Umetanje polja za objedinjavanje u publikacije za objedinjavanje

Važno : Ovaj članak je mašinski preveden, pogledajte odricanje odgovornosti. Pogledajte verziju ovog članka na engleskom jeziku ovde za referencu.

Polja za objedinjavanje možete da umetnete u publikaciju za objedinjavanje pošte, objedinjavanje e-pošte ili objedinjavanja kataloga tokom koraka 2 objedinjavanja pošte, objedinjavanja e-pošte ili objedinjavanja kataloga. Polja za objedinjavanje su čuvari mesta za tekst i informacije o slici koje će se razlikovati u svakom primerku završene publikacije.

Objedinjavanje pošte, objedinjavanje e-pošte ili publikacije za objedinjavanje kataloga morate biti povezani sa izvorom podataka pre nego što možete da umetnete polja za objedinjavanje pošte. Informacije o kreiranju izvora podataka potražite u članku Kreiranje izvora podataka za objedinjavanje pošte.

Ovaj članak sadrži:

Umetanje polja za objedinjavanje u publikaciju za objedinjavanje pošte

Umetanje polja za objedinjavanje u publikacije za objedinjavanje sa e-pošte

Umetanje polja za objedinjavanje u publikaciju za objedinjavanje kataloga

Umetanje polja za objedinjavanje u publikaciju za objedinjavanje pošte

 1. Otvorite publikaciju za objedinjavanje pošte ako već nije otvorena.

 2. U meniju Alatke postavite pokazivač na stavku Pošiljke i katalozi, a zatim izaberite stavku Objedinjavanje pošte.

 3. U oknu zadataka Objedinjavanje pošte, u odeljku Kreirajte listu primalaca izaberite izvor podataka koji želite da koristite, a zatim kliknite na vezu Sledeće: uspostavite vezu sa listom primalaca ili kreirajte novu.

 4. U dijalogu Izbor izvora podataka izaberite željeni izvor podataka, a zatim kliknite na dugme Otvori.

  U zavisnosti od tipa izvora podataka koji ste izabrali, možda će se pojaviti drugi dijalozi u kojima će se od vas zahtevati određene informacije.

  Na primer, ako je izvor podataka Microsoft Office Excel radna sveska koja sadrži informacije na više radnih listova, biće potrebno da izaberete radni list koji sadrži informacije koje su vam potrebne, a da zatim kliknete na dugme U redu.

 5. U dijalogu Primaoci objedinjene pošte možete da izaberete primaoce koje želite da uključite u objedinjavanje. Potvrdite izbor u poljima za potvrdu pored primalaca koje želite da uključite i opozovite izbor u poljima za potvrdu pored primalaca koje želite da izuzmete. Možete da filtrirate listu na osnovu određenog polja ili kriterijuma i da biste listu sortirali po abecednom redu. Više informacija o Pročišćavanje liste primalaca potražite u članku Saveti za liste slanja.

 6. Ako publikacija ne sadrži okvir za tekst, a vi želite da dodate tekst koji će biti isti u svakoj kopiji završene publikacije, umetnite jedan ili više okvira za tekst.

  Kako?

  1. Na traci sa alatkama objekata , kliknite na Okvir za tekst Slika dugmeta .

  2. Postavite pokazivač na mesto u publikaciji na kom želite da se pojavi jedan ugao okvira za tekst, a zatim izvršite dijagonalno prevlačenje dok ne dobijete okvir za tekst željene veličine.

 7. Da biste umetnuli tekst za koji želite da bude isti u svakoj kopiji završene publikacije, kliknite unutar okvira za tekst, a zatim upišite željeni tekst koji će se pojaviti u svakoj kopiji.

 8. Kliknite unutar okvira za tekst na mesto na koje želite da umetnete polje za objedinjavanje.

 9. Umetnite nešto od sledećeg:

  Polje "slika"

  1. U oknu zadataka Objedinjavanje pošte, u odeljku Još stavki kliknite na vezu Polje slike.

  2. U dijalogu Polje za dodavanje slike izaberite polje podataka koje sadrži imena datoteka slika ili putanje do njih, a zatim kliknite na dugme U redu.

