Umetanje okvira za obogaćeni tekst

Ako želite da omogućite korisnicima da u polje za unošenje podataka umeću oblikovani tekst, prelom pasusa, tabele, fotografije ili clip art, u Microsoft Office InfoPath predložak obrasca dodajte okvir za obogaćeni tekst.

Ovaj članak sadrži:

Kada se koristi okvir za obogaćeni tekst

Iskustvo korisnika

Napomene za kompatibilnost

Umetanje okvira za obogaćeni tekst

Saveti za raspored

Kada se koristi okvir za obogaćeni tekst

Koristite okvir za obogaćeni tekst kada želite da:

 • Omogućite korisnicima da markiraju, naglase ili oblikuju tekst koji upisuju u obrazac.

 • Omogućite korisnicima da umeću tabele ili slike u praznu oblast obrasca.

 • Prikažete informacije sadržane u obliku obogaćenog teksta u bazi podataka ili nekom drugom izvoru podataka.

 • Uskladištite oblikovane podatke kao Proširivi jezik hiperteksta sa naznakama (XHTML) tekst u osnovnom izvor podataka predloška obrasca.

Na sledećoj ilustraciji, okvir za obogaćeni tekst se koristi za prikupljanje detaljnih napomena korisnika.

Formatted text inside rich text box on form

Povezane kontrole

InfoPath sadrži kontrole koje su slične okvirima za obogaćeni tekst, ali služe u druge svrhe. Pomoću sledeće liste ćete odrediti koja od ovih kontrola je najpodesnija za vaš predložak obrasca:

Okvir za tekst    Kao i okvir za obogaćeni tekst, okvir za tekst omogućava korisniku da upisuje, uređuje ili prikazuje tekst. Za razliku od okvira za obogaćeni tekst, okvir za tekst podrazumevano prikazuje samo jedan red teksta. U okvir za tekst korisnici ne mogu da dodaju elemente za oblikovanje, kao što su podebljani tekst ili kurziv, slike ili tabele.

Polje za izraz    Polje za izraz se po pravilu koristi za prikazivanje teksta samo za čitanje, za prikazivanje vrednosti neke druge kontrole na predlošku obrasca ili za kreiranje formula zasnovanih na Jezik XML putanje (XPath) izrazima. Za razliku od okvira za obogaćeni tekst, polje za izraz niti skladišti niti čuva podatke. Zato bi polje za izraz trebalo da koristite samo ako ne želite da sačuvate njegovu vrednost, niti da referencu na tu vrednost koristite u drugoj formuli.

Vrh stranice

Iskustvo korisnika

Kao i okvir za tekst, okvir za obogaćeni tekst je samo čuvar mesta na obrascu u koji korisnici unose tekst, poput okvira za komentar. Prilikom upisivanja teksta u okvir za obogaćeni tekst, korisnicima su dostupne mnoge funkcija za oblikovanje koje su navikli da koriste u drugim dokumentima sistema Microsoft Office. Na primer, u okvir za obogaćeni tekst korisnici mogu da umetnu sliku ili tabelu, odnosno da određeni pasus teksta istaknu žutom bojom.

Korisnici treba da postave kursor u polje ili izaberu tekst u polju da bi saznali da li mogu da oblikuju tekst u određenom polju obrasca. Ako su opcije na traci sa alatkama Oblikovanje aktivne, a ne nedostupne, korisnici mogu da oblikuju tekst kao u bilo kojem drugom dokumentu sistema Microsoft Office.

Vrh stranice

Napomene za kompatibilnost

Kada dizajnirate predložak obrasca u programu InfoPath, možete odabrati određeni režim kompatibilnosti da biste dizajnirali predložak obrasca koji je kompatibilan sa pregledačem. Kada se predložak obrasca koji je kompatibilan sa pregledačem objavi na aktivnom serveru InfoPath Forms Servicesi zatim se omogući pregledač, obrasci koji su zasnovani na predlošcima obrazaca se mogu prikazati u Veb pregledaču. Kada dizajnirate predložak obrasca koji je kompatibilan sa pregledačem, neke kontrole u oknu zadataka Kontrole su nedostupne zato što se ne mogu prikazati u Veb pregledaču.

Iako su okviri za obogaćeni tekst raspoloživi kada se dizajnira predložak obrasca kompatibilan sa pregledačem, imajte u vidu sledeća ograničenja:

 • Oblikovanje delimično obogaćenog teksta nije podržano u verziji okvira za obogaćeni tekst koja je kompatibilna sa pregledačem. Ako se u oknu zadataka Kontrolor dizajna pojavi greška zbog nekompatibilnih postavki obogaćenog teksta, u dijalogu Svojstva Okvir za obogaćeni tekst potvrdite izbor Omogući samo postavke koje su kompatibilne sa pregledačem. Time ćete automatski izabrati ispravne postavke obogaćenog teksta.

 • validacija podataka u okvirima za obogaćeni tekst nije omogućena kada se obrazac zasnovan na predlošku obrasca prikazuje u Web pregledaču.

 • Okviri za obogaćeni tekst su potpuno podržani samo u Web pregledačima programa Windows Internet Explorer. U ostalim pregledačima, okviri za obogaćeni tekst se prikazuju, ali samo za čitanje. Korisnici mogu da uređuju tekst u okvirima za obogaćeni tekst, ali se celokupno oblikovanje gubi.

 • U predlošku obrasca kompatibilnom sa pregledačem možete da omogućite povezane slike za okvir za obogaćeni tekst. Međutim, ugrađene slike nisu podržane.

Vrh stranice

Umetanje okvira za obogaćeni tekst

Procedura umetanja okvira za obogaćeni tekst neznatno se razlikuje u zavisnosti od toga da li dizajnirate novi, prazan predložak obrasca ili ga dizajnirate na osnovu baze podataka odnosno nekog drugog spoljnog izvor podataka.

Na sledećoj ilustraciji prikazano je kako izgleda okvir za obogaćeni tekst kada je izabran u režim dizajna.

Rich text box selected in design mode

Kontrole mogu biti povezane ili nepovezane. Kada je kontrola povezana, ona je povezana sa poljem ili grupom u izvoru podataka tako da se podaci koji su uneti u kontrolu čuvaju u osnovnoj (.xml) datoteci. Kada je kontrola nepovezana, ona nije povezana sa poljem ili grupom i podaci koji su uneti u kontrolu se ne čuvaju. Kada izaberete ili pomerite pokazivač preko kontrole, tekst i povezana ikona će se pojaviti u gornjem desnom uglu kontrole. Tekst ukazuje na grupu ili polje u izvoru podataka sa kojim je kontrola povezana. Ikona ukazuje da li je kontrola ispravno povezana sa tom grupom ili poljem. Ako je povezivanje ispravno, pojaviće se zelena ikona. Ako nešto nije u redu sa povezivanjem, videćete plavu ili crvenu ikonu.

Izvor podataka za predložak obrasca sastoji se od polja i grupa koje se pojavljuju u hijerarhijskim prikazu u oknu zadataka Izvor podataka. Okviri za obogaćeni tekst uvek su povezani sa polje. U sledećem primeru, okvir za tekst Napomene na obrascu povezan je sa poljem stavkaRaspraveNapomene u oknu zadataka Izvor podataka.

Relationship between rich text box on form template and corresponding field in data source

Umetanje okvira za obogaćeni tekst na novi, prazan predložak obrasca

Kada dizajnirate novi, prazan predložak obrasca, polje za potvrdu Automatski kreiraj izvor podataka u oknu zadataka Kontrole je potvrđeno po podrazumevanoj vrednosti. Ovo omogućava da program InfoPath automatski kreira polja i grupe u izvoru podataka kada dodajete kontrole u predložak obrasca. Ova polja i grupe su predstavljena fasciklom i ikonama datoteka u oknu zadataka Izvor podataka.

 1. U predlošku obrasca postavite kursor tamo gde želite da umetnete kontrolu.

 2. Ako okno zadatka Kontrole nije vidljivo, u meniju Umetanje izaberite stavku Još kontrola ili pritisnite tastere ALT+I, C.

 3. U odeljku Umetni kontrole izaberite opciju Okvir za obogaćeni tekst.

 4. Da biste naveli tip obogaćenog teksta koji korisnici mogu uneti, dvaput kliknite na okvir za obogaćeni tekst koji je umetnut u predložak obrasca, izaberite karticu Prikaz, a zatim potvrdite ili opozovite izbor u poljima za potvrdu u odeljku Dostupno oblikovanje.

 5. Da biste dodali naziv kontroli, otkucajte tekst iznad ili na levoj strani kontrole koji će slediti dvotačka (:).

Umetanje okvira za obogaćeni tekst na predložak obrasca koji je zasnovan na postojećem izvoru podataka

Ako se dizajn predloška obrasca zasniva na postojećoj Extensible Markup Language (XML) datoteci, bazi podataka ili Veb usluzi, InfoPath kreira polja i grupe u oknu zadataka Izvor podataka na osnovu tog izvora podataka. U ovom scenariju, okvir za obogaćeni tekst možete umetnuti na predložak obrasca prevlačenjem polja iz okna zadataka Izvor podataka ili umetanjem okvira za obogaćeni tekst iz okna zadataka Kontrole, kao što je opisano u sledećoj proceduri:

 1. U predlošku obrasca postavite kursor tamo gde želite da umetnete kontrolu.

 2. Ako okno zadatka Kontrole nije vidljivo, u meniju Umetanje izaberite stavku Još kontrola ili pritisnite tastere ALT+I, C.

 3. U odeljku Umetni kontrole izaberite opciju Okvir za obogaćeni tekst.

 4. U dijalogu Povezivanje Okvir za obogaćeni tekst izaberite polje u koje želite da uskladištite podatke okvira za obogaćeni tekst, a zatim kliknite na dugme U redu.

 5. Da biste naveli tip obogaćenog teksta koji korisnici mogu uneti, dvaput kliknite na okvir za obogaćeni tekst koji je umetnut u predložak obrasca, izaberite karticu Prikaz, a zatim potvrdite ili opozovite izbor u poljima za potvrdu u odeljku Dostupno oblikovanje.

 6. InfoPath koristi ime polja ili grupe kao naziv kontrole. Ako je neophodno, promenite tekst naziva.

  Savet : Za umetanje kontrola možete koristiti i okno zadataka Izvor podataka. U oknu zadataka Izvor podataka, desnim tasterom miša kliknite na polje sa kojim želite da povežete okvir za obogaćeni tekst, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Okvir za obogaćeni tekst.

Vrh stranice

Saveti za raspored

Ovi saveti će vam pomoći da poboljšate izgled, veličinu i ostale aspekte okvira za obogaćeni tekst:

 • Da biste istovremeno promenili veličinu više okvira za obogaćeni tekst, izaberite okvire za obogaćeni tekst koje želite da promenite, u meniju Oblikovanje izaberite stavku Svojstva, izaberite karticu Veličina, a zatim izvršite potrebna podešavanja.

 • U meniju Prikaz izaberite stavku Svojstva prikaza da biste smanjili podrazumevanu širinu koju InfoPath koristi za umetanje okvira za obogaćeni tekst. Na kartici Opšte potvrdite izbor Koristite prilagođenu širinu rasporeda za ovaj predložak obrasca, a zatim u polje Prilagođena širina rasporeda upišite manji broj.

 • Da biste istovremeno promenili boju ili ivice više okvira za obogaćeni tekst, izaberite okvire za obogaćeni tekst koje želite da promenite, u meniju Oblikovanje izaberite stavku Ivice i senčenje, izaberite karticu Ivice, a zatim izvršite potrebna podešavanja.

 • Tekst u okviru za obogaćeni tekst možete da prilagodite izborom polja Font i Veličina fonta koja se nalaze na traci sa alatkama Oblikovanje. Da biste istovremeno promenili font i veličinu fonta u svim okvirima za obogaćeni tekst u predlošku obrasca, izaberite okvir za obogaćeni tekst koji sadrži željeno oblikovanje, a zatim u meniju Oblikovanje izaberite stavku Primeni font na sve kontrole Okvir za obogaćeni tekst.

 • U meniju Prikaz izaberite stavku Uzorak podataka da biste videli kako će okviri za obogaćeni tekst izgledati kada se nešto upiše u njih. Time ćete steći osećaj kako će obrazac izgledati korisniku kada ga bude popunjavao.

 • Razmak između okvira za tekst i objekata koji ga okružuju na predlošku obrasca podesite marginama. Razmak između teksta unutar okvira i samog okvira za tekst podesite unutrašnjim marginama.

Vrh stranice

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×