starost izdržavanih članova porodice. U papirnoj verziji ovog obrasca mogla bi da postoje tri polja čuvara mesta, pri čemu se pretpostavlja da većina ljudi izdržava tri člana ili manje. Oni koji izdržavaju više članova morali bi informacije o dodatnim članovima da stisnu ispod postojećih polja ili da ih napišu na poleđini obrasca.

U InfoPath verziji tog obrasca možete koristiti ponavljajuću sekciju, tako da podnosioci mogu da dodaju onoliko članova koliko je potrebno. Na sledećoj ilustraciji prikazano je kako bi to moglo da izgleda osobi koja popunjava obrazac.

Repeating section on form

Kada umetnete ponavljajuću sekciju na predložak obrasca, u stvari ste umetnuli prazan kontejner. Da bi ponavljajuća sekcija bila od koristi, u nju morate umetnuti druge kontrole.

Povezane kontrole

InfoPath sadrži kontrole koje su slične ponavljajućim sekcijama, ali služe u druge svrhe. Pomoću sledeće liste ćete odrediti koja od ovih kontrola je najpodesnija za vaš predložak obrasca:

Ponavljajuća tabela    Ako želite da omogućite korisnicima da dodaju više redova u tabelu, na predlošku obrasca biste umesto ponavljajuće sekcije mogli koristiti ponavljajuću tabelu. Na primer, u tabeli možete predstaviti podatke po stavkama, kao što su stavke fakture, tako da korisnici mogu da dodaju nove redove u tabelu po potrebi. Najzad, korišćenje ponavljajuće tabele umesto ponavljajuće sekcije predstavlja stvar ličnog izbora. Obe kontrole omogućavaju prikupljanje i prikazivanje više instanci istog tipa podataka.

Sekcija    Sekcije se koriste za organizovanje grupa povezanih kontrola. Ako umesto ponavljajuće sekcije koristite običnu sekciju, korisnici neće moći da dodaju nove sekcije na obrazac.

Ponavljajuća grupa sa izabranim elementom    Grupe sa izabranim elementom sadrže dve ili više sekcija. Podrazumevano se na obrascu prikazuje jedna od tih sekcija. Korisnici je mogu zameniti nekom drugom sekcijom. Grupe sa izabranim elementom korisnik takođe može više puta umetnuti na obrazac.

Ponavljajuća rekurzivna sekcija    Kao i ponavljajuća sekcija, ponavljajuća rekurzivna sekcija može se više puta umetati na obrazac. Kada korisnik umetne više instanci ponavljajuće sekcije, svaka nova sekcija se umeće ispod prethodne. Međutim, kada se radi o ponavljajućoj rekurzivnoj sekciji, svaka nova sekcija se umeće unutar postojeće, čime se dobija skup ugnežđenih sekcija. Ovo je korisno kada želite da kreirate hijerarhijski sadržaj poput strukture.

Opcionalna sekcija    Ako u predložak obrasca dodate ponavljajuću sekciju, ona će se uvek prikazivati na obrascu kada ga korisnik prvi put otvori. S druge strane, opcionalne sekcije su podrazumevano skrivene. Korisnici mogu da odaberu da li će uključiti opcionalnu sekciju na obrazac. Na primer, možda neki korisnici na obrazac izlazne porudžbine žele da dodaju i komentar o robi koju planiraju da naruče. Možete umetnuti opcionalnu sekciju i u nju dodati okvir za obogaćeni tekst sa oznakom Napomene. Ukoliko im je potrebna, korisnici mogu dodati opcionalnu sekciju tako što će kliknuti na tekst uputstva ispod nje.

Kontrola liste    Kontrole listi su najjednostavniji tip ponavljajuće kontrole. Koriste se kada korisnicima želite da omogućite da dodaju proizvoljan broj listi sa znakovima za nabrajanje, numerisanih ili običnih. Na primer, kontrolu liste sa znakovima za nabrajanje možete koristiti za prikupljanje više stavki radnje u listi problema.

Kontrola mastera/detalja    Kontrola mastera/detalja je skup dve povezane kontrole. Kontrola mastera je uvek ponavljajuća tabela. Kontrola detalja može biti ponavljajuća tabela ili ponavljajuća sekcija. Kontrolu mastera/detalja možete koristiti za povezivanje dve kontrole, tako da izbor u prvoj kontroli određuje šta će biti prikazano u drugoj.

