Umetanje grupe sa izabranim elementom

Grupa sa izabranim elementom je kontrola koja se koristi da bi se korisnicima predstavio skup izbora koji se međusobno isključuju. Po podrazumevanim postavkama, grupa sa izabranim elementom sadrži dve sekcije sa izabranim elementom, od kojih se jedna pojavljuje korisniku kao podrazumevani izbor u obrascu.

Ovaj članak sadrži:

Kada koristiti grupu sa izabranim elementom

Iskustvo korisnika

Napomene za kompatibilnost

Umetanje grupe sa izabranim elementom

Saveti za raspored

Kada koristiti grupu sa izabranim elementom

Koristite grupu sa izabranim elementom kada želite da:

 • Pružite korisnicima opciju da biraju između dve ili više odeljak na obrascu.

 • Dizajnirate predložak obrasca na osnovu postojeće XML šema koja sadrži element xsd: izbor. U ovom slučaju, grupa sa izabranim elementom omogućava da smestite taj element šeme u predložak obrasca tako da korisnici mogu da rade sa njim.

Grupe sa izabranim elementom sadrže dve ili više sekcija sa izabranim elementom. Po podrazumevanim postavkama, jedna od ovih sekcija se pojavljuje na obrascu, a korisnici mogu da odaberu da ih uklone ili zamene drugom sekcijom. Na primer, na obrascu zahteva za kupovinu, možete da imate sekciju kojom se zahteva da se novi stoni računar podrazumevano pojavi, ali da omogućite da korisnici u potpunosti uklone sekciju ili da je zamene sekcijom kojom se traži laptop računar.

Choice group on form with shortcut menu visible

Sekcije sa izabranim elementom unutar grupe sa izabranim elementom sadrže kontrole koje koriste kada popunjavaju obrazac. Sekcije sa izabranim elementom se uvek nalaze u grupama sa izabranim elementom. Stoga, ako pokušate da dodate samu sekciju sa izabranim elementom, Microsoft Office InfoPath automatski kreira grupu sa izabranim elementom u kojoj će se nalaziti sekcija.

Povezane kontrole

InfoPath uključuje druge kontrole koje su slične grupama sa izabranim elementom, ali imaju drugu namenu. Pogledajte sledeću listu da biste odlučili koje kontrole su najbolje za predložak obrasca:

Sekcija    Sekcije su slične sekcijama sa izabranim elementom u grupi sa izabranim elementom u tome da ih koristite da biste upoznali korisnike sa povezanim skupom kontrola. Međutim, sekcije se koriste samo za svrhe organizacije – korisnici ne mogu da ih uklone ili zamene prilikom popunjavanja obrasca, kao što mogu sa sekcijama sa izabranim elementom.

Opciona sekcija    Kada dodate grupu sa izabranim elementom u predložak obrasca, podrazumevana sekcija se uvek pojavljuje kada korisnik prvi otvori obrazac zasnovan na predlošku obrasca. Sa druge strane, opcione sekcije su podrazumevano skrivene. Korisnici mogu da odaberu da li da uključe opcionu sekciju u obrazac. Na primer, u obrascu zahteva za kupovinu koji je prethodno pomenut, neki korisnici će možda želeti da uključe komentare o računaru koji planiraju da poruče. Možete da umetnete opcionu sekciju u predložak obrasca i da dodate okvir za obogaćeni tekst sa oznakom „Napomene“ unutar opcione sekcije. Korisnici zatim mogu da dodaju sekciju sa napomenama kada žele i ako žele tako što će kliknuti na tekst sa uputstvom u obrascu.

Ponavljajuća sekcija    Nalik ponavljajućim grupama sa izabranim elementom, ponavljajuće sekcije dozvoljavaju korisnicima da dodaju više od jedne sekcije u svoj obrazac, u zavisnosti od njihovih potreba. Koristite ponavljajuću sekciju u predlošku obrasca kada imate za cilj da dozvolite korisnicima da umeću, ali ne da zamene više instanci sekcije.

Ponavljajuća grupa sa izabranim elementom    Ponavljajuće grupe sa izabranim elementom su nalik grupama sa izabranim elementom, osim što korisnici mogu da umeću više od jedne u obrazac. Na primer, u obrascu zahteva za kupovinu, korisnici mogu da odaberu da zahtevaju stoni računar ili laptop računar. Međutim, u nekim slučajevima, korisnik će možda želeti da zahteva oba tipa računara ili više računara svakog tipa. Ako se u obrascu koristi ponavljajuća grupa sa izabranim elementom, korisnik može da odabere da popuni sekciju koja sadrži informaciju o zahtevu za stoni računar. Zatim korisnik može da umetne drugu instancu grupe sa izabranim elementom da bi popunio sekciju koja sadrži informacije o zahtevu za laptop računar.

Vrh stranice

Iskustvo korisnika

Po izgledu i ponašanju, grupe sa izabranim elementom su nalik sekcijama i drugim kontrolama povezanim sa rasporedom. Osnovne razlike su da korisnici mogu da zamene podrazumevanu sekciju unutar grupe sa izabranim elementom sa alternativnom sekcijom ili da u potpunosti izbrišu grupu sa izabranim elementom.

