Umetanje kontrole mastera/detalja

Važno: Ovaj članak je mašinski prevesti potražite u članku Odricanje odgovornosti. O referencu pronaći verzija ovaj članak ovde na engleskom jeziku.

U programu Microsoft Office InfoPath, možete da koristite kontrolu mastera/detalja da biste povezali jednu kontrolu sa drugom, tako da izbor u prvoj kontroli određuje šta će se pojaviti u drugoj.

Ovaj članak sadrži:

Kada koristiti kontrolu mastera/detalja

Pitanja kompatibilnosti

Umetanje kontrole mastera/detalja

Menjanje podrazumevanog odnosa mastera/detalja

Kada koristiti kontrolu mastera/detalja

Kontrola mastera/detalja je skup dve povezane kontrole. Jedna kontrola je određena kao kontrola mastera, a druga je kontrola detalja. Kontrola mastera je uvek tabela koja se ponavlja. Kontrola detalja može da bude ponavljajuća tabela ili odeljak koji se ponavlja.

Koristite kontrolu mastera/detalja kada želite da:

 • Omogućite korisnicima koji popunjavaju obrasce zasnovane na predlošku obrasca da efikasnije rade sa velikim količinama podataka.

 • Prikažete ekvivalent odnosa jedan na jedan. Na primer, možete da koristite kontrolu mastera/detalja kada dizajnirate predložak obrasca za ljudske resurse koji je povezan sa bazom podataka koja sadrži podatke o zaposlenima. Kontrola mastera može da prikaže ime i radno mesto zaposlenog, a kontrola detalja može da prikaže lokaciju zaposlenog, datum zapošljavanja i datum rođenja.

 • Prikažete ekvivalent odnosa jedan prema više. Na primer, možete da koristite kontrolu mastera za prikazivanje jednog skupa zapisa (na primer, imena kupaca), a kontrolu detalja za prikazivanje povezanih zapisa (na primer, porudžbine kupaca).

U sledećoj ilustraciji, zaposleni u odeljenju za ljudske resurse izaberu red u ponavljajućoj tabeli da bi pristupili detaljnim informacijama o zaposlenom.

Informacije o zaposlenom unutar kontrola mastera i detalja na obrascu

Kada korisnici izaberu određeni red u ponavljajućoj tabeli (kontrola mastera), neki od detalja zapisa su prikazani u ponavljajućoj sekciji ili tabeli (kontrola detalja) na nekom drugom mestu na obrascu.

InfoPath obezbeđuje unapred definisanu kontrolu mastera/detalja koju umećete pomoću okna zadataka Kontrole. Takođe možete da kreirate kontrolu mastera/detalja umetanjem ponavljajuće tabele i ponavljajuće sekcije (ili dve ponavljajuće tabele), a zatim da promenite svojstva za svaku kontrolu.

Ako je predložak obrasca namenjen uglavnom za prikazivanje na ekranu, razmislite o postavljanju kontrole detalja unutar oblast pomeranja na predlošku obrasca. Na taj način, ako postoji velika količina podataka prikazana u kontroli, korisnici mogu da pomeraju kroz podatke. Imajte u vidu da ovo nije najbolja opcija ako mislite da će korisnici želeti da štampaju svoje obrasce, zato što svi podaci koji su skriveni u oblasti za pomeranje, na ekranu će takođe biti skriveni na odštampanom obrascu.

Vrh stranice

Pitanja kompatibilnosti

Kada dizajnirate predložak obrasca u programu InfoPath, možete da odaberete da dizajnirate predložak obrasca kompatibilan sa pregledačem. Kada dizajnirate predložak obrasca kompatibilan sa pregledačem, kontrole mastera/detalja nisu dostupne u oknu zadataka Kontrole zato što ih nije moguće prikazati u Web pregledaču.

Pored toga, iako možete da pristupite kartici Master/detalj u dijalozima Svojstva Ponavljajuća sekcija i Svojstva Ponavljajuć tabela, sve postavke na kartici nisu dostupne (pojavljuju se zatamnjene).

Da biste zaobišli ovo ograničenje, možda ćete želeti da dizajnirate predložak obrasca tako da korisnici mogu da prikažu dva prikaza, prikaz "mastera" koji navodi određene elemente i "detalj" prikaz sa razvijenim informacije koje su karakteristične za svaku stavku u prikaz mastera.

Vrh stranice

Umetanje kontrole mastera/detalja

Procedura za umetanje kontrole mastera/detalja razlikuje se pomalo u zavisnosti od toga da li dizajnirate novi, prazan, predložak obrasca, ili zasnivate dizajn predloška obrasca na bazi podataka ili spoljašnjem izvoru podataka.