Vrh stranice

Iskustvo korisnika

Kada korisnik pomera pokazivač iznad ponavljajuće sekcije, u gornjem levom uglu će se pojaviti plavo dugme sa strelicom. To je dugme priručnog menija. Klikom na to dugme korisnik će prikazati opcije za umetanje ili uklanjanje ponavljajuće sekcije.

Shortcut menu overlapping repeating section on form

Vrh stranice

Umetanje ponavljajuće sekcije

Procedura umetanja ponavljajuće sekcije neznatno se razlikuje u zavisnosti od toga da li dizajnirate novi, prazan predložak obrasca ili ga dizajnirate na osnovu baze podataka ili nekog drugog spoljnog izvora podataka.

Na sledećoj ilustraciji prikazano je kako izgleda ponavljajuća sekcija kada je izabrana u režim dizajna.

Repeating section selected in design mode

Kontrole mogu biti povezane ili nepovezane. Kada je kontrola povezana, ona je povezana sa poljem ili grupom u izvoru podataka tako da se podaci koji su uneti u kontrolu čuvaju u osnovnoj (.xml) datoteci. Kada je kontrola nepovezana, ona nije povezana sa poljem ili grupom i podaci koji su uneti u kontrolu se ne čuvaju. Kada izaberete ili pomerite pokazivač preko kontrole, tekst i povezana ikona će se pojaviti u gornjem desnom uglu kontrole. Tekst ukazuje na grupu ili polje u izvoru podataka sa kojim je kontrola povezana. Ikona ukazuje da li je kontrola ispravno povezana sa tom grupom ili poljem. Ako je povezivanje ispravno, pojaviće se zelena ikona. Ako nešto nije u redu sa povezivanjem, videćete plavu ili crvenu ikonu.

Izvor podataka za predložak obrasca sastoji se od polja i grupa koje se pojavljuju u hijerarhijskim prikazu u oknu zadataka Izvor podataka. Ponavljajuće sekcije su obično povezane sa grupa koja se ponavlja u izvoru podataka predloška obrasca, mada mogu biti povezane i sa polje koje se ponavlja.

U sledećem primeru, ponavljajuća sekcija Zavisne ćelije na predlošku obrasca povezana je sa ponavljajućoj grupom Izdržavani u oknu zadataka Izvor podataka. Svaka kontrola u ponavljajućoj sekciji povezana je sa odgovarajućim polje koje je deo grupe ponavljajuće sekcije.

Relationship between repeating section on form and repeating group in Data Source task pane

Umetanje ponavljajuće sekcije na novi, prazan predložak obrasca

Kada dizajnirate novi, prazan predložak obrasca, polje za potvrdu Automatski kreiraj izvor podataka u oknu zadataka Kontrole je potvrđeno po podrazumevanoj vrednosti. Ovo omogućava da program InfoPath automatski kreira polja i grupe u izvoru podataka kada dodajete kontrole u predložak obrasca. Ova polja i grupe su predstavljena fasciklom i ikonama datoteka u oknu zadataka Izvor podataka.

 1. U predlošku obrasca postavite kursor tamo gde želite da umetnete kontrolu.

 2. Ako okno zadatka Kontrole nije vidljivo, u meniju Umetanje izaberite stavku Još kontrola ili pritisnite tastere ALT+I, C.

 3. U odeljku Umetni kontrole izaberite stavku Ponavljajuća sekcija.

 4. Prevucite željene kontrole iz okna zadataka Kontrole u ponavljajuću sekciju na predlošku obrasca da biste dodali kontrole u ponavljajuću sekciju.

  Napomena : Ne bi trebalo da premeštate kontrolu koja je već na predlošku obrasca u odeljak, osim ako polje kontrole već nije deo grupe odeljka u izvoru podataka. U suprotnom, veza sa kontrolom može da se prekine.