Kada korisnici premeste kursor preko sekcije sa podrazumevanim izborom, pojaviće se malo ljubičasto dugme u gornjem levom uglu sekcije. Kada korisnici kliknu na ovo dugme, priručni meni će pokazati komande za uklanjanje ili zamenu podrazumevane sekcije.

Shortcut menu for choice group

Savet : Sa grupom sa izabranim elementom, korisnici mogu da uklone ili zamene podrazumevanu sekciju, ali ne mogu da umeću više instanci sekcije u obrazac. Ako želite da korisnici budu u mogućnosti da umeću dodatne sekcije u obrazac, trebalo bi da koristite ponavljajuću grupu sa izabranim elementom umesto grupe sa izabranim elementom. Iskustvo je slično i iz korisničkog ugla. Međutim, pored toga što može da vidi komande priručnog menija za uklanjanje ili zamenu podrazumevane sekcije, korisnik takođe vidi komande za umetanje više instanci grupe sa izabranim elementom.

Vrh stranice

Napomene za kompatibilnost

Kada dizajnirate predložak obrasca u programu InfoPath, možete da odaberete da dizajnirate predložak obrasca kompatibilan sa pregledačem. Kada dizajnirate predložak obrasca kompatibilan sa pregledačem, grupe i sekcije sa izabranim elementom nisu dostupne u oknu zadataka Kontrole zato što ih nije moguće prikazati u Web pregledaču.

Vrh stranice

Umetanje grupe sa izabranim elementom

Procedura za umetanje grupe sa izabranim elementom u predložak obrasca pomalo se razlikuje u zavisnosti od toga da li dizajnirate novi, prazan predložak obrasca ili zasnivate dizajn predloška obrasca na bazi podataka ili spoljašnjem izvoru podataka.

Sledeća ilustracija prikazuje kako grupa sa izabranim elementom izgleda kada je izabrana u režim dizajna.

A choice group selected in design mode

Kontrole mogu biti povezane ili nepovezane. Kada je kontrola povezana, ona je povezana sa poljem ili grupom u izvoru podataka tako da se podaci koji su uneti u kontrolu čuvaju u osnovnoj (.xml) datoteci. Kada je kontrola nepovezana, ona nije povezana sa poljem ili grupom i podaci koji su uneti u kontrolu se ne čuvaju. Kada izaberete ili pomerite pokazivač preko kontrole, tekst i povezana ikona će se pojaviti u gornjem desnom uglu kontrole. Tekst ukazuje na grupu ili polje u izvoru podataka sa kojim je kontrola povezana. Ikona ukazuje da li je kontrola ispravno povezana sa tom grupom ili poljem. Ako je povezivanje ispravno, pojaviće se zelena ikona. Ako nešto nije u redu sa povezivanjem, videćete plavu ili crvenu ikonu.

Izvor podataka za predložak obrasca sastoji se od polja i grupa koje se pojavljuju u hijerarhijskim prikazu u oknu zadataka Izvor podataka. Sekcije sa izabranim elementom su uvek povezane sa grupama. Svaka kontrola u sekciji sa izabranim elementom je povezana sa polje koje je deo grupe sekcija sa izabranim elementom. U sledećem primeru, sekcija sa izabranim elementom Stoni računar na predlošku obrasca je povezana sa grupom stoni u oknu zadataka Izvor podataka.

Relationship between choice section on form template and corresponding group in data source

Umetanje grupe sa izabranim elementom u nov, prazan predložak obrasca

Kada dizajnirate novi, prazan predložak obrasca, polje za potvrdu Automatski kreiraj izvor podataka u oknu zadataka Kontrole je potvrđeno po podrazumevanoj vrednosti. Ovo omogućava da program InfoPath automatski kreira polja i grupe u izvoru podataka kada dodajete kontrole u predložak obrasca. Ova polja i grupe su predstavljena fasciklom i ikonama datoteka u oknu zadataka Izvor podataka.

Nakon umetanja grupe sa izabranim elementom, InfoPath kreira grupe koje su povezane sa sekcijama sa izabranim elementom unutar te grupe. Pored toga, InfoPath kreira posebnu vrstu grupe da bi vizuelno pokazao odnos između grupe sa izabranim elementom na predlošku obrasca i izvora podataka. Ovaj tip grupe uključuje reč (izbor) pored svoje oznake u izboru podataka.

 1. U predlošku obrasca postavite kursor tamo gde želite da umetnete kontrolu.

 2. Ako okno zadatka Kontrole nije vidljivo, u meniju Umetanje izaberite stavku Još kontrola ili pritisnite tastere ALT+I, C.

 3. U oknu Umetni kontrole izaberite stavku Grupa sa izabranim elementom.

  Pojaviće se grupa sa izabranim elementom koja sadrži dve sekcije sa izabranim elementom na predlošku obrasca.

 4. Da biste umetnuli dodatne sekcije sa izabranim elementom u grupu sa izabranim elementom, postavite kursor unutar te grupe na predlošku obrasca, a zatim u oknu zadataka Kontrola izaberite stavku Sekcija sa izabranim elementom.

 5. Postupite na neki od sledećih načina da biste dodali kontrole u sekcije sa izabranim elementom unutar grupe sa izabranim elementom:

  • Da biste dodali kontrole u sekciju sa podrazumevanim izborom, prevucite željene kontrole iz okna zadataka Kontrole u sekciju sa izabranim elementom na predlošku obrasca koji je označen sa Sekcija sa izabranim elementom (podrazumevana).

  • Da biste dodali kontrole u sekcije sa alternativnim izborom, prevucite željene kontrole iz okna zadataka Kontrole u sekciju sa izabranim elementom na predlošku obrasca koji je označen sa Sekcija sa izabranim elementom.

Umetanje grupe sa izabranim elementom u predložak obrasca koji je zasnovan na postojećem izvoru podataka

Ako se dizajn predloška obrasca zasniva na postojećoj Extensible Markup Language (XML) datoteci, bazi podataka ili Veb usluzi, InfoPath kreira polja i grupe u oknu zadataka Izvor podataka na osnovu tog izvora podataka. Na primer, pretpostavite da zasnujete dizajn predloška obrasca na XML šemi i da ta šema uključuje element xsd: izbor. U ovim okolnostima, možete da umetnete grupu sa izabranim elementom tako što ćete prevući odgovarajuću grupu iz okna zadataka Izvor podataka u predložak obrasca. Ako umesto toga koristite okno zadataka Kontrole da biste umetnuli grupu sa izabranim elementom, InfoPath vas navodi da povežete grupu sa izabranim elementom sa postojećom grupom u izvoru podataka, kao što je opisano u sledećoj proceduri:

 1. U predlošku obrasca postavite kursor tamo gde želite da umetnete kontrolu.

 2. Ako okno zadatka Kontrole nije vidljivo, u meniju Umetanje izaberite stavku Još kontrola ili pritisnite tastere ALT+I, C.

 3. U oknu Umetni kontrole izaberite stavku Grupa sa izabranim elementom.

 4. U dijalogu Povezivanje grupe sa izabranim elementom izaberite grupu koja sadrži reč (izbor) pored njenog naziva, a zatim kliknite na dugme U redu.

 5. Dodajte dve ili više sekcija sa izabranim elementom u predložak obrasca, a zatim ih povežite sa odgovarajućim grupama u izvoru podataka.

  Napomena : Grupe koje odaberete moraju da budu deo grupe (izbor) koju ste izabrali u koraku 4.

 6. Dodajte kontrole u svaku sekciju sa izabranim elementom, a zatim povežite te kontrole sa odgovarajućim poljima u izvoru podataka.

  Napomena : Polja moraju da budu deo grupa koje ste izabrali u koraku 5. InfoPath koristi nazive tih polja za oznake kontrole. Ako je neophodno, promenite tekst oznake.

Vrh stranice

Saveti za raspored

Koristite sledeće savete koji će vam pomoći da usavršite izgled, veličinu i druge aspekte grupa i sekcija sa izabranim elementom:

 • Iz razloga što se dugme priručnog menija pojavljuje samo kada korisnici premeste pokazivač preko sekcije sa izabranim elementom, možda novi korisnici neće moći da shvate kako da zamene sekciju sa podrazumevanim izborom. Kada dizajnirate predložak obrasca, razmotrite dodavanje kratkog objašnjenja iznad sekcije sa izabranim elementom koji obaveštava korisnike kako da zamene jednu sekciju sa izabranim elementom drugom sekcijom.

 • Po podrazumevanim postavkama, ivice oko sekcija sa izabranim elementom nisu vidljive korisnicima koji popunjavaju obrazac. Kao rezultat toga, korisnici vide samo kontrole unutar sekcija kada otvore obrazac. Da biste vizuelno odvojili sekciju sa izabranim elementom od teksta i kontrole koje je okružuju, ili da biste jednostavno privukli pažnju korisnika na tu sekciju, možete da koristite dijalog Ivice i senčenje da biste dodali ivice ili boju u sekcije sa izabranim elementom u grupi sa izabranim elementom.

 • Da biste istovremeno promenili veličinu nekoliko sekcija sa izabranim elementom, izaberite selekcije čiju veličinu želite da promenite. U meniju Oblikovanje izaberite stavku Svojstva, a zatim načinite neophodna prilagođavanja na kartici Veličina.

 • Ponekad tekst unutar kontrola u sekciji sa izabranim elementom i oznake sa leve strane tih kontrola mogu da izgledaju pomalo izvan poravnanja. Da biste ih brzo ponovo poravnali, dvaput kliknite na kontrolu, na kartici Veličina kliknite na dugme Poravnaj, a zatim na dugme Primeni. Da biste ponovo poravnali oznake i kontrole koje se nalaze u različitim ćelijama u tabeli rasporeda, u priručnom meniju izaberite stavku Svojstva tabele, a zatim na kartici Ćelija u oknu Vertikalno poravnavanje izaberite stavku Centar.

Vrh stranice

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×