Kada umetnete kontrole mastera/detalja iz okna zadatka kontrole , InfoPath umeće ponavljajuću tabelu i ponavljajuće sekcije koje su povezane sa istom grupa koja se ponavlja u izvoru podataka. Po podrazumevanim postavkama, obe kontrole sadrže druge kontrole, koje su povezane sa poljima u ponavljajućoj grupi.

Sledeća ilustracija prikazuje kontrole mastera/detalja u režim dizajna.

Kontrola mastera/detalja, sa izabranom kontrolom detalja u režimu dizajna

Kontrole mogu da budu povezane ili nepovezane. Kad je kontrola povezana, to znači da je povezana sa poljem ili grupom u izvoru podataka tako da se podaci uneti u kontrolu čuvaju u datoteci osnovnog obrasca (.xml). Kad je kontrola nepovezana, to znači da nije povezana sa poljem ili grupom i da se podaci uneti u kontrolu ne čuvaju. Kad izaberete kontrolu ili pomerite pokazivač miša iznad nje, u njenom gornjem desnom uglu se pojavljuju tekst i ikona povezivanja. Tekst ukazuje na grupu ili polje sa kojim je kontrola povezana u izvoru podataka. Ikona ukazuje na to da li je kontrola ispravno povezana sa grupom ili poljem. Kad je povezivanje ispravno, pojavljuje se zelena ikona. Ako nešto nije u redu sa povezivanjem, videćete plavu ili crvenu ikonu.

Izvor podataka za predložak obrasca sastoji se od polja i grupe koje se pojavljuju u hijerarhijski pregled u oknu zadataka " Izvor podataka ". Kontrole mastera/detalja su uvek povezane sa ponavljajućim grupama. U sledećem primeru, kontrola mastera i kontrola detalja su povezane sa d:Employees ponavljajuće grupe u oknu zadataka " Izvor podataka ".

Odnos između kontrole mastera/detalja na predlošku obrasca i ponavljajuće grupe u izvoru podataka

Napomena: U odnosu jedan prema više, kontrole mastera i detalja su najčešće vezane za odvojene ponavljajuće grupe. Da biste saznali kako da uspostavite odnos jedan prema više, umesto jedan prema jedan, pogledajte odeljak Menjanje podrazumevanog odnosa mastera/detalja koji se nalazi u ovom članku.

Umetanje kontrole mastera/detalja u nov, prazan predložak obrasca

InfoPath obezbeđuje unapred definisanu kontrolu mastera/detalja koju umećete pomoću okna zadataka Kontrole. Takođe možete da kreirate kontrolu mastera/detalja umetanjem ponavljajuće tabele i sekcije (ili dve ponavljajuće tabele), a zatim da promenite svojstva za svaku kontrolu.

Kad dizajnirate nov, prazan predložak obrasca, automatski je potvrđen izbor u polju za potvrdu Automatski kreiraj izvor podataka u oknu zadatka Kontrole. To programu InfoPath omogućava da automatski kreira polja i grupe u izvoru podataka kako budete dodavali kontrole u predložak obrasca. Ta polja i grupe su predstavljeni ikonama fascikli i datoteka u oknu zadatka Izvor podataka.

 1. U predlošku obrasca postavite kursor na mesto na kojem želite da umetnete kontrolu.

 2. Ako ne vidite okno zadatka Kontrole, izaberite stavku Još kontrola u meniju Umetanje ili pritisnite kombinaciju tastera ALT+I, C.

 3. U oknu Umetni kontrole izaberite stavku Master/detalji.

 4. U dijalogu Umetanje mastera/detalja, u polje Broj kolona u masteru upišite broj kolona za kontrolu mastera.

 5. U polje Broj polja u detaljima unesite broj polja za kontrolu detalja.

  InfoPath umeće dve kontrole u predložak obrasca. Prva je označena kao Ponavljajuća tabela (master), a druga je označena kao Ponavljajuća sekcija (detalj).

 6. Da biste testirali master/detalj vezu, na traci sa alatkama Standardno kliknite na dugme Pregled, a zatim unesite podatke u master kontrolu. Povezani podaci bi trebalo da se pojave u kontroli detalja.

Umetanje kontrole mastera/detalja u predložak obrasca koji je zasnovan na postojećem izvoru podataka

Ako zasnujete dizajn predloška obrasca na postojeću datoteku Extensible Markup Language (XML), baze podataka ili Veb usluga, InfoPath podrazumeva polja i grupe u oknu zadatka Izvor podataka iz tog postojećeg izvora podataka. U ovom scenariju, možete da umetnete kontrole mastera/detalja iz okna zadatka kontrole , kao što je opisano u sledećoj proceduri.