   Napomena : Ako kolona Sadržaj ne sadrži putanju ka fascikli koja sadrži slike, morate da navedete lokaciju datoteka slika. Kliknite na dugme Navedi fascikle, izaberite stavku [fascikla „Izvor podataka“], kliknite na dugme Dodaj, krećite se do lokacije na kojoj se nalaze slike, a zatim kliknite na dugme Otvori.

  Adresni blok sa imenom, adresom i drugim informacijama

  1. U oknu zadataka Objedinjavanje pošte, u odeljku Još stavki kliknite na vezu Adresni blok.

  2. U dijalogu Umetanje adresnog bloka izaberite elemente adrese koje želite da obuhvatite, a zatim kliknite na dugme U redu.

   Napomena : Ako se imena polja podataka u izvoru podataka ne podudaraju sa imenima polja podataka koje Publisher koristi za adresni blok, možda ćete morati da kliknete na dugme Uporedi polja u dijalogu Umetanje adresnog bloka . U dijalogu Poređenje polja koristite padajuće liste da biste izabrali polja iz izvora podataka koja odgovaraju Publisher poljima.

  Red za pozdrav

  1. U oknu zadataka Objedinjavanje pošte, u odeljku Još stavki kliknite na vezu Red za pozdrav.

  2. U dijalogu Red za pozdrav izaberite oblik reda za pozdrav koji sadrži oslovljavanje, oblik imena i prateću interpunkciju.

   Tekst možete da upišete i u polja za oslovljavanje i prateću interpunkciju.

  3. Izaberite tekst koji želite da se pojavi u slučajevima kada Publisher ne može da protumači ime primaoca – na primer, kada izvor podataka ne sadrži ni ime ni prezime primaoca, već samo ime kompanije.

   Tekst možete da upišete i kao red za pozdrav u polje za nevažeća imena primalaca.

  4. Kliknite na dugme U redu.

   Napomena : Ako se imena polja podataka u izvoru podataka ne podudaraju sa imenima polja koja Publisher koristi za red za pozdrav, možda će biti potrebno da u dijalogu Red za pozdrav kliknete na dugme Uporedi polja. U dijalogu Poređenje polja, sa padajućih lista izaberite polja iz izvora podataka koja odgovaraju Publisher poljima.

  Druga polja sa informacijama

  U oknu zadataka Objedinjavanje pošte, okno u odeljku Pripremite svoju publikaciju sadrži sva polja koja se nalaze u izvor podataka. Ovo okno možete da koristite da biste sva dodatna polja dodali u publikaciju.

  1. U oknu zadataka Objedinjavanje pošte, iz okviru sa listom opcija koji se nalazi u odeljku Pripremite svoju publikaciju prevucite polje koje želite da dodate u okvir za tekst koji ste za njega kreirali.

   Napomena : Prevlačenjem stavke slike iz ovog okvira umeće se samo tekst koji predstavlja putanju do slike, a ne umeće se sama slika.

Vrh stranice

Umetanje polja za objedinjavanje u publikaciju za objedinjavanje e-pošte

 1. Otvorite publikaciju za objedinjavanje e-pošte ako već nije otvorena.

 2. U meniju Alatke postavite pokazivač na stavku Pošiljke i katalozi, a zatim izaberite stavku Objedinjavanje e-pošte.

 3. U oknu zadataka Objedinjavanje e-pošte, u odeljku Kreirajte listu primalaca izaberite izvor podataka koji želite da koristite, a zatim kliknite na dugme Sledeće: uspostavite vezu sa listom primalaca ili kreirajte novu.

 4. U dijalogu Izbor izvora podataka izaberite željeni izvor podataka, a zatim kliknite na dugme Otvori.

  U zavisnosti od tipa izvora podataka koji ste izabrali, možda će se pojaviti drugi dijalozi u kojima će se od vas zahtevati određene informacije.

  Na primer, ako je izvor podataka Microsoft Office Excel radna sveska koja sadrži informacije na više radnih listova, biće potrebno da izaberete radni list koji sadrži informacije koje su vam potrebne, a da zatim kliknete na dugme U redu.

 5. U dijalogu Primaoci objedinjene pošte možete da izaberete primaoce koje želite da uključite u objedinjavanje. Potvrdite izbor u poljima za potvrdu pored primalaca koje želite da uključite i opozovite izbor u poljima za potvrdu pored primalaca koje želite da izuzmete. Možete da filtrirate listu na osnovu određenog polja ili kriterijuma i da biste listu sortirali po abecednom redu. Više informacija o Pročišćavanje liste primalaca potražite u članku Saveti za pripremanje liste slanja putem e-pošte.

