Tasterske prečice za upotrebu pri kreiranju prezentacije u programu PowerPoint 2010

Važno : Ovaj članak je mašinski prevesti potražite u članku Odricanje odgovornosti. O referencu pronaći verzija ovaj članak ovde na engleskom jeziku.

Ključ za korišćenje tasterskih prečica

Tasterske prečice koje su opisane u ovoj temi pomoći odnose se na američki raspored tastature. Tasteri na drugim rasporedima možda ne odgovaraju tasterima na američkoj tastaturi.

Za tasterske prečice u kojima istovremeno pritiskate dva ili više tastera tasteri koje treba da pritisnete razdvojeni su znakom plus (+). Za tasterske prečice u kojima tastere pritiskate neposredno jedan za drugim, tasteri koje treba da pritisnete razdvojeni su zarezom (,).

Ako želite da odštampate ovu temu, najpre pritisnite taster TAB da biste izabrali stavku Prikaži sve, a zatim taster ENTER i na kraju tastere CTRL+P.

Pomoć na mreži

Tasterske prečice za korišćenje prozora za pomoć

Prozor za pomoć omogućava pristup celokupnom sadržaju Office pomoći. U njemu se prikazuju teme i ostali sadržaj pomoći.

U prozoru za pomoć

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Otvaranje prozora za pomoć.

F1

Zatvaranje prozora za pomoć.

ALT+F4

Prebacivanje između prozora „Pomoć“ i aktivnog programa.

ALT+TAB

Povratak na sadržaj PowerPoint pomoći i članaka „kako da“.

ALT+HOME

Izbor sledeće stavke u prozoru za pomoć

TAB

Izbor prethodne stavke u prozoru za pomoć

SHIFT+TAB

Izvršava radnju izabrane stavke

ENTER

Izbor sledeće, to jest prethodne stavke u prozoru za pomoć, u odeljku Pretraži pomoć za PowerPoint

TAB, SHIFT+TAB

Razvijanje ili skupljanje izabrane stavke u prozoru za pomoć, u odeljku Pretraži pomoć za PowerPoint Help

ENTER

Biranje sledećeg skrivenog teksta ili hiperveze, među kojima su i veze Prikaži sve i Sakrij sve pri vrhu teme.

TAB

Biranje prethodnog skrivenog teksta ili hiperveze.

SHIFT+TAB

Obavljanje radnje za izabrane veze Prikaži sve, Sakrij sve, za izabrani skriveni tekst ili hipervezu.

ENTER

Prebacivanje na prethodnu temu pomoći (dugme Nazad).

ALT+STRELICA NALEVO ili BACKSPACE

Prebacivanje na sledeću temu pomoći (dugme Napred).

ALT+STRELICA NADESNO

Manje pomeranje naviše, odnosno naniže, unutar trenutno prikazane teme pomoći.

STRELICA NAGORE, STRELICA NADOLE

Veće pomeranje naviše, odnosno naniže, unutar trenutno prikazane teme pomoći.

PAGE UP, PAGE DOWN

Prikaz menija sa komandama za prozor za pomoć. Ovo zahteva da prozor za pomoć ima aktivan fokus (kliknite u prozor za pomoć)

SHIFT+F10

Zaustavljanje poslednje radnje (dugme Zaustavi).

ESC

Osvežavanje prozora (dugme Osveži).

F5

Štampa trenutnu temu pomoći.

Napomena : Ako se kursor ne nalazi u tekućoj temi pomoći, pritisnite taster F6, a zatim kombinaciju tastera CTRL+P.

CTRL+P

Promena stanja veze. Možda će biti potrebno da taster F6 pritisnete više puta.

Taster F6 (sve dok fokus ne bude na polju Upišite reči koje tražite), TAB, STRELICA NADOLE

Unos teksta u polje Upišite reči koje tražite. Možda će biti potrebno da taster F6 pritisnete više puta.

F6

Prebacivanje između oblasti u prozoru za pomoć; na primer, prebacivanje između trake sa alatkama, polja Upišite reči koje tražite i liste Pretraži

F6

Izbor sledeće, to jest prethodne stavke u sadržaju prikazanom u obliku stabla

STRELICA NAGORE, STRELICA NADOLE

Razvijanje ili skupljanje izabrane stavke u sadržaju prikazanom u obliku stabla

STRELICA NALEVO, STRELICA NADESNO

Osnove sistema Microsoft Office

Prikazivanje prozora i rad sa njima

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Prebacivanje u sledeći prozor

ALT+TAB, TAB

Prebacivanje u prethodni prozor

ALT+SHIFT+TAB, TAB

Zatvaranje aktivnog prozora

CTRL+W ili CTRL+F4

Emitovanje otvorene prezentacije udaljenoj publici pomoću PowerPoint Veb aplikacije.

CTRL+F5

Premeštanje na sledeće okno zadataka iz drugog okna u prozoru programa (u smeru kazaljke na satu). Možda ćete morati da pritisnete taster F6 više puta.

Napomena : Ako pritisak na taster F6 ne prikaže okno zadatka koje želite, pritisnite taster ALT da biste postavili fokus na traku, a zatim pritisnite kombinaciju tastera CTRL+TAB da biste se premestili na okno zadatka.

F6

Premeštanje u okno iz nekog drugog okna u prozoru programa (u smeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu)

SHIFT+F6

Prebacivanje na sledeći prozor programa PowerPoint kada je otvoreno više prozora programa PowerPoint

CTRL+F6

Prebacivanje na prethodni prozor programa PowerPoint

CTRL+SHIFT+F6

Kopiranje slike ekrana u ostavu

PRINT SCREEN

Kopiranje slike izabranog prozora u ostavu

ALT+PRINT SCREEN

Promena fonta ili njegove veličine

Napomena : Kursor mora da se nalazi unutar okvira za tekst da biste koristili ove prečice.