U zavisnosti od vaših potreba, kontrole mastera i dizajna mogu da budu povezane sa istom ponavljajućom grupom ili različitim grupama. Kontrole koje se pojavljuju unutar kontrole mastera/dizajna su povezane sa poljima koji su deo ponavljajuće grupe.

 1. U predlošku obrasca postavite kursor na mesto na kojem želite da umetnete kontrolu.

 2. Ako ne vidite okno zadatka Kontrole, izaberite stavku Još kontrola u meniju Umetanje ili pritisnite kombinaciju tastera ALT+I, C.

 3. U oknu Umetni kontrole izaberite stavku Ponavljajuća tabela.

 4. Na prvoj stranici čarobnjaka za povezivanje ponavljajuće tabele, kliknite na ponavljajuću grupu sa kojom želite da povežete redove tabele, a zatim kliknite na dugme Dalje. Ako tabela ima samo jednu kolonu, možete da izaberete ponavljajuće polje umesto grupe.

  Savet: Da biste kreirali novu ponavljajuću grupu sa kojom ćete povezati tabelu, kliknite desnim tasterom miša na grupu kojoj želite da dodate tu grupu, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Dodaj, zatim u dijalogu Dodavanje polja ili grupe unesite svojstva ponavljajuće grupe.

 5. Da biste dodali kolone koje želite da uključite u tabelu, dvaput kliknite na polja na listi Povezivanje podataka.

  Savet: Da biste kreirali novo polje koje ćete dodati kao kolonu, kliknite desnim tasterom miša na grupu sa kojom je tabela povezana, u priručnom meniju izaberite stavku Dodaj, a zatim u dijalogu Dodavanje polja ili grupe unesite svojstva polja.

 6. Da biste preraspodelili kolone, sa liste Kolone u tabeli izaberite stavke Premesti nagore ili Premesti nadole, a zatim kliknite na dugme Završi.

 7. Dvaput kliknite na oznaku Ponavljajuća tabela koja se nalazi ispod tabele u predlošku obrasca.

 8. Izaberite karticu Master/detalj.

 9. Izaberite opciju Postavi kao master, upišite ime u polje ID mastera, a zatim kliknite na dugme U redu.

 10. Postavite kursor na predlošku obrasca gde želite da umetnete ponavljajuće sekcije (kontrola detalja).

 11. U oknu zadataka Kontrole, u oknu Umetni kontrole izaberite stavku Ponavljajuća sekcija.

  Napomena: Druga mogućnost je da koristite drugu ponavljajuću tabelu kao kontrolu detalja.

 12. Na prvoj stranici čarobnjaka za povezivanje ponavljajuće sekcije, kliknite na ponavljajuću grupu sa kojom želite da povežete sekciju, a zatim kliknite na dugme U redu.

 13. Dvaput kliknite na oznaku Ponavljajuća sekcija koja se pojavljuje ispod sekcije na predlošku obrasca.

 14. Izaberite karticu Master/detalj.

 15. Izaberite opciju Postavi kao detalj, a zatim na listi Pridruži ID-u mastera izaberite naziv kontrole mastera.

 16. Da biste promenili podrazumevanu, relacija kontrole mastera/detalja na jedan-prema-više odnos, izaberite stavku pomoću ključnih polja u okviru odnos mastera/detalja, i izaberite stavku Izaberi XPath izraz Slika dugmeta pored poljima ključ polje (master) i ključ polje (detalj) da biste izabrali polja ključa koji želite.

 17. Da biste testirali master/detalj vezu, na traci sa alatkama Standardno kliknite na dugme Pregled, a zatim unesite podatke u master kontrolu. Trebalo bi da se povezani podaci pojave u kontroli detalja.

Savet: Druga mogućnost je da koristite okno zadataka Izvor podataka da biste umetnuli kontrole mastera/detalja. Da biste kreirali kontrolu mastera, u oknu zadataka Izvor podataka kliknite desnim tasterom miša na ponavljajuću grupu sa kojom želite da povežete kontrolu mastera, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Ponavljajuća tabela. Sledite iste opšte korake da biste kreirali kontrolu detalja.

Vrh stranice

Menjanje podrazumevanog odnosa mastera/detalja

Kada umetnete kontrolu mastera/detalja u predložak obrasca pomoću okna zadataka Kontrole, InfoPath uspostavlja odnos jedan prema jedan između kontrole mastera i kontrole detalja. Odnos jedan prema jedan znači da će se za svaki izbor u kontroli mastera pojaviti jedan rezultat koji se podudara u kontroli detalja.

Odnos mastera/detalja možete da promenite iz podrazumevanog odnosa jedan prema jedan u odnos jedan prema više. Odnos jedan prema više znači da za svaki izbor u kontroli mastera može da se pojavi više rezultata koji se podudaraju u kontroli detalja.

Kada umetnete kontrolu mastera/detalja u predložak obrasca, InfoPath podrazumevano umeće ponavljajuću tabelu i sekciju. Obe ove kontrole su povezane sa istom ponavljajućom grupom u izvoru podataka. Po podrazumevanim postavkama, obe kontrole sadrže druge kontrole koje su povezane sa poljima u ponavljajućoj grupi. Međutim, u odnosu jedan prema više, kontrole mastera i detalja su najčešće povezane sa odvojenim ponavljajućim grupama.

Ako ste umetnuli kontrolu mastera/detalja u predložak obrasca iz okna zadataka Kontrole, a želite da uspostavite odnos jedan prema više, umesto odnosa jedan prema jedan, možete da izbrišete kontrolu detalja koju InfoPath kreira. Zatim možete da kreirate novu kontrolu detalja koja bolje odgovara vašim potrebama, kao što je navedeno u sledećoj proceduri:

 1. Izaberite ponavljajuću sekciju i koja je označena kao kontrola detalja, a zatim pritisnite taster DELETE.

 2. Umetnite novu ponavljajuću sekciju u predložak obrasca.

  Kako?

  1. U predlošku obrasca postavite kursor na mesto na kojem želite da umetnete kontrolu.

  2. Ako ne vidite okno zadatka Kontrole, izaberite stavku Još kontrola u meniju Umetanje ili pritisnite kombinaciju tastera ALT+I, C.

  3. U oknu zadataka Kontrole potvrdite izbor Automatski kreiraj izvor podataka.

  4. U oknu Umetanje kontrola izaberite stavku Ponavljajuća sekcija.

 3. Umetnite željene kontrole u sekciju koja se ponavlja.

  Kako?

  1. U predlošku obrasca postavite kursor na mesto na kojem želite da umetnete kontrolu.

  2. Ako ne vidite okno zadatka Kontrole, izaberite stavku Još kontrola u meniju Umetanje ili pritisnite kombinaciju tastera ALT+I, C.

  3. U oknu zadataka Kontrole potvrdite izbor Automatski kreiraj izvor podataka.

  4. U oknu Umetni kontrole izaberite kontrolu koju želite da umetnete.

  5. Ponovite korake od 1 do 4 za svaku kontrolu koju želite da umetnete.

 4. Kliknite dvaput na ponavljajuću sekciju u predlošku obrasca.

 5. Izaberite karticu Master/detalj.

 6. U odeljku Postavke mastera/detalja izaberite opciju Postavi kao detalj.

 7. Sa liste Pridruži ID-u mastera izaberite ime kontrole mastera.

 8. U odeljku Relacija master/detalj izaberite opciju Po ključnom polju.

 9. Kliknite na dugme Izaberi XPath izraz Slika dugmeta pored ključ (master) polje, i zatim u dijalogu Izbor polja ili grupe kliknite na polje ključa za kontrolu mastera, a zatim kliknite na dugme u redu.

 10. Kliknite na dugme Izaberi XPath izraz Slika dugmeta pored ključ (detalj) polje, i zatim u dijalogu Izbor polja ili grupe kliknite na polje ključa za kontrolu detalja, a zatim kliknite na dugme u redu.

Savet: Ako želite da kreirate odnos jedan prema više kada prvobitno kreirate kontrolu mastera/detalja, razmislite o ručnom kreiranju sopstvenih kontrola mastera/detalja, umesto korišćenja unapred definisane te kontrole koja je dostupna u oknu zadataka Kontrole. Možete da kreirate sopstvenu kontrolu tako što ćete uspostaviti odnos mastera/detalja između ponavljajuće tabele i sekcije ili između dve ponavljajuće tabele u predlošku obrasca. Da biste ovi uradili, otvorite dijalog Svojstva za svaku kontrolu, a zatim označite jednu kontrolu kao kontrolu mastera i drugu kao kontrolu detalja. Izmenom svojstava kontrole detalja možete da podesite odnos jedan prema više putem korišćenja ključnih polja.

Vrh stranice

Napomena: Odricanje odgovornosti mašinskog prevođenja: ovaj članak je preveden sistem računara bez ljudski interventne. Microsoft nudi ove mašinskog prevoda da pomogne koja nije na engleskom govornih korisnicima da uživate u sadržaju za Microsoft proizvode, usluge i tehnologijama. U članku bio mašinskog prevesti, mogu da sadrže greške u rečnik, sintaksa ili gramatiku.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×