Umetanje okvira sa listom opcija

Važno : Ovaj članak je mašinski prevesti potražite u članku Odricanje odgovornosti. O referencu pronaći verzija ovaj članak ovde na engleskom jeziku.

U Microsoft Office InfoPath predlošku obrasca možete da koristite okvir sa listom opcija da biste korisniku predstavili listu izbora koji se uzajamno isključuju.

Ovaj članak sadrži:

Kada koristiti okvir sa listom opcija

Korisnički aspekt

Umetanje okvira sa listom opcija

Saveti za raspored

Kada koristiti okvir sa listom opcija

Koristite okvir sa listom opcija kada želite da:

 • Omogućite korisnicima da odaberu jednu selekciju sa liste unapred definisanih stavki.

 • Prikažete vrednosti preuzete sa fiksne liste, izvor podataka predloška obrasca ili spoljašnjeg izvora podataka kao što je baza podataka ili Microsoft Windows SharePoint Services lista.

U sledećoj ilustraciji korisnici kategorizuju troškove u obrascu izveštaja o troškovima tako što će izabrati vrednosti u okviru sa listom opcija.

Izabrana stavka u okviru sa listom

Nakon umetanja okvira sa listom opcija u predložak obrasca, potrebno je da navedete vrednosti koje želite da se pojave u njemu. U suprotnom, korisnici će videti praznu listu kada otvore obrazac zasnovan na predlošku obrasca. U dijalog Svojstva Okvir sa listom opcija možete sami da upišete stavke ili da konfigurišete okvir sa listom opcija tako da preuzima stavke iz baze podataka ili drugog izvora podataka.

Povezane kontrole

InfoPath uključuje kontrole koje su slične okvirima sa listom opcija, ali imaju drugu namenu. Pogledajte sledeću listu da biste odlučili koje kontrole su najbolje za predložak obrasca:

Okvir padajuće liste    Nalik okviru sa listom opcija, okvir padajuće liste korisnicima nudi listu izbora. Međutim, u okviru padajuće liste stavke su skrivene dok korisnik ne klikne na strelicu pored okvira sa listom opcija. Ako planirate da ponudite više izbora na listi, ili ako je prostor u predlošku obrasca ograničen, okvir padajuće liste može da bude dobar izbor.

Kombinovani okvir    Nalik okviru sa listom opcija, kombinovani okvir korisnicima nudi listu izbora. Međutim, u kombinovanom okviru stavke liste su skrivene dok korisnik ne klikne na strelicu pored kombinovanog okvira. Korisnici mogu da upišu sopstvene stavke u kombinovani okvir, ili da odaberu sa liste unapred definisanih stavki.

Okvir sa listom za višestruki izbor    Ako želite da korisnici budu u mogućnosti da odaberu više stavki sa liste, možete da koristite okvir sa listom za višestruki izbor, umesto okvira sa listom opcija. U okviru sa listom za višestruki izbor, korisnici ukazuju na izbor tako što potvrde izbor u nekom od polja za potvrdu umesto da izaberu vrednost sa liste.

Dugmad opcije    Nalik okviru sa listom opcija, grupa dugmadi opcije omogućava korisnicima da izaberu sa liste izbora koji se uzajamno isključuju. Međutim, sa dugmadima opcije, korisnici izaberu mali krug da bi napravili izbor umesto da izaberu stavku u okviru sa listom opcija.

Vrh stranice

Korisnički aspekt

Okviri sa listom opcija su jedna od najčešće korišćenih kontrola obrasca, tako da većina korisnika zna kako da ih koristi.

Da bi izabrali nešto iz okvira sa listom opcija, korisnici jednostavno izaberu željenu stavku. Okvir sa listom opcija je „otvoren“ tako da korisnici mogu da vide listu izbora, a da ne moraju da kliknu na kontrolu. Ako izbori na listi premašuju visinu polja u kojem se nalaze, pojaviće se traka za pomeranje sa desne strane kontrole. Ako korisnici upotrebljavaju tastaturu za popunjavanje obrasca, mogu da pritisnu tastere STRELICA NAGORE i STRELICA NADOLE da bi se kretali kroz stavke u okviru sa listom opcija.

Vrh stranice

Umetanje okvira sa listom opcija

Procedura za umetanje okvira sa listom opcija pomalo se razlikuje u zavisnosti od toga da li dizajnirate novi, prazan, predložak obrasca, ili zasnivate dizajn predloška obrasca na bazi podataka ili spoljašnjem izvoru podataka.

Sledeća ilustracija prikazuje kako okvir sa listom opcija izgleda kada je izabran u režimu dizajna pre dodavanja oznake i stavki.

Okvir sa listom opcija izabran u režimu dizajna

Kontrole mogu da budu povezane ili nepovezane. Kad je kontrola povezana, to znači da je povezana sa poljem ili grupom u izvoru podataka tako da se podaci uneti u kontrolu čuvaju u datoteci osnovnog obrasca (.xml). Kad je kontrola nepovezana, to znači da nije povezana sa poljem ili grupom i da se podaci uneti u kontrolu ne čuvaju. Kad izaberete kontrolu ili pomerite pokazivač miša iznad nje, u njenom gornjem desnom uglu se pojavljuju tekst i ikona povezivanja. Tekst ukazuje na grupu ili polje sa kojim je kontrola povezana u izvoru podataka. Ikona ukazuje na to da li je kontrola ispravno povezana sa grupom ili poljem. Kad je povezivanje ispravno, pojavljuje se zelena ikona. Ako nešto nije u redu sa povezivanjem, videćete plavu ili crvenu ikonu.

