Umetanje odabirača datuma

Važno : Ovaj članak je mašinski preveli potražite u članku Odricanje odgovornosti. O referencu pronaći verzija ovaj članak ovde na engleskom jeziku.

Odabirač datuma je kontrola koja omogućava korisnicima brzo unošenje podataka u Microsoft Office InfoPath obrazac klikom na mali iskačući kalendar. Na primer, možete da koristite odabirač datuma da biste od osoba na obrascu za osiguranje sakupili datume rođenja. Takođe možete da koristite odabirač datuma za prikazivanje aktuelnih datuma, kao što je trenutni datum.

Ovaj članak sadrži:

Kada koristiti odabirač datuma

Korisnički aspekt

Pitanja kompatibilnosti

Umetanje odabirača datuma

Prikazivanje trenutnog datuma u odabiraču datuma

Prikazivanje trenutnog datuma i vremena u odabiraču datuma

Saveti za raspored

Kada koristiti odabirač datuma

Koristite odabirač datuma kada želite da:

 • Omogućite korisnicima da unesu datume po sopstvenom izboru u obrazac, kao što su datumi početka i datumi završetka za određeni projekat.

 • Koristite funkcije danas i sada da biste prikazali tekućeg datuma i vremena na obrascu.

 • Prikažete podatke iz spoljašnjeg izvora podataka, kao što su datumi naplate i isporuke iz baze podataka porudžbina kupaca.

U sledećoj ilustraciji, odabirač datuma se koristi u predlošku obrasca zahteva za putovanja da bi se pronašao datum odlaska na let.

Datum odlaska unet u kontroli odabirača datuma u obrascu

Odabirač datuma možete da prilagodite tako da odgovara vašim potrebama tako što ćete dvaput kliknuti na kontrolu u predlošku obrasca, a zatim promeniti njena svojstva. Na primer, možete da navedete podrazumevani datum ili da promenite način prikazivanja datuma u obrascu.

Vrh stranice

Korisnički aspekt

Odabirači datuma izgledaju kao okviri za tekst, osim što se mala ikona kalendara pojavi sa desne strane okvira. Korisnici kliknu na ikonu kalendara da bi otvorili iskačući kalendar. Kada se kalendar pojavi, korisnici mogu da kliknu na željeni datum na kalendaru, ili da koriste dugmad levo i desno za pomeranje kroz mesece. Ako korisnici žele da umetnu trenutni datum, mogu da kliknu na dugme Danas na dnu kalendara.

Iskačući kalendar

Vrh stranice

Pitanja kompatibilnosti

Prilikom dizajniranja predloška obrasca u programu InfoPath, možete odabrati određene kompatibilnosti režim za dizajniranje predloška obrasca kompatibilnog sa pregledačem. Kada predloška obrasca kompatibilnog sa pregledačem bude objavljena na serveru na InfoPath Forms Services, a zatim omogućenih za pregledač, obrasce zasnovane na predlošku obrasca se prikazuje u Veb pregledaču. Prilikom dizajniranja predloška obrasca kompatibilnog sa pregledačem, neke kontrole nisu dostupne u oknu zadatka kontrole , zato što ih nije moguće prikazati u Veb pregledaču.

Iako su odabirači datuma dostupni kada dizajnirate predložak obrasca kompatibilan sa pregledačem, imajte u vidu sledeća ograničenja:

 • Odabirači datuma su u potpunosti podržani samo u pregledačima programa Windows Internet Explorer. U drugim Web pregledačima odabirač datuma se pojavljuje kao okvir za tekst, iako su opcije oblikovanja datuma podržane u okviru za tekst.

 • Čuvar mesta za tekst je tekst koji se pojavljuje unutar kontrole u predlošku obrasca. Primer čuvara mesta za tekst je "Kliknite ovde i otkucajte". Iako možete da ostavite čuvara mesta za tekst postavke za predloške obrazaca kompatibilne sa pregledačem, tekst se ne pojavljuje u Veb pregledača.

Vrh stranice

Umetanje odabirača datuma

Procedura za umetanje odabirača datuma razlikuje se pomalo u zavisnosti od toga da li dizajnirate novi, prazan predložak obrasca, ili zasnivate dizajn predloška obrasca na bazi podataka ili spoljašnjem izvoru podataka.

Sledeća ilustracija prikazuje kako odabirač datuma izgleda kada je izabran u režim dizajna.

Birača datuma izabran u režimu dizajna

Kontrole mogu da budu povezane ili nepovezane. Kad je kontrola povezana, to znači da je povezana sa poljem ili grupom u izvoru podataka tako da se podaci uneti u kontrolu čuvaju u datoteci osnovnog obrasca (.xml). Kad je kontrola nepovezana, to znači da nije povezana sa poljem ili grupom i da se podaci uneti u kontrolu ne čuvaju. Kad izaberete kontrolu ili pomerite pokazivač miša iznad nje, u njenom gornjem desnom uglu se pojavljuju tekst i ikona povezivanja. Tekst ukazuje na grupu ili polje sa kojim je kontrola povezana u izvoru podataka. Ikona ukazuje na to da li je kontrola ispravno povezana sa grupom ili poljem. Kad je povezivanje ispravno, pojavljuje se zelena ikona. Ako nešto nije u redu sa povezivanjem, videćete plavu ili crvenu ikonu.

Izvor podataka za predložak obrasca sastoji se od polja i grupe koje se pojavljuju u hijerarhijski pregled u oknu zadataka " Izvor podataka ". Kontrole birača datuma su uvek povezane sa poljima. U sledećem primeru, Datum odlaska birača datuma u predlošku obrasca je povezan sa poljem " Datum odlaska " u oknu zadataka " Izvor podataka ".

Odnos između odabirača datuma u predlošku obrasca i odgovarajućeg polja u izvoru podataka

Umetanje odabirača datuma u nov, prazan predložak obrasca

Kad dizajnirate nov, prazan predložak obrasca, automatski je potvrđen izbor u polju za potvrdu Automatski kreiraj izvor podataka u oknu zadatka Kontrole. To programu InfoPath omogućava da automatski kreira polja i grupe u izvoru podataka kako budete dodavali kontrole u predložak obrasca. Ta polja i grupe su predstavljeni ikonama fascikli i datoteka u oknu zadatka Izvor podataka.

 1. U predlošku obrasca postavite kursor na mesto na kojem želite da umetnete kontrolu.

 2. Ako ne vidite okno zadatka Kontrole, izaberite stavku Još kontrola u meniju Umetanje ili pritisnite kombinaciju tastera ALT+I, C.

 3. U oknu Umetanje kontrola izaberite stavku Odabirač datuma.

 4. Da biste kontroli dodali oznaku, iznad ili sa leve strane kontrole unesite tekst i iza njega dodajte dve tačke (:).

 5. Dvaput kliknite na odabirač datuma koji je umetnut u predložak obrasca da biste odredili način prikazivanja datuma u obrascu.

 6. Izaberite karticu Podaci, a zatim kliknite na dugme Oblikuj.

 7. U dijalogu Oblik datuma, sa liste Prikaži datum na sledeći način izaberite željeni format prikaza.

  Napomena : Možete da promenite format prikaza datuma samo ako je tip podatka tekst, datum ili datum i vreme.

Umetanje odabirača datuma u predložak obrasca koji je zasnovan na postojećem izvoru podataka

Ako zasnujete dizajn predloška obrasca na postojeću datoteku Extensible Markup Language (XML), baze podataka ili Veb usluga, InfoPath podrazumeva polja i grupe u oknu zadatka Izvor podataka iz tog postojećeg izvora podataka. U ovom scenariju, možete dodati odabirača datuma tako što ćete prevući datum birač polja iz okna zadataka " Izvor podataka " u predložak obrasca ili tako što ćete umetnuti odabirača datuma pomoću okna zadatka kontrole , kao što je opisano u sledeću proceduru:

 1. U predlošku obrasca postavite kursor na mesto na kojem želite da umetnete kontrolu.

 2. Ako ne vidite okno zadatka Kontrole, izaberite stavku Još kontrola u meniju Umetanje ili pritisnite kombinaciju tastera ALT+I, C.

 3. U oknu Umetanje kontrola izaberite stavku Odabirač datuma.

 4. U dijalogu Povezivanje odabirača datuma izaberite polje u kojem želite da uskladištite podatke o odabiraču datuma, a zatim kliknite na dugme U redu.

 5. InfoPath koristi ime polja ili grupe kao oznaku kontrole. Ako je potrebno, promenite tekst oznake.

 6. Dvaput kliknite na odabirač datuma koji je umetnut u predložak obrasca da biste odredili način prikazivanja datuma u obrascu.

 7. Na kartici Podaci kliknite na dugme Oblikuj.

 8. U dijalogu Oblik datuma, u okviru sa listom opcija Prikaži datum na sledeći način izaberite željeni format prikaza.

  Napomena : Možete da promenite format prikaza datuma samo ako je tip podatka tekst, datum ili datum i vreme.

Savet : Za umetanje kontrola možete i da koristite okno zadataka Izvor podataka. U oknu zadataka Izvor podataka kliknite desnim tasterom miša na polje sa kojim želite da povežete odabirač datuma, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Odabirač datuma.

Vrh stranice

Prikazivanje trenutnog datuma u odabiraču datuma

Da biste automatski umetnuli trenutni datum u obrazac kada ga korisnici otvore, možete da koristite funkciju danas sa kontrolom odabirača datuma.

 1. Umetnite odabirač datuma u predložak obrasca.

 2. Dvaput kliknite na odabirač datuma koji ste umetnuli u predložak obrasca.

 3. Izaberite karticu Podaci.

 4. U odeljku Podrazumevana vrednost kliknite na dugme Umetni formulu Slika dugmeta .

 5. U dijalogu Umetanje formule kliknite na dugme Umetni funkciju.

 6. U dijalogu Umetanje funkcije, sa liste Kategorije izaberite stavku Datum i vreme.

 7. Sa liste Funkcije izaberite stavku danas, a zatim dvaput kliknite na dugme U redu da biste se vratili na dijalog Svojstva odabirača datuma.

  Imajte u vidu da se funkcija danas() pojavljuje u polju Vrednost.

 8. U odeljku Podrazumevana vrednost opozovite izbor Ažuriraj ovu vrednost nakon ponovnog izračunavanja rezultata formule.

  Napomena : Datum se ne ažurira automatski prilikom svakog otvaranja obrasca kreiranog na osnovu ovog predloška obrasca ako opozovete izbor u ovom polju za potvrdu. Ovo je pogodno kada želite da korisnici vide datum kreiranja obrasca. Možete da potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu onda kada koristite polja Poslednji put ažurirano ili Poslednji put otvoreno da biste prikazali najnoviji datum prilikom svakog otvaranja obrasca.

 9. Kliknite na dugme U redu da biste se vratili u predložak obrasca.

 10. Da biste testirali promene, kliknite na dugme Pregled na standardnoj traci sa alatkama ili pritisnite kombinaciju tastera CTRL+SHIFT+B.

 11. Proverite da li datum koji se pojavljuje u odabiraču datuma ima željeni format. Ukoliko nema, u mogućnosti ste da promenite način prikazivanja datuma tako što ćete u dijalogu Svojstva odabirača datuma kliknuti na dugme Oblikuj.

Vrh stranice

Prikazivanje trenutnog datuma i vremena u odabiraču datuma

Da biste automatski umetnuli trenutni datum i vreme u obrazac kada ga korisnici otvore, možete da koristite funkciju sad sa kontrolom odabirača datuma.

 1. Umetnite odabirač datuma u predložak obrasca.

 2. Dvaput kliknite na odabirač datuma koji ste umetnuli u predložak obrasca.

 3. Izaberite karticu Podaci.

 4. Sa liste Tip podataka izaberite stavku Datum i vreme (dateTime).

 5. Kliknite na dugme Oblikuj.

 6. U dijalogu Oblik datuma i vremena sa liste Prikaži vreme na sledeći način izaberite željenu opciju, a zatim kliknite na dugme U redu.

 7. U dijalogu Svojstva odabirača datuma, u odeljku Podrazumevana vrednost kliknite na dugme Umetni formulu Slika dugmeta .

