Uključivanje i pomoću kontrolne table kvalitet poziva za Microsoft Teams i Skype za posao Online

Važno : Ovaj članak je mašinski preveden, pogledajte odricanje odgovornosti. Pogledajte verziju ovog članka na engleskom jeziku ovde za referencu.

Saznajte kako da konfigurišete Office 365 organizacije da biste koristili na kontrolnoj tabli kvalitet poziva da bi se nadgledao kvalitet poziva.

Na poziv kvalitet kontrolne table (poziv u pomoж) za Microsoft Teams i Skype za posao online vam omogućava da dobije uvida kvaliteta poziva pomoću usluge Microsoft Teams i Skype za posao . Ova tema opisuje korake koje treba da dovršite da biste započeli prikupljanja podataka.

Napomena : CQD detaljni izveštaji trenutno su raspoloživi kao Pregled tehničara, ali su dostupni svim korisnicima.

Najnovije izmene i ispravke.

Poslednje promene na poziv u pomoж su sledeći:

 • Obuhvata podatke Microsoft Teams pored Skype za posao online podataka.

 • Izveštaja sa rezimeom uključuju proizvoda filter da biste izabrali sve podatke, Microsoft Teams podataka ili Skype za posao online podataka.

Potražite u ovom članku listu dimenzija i mera dostupnih na kontrolnoj tabli kvaliteta poziva u usluzi Skype za posao Online.

Napomena : Informacije o ažuriranjima i promenama kontrolne table možete pronaći klikom na Dobre vesti! na kontrolnoj tabli. Možete da odete do Kontrolne table kvaliteta poziva.

Aktiviranje Microsoft poziva kvalitet kontrolne table (poziv u pomoж) izveštaja sa rezimeom.

Pre nego što počnete da koristite na poziv u pomoж, moraćete da ga aktivirate za svoju organizaciju Office 365 .

 1. Prijavite se u vašoj organizaciji Office 365 pomoću naloga administratora, a zatim izaberite pločicu " Administracija " da biste otvorili Centar administracije.

 2. U levom oknu, pod stavkom Administrator izaberite Skype za posao da biste otvorili Skype za posao centar administracije.

 3. U Skype za posao centru administracije izaberite alatke u levom oknu, a zatim izaberite stavku Kontrolna tabla za kvalitet poziva programa Skype za posao Online.

  Alatke usluge Skype za posao

 4. Na stranici koja se otvori izaberite Prijavi se pomoću naloga globalnog administratora, a zatim navedite akreditive za nalog kada budete upitani.

  CQD Prijavljivanje

Kada izaberete prijavljivanje i kada se ono aktivira, CQD će početi da prikuplja i obrađuje podatke.

Napomena : Može potrajati nekoliko sati da obradi dovoljno podataka za prikazivanje rezultata u izveštajima.

Funkcije Kontrolne table za kvalitet poziva programa Skype za posao Online

CQD izveštaji sa rezimeom obezbeđuju podskup funkcija planiranih za detaljne izveštaje. Razlike između dva izdanja rezimirane su ovde:

Funkcija

Izveštaji sa rezimeom

Detaljni izveštaji

Metrika deljenja aplikacija

Ne

Da

Podrška korisnicima za izgradnju informacija

Da

Da

Podrška za analizu dubinskog pretraživanja

Ne

Da

Metrika pouzdanosti medija

Ne

Da

Pripremljeni izveštaji

Da

Da

Izveštaji o pregledu

Da

Da

Odeljak izveštaja po korisniku

Ne

Da

Prilagođavanje odeljka izveštaja (dodaj, izbriši, izmeni izveštaje)

Ne

Da

Metrike deljenja ekrana zasnovanog na video zapisu

Ne

Da

Metrike video zapisa

Ne

Da

Količina dostupnih podataka

Poslednjih 6 meseci

Poslednjih 6 meseci

Microsoft Teams podataka

Da

Da

Pripremljeni izveštaji

Oba izdanja alatke CQD pružaju spremnu kontrolnu tablu, obezbeđujući metrike kvaliteta poziva bez potrebe za kreiranjem novih izveštaja. Kada se podaci obrade u pozadinskom programu, u izveštajima ćete moći da vidite podatke o kvalitetu poziva.

Izveštaji o pregledu

Oba izdanja alatke CQD pružaju ulaznu tačku visokog nivoa za celokupnu informaciju o kvalitetu poziva, ali način predstavljanja informacije u izveštaju sa rezimeom razlikuje se od onog kod detaljnog izveštaja.

Izveštaji sa rezimeom pružaju pojednostavljeni prikaz izveštaja pomoću stranice sa karticama koji korisnicima omogućava da brzo pregledaju i razumeju celokupan status i trendove kvaliteta poziva.

Četiri kartice uključuju:

 • Ukupan kvalitet poziva – pruža informaciju o svim tokovima, a to su skup tokova server – klijent i tokova klijent – klijent, kao i odvojeni tokovi server – klijent i klijent – klijent, u formi mesečnih i dnevnih trendova.

 • Server – klijent – pruža dodatne detalje za tokove između krajnjih tačaka servera i klijenta.

 • Klijent – klijent – pruža dodatne detalje za tokove između dve krajnje tačke klijenta.

 • SLA kvalitetu glasa – pruža informacije o pozive koje su uključene u Skype za posao online SLA kvaliteta glasa

Kartica Ukupan kvalitet poziva

Koristite podatke na ovoj kartici da biste ocenili status i trendove kvaliteta poziva uzimajući u obzir broj tokova i niske procente. Legenda u gornjem desnom uglu pokazuje koja boja i vizuelni elementi predstavljaju ove metrike.

CQD Ključ za podatke

Tokovi se klasifikuju u tri grupe: Dobri, Loši i Neklasifikovani. Takođe postoje izračunate Loše % vrednosti koje vam pružaju odnos tokova klasifikovanih kao Loši u odnosu na ukupan broj klasifikovanih tokova. Pošto je Loše % = Loši tokovi/ (Loši tokovi + Dobri tokovi) * 100, to znači da na Loše % ne utiče postojanje većeg broja Neklasifikovanih tokova. Da biste saznali na osnovu čega se tokovi klasifikuju kao loši ili dobri, posetite veb lokaciju https://aka.ms/cqd_quality_thresholds

Koristite skalu sa leve strane da izmerite vrednosti broja poziva.

CQD Obračun podataka

Koristite skalu sa desne strane da izmerite vrednosti Nisko %.

CQD Procenat podataka

Takođe možete videti stvarne numeričke vrednosti tako što ćete pokazivač miša postaviti preko trake.

Napomena : Sledeći primer je iz skupa veoma mali uzorak podataka i vrednosti nisu realan stvarnu primene.

CQD Numerički podaci

Ukupna jačina zvuka toka je važan faktor pri određivanju toga koliko su loši procenti relevantni. Što je jačina ukupnih tokova manja, to su prijavljene vrednosti loših procenata manje pouzdane.

Kartica Server – Klijent i kartica Klijent – Klijent

Ove dve kartice pružaju dodatne detalje za tokove koji su se dogodili u scenarijima „od krajnje tačke do krajnje tačke“. Obe kartice imaju po četiri odeljka koji mogu da se skupe, a koji predstavljaju četiri scenarija po kojima bi se tokovi medija odvijali.

 • Kablovi unutra

 • Kablovi napolje

 • Wifi unutra

 • Wifi napolje

Unutrašnji test

Tokom obrade, poziv u pomoж pozadinske svrstava tok kao unutra ili spolja koriste sastavni informacije, ako postoji. Krajnje tačke za svaki tok su povezane sa adresom podmreže. Ako je podmreži na listi podmreže otpremljene sastavni informacije, a zatim se smatra unutar. Ako izradu informacija nije još uvek otpremljen, zatim unutar Test će uvek klasifikovanje zrake kao spolja. Imajte na umu da unutar Test za Server Client scenarija samo smatra krajnju tačku klijenta. Pošto su serveri uvek izvan iz perspektive korisnika, na nije broju test.

Kablovi u poređenju sa WiFi vezom

Kao što i nazivi govore, ovo je kriterijum klasifikacije zasnovan na tipu veze klijenta. Server je uvek povezan kablovima i zato nije uključen u kalkulaciju.

