Umetanje kontrole slike

Možete da koristite kontrolu slike u predlošku obrasca ako želite da omogućite korisnicima da umeću slike u Microsoft Office InfoPath obrazac. Kontrola slike služi korisnicima za umetanje slike u deo obrasca koji je predviđen za to. Zatim se podaci o slici čuva u osnovnoj datoteci obrasca (.xml). U kontrolu slike korisnici mogu umetati sve tipove slika koje Windows Internet Explorer može da prikaže.

Ovaj članak sadrži:

Kada se koristi kontrola slike

Iskustvo korisnika

Napomene za kompatibilnost

Umetanje kontrole slike

Saveti za raspored

Kada se koristi kontrola slike

Koristite kontrolu slike kada želite da:

 • Ostavite prazno mesto na predlošku obrasca gde korisnici mogu da umeću slike, koje obuhvataju fotografije, clip art i crteže.

 • Dodate trajnu sliku na predložak obrasca koja se ne može ni zameniti ni izbrisati, kao što je logotip preduzeća.

 • Dodate privremenu sliku na predložak obrasca koju korisnik može da izbriše ili zameni, kao što je fotografija – čuvar mesta.

 • Sačuvate podatke o slici u kodiranom obliku u korisničkim datotekama obrasca (.xml). InfoPath koristi kodiranje base64 za kodiranje i dekodiranje binarna datoteka datoteka, kao što su .gif i .jpg datoteke.

 • Sačuvate podatke o slici u korisničkim datotekama obrasca (.xml) kao referencu hiperveze.

 • Prikažete slike na predlošku obrasca preuzete iz baze podataka ili nekog drugog spoljnog izvora podataka.

Na sledećoj ilustraciji, na predlošku obrasca za prijavu štete osiguranju koristi se kontrola slike koja služi za prikupljanje fotografija štete na vozilima od nosilaca polise osiguranja. Dizajner obrasca je kontrolu slike smestio u odeljak koji se ponavlja da bi korisnici mogli na obrasce da dodaju onoliko slika koliko im je potrebno.

A picture control inside a repeating section on a form template

InfoPath podrazumevano umeće praznu kontrolu slike kada na predložak obrasca dodate kontrolu slike. U praznu kontrolu slike korisnici mogu dodati sliku kada popunjavaju obrasce zasnovane na predlošku obrasca. Ukoliko želite, možete da navedete podrazumevanu sliku koja će se dodavati umesto da kontrola slike ostane prazna. Možete takođe navesti da li će korisnici moći da pretražuju, brišu ili zamenjuju slike koje umećete na kontrolu slike.

Povezane kontrole

InfoPath sadrži kontrole koje su slične kontrolama slike, ali služe u druge svrhe. Pomoću sledeće liste ćete odrediti koja od ovih kontrola je najpodesnija za vaš predložak obrasca:

Kontrola slike napravljene perom    Kontrola slike napravljene perom izgleda i ponaša se kao kontrola slike. Međutim, kontrola slike napravljene perom omogućava korisnicima da kreiraju crteže i skice pomoću pera za tablet PC i ne dozvoljava im da u nju umeću fotografije ili druge slike. Obe kontrole mogu da uskladište base64 kodirane podatke u osnovnoj XML datoteci. Međutim, kontrola slike može da uskladišti podatke o slici i u vidu hiperveze u XML datoteci.

Kontrola za prilaganje datoteka    Ako želite da omogućite korisnicima da svojim obrascima prilažu dokumente, radne sveske, prezentacije i druge datoteke, umesto kontrole slike možete koristiti kontrolu za prilaganje datoteka.

Okvir za obogaćeni tekst    Ako predložak obrasca sadrži kontrole okvira za obogaćeni tekst i ako ste omogućili potpuno oblikovanje obogaćenog teksta, korisnici će u te okvire za obogaćeni tekst moći da dodaju slike.

Vrh stranice

Iskustvo korisnika

U zavisnosti od dizajna predloška obrasca u koji je umetnuta kontrola slike, korisnicima će se prikazati podrazumevana slika (koju ste sami naveli) ili ikona slike i tekst saveta Kliknite ovde da biste umetnuli sliku. U sledećem primeru, korisnici koji popunjavaju obrazac za prijavu štete mogu da kliknu na kontrolu slike i umetnu fotografije vozila. U sledećem primeru, dizajner obrasca je smestio kontrolu slike u ponavljajuću sekciju da bi korisnici mogli da umetnu više fotografija.

Picture control inside repeating section

Kada korisnici kliknu na kontrolu slike, u dijalogu Umetanje slike mogu da potraže željenu sliku. Kada umetnu datoteku slike, kontrola slike se automatski prilagođava veličini umetnute slike.