 6. Ako publikacija ne sadrži okvir za tekst, umetnite jedan ili više okvira za tekst.

  Kako?

  1. Na traci sa alatkama objekata , kliknite na Okvir za tekst Slika dugmeta .

  2. Postavite pokazivač na mesto u publikaciji na kom želite da se pojavi jedan ugao okvira za tekst, a zatim izvršite dijagonalno prevlačenje dok ne dobijete okvir za tekst željene veličine.

 7. Da biste umetnuli tekst za koji želite da bude isti u svakoj kopiji završene publikacije, kliknite unutar okvira za tekst, a zatim upišite željeni tekst koji će se pojaviti u svakoj kopiji.

 8. U publikaciji za objedinjavanje e-pošte, kliknite unutar okvira za tekst na mesto na koje želite da umetnete polje za objedinjavanje.

 9. Umetnite nešto od sledećeg:

  Personalizovane hiperveze

  1. U oknu zadataka Objedinjavanje e-pošte, u odeljku Još stavki kliknite na vezu Umetni personalizovanu hipervezu.

  2. U dijalogu Umetanje personalizovane hiperveze upišite tekst koji želite da bude prikazan, kao i adresu Web lokacije ili Web stranice na koju želite da svaki primalac ode kada klikne na hipervezu.

  3. Ako želite da koristite polje podataka u tekstu za prikaz ili poljima hiperveze, kliknite u polje Prikaži tekst ili Hiperveza, a zatim iz okna Stavka za umetanje izaberite polje podataka koje želite da umetnete.

   Ako umetnete polje podataka, za sve prazne unose koji odgovaraju umetnutom polju podataka možete da navedete tekst za prikaz i Web adresu za zamenu. Po potrebi potvrdite izbor Koristi podrazumevani tekst za prazne unose i Koristi podrazumevanu hipervezu za prazne unose, a zatim upišite tekst i Web adresu za zamenu.

   Slika dijaloga „Umetanje personalizovane hiperveze“

  Polje "slika"

  1. U oknu zadataka Objedinjavanje e-pošte, u odeljku Još stavki kliknite na vezu Polje slike.

  2. U dijalogu Umetanje polja slike izaberite polje podataka slike koje želite da umetnete, a zatim kliknite na dugme U redu.

   Napomena : Ako kolona Sadržaj ne sadrži putanju ka fascikli koja sadrži slike, morate da navedete lokaciju datoteka slika. Kliknite na dugme Navedi fascikle, izaberite stavku [fascikla „Izvor podataka“], kliknite na dugme Dodaj, krećite se do lokacije na kojoj se nalaze slike, a zatim kliknite na dugme Otvori.

  Red za pozdrav

  1. U oknu zadataka Objedinjavanje e-pošte, u oknu zadataka Još stavki kliknite na vezu Red za pozdrav.

  2. U dijalogu Red za pozdrav izaberite oblik reda za pozdrav koji sadrži oslovljavanje, oblik imena i prateću interpunkciju.

   Tekst možete da upišete i u polja za oslovljavanje i prateću interpunkciju.

  3. Izaberite tekst koji želite da se pojavi u slučajevima kada Publisher ne može da protumači ime primaoca – na primer, kada izvor podataka ne sadrži ni ime ni prezime primaoca, već samo ime kompanije.

   Tekst možete da upišete i kao red za pozdrav u polje za nevažeća imena primalaca.

  4. Kliknite na dugme U redu.

   Napomena : Ako se imena polja podataka u izvoru podataka ne podudaraju sa imenima polja koja Publisher koristi za red za pozdrav, možda će biti potrebno da u dijalogu Red za pozdrav kliknete na dugme Uporedi polja. U dijalogu Poređenje polja, sa padajućih lista izaberite polja iz izvora podataka koja odgovaraju Publisher poljima.

  Druga polja sa informacijama

  U oknu zadataka Objedinjavanje e-pošte, okno u odeljku Pripremite svoju publikaciju sadrži sva polja koja se nalaze u izvoru podataka. Ovo okno možete da koristite da biste sva dodatna polja dodali u publikaciju.