Napomena : Što se tiče toka, ako je jedna od krajnjih tačaka povezana na WiFi mrežu, onda je on u alatki CQD klasifikovan kao WiFi.

Izbor proizvoda podataka da biste videli u izveštajima

U rezime i izveštaje poboljšane lokaciju, možete da koristite Proizvod Filter padajućeg menija da biste izabrali da biste prikazali sve podatke o proizvodima, samo Microsoft Teams , ili samo Skype za posao online podatke.

Snimak ekrana prikazuje proizvoda Filter kontrole pomoću opcije za sve, Microsoft Teams i Skype za posao.

U detaljnih izveštaja, možete da koristite dimenziju timovima da biste filtrirali podatke u Microsoft Teams ili Skype za posao online podataka kao deo definisanja izveštaj.

Otpremanje informacija za izgradnju

Kontrolna tabla CQD izveštaja sa rezimeom uključuje stranicu Otpremanje podataka o zakupcu   , kojoj se pristupa biranjem oznake veze Otpremanje podataka o zakupcu u gornjem desnom uglu. Ovu stranicu koriste administratori za otpremanje svojih informacija, kao što su mapiranje IP adrese i geografskih informacija, mapiranje svake bežične pristupne tačke i njene MAC adrese, itd.

CQD Kontrolna tabla
 1. U padajućem meniju na stranici Otpremanje podataka o zakupcu izaberite tip datoteke sa podacima za otpremanje. Tip datoteke sa podacima označava sadržaj datoteke (npr. „Izgradnja“ upućuje na mapiranje IP adrese i izgradnju, kao i na druge geografske informacije). Trenutno podržavamo samo tip podataka „Izgradnja“. Sa narednim izdanjima treba dodati još nekoliko tipova podataka.

 2. Nakon što odaberete tip datoteke sa podacima, izaberite Potraži da biste izabrali datoteku sa podacima.

  • Datoteka sa podacima mora biti tsv datoteka (vrednosti razdvojene tabulatorom) ili csv datoteka (vrednosti razdvojene zarezima). Ako koristite csv datoteku, svako polje koje sadrži zarez mora sadržati i navodnike, ili se zarez mora obrisati. Na primer, ako je vaše ime za izgradnju NY, NY, u csv datoteku ga treba uneti kao „NY, NY“.

  • Datoteka sa podacima ne sme biti veća od 50MB.

  • Za svaku datoteku sa podacima svaka kolona u datoteci se mora podudarati sa unapred definisanim tipom datoteke, o čemu će biti reči kasnije u okviru ove teme.

 3. Nakon što odaberete datoteku sa podacima, navedite Datum početka i opcionalno Navedite datum završetka.

 4. Nakon što odaberete Datum početka, odaberite Otpremanje da biste datoteku otpremili na CQD server.

  Pre nego što se datoteka otpremi, najpre se proverava njena valjanost. Nakon provere valjanosti, datoteka se skladišti u Azure blob. Ako provera valjanosti ili skladištenje datoteke u Azure blob ne uspe, prikazaće se poruka o grešci i zahtevaće ispravku datoteke. Sledeća slika pokazuje grešku koja se pojavljuje kada je broj kolona u datoteci sa podacima netačan.

  CQD Primer za grešku pri validaciji otpremanja
 5. Ako se tokom provere valjanosti ne pojave greške, otpremanje datoteke će biti uspešno. Otpremljenu datoteku možete videti u tabeli Moja otpremanja, koja pokazuje ceo spisak svih otpremljenih datoteka za aktuelnog zakupca na dnu te stranice.

  Svaki zapis pokazuje jednu otpremljenu datoteku sa podacima o zakupcu, sa tipom datoteke, vremenom poslednjeg ažuriranja, vremenskim periodom, opisom, ikonama za uklanjanje i preuzimanje. Da biste uklonili datoteku, odaberite ikonu korpe za otpatke u tabeli. Da biste preuzeli datoteku, odaberite ikonu za preuzimanje u koloni Preuzimanje u tabeli.

  CQD Tabela „Moja otpremanja“

Format datoteke sa podacima o zakupcu i struktura datoteke sa podacima za izgradnju

Format datoteke sa podacima koji otpremate mora ispuniti sledeće zahteve da bi prošao proveru valjanosti pre otpremanja.

 • Datoteka mora biti u formatu tsv, što znači da TAB odvaja kolone u svakom redu, ili csv u kojem je svaka kolona odvojena zarezom.

 • Sadržaj datoteke sa podacima ne uključuje zaglavlja tabela. To znači da u prvom redu datoteke sa podacima treba da budu pravi podaci, a ne zaglavlja kao što je „Mreža“ i sl.

 • U svakoj koloni tip podataka može biti samo Niska, Broj ili Logički. Ako je to broj, vrednost mora biti numerička vrednost; ako je logički, vrednost mora biti ili 0 ili 1.

 • Za svaku kolonu, ako je tip podataka niska, podaci mogu biti prazni (ali i dalje moraju biti odvojeni odgovarajućim razgraničenjem, npr. karticom ili zarezom). Ovo samo dodeljuje tom polju praznu vrednost niske.

 • U svakom redu mora postojati 14 kolona i svaka kolona mora imati sledeći tip podataka, i redosled kolona mora biti kao u sledećoj tabeli.

Ime kolone

Tip podataka

Primer

Mreža

Niska

192.168.1.0

NetworkName

Niska

USA/Seattle/SEATTLE-SEA-1

NetworkRange

Broj

26

BuildingName

Niska

SEATTLE-SEA-1

OwnershipType

Niska

Contoso

BuildingType

Niska

IT obustava

BuildingOfficeType

Niska

Inženjering

Grad

Niska

Sijetl

Poštanski broj

Niska

98001

Zemlja

Niska

SAD

Država

Niska

Vašington

Oblast

Niska

MSUS

InsideCorp

Bool

1

ExpressRoute

Bool

0

Važno : 

 • Opseg mreže se može koristiti da predstavi supernet (kombinacija nekoliko podmreža sa jednim prefiksom usmeravanja). Kod svih novih otpremanja za izgradnju proveriće se da li ima opsega koji se preklapaju. Ako ste prethodno otpremili datoteku za izgradnju, treba da preuzmete aktuelnu datoteku i da je ponovo otpremite kako biste identifikovali preklapanja i rešili problem pre ponovnog otpremanja. Sva preklapanja u prethodno otpremljenim datotekama mogu dovesti do pogrešnih mapiranja podmreža na izgradnje u izveštajima.

 • Određene VPN primene ne prijavljuju precizno informacije o podmreži. Preporučuje se da se prilikom dodavanja VPN mreže u datoteku izgradnje, umesto jednog unosa za podmrežu, dodaju posebni unosi za svaku adresu u VPN podmreži kao posebna 32-bitna mreža. Svaki red ima iste metapodatke za izgradnju. Na primer, umesto jednog reda za 172.16.18.0/24, potrebno vam je 256 redova, od čega je po jedan red za svaku adresu između 172.16.18.0/32 i 172.16.18.255/32, uključujući i za te adrese.

Izbor tipa medija u detaljnim izveštajima

Detaljne izveštaje podržava pogledati kvaliteta i medija pouzdanosti za zvuk, video, deljenja aplikacija i video zapisa na osnovu ekrana deljenja tipove medija. Dimenzije, mere i filteri koje su specifične za tip jednog medija imaju „Zvuk”, „Video”, „AppSharing” ili „VBSS” kao prefiks.

Kontrolna tabla za kvalitet poziva – Dimenzije.

Ako želite da prikažete dimenzija i mera za tip jednog medija, novu dimenziju tip medija i filter možda će biti potrebno. Na primer, da biste izveštaj koji prikazuje ukupan sesiju broji preko različite vrste medija, uključite dimenziju tip medija.

Kontrolna tabla za kvalitet poziva – Obračun ukupnog protoka.

Napomena : Odricanje odgovornosti za mašinski prevod: Ovaj članak je preveo računarski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašinske prevode da bi pomogao korisnicima koji ne govore engleski da uživaju u sadržaju o Microsoft proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je članak mašinski preveden, može da sadrži greške u rečniku, sintaksi ili gramatici.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×