Vrh stranice

Napomene za kompatibilnost

Prilikom dizajniranja predloška obrasca u programu InfoPath, možete odabrati da dizajnirate predložak obrasca kompatibilan sa pregledačem. Prilikom dizajniranja predloška obrasca koji je kompatibilan sa pregledačem, kontrole slike nisu dostupne u oknu zadataka Kontrole, pošto se u Web pregledaču ne mogu prikazati.

Ako želite da omogućite korisnicima da umeću slike u predložak obrasca koji podržava pregledač, InfoPath možete proglasiti hostom za Microsoft ASP.NET kontrole obrazaca na Web stranici i zapisati kôd koji se izvršava na serveru za umetanje slike u XML datoteku predloška obrasca u obliku base64 kodiranih podataka. Takođe možete koristite okvir za obogaćeni tekst predlošku obrasca koji je kompatibilan sa pregledačem koji korisnicima omogućava da umeću povezane slike. Time omogućavate da se podaci o slici sačuvaju u osnovnoj XML datoteci u vidu hiperveze.

Vrh stranice

Umetanje kontrole slike

Procedura umetanja kontrole slike neznatno se razlikuje u zavisnosti od toga da li dizajnirate novi, prazan predložak obrasca ili ga dizajnirate na osnovu baze podataka ili nekog drugog spoljnog izvora podataka.

Na sledećoj ilustraciji prikazano je kako izgleda prazna kontrola slike kada je izabrana u režim dizajna.

Picture control selected in design mode

Kontrole mogu biti povezane ili nepovezane. Kada je kontrola povezana, ona je povezana sa poljem ili grupom u izvoru podataka tako da se podaci koji su uneti u kontrolu čuvaju u osnovnoj (.xml) datoteci. Kada je kontrola nepovezana, ona nije povezana sa poljem ili grupom i podaci koji su uneti u kontrolu se ne čuvaju. Kada izaberete ili pomerite pokazivač preko kontrole, tekst i povezana ikona će se pojaviti u gornjem desnom uglu kontrole. Tekst ukazuje na grupu ili polje u izvoru podataka sa kojim je kontrola povezana. Ikona ukazuje da li je kontrola ispravno povezana sa tom grupom ili poljem. Ako je povezivanje ispravno, pojaviće se zelena ikona. Ako nešto nije u redu sa povezivanjem, videćete plavu ili crvenu ikonu.

Izvor podataka za predložak obrasca sastoji se od polja i grupa koje se pojavljuju u hijerarhijskim prikazu u oknu zadataka Izvor podataka. Kontrole slike su uvek povezane sa poljima. U sledećem primeru, kontrola slike na predlošku obrasca povezana je sa poljem fotoDatoteka u oknu zadataka Izvor podataka.

Relationship between picture control on form template and corresponding field in data source

Umetanje kontrole slike na novi, prazan predložak obrasca

Kada dizajnirate novi, prazan predložak obrasca, polje za potvrdu Automatski kreiraj izvor podataka u oknu zadataka Kontrole je potvrđeno po podrazumevanoj vrednosti. Ovo omogućava da program InfoPath automatski kreira polja i grupe u izvoru podataka kada dodajete kontrole u predložak obrasca. Ova polja i grupe su predstavljena fasciklom i ikonama datoteka u oknu zadataka Izvor podataka.

 1. U predlošku obrasca postavite kursor tamo gde želite da umetnete kontrolu.

 2. Ako okno zadatka Kontrole nije vidljivo, u meniju Umetanje izaberite stavku Još kontrola ili pritisnite tastere ALT+I, C.

 3. U odeljku Umetni kontrole izaberite stavku Slika.

 4. U dijalogu Umetanje kontrole slike postupite na neki od sledećih načina:

  • Izaberite opciju Uključeno u obrascu da biste sačuvali podatke o slici u obrascu korisnika. Kada izaberete ovu opciju, InfoPath za kontrolu slike koristi tip podatkaPrilog slike ili datoteke (base64) i kodira podatke o slici u osnovnim datotekama obrasca (.xml). Uključivanje slike u obrazac se preporučuje ako želite da obrazac i njegovi podaci ostanu prenosivi.

  • Izaberite opciju Kao vezu da biste prikazali sliku koja je povezana sa obrascem korisnika, ali nije sačuvana u njemu. Kada izaberete ovu opciju, InfoPath za kontrolu slike koristi tip podataka Hiperveza (anyURI) i skladišti podatke o slici u obliku hiperveze u osnovnim datotekama obrasca (.xml). Povezivanje sa slikom se preporučuje ako smatrate da će korisnici morati da ažuriraju povezanu sliku ili ako želite da smanjite veličinu datoteke korisničkog obrasca.

   Napomena: Korisnicima mora biti dostupna lokacija izvorne datoteke slike da bi mogli da prikažu sliku povezanu sa obrascem. U suprotnom, slika se neće prikazati na obrascu.

 5. U predložak obrasca se podrazumevano umeće kontrola slike sa čuvarem mesta Kliknite ovde da biste umetnuli sliku.

 6. Ako ste u 4. koraku odabrali da podatke o slici uključite u obrazac korisnika, možete navesti sliku u pozadini.

  Kako?

  1. Dvaput kliknite na kontrolu slike u predlošku obrasca.

  2. Izaberite karticu Podaci.

  3. U odeljku Povezivanje na kartici Podaci izaberite opciju Navedite podrazumevanu sliku, a zatim kliknite na dugme Potraži.

   Napomena: Ova opcija nije dostupna ako ste prethodno u proceduri odabrali opciju Kao vezu.

  4. U dijalogu Umetanje slike izaberite željenu sliku.

 7. Da biste dodali naziv kontroli, otkucajte tekst iznad ili na levoj strani kontrole koji će slediti dvotačka (:).

Umetanje kontrole slike na predložak obrasca koji je zasnovan na postojećem izvoru podataka

Ako se dizajn predloška obrasca zasniva na postojećoj Extensible Markup Language (XML) datoteci, bazi podataka ili Veb usluzi, InfoPath kreira polja i grupe u oknu zadataka Izvor podataka na osnovu tog izvora podataka. U ovom scenariju, kontrolu slike možete umetnuti na predložak obrasca prevlačenjem polja iz okna zadataka Izvor podataka ili umetanjem kontrole slike iz okna zadataka Kontrole, kao što je opisano u sledećoj proceduri:

 1. U predlošku obrasca postavite kursor tamo gde želite da umetnete kontrolu.

 2. Ako okno zadatka Kontrole nije vidljivo, u meniju Umetanje izaberite stavku Još kontrola ili pritisnite tastere ALT+I, C.

 3. U odeljku Umetni kontrole izaberite stavku Slika.

 4. U dijalogu Umetanje kontrole slike postupite na neki od sledećih načina:

  • Izaberite opciju Uključeno u obrascu da biste sačuvali podatke o slici u obrascu. Kada izaberete ovu opciju, kontrolu slike morate povezati sa poljem koje sadrži tip podataka Prilog slike ili datoteke (base64).

  • Izaberite opciju Kao vezu da biste prikazali sliku koja je povezana sa obrascem, ali nije sačuvana u njemu. Kada izaberete ovu opciju, kontrolu slike morate povezati sa poljem koje sadrži tip podataka Hiperveza (anyURI).

 5. U dijalogu Povezivanje Slika izaberite polje u koje želite da uskladištite podatke kontrole slike, a zatim kliknite na dugme U redu.

  U predložak obrasca se podrazumevano umeće kontrola slike sa čuvarem mesta Kliknite ovde da biste umetnuli sliku.

 6. Ako ste u 4. koraku odabrali da podatke o slici uključite u obrazac korisnika, možete navesti podrazumevanu sliku koja se prikazuje unutar kontrole.

  Kako?

  1. Dvaput kliknite na kontrolu slike u predlošku obrasca.

  2. Izaberite karticu Podaci.

  3. U odeljku Povezivanje izaberite opciju Navedite podrazumevanu sliku, a zatim kliknite na dugme Potraži.

   Napomena: Ova opcija nije dostupna ako ste prethodno u proceduri kontrolu slike povezali sa poljem tipa Hiperveza (anyURI).

  4. U dijalogu Umetanje slike izaberite željenu sliku.

 7. Da biste dodali naziv kontroli, otkucajte tekst iznad ili na levoj strani kontrole koji će slediti dvotačka (:).

Vrh stranice

Saveti za raspored

Ovi saveti će vam pomoći da poboljšate izgled, veličinu i ostale aspekte kontrole slike:

 • Bez obzira na to sa kojim tipom kontrole radite, za raspoređivanje elemenata uvek je dobro koristiti tabela rasporeda.

 • Umetanje kontrole slike u oblast pomeranja može biti korisno kada želite fiksno područje u predlošku obrasca koje će se pomerati da bi se podesile velike slike.

 • Da biste istovremeno promenili širinu više kontrola slika, izaberite kontrole koje želite da promenite, pritisnite kombinaciju tastera ALT+ENTER, izaberite karticu Veličina i upišite novu širinu u polje Širina.

 • Da biste promenili boju ili ivice kontrole slike, izaberite je na predlošku obrasca, u meniju Oblikovanje izaberite stavku Ivice i senčenje, a zatim izvršite potrebna podešavanja.

Vrh stranice

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×