 8. U dijalogu Umetanje formule kliknite na dugme Umetni funkciju.

 9. U dijalogu Umetanje funkcije, sa liste Kategorije izaberite stavku Datum i vreme.

 10. Sa liste Funkcije izaberite stavku sad, a zatim dvaput kliknite na dugme U redu da biste se vratili na dijalog Svojstva odabirača datuma.

  Imajte u vidu da se funkcija sad() pojavljuje u polju Vrednost.

 11. U odeljku Podrazumevana vrednost opozovite izbor Ažuriraj ovu vrednost nakon ponovnog izračunavanja rezultata formule.

  Napomena : Datum se ne ažurira automatski prilikom svakog otvaranja obrasca kreiranog na osnovu ovog predloška obrasca ako opozovete izbor u ovom polju za potvrdu. Ovo je pogodno kada želite da korisnici vide datum kreiranja obrasca. Možete da potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu onda kada koristite polja Poslednji put ažurirano ili Poslednji put otvoreno da biste prikazali najnoviji datum prilikom svakog otvaranja obrasca.

 12. Kliknite na dugme U redu da biste se vratili u predložak obrasca.

 13. Da biste testirali promene, kliknite na dugme Pregled na standardnoj traci sa alatkama ili pritisnite kombinaciju tastera CTRL+SHIFT+B.

 14. Proverite da li datum koji se pojavljuje u odabiraču datuma ima željeni format. Ukoliko nema, u mogućnosti ste da promenite način prikazivanja datuma tako što ćete u dijalogu Svojstva odabirača datuma kliknuti na dugme Oblikuj.

Vrh stranice

Saveti za raspored

Koristite sledeće savete koji će vam pomoći da usavršite izgled, veličinu i druge aspekte odabirača datuma:

 • Da biste istovremeno promenili veličinu nekoliko odabirača datuma, izaberite ih, a zatim u meniju Oblikovanje izaberite stavku Svojstva, a zatim na kartici Veličina izvršite neophodna prilagođavanja.

 • Da biste promenili ivicu ili boju odabirača datuma, izaberite odabirač datuma, a zatim u meniju Oblikovanje izaberite opciju Ivice i senčenje, a zatim načinite neophodna prilagođavanja.

 • Da biste prilagodili tekst koji se pojavljuje u odabiraču datuma, koristite polja Font i Veličina fonta na traci sa alatkama Oblikovanje. Da biste istovremeno promenili font i veličinu fonta za sve birače datuma u predlošku obrasca, kliknite desnim tasterom miša na odabirač datuma koji sadrži željeno oblikovanje, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Primeni font na sve kontrole odabirača datuma.

 • Da biste videli kako će odabirač datuma izgledati sa stvarnim tekstom u njemu, u meniju Prikaz izaberite stavku Uzorak podataka. Na ovaj način ćete lakše razumeti kako će obrazac izgledati kada ga korisnici popune.

 • Ponekad tekst unutar odabirača datuma i oznake sa leve strane odabirača datuma može izgledati pomalo izvan poravnanja. Da biste ih brzo ponovo poravnali, dvaput kliknite na odabirač datuma, na kartici Veličina kliknite na dugme Poravnaj, a zatim na dugme Primeni. Ako su oznaka i odabirač datuma u različitim ćelijama u tabeli rasporeda, kliknite desnim tasterom miša na ćeliju koja sadrži oznaku, u priručnom meniju izaberite stavku Svojstva tabele, a zatim na kartici Ćelija u oknu Vertikalno poravnavanje izaberite stavku Centar.

 • Da biste promenili način prikazivanja datuma, dvaput kliknite na odabirač datuma, izaberite karticu Podaci, a zatim kliknite na dugme Oblikuj. Format prikaza odaberite u dijalogu Format datuma.

Vrh stranice

Napomena : Odricanje odgovornosti mašinskog prevođenja: ovaj članak je preveden sistem računara bez ljudski interventne. Microsoft pruža ove mašinskog prevoda da pomogne koja nije na engleskom govornih korisnicima da uživate u sadržaju za Microsoft proizvode, usluge i tehnologijama. U članku bio mašinskog prevesti, mogu da sadrže greške u rečnik, sintaksa ili gramatiku.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×