Umetanje horizontalne ponavljajuće tabele

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Kada želite da korisnici budu u mogućnosti da dodaju još kolona u tabelu, možete da koristite horizontalnu ponavljajuću tabelu u Microsoft Office InfoPath predlošku obrasca.

Ovaj članak sadrži:

Kada koristiti horizontalnu ponavljajuću tabelu

Iskustvo korisnika

Pitanja kompatibilnosti

Umetanje horizontalne ponavljajuće tabele

Saveti vezani za raspored

Kada koristiti horizontalnu ponavljajuću tabelu

Koristite horizontalnu ponavljajuću tabelu kada želite da podaci budu uneti ili prikazani u struktuiranom, tabelarnom formatu i kada želite da korisnici budu u mogućnosti da dodaju još kolona sa podacima, ako je neophodno. Na primer, možete da koristite horizontalnu ponavljajuću tabelu da biste sakupili podatke o prodaji za svaki kvartal. Ako je predložak obrasca povezan sa bazom podataka, možete takođe da koristite horizontalnu ponavljajuću tabelu da biste prikazali ili radili sa zapisima iz te baze podataka.

Horizontalna ponavljajuća tabela se sastoji od odeljak koji se ponavlja unutar tabela rasporeda. Ponavljajuća sekcija ima omogućenu postavku Ponovi horizontalno koja simulira kolonu u tabeli.

U sledećem primeru korisnici mogu da dodaju još kolona u tabelu ako žele da zapišu podatke o prodaji za različite kvartale.

Podaci o prodaji uneti u horizontalnu ponavljajuću tabelu u obrascu

Horizontalna ponavljajuća tabela se sastoji od dva dela:

 • Kolona zaglavlja    Kada umetnete horizontalnu ponavljajuću tabelu u nov, prazan predložak obrasca, kolona zaglavlja se podrazumevano ponavlja. Ova kolona se najčešće koristi za unošenje oznaka koje se pojavljuju sa donje leve strane tabele. Ako vam ove oznake nisu potrebne, kliknite desnim tasterom miša na kolonu, u priručnom meniju postavite pokazivač na stavku Izbriši, a zatim izaberite stavku Kolone.

 • Kolona sa podacima     Kolona sa podacima je kolona koja može da se „ponavlja“ u obrascu koliko god je neophodno. Kao dizajner predloška obrasca najčešće vidite jednu kolonu u režim dizajna kada umetnete horizontalnu ponavljajuću tabelu. Međutim, osoba koja popunjava obrazac zasnovan na vašem predlošku obrasca može da doda više kolona u obrazac pritiskom kombinacije tastera CTRL+ENTER, izborom komandi u priručnom meniju ili klikom na tekst sa uputstvom Umetni stavku u obrascu koji možete da prilagodite.

Povezane kontrole

InfoPath uključuje druge kontrole koje su slične horizontalnim ponavljajućim tabelama, ali imaju drugu namenu. Pogledajte sledeću listu da biste odlučili koje kontrole su najbolje za predložak obrasca:

Ponavljajuća tabela    Ako želite da korisnici budu u mogućnosti da dodaju više redova u tabelu umesto više kolona, koristite ponavljajuću tabelu umesto horizontalne ponavljajuće tabele.

Ponavljajuća sekcija    Da biste kreirali sekciju koju korisnici mogu da umetnu u obrazac više puta (kao što je zapis u bazi podataka), koristite ponavljajuću sekciju ili drugu ponavljajuću kontrolu. Kada korisnici umetnu ponavljajuću sekciju u obrazac, pojedinačne sekcije se vertikalno umeću ili u rasporedu jedna nakon druge dužinom obrasca. Ovo ponašanje se razlikuje od ponašanja ponavljajuće sekcije u horizontalnoj ponavljajućoj tabeli, gde se u obrascu pojedinačne sekcije umeću horizontalno, jedna pored druge.

Vrh stranice

Korisnički aspekt

Dugme priručnog menija se pojavljuje svaki put kada korisnici premeste pokazivač miša preko kolone u horizontalnoj ponavljajućoj tabeli. Korisnici kliknu na dugme da bi videli priručni meni komandi za umetanje ili uklanjanje kolone.

Priručni meni za horizontalnu ponavljajuću tabelu

Korisnici takođe mogu da umetnu novu kolonu klikom na tekst Umetni stavku koji se pojavljuje ispod horizontalne ponavljajuće tabele u obrascu. Možete da prilagodite ili uklonite ovaj tekst kada dizajnirate predložak obrasca. Sve kolone koje premašuju širinu tabele rasporeda koja sadrži kontrolu ponavljajuće sekcije biće prelomljene u sledeći red.