Izvor podataka za predložak obrasca sastoji se od polja i grupe koje se pojavljuju u hijerarhijski pregled u oknu zadataka " Izvor podataka ". Okviri sa listom opcija su uvek povezane sa poljima. U sledećem primeru, okvir sa listom kategorije u predlošku obrasca je povezan sa poljem kategorije u oknu zadataka " Izvor podataka ".

odnos između okvira sa listom u predlošku obrasca i odgovarajućeg polja u izvoru podataka

Kad dizajnirate nov, prazan predložak obrasca, automatski je potvrđen izbor u polju za potvrdu Automatski kreiraj izvor podataka u oknu zadatka Kontrole. To programu InfoPath omogućava da automatski kreira polja i grupe u izvoru podataka kako budete dodavali kontrole u predložak obrasca. Ta polja i grupe su predstavljeni ikonama fascikli i datoteka u oknu zadatka Izvor podataka.

Ako dizajn predloška obrasca zasnujete na postojećoj datoteci, bazi podataka ili veb usluzi proširivog jezika za označavanje (XML datoteci, bazi podataka ili veb usluzi), InfoPath izvodi polja i grupe u oknu zadatka Izvor podataka iz tog postojećeg izvora podataka.

Umetanje okvira sa listom opcija

 1. U predlošku obrasca postavite kursor na mesto na kojem želite da umetnete kontrolu.

 2. Ako ne vidite okno zadatka Kontrole, izaberite stavku Još kontrola u meniju Umetanje ili pritisnite kombinaciju tastera ALT+I, C.

 3. U oknu zadataka Kontrole postupite na neki od sledećih načina:

  • Potvrdite izbor Automatski kreiraj izvor podataka za automatsko kreiranje polja u izvoru podataka koje je povezano sa okvirom sa listom opcija.

  • Opozovite izbor Automatski kreiraj izvor podataka da biste okvir sa listom opcija povezali sa postojećim poljem.

   Napomena : Ako polje za potvrdu nije dostupno, izvor podataka je zaključan. Na primer, ako dizajn predloška obrasca zasnujete na XML šemi, možda nećete moći da dodate nova polja ili grupe u izvor podataka u programu InfoPath. Ovo ograničenje vam onemogućava da nenamerno promenite šemu i učinite je nevažećom.

 4. U oknu Umetni kontrole izaberite stavku Okvir sa listom opcija.

 5. Ako ste opozvali izbor Automatski kreiraj izvor podataka u koraku 3, izaberite polje u dijalogu Povezivanje Okvir sa listom opcija da biste povezali okvir sa listom opcija.

 6. Da biste dodali oznaku u okvir sa listom opcija, u predlošku obrasca upišite tekst kojem sledi dvotačka iznad ili sa leve strane okvira sa listom opcija.

 7. Da biste naveli vrednosti koje želite da koristite kao stavke na listi, dvaput kliknite na okvir sa listom opcija u predlošku obrasca.

 8. Izaberite karticu Podaci.

 9. Postupite na neki od sledećih načina da biste popunili okvir sa listom opcija:

  Sami upišite vrednosti za okvir sa listom opcija

  Ova opcija je korisna kada imate već utvrđen ograničeni skup vrednosti, za koje ne očekujete da će se menjati u budućnosti. Ako se vrednosti promene, morate da objavite ažuriranu verziju predloška obrasca kako bi korisnici mogli da vide i koriste najnovije stavke liste.

  1. Kliknite na dugme Dodaj.

  2. U polje Vrednost unesite tekst koji želite da uskladištite ako korisnik izabere tu stavku.

  3. U polje Ime za prikaz unesite tekst koji želite da prikažete za ovu stavku, a zatim kliknite na dugme U redu.

  4. Ponovite korake od 1 do 3 za svaku stavku koju želite da dodate u okvir sa listom.

  5. Da biste testirali promene, kliknite na dugme Pregled na standardnoj traci sa alatkama ili pritisnite kombinaciju tastera CTRL+SHIFT+B.

  Koristite vrednosti iz drugog dela obrasca

  Ova opcija je korisna kad želite da se vrednosti na listi menjaju u zavisnosti od drugih vrednosti koje korisnici unose u obrazac.

  1. U okviru Stavke okvira sa listom izaberite stavku Pronađi vrednosti u izvoru podataka obrasca.

   Stavke u okviru sa listom moraju da budu povezane sa određenom ponavljajućom grupom ili ponavljajućim poljem iz predloška obrasca.

  2. Kliknite na dugme Izaberi XPath izraz Slika dugmeta pored okvira Stavke, a zatim u dijalogu Izbor polja ili grupe izaberite ponavljajuće polje ili ponavljajuću grupu koji sadrže polja koja će obezbediti vrednosti za okvir sa listom. Zatim kliknite na dugme U redu.

  3. Kliknite na dugme Izaberi XPath izraz Slika dugmeta pored okvira Vrednost, kliknite na polje koje sadrži moguće vrednosti za stavke u okviru sa listom, a zatim na dugme U redu. Jedna od ovih vrednosti će biti sačuvana u osnovnom XML-u kada korisnik klikne na stavku u okviru sa listom.

  4. Kliknite na dugme Izaberi XPath izraz Slika dugmeta pored okvira Ime za prikaz, kliknite na polje koje sadrži vrednosti prikazane u okviru sa listom, a zatim na dugme U redu.

   Savet : Da se vrednosti za ime za prikaz ne bi više puta pojavljivale u okviru sa listom, potvrdite izbor u polju za potvrdu Prikaži samo stavke sa jedinstvenim imenom za prikaz.

  Koristite vrednosti iz baze podataka, Web usluge, XML dokumenta ili SharePoint lokacije

  Ova opcija je korisna kada želite da vrednosti u okviru sa listom budu ažurirane ili da se redovno osvežavaju. Vrednosti se obično skladište u bazi podataka ili drugom spoljnom izvoru podataka i preuzimaju kad god se obrazac otvori.

  1. Izaberite stavku Potraži vrednosti iz spoljnog izvora podataka.

  2. Uradite sledeće:

   • Ako ste već dodali vezu za prenos podataka, kliknite na nju u okviru Veza za prenos podataka.

   • Da biste dodali novu vezu za prenos podataka, kliknite na dugme Dodaj, a zatim pratite uputstva u čarobnjaku za podatke za povezivanje.

    Stavke u okviru sa listom moraju da budu povezane sa određenim ponavljajućim poljem ili ponavljajućom grupom.

  3. Kliknite na dugme Izaberi XPath izraz Slika dugmeta pored okvira Stavke, a zatim u dijalogu Izbor polja ili grupe izaberite grupu ili polje koji sadrže polja koja će obezbediti vrednosti za okvir sa listom. Zatim kliknite na dugme U redu.

  4. Kliknite na dugme Izaberi XPath izraz Slika dugmeta pored okvira Vrednost, kliknite na polje koje sadrži moguće vrednosti za stavke u okviru sa listom, a zatim na dugme U redu. Jedna od ovih vrednosti će biti sačuvana u osnovnom XML-u kada korisnik klikne na stavku u okviru sa listom.

  5. Kliknite na dugme Izaberi XPath izraz Slika dugmeta pored okvira Ime za prikaz, kliknite na polje koje sadrži vrednosti prikazane u okviru sa listom, a zatim na dugme U redu.

   Savet : Da se vrednosti za ime za prikaz ne bi više puta pojavljivale u okviru sa listom, potvrdite izbor u polju za potvrdu Prikaži samo stavke sa jedinstvenim imenom za prikaz.

Vrh stranice

Saveti za kreiranje rasporeda

Koristite sledeće savete koji će vam pomoći da usavršite izgled, veličinu i druge aspekte okvira sa listom opcija:

 • Razmislite o proširivanju okvira sa listom opcija tako da je za nekoliko mesta veći od prosečne širine stavki na listi. Na ovaj način stavke na listi nisu delimično skrivene.

 • Da biste istovremeno promenili širinu nekoliko okvira sa listom opcija, izaberite ih, pritisnite kombinaciju tastera ALT+ENTER, izaberite karticu Veličina, a zatim upišite nov broj u polje Širina.

 • Izaberite okvire sa listom opcija koje želite da promenite da biste istovremeno promenili boju pozadine za nekoliko okvira sa listom opcija. U meniju Oblikovanje izaberite stavku Ivice i senčenje, a zatim na kartici Senčenje izvršite neophodna prilagođavanja.

 • Da biste prilagodili font koji se pojavljuje u okviru sa listom opcija, koristite polja Font i Veličina fonta na traci sa alatkama Oblikovanje. Da biste istovremeno promenili font i veličinu fonta za sve okvire sa listom opcija u predlošku obrasca, kliknite na okvir sa listom opcija koji sadrži željeno oblikovanje, a zatim u meniju Oblikovanje izaberite stavku Primeni font na sve kontrole Okvir sa listom opcija.

 • Ako želite da podesite razmak između okvira sa listom opcija i objekata koji ga okružuju u predlošku obrasca, možete da podesite postavke margine u dijalogu Svojstva okvira sa listom opcija (kartica Veličina). Korišćenje margina za povećanje razmaka nudi veći stepen kontrole nego korišćenje preloma pasusa za povećanje razmaka.

Vrh stranice

Napomena : Odricanje odgovornosti mašinsko prevođenje: ovaj članak je preveden računara sistem bez ljudski interventne. Microsoft pruža ove mašinskog prevoda da pomogne koja nije na engleskom govornih korisnicima da uživate u sadržaju za Microsoft proizvode, usluge i tehnologijama. U članku bio mašinskog prevesti, mogu da sadrže greške u rečnik, sintaksa ili gramatiku.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×