 5. Da biste dodali naziv kontroli, otkucajte tekst iznad kontrole.

Umetanje ponavljajuće sekcije na predložak obrasca koji je zasnovan na postojećem izvoru podataka

Ako se dizajn predloška obrasca zasniva na postojećoj Extensible Markup Language (XML) datoteci, bazi podataka ili Veb usluzi, InfoPath kreira polja i grupe u oknu zadataka Izvor podataka na osnovu tog izvora podataka. U ovom scenariju, ponavljajuću sekciju možete dodati na predložak obrasca prevlačenjem ponavljajuće grupe iz okna zadataka Izvor podataka ili umetanjem ponavljajuće sekcije pomoću okna zadataka Kontrole, kao što je opisano u sledećoj proceduri:

 1. U predlošku obrasca postavite kursor tamo gde želite da umetnete kontrolu.

 2. Ako okno zadatka Kontrole nije vidljivo, u meniju Umetanje izaberite stavku Još kontrola ili pritisnite tastere ALT+I, C.

 3. U odeljku Umetni kontrole izaberite stavku Ponavljajuća sekcija.

 4. U dijalogu Povezivanje Ponavljajuća sekcija izaberite ponavljajuću grupu u koju želite da uskladištite podatke ponavljajuće sekcije, a zatim kliknite na dugme U redu.

 5. Dodajte kontrole u ponavljajuću sekciju, a zatim ih povežite sa odgovarajućim poljima u izvoru podataka.

 6. InfoPath koristi ime polja ili grupe kao naziv kontrole. Ako je neophodno, promenite tekst naziva.

  Savet : Za umetanje kontrola možete koristiti i okno zadataka Izvor podataka. U oknu zadataka Izvor podataka desnim tasterom miša kliknite ponavljajuću grupu sa kojom želite da povežete ponavljajuću sekciju, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Ponavljajuća sekcija.

Vrh stranice

Saveti za raspored

Pre nego što počnete sa umetanjem kontrola u ponavljajuću sekciju, razmislite o tome kako ćete ih rasporediti. Kontrole možete dodavati slobodnim prevlačenjem na bilo koje mesto ponavljajuće sekcije. Ukoliko želite veću kontrolu nad rasporedom, možete joj dodati tabela rasporeda, a zatim u pojedinačne ćelije umetati oznake i kontrole tako da budu pravilno poravnate. U sledećem primeru, dizajner obrasca je koristio tabelu rasporeda sa jednim redom i tri kolone za raspoređivanje oznaka i kontrola unutar ponavljajuće sekcije.

layout table used to arrange controls in repeating section

Pored korišćenja tabela rasporeda, možete postupiti i na neki od sledećih načina:

 • Da biste istovremeno promenili veličinu više ponavljajućih sekcija, izaberite ponavljajuće sekcije koje želite da promenite, u meniju Oblikovanje izaberite stavku Svojstva, izaberite karticu Veličina, a zatim izvršite potrebna podešavanja.

 • Da biste promenili boju ili ivice ponavljajuće sekcije, izaberite ponavljajuću sekciju na predlošku obrasca, u meniju Oblikovanje izaberite stavku Ivice i senčenje, izaberite karticu Ivice, a zatim izvršite potrebna podešavanja.

 • U meniju Prikaz izaberite stavku Uzorak podataka da biste videli kako će kontrole u ponavljajućoj sekciji izgledati kada se nešto upiše u njih. Time ćete steći osećaj kako će obrazac zasnovan na vašem predlošku obrasca izgledati korisniku kada ga bude popunjavao.

 • Povremeno će se dešavati da tekst unutar kontrola ponavljajuće sekcije i oznake levo od tih kontrola ne budu poravnate. Dvaput kliknite na kontrolu, na kartici Veličina izaberite stavku Poravnaj, a zatim kliknite na dugme Primeni da biste ih brzo poravnali. Ako se oznaka i kontrola nalaze u različitim ćelijama tabele rasporeda, kliknite desnim tasterom miša na ćeliju koja sadrži oznaku, u priručnom meniju izaberite stavku Svojstva tabele, a zatim na kartici Ćelija u grupi Vertikalno poravnavanje izaberite stavku Centar.

 • Opcija Ponovi vertikalno podrazumevano se izabira. Ovo znači da dok korisnici dodaju odeljke koji se ponavljaju, ti odeljci se pojavljuju u vertikalnoj formaciji niz dužinu obrasca. Možete da odaberete da napravite da se odeljak koji se ponavlja umesto toga širi horizontalno. Ovo dozvoljava da kreirate potpuno različite rasporede. Na primer, možete da kreirate predložak obrasca koji liči na kalendar. Opcija Ponovi horizontalno nije podržana u predlošcima obrazaca kompatibilnim sa pregledačem.

Vrh stranice

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×