Vrh stranice

Pitanja kompatibilnosti

Kada dizajnirate predložak obrasca u programu InfoPath, možete da odaberete da dizajnirate predložak obrasca kompatibilan sa pregledačem. Kada dizajnirate predložak obrasca kompatibilan sa pregledačem, kontrole horizontalne ponavljajuće tabele nisu dostupne u oknu zadataka Kontrole zato što ih nije moguće prikazati u Web pregledaču.

Vrh stranice

Umetanje horizontalne ponavljajuće tabele

Procedura za umetanje horizontalne ponavljajuće tabele se pomalo razlikuje u zavisnosti od toga da li dizajnirate novi, prazan, predložak obrasca ili zasnivate dizajn predloška obrasca na bazi podataka ili spoljašnjem izvoru podataka.

Sledeća ilustracija prikazuje kako horizontalna ponavljajuća tabela izgleda kada pomerite pokazivač miša preko nje u režimu dizajna.

Ponavljajuća sekcija izabrana u horizontalnoj ponavljajućoj tabeli

Kontrole mogu da budu povezane ili nepovezane. Kad je kontrola povezana, to znači da je povezana sa poljem ili grupom u izvoru podataka tako da se podaci uneti u kontrolu čuvaju u datoteci osnovnog obrasca (.xml). Kad je kontrola nepovezana, to znači da nije povezana sa poljem ili grupom i da se podaci uneti u kontrolu ne čuvaju. Kad izaberete kontrolu ili pomerite pokazivač miša iznad nje, u njenom gornjem desnom uglu se pojavljuju tekst i ikona povezivanja. Tekst ukazuje na grupu ili polje sa kojim je kontrola povezana u izvoru podataka. Ikona ukazuje na to da li je kontrola ispravno povezana sa grupom ili poljem. Kad je povezivanje ispravno, pojavljuje se zelena ikona. Ako nešto nije u redu sa povezivanjem, videćete plavu ili crvenu ikonu.

Izvor podataka za predložak obrasca sastoji se od polja i grupe koje se pojavljuju u hijerarhijski pregled u oknu zadataka " Izvor podataka ". Horizontalne ponavljajuće tabele su obično povezane sa ponavljajućim grupe u izvoru podataka predloška obrasca, iako se takođe mogu biti povezane sa ponavljajućim poljima.

U sledećem primeru, tabela u predlošku obrasca je povezana sa ponavljajućom grupom kvartal u oknu zadataka Izvor podataka. Kontrole okvira za tekst u tabeli  – Golf, Tenis i Jedrenje na dasci – su povezane sa poljima koji su deo ponavljajuće grupe kvartal.

Odnos između horizontalne ponavljajuće tabele u predlošku obrasca i ponavljajuće grupe u izvoru podataka

Umetanje horizontalne ponavljajuće tabele u nov, prazan, predložak obrasca

Kad dizajnirate nov, prazan predložak obrasca, automatski je potvrđen izbor u polju za potvrdu Automatski kreiraj izvor podataka u oknu zadatka Kontrole. To programu InfoPath omogućava da automatski kreira polja i grupe u izvoru podataka kako budete dodavali kontrole u predložak obrasca. Ta polja i grupe su predstavljeni ikonama fascikli i datoteka u oknu zadatka Izvor podataka.

 1. U predlošku obrasca postavite kursor na mesto na kojem želite da umetnete kontrolu.

 2. Ako ne vidite okno zadatka Kontrole, izaberite stavku Još kontrola u meniju Umetanje ili pritisnite kombinaciju tastera ALT+I, C.

 3. U oknu Umetni kontrole izaberite stavku Horizontalna ponavljajuća tabela.

 4. U polje Broj redova upišite broj redova koji želite da tabela podrazumevano ima.

 5. Horizontalna ponavljajuća tabela je kreirana sa okvirom za tekst u svakom redu kolone sa podacima. Da biste konvertovali okvir za tekst u drugi tip kontrole, kliknite desnim tasterom miša na polje koje želite da konvertujete, u priručnom meniju postavite pokazivač na stavku Promeni u, a zatim izaberite željenu kontrolu.

Umetanje horizontalne ponavljajuće tabele u predložak obrasca koji je zasnovan na postojećem izvoru podataka

Ako zasnujete dizajn predloška obrasca na postojeću datoteku Extensible Markup Language (XML), baze podataka ili Veb usluga, InfoPath podrazumeva polja i grupe u oknu zadatka Izvor podataka iz tog postojećeg izvora podataka. U ovom scenariju, možete da umetnete horizontalnu ponavljajuću tabelu tako što ćete prevući ponavljajuće grupe iz okna zadataka " Izvor podataka " u predložak obrasca, ili tako što ćete umetnuti horizontalne ponavljajuće tabele iz okna zadataka " kontrole " umesto toga, kao što je opisano u polju Sledeća procedura:

 1. U predlošku obrasca postavite kursor na mesto na kojem želite da umetnete kontrolu.

 2. Ako ne vidite okno zadatka Kontrole, izaberite stavku Još kontrola u meniju Umetanje ili pritisnite kombinaciju tastera ALT+I, C.

 3. U oknu Umetni kontrole izaberite stavku Horizontalna ponavljajuća tabela.

 4. Na prvoj stranici čarobnjaka za povezivanje ponavljajuće tabele, kliknite na izvor podataka koji želite da koristite na listi izvora podataka , a zatim izaberite stavku ponavljajuće grupe Slika ikone koji želite da povežete redove tabele.

  Savet: Da biste kreirali novu ponavljajuću grupu, kliknite desnim tasterom miša na grupu kojoj želite da dodate ponavljajuću grupu, u priručnom meniju izaberite stavku Dodaj, a zatim u dijalogu Dodavanje polja ili grupe navedite svojstva ponavljajuće grupe.

 5. Kliknite na dugme Dalje.

 6. Na drugoj stranici čarobnjaka za povezivanje ponavljajuće tabele dvaput kliknite na polja na listi Povezivanje podataka koja želite da dodate u tabelu u vidu kolona.

  Savet: Da biste kreirali novo polje, sa liste Povezivanje podataka kliknite desnim tasterom miša na grupu sa kojom je povezana horizontalna ponavljajuća tabela, u priručnom meniju izaberite stavku Dodaj, a zatim u dijalogu Dodavanje polja ili grupe navedite svojstva za polje.

 7. Da biste preuredili kolone, izaberite kolonu sa liste Redovi u tabeli, a zatim kliknite na dugme Premesti ispred ili Premesti iza.

Vrh stranice

Saveti za raspored

Koristite sledeće savete koji će vam pomoći da usavršite izgled, veličinu i druge aspekte horizontalne ponavljajuće tabele i kontrole u njoj:

 • Ne zaboravite da se horizontalna ponavljajuća tabela sastoji od ponavljajuće sekcije unutar tabele rasporeda. Desna ivica tabele rasporeda definiše mesto na kome se kolone u tabeli prelamaju u sledeći red kada korisnici umetnu dodatne kolone. Da biste kontrolisali prelamanje kolone, možete u levu ili desnu stranu da prevučete desnu ivicu ćelije rasporeda tabele koja ograđuje kontrolu ponavljajuće sekcije.

 • Horizontalna ponavljajuća tabela može da bude korisna za štampanje. Kolone u kontroli se prelamaju u sledeći red u predlošku obrasca, tako da se sve informacije u tabeli štampaju. Međutim, ako je predložak obrasca prvenstveno namenjen za prikazivanje na ekranu, razmislite o postavljanju horizontalne ponavljajuće tabele unutar oblast pomeranja u predlošku obrasca. Na taj način, ako korisnici unesu veliku količinu podataka u horizontalnu ponavljajuću tabelu, oni mogu da je pomeraju da bi je videli, umesto da je vide u celini u obrascu.

 • Da biste istovremeno promenili veličinu nekoliko okvira za tekst, izaberite ih, pritisnite kombinaciju tastera ALT+ENTER, izaberite karticu Veličina, a zatim načinite neophodna prilagođavanja.

 • Promenite veličinu okvira za tekst u predlošku obrasca da biste smestili dužinu teksta koju očekujete da će korisnici upisati.

 • Da biste istovremeno promenili boju ivica više okvira za tekst, izaberite okvire za tekst koje želite da promenite, u meniju Oblikovanje izaberite stavku Ivice i senčenje, izaberite karticu Ivice, a zatim izvršite potrebna prilagođavanja.

 • Tekst u okviru za tekst možete da prilagodite izborom neke od stavki sa liste Font i Veličina fonta koje se nalaze na traci sa alatkama Oblikovanje. Da biste istovremeno promenili font i veličinu fonta u svim okvirima za tekst u predlošku obrasca, izaberite okvir za tekst koji sadrži željeno oblikovanje, a zatim u meniju Oblikovanje izaberite stavku Primeni font na sve kontrole okvira za tekst.

 • Da biste videli kako će okviri za tekst izgledati sa stvarnim tekstom u njima, u meniju Prikaz izaberite stavku Uzorak podataka. Na ovaj način ćete lakše razumeti kako će izgledati obrazac zasnovan na vašem predlošku obrasca kada ga korisnici popune.

Vrh stranice

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×