  1. U oknu zadataka Objedinjavanje e-pošte, iz okvira sa listom opija koji se nalazi u odeljku Pripremite svoju publikaciju prevucite polje koje želite da dodate u okvir za tekst koji ste za njega kreirali.

   Napomena : Prevlačenjem stavke slike iz ovog okvira umeće se samo putanju do slike, a ne umeće se sama slika.

Vrh stranice

Umetanje polja za objedinjavanje u publikaciju za objedinjavanje kataloga

 1. Otvorite publikaciju za objedinjavanje kataloga ako već nije otvorena.

 2. U meniju Alatke postavite pokazivač na stavku Pošiljke i katalozi, a zatim izaberite stavku Objedinjavanje kataloga.

 3. U oknu zadataka Objedinjavanje kataloga, u odeljku Izaberite listu proizvoda izaberite izvor podataka koji želite da koristite, a zatim kliknite na vezu Sledeće: uspostavite vezu sa listom proizvoda ili kreirajte novu.

 4. U dijalogu Izbor izvora podataka izaberite željeni izvor podataka, a zatim kliknite na dugme Otvori.

  U zavisnosti od tipa izvora podataka koji ste izabrali, možda će se pojaviti drugi dijalozi u kojima će se od vas zahtevati određene informacije.

  Na primer, ako je izvor podataka Microsoft Office Excel radna sveska koja sadrži informacije na više radnih listova, biće potrebno da izaberete radni list koji sadrži informacije koje su vam potrebne, a da zatim kliknete na dugme U redu.

 5. U dijalogu Katalog objedinjene liste proizvoda možete da izaberete stavke koje želite da obuhvatite objedinjavanjem. Potvrdite izbor u poljima za potvrdu pored stavki koje želite da obuhvatite, a opozovite izbor u poljima za potvrdu pored stavki koje želite da izuzmete. Listu možete da filtrirate na osnovu određenog polja ili kriterijuma, kao i da je sortirate po abecednim redosledu.

 6. Ako vaša publikacija ne sadrži okvir za tekst, umetnite okvir za tekst u oblast objedinjavanja kataloga publikacije, u kojem ćete umetnuti polja sa podacima.

  Kako?

  1. Na traci sa alatkama objekata , kliknite na Okvir za tekst Slika dugmeta .

  2. Postavite pokazivač na mesto u publikaciji na kom želite da se pojavi jedan ugao okvira za tekst, a zatim izvršite dijagonalno prevlačenje dok ne dobijete okvir za tekst željene veličine.

 7. Da biste umetnuli podatke koji će se menjati sa svakim zapisom u ponavljajućoj oblasti objedinjavanja kataloga, kliknite unutar okvira za tekst na mesto na koje želite da umetnete polje podataka, a zatim postupite na jedan od sledećih načina:

  1. Da biste umetnuli tekst u ponavljajuću oblast objedinjavanja kataloga predloška, u oknu zadataka Objedinjavanje kataloga, u odeljku Pripremite svoju publikaciju izaberite polje koje želite da umetnete.

   Napomena : Klikom na polje slike ili fotografije umeće se tekst (putanju do slike i ime datoteke), a ne sama slika.

  2. U odeljku Još stavki kliknite na vezu Slika proizvoda.

   Napomena : Ako niste kliknuli u okvir za tekst u oblasti objedinjavanja kataloga pre nego što ste umetnuli polje za objedinjavanje, Publisher će sva polja za objedinjavanje umetnuti u novi okvir za tekst ili okvir slike.

 8. Ponavljajte korak 5 dok iz izvora podataka ne umetnete sva željena polja.

 9. Oblikujte i rasporedite oblast objedinjavanja kataloga koja će se ponavljati za svaki zapis u izvoru podataka. Možete da promenite njenu veličinu tako da više zapisa može da stane na stranicu na način na koji želite. Veze ka dodatnim informacijama o oblikovanju i raspoređivanju teksta potražite u odeljku Takođe pogledajte.

Vrh stranice

Napomena : Odricanje odgovornosti za mašinski prevod: Ovaj članak je preveo računarski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašinske prevode da bi pomogao korisnicima koji ne govore engleski da uživaju u sadržaju o Microsoft proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je članak mašinski preveden, može da sadrži greške u rečniku, sintaksi ili gramatici.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×