Željena radnja

Tasterska prečica

Promena fonta

CTRL+SHIFT+F

Promena veličine fonta

CTRL+SHIFT+P

Povećavanje veličine fonta izabranog teksta

CTRL+SHIFT+>

Smanjivanje veličine fonta izabranog teksta

CTRL+SHIFT+<

Premeštanje po tekstu ili ćelijama

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Pomeranje za jedan znak nalevo

STRELICA NALEVO

Pomeranje za jedan znak nadesno

STRELICA NADESNO

Premeštanje za jedan red nagore

STRELICA NAGORE

Premeštanje za jedan red nadole

STRELICA NADOLE

Premeštanje za jednu reč nalevo

CTRL+STRELICA NALEVO

Premeštanje za jednu reč nadesno

CTRL+STRELICA NADESNO

Premeštanje na kraj reda

END

Pomeranje na početak reda

HOME

Premeštanje na prethodni pasus

CTRL+STRELICA NAGORE

Premeštanje na sledeći pasus

CTRL+STRELICA NADOLE

Premeštanje na kraj okvira za tekst

CTRL+END

Pomeranje na početak okvira za tekst

CTRL+HOME

Premeštanje na sledeći čuvar mesta za naslov ili telo teksta u programu Microsoft Office PowerPoint. Ako je u pitanju poslednji čuvar mesta na slajdu, ovim ćete umetnuti novi slajd sa istim rasporedom kao na originalnom slajdu.

CTRL+ENTER

Ponavljanje poslednje radnje Pronađi

SHIFT+F4

Pronalaženje i zamena

Da biste izvršili ovu radnju

Tasterska prečica

Otvaranje dijaloga Pronalaženje

CTRL+F

Otvaranje dijaloga Zamena

CTRL+H

Ponavljanje poslednje radnje Pronađi.

SHIFT+F4

Premeštanje po tabelama i rad u njima

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Premeštanje u sledeću ćeliju

TAB

Premeštanje u prethodnu ćeliju

SHIFT+TAB

Premeštanje u sledeći red

STRELICA NADOLE

Premeštanje u prethodni red

STRELICA NAGORE

Umetanje tabulatorskog razmaka u ćeliju

CTRL+TAB

Početak novog pasusa

ENTER

Dodavanje novog reda na kraju tabele

Tabulator na kraju poslednjeg reda

Pristupanje oknima zadataka i rad sa njima

Da biste izvršili ovu radnju

Tasterska prečica

Premeštanje u okno zadataka iz drugog okna u prozoru programa. (Možda ćete morati da pritisnete taster F6 više puta.)

F6

Izbor sledeće ili prethodne opcije u oknu zadataka kada je ono aktivno

tabulator, SHIFT+TAB

Prikazivanje kompletnog skupa komandi u meniju okna zadataka

CTRL+STRELICA NADOLE

Premeštanje između stavki izabranog podmenija; premeštanje između određenih opcija u grupi opcija u dijalogu

Strelica nadole ili strelica nagore

Otvaranje izabranog menija ili izvršavanje radnje dodeljene izabranom dugmetu ili komandi

RAZMAKNICA ili ENTER

Otvaranje priručnog menija; otvaranje padajućeg menija za izabranu stavku galerije

SHIFT+F10

Izbor prve, to jest poslednje komande na meniju ili podmeniju kada je meni ili podmeni vidljiv

HOME, END

Pomeranje nagore, odnosno nadole u izabranoj listi galerije

PAGE UP, PAGE DOWN

Pomeranje na početak, to jest na kraj izabrane liste galerije

HOME, END

Zatvaranje okna zadataka

CTRL+RAZMAKNICA, C

Otvaranje ostave

ALT+H, F, O

Promena veličine okna zadataka

 1. U okno zadataka pritisnite tastere CTRL+RAZMAKNICA da biste prikazali meni sa dodatnim komandama.

 2. Pomoću tastera strelica nadole izaberite komandu Veličina i pritisnite taster ENTER.

 3. Za promenu veličine okna zadataka koristite tastere sa strelicama. Koristite kombinaciju tastera CTRL i tasterâ sa strelicama da biste menjali veličinu za po jedan piksel.

Kada završite sa promenom veličine, pritisnite taster ESC.

Rad sa dijalozima

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Premeštanje na sledeću opciju ili grupu opcija

TAB

Premeštanje na prethodnu opciju ili grupu opcija

SHIFT+TAB

Prebacivanje na sledeću karticu u dijalogu. (Kartica mora da bude već izabrana u otvorenom dijalogu)

STRELICA NADOLE

Prebacivanje na prethodnu karticu u dijalogu. (Kartica mora da bude već izabrana u otvorenom dijalogu)

STRELICA NAGORE

Otvaranje izabrane padajuće liste

STRELICA NADOLE, ALT+STRELICA NADOLE

Otvaranje zatvorene liste i premeštanje na opciju u listi

Prvo slovo naziva opcije u padajućoj listi

Premeštanje između opcija u otvorenoj padajućoj listi ili između opcija u grupi opcija

STRELICA NAGORE, STRELICA NADOLE

Izvršavanje radnje koja je dodeljena izabranom dugmetu; potvrđivanje ili opozivanje izbora u izabranom polju za potvrdu

RAZMAKNICA

Izbor opcije; potvrđivanje ili opozivanje izbora u izabranom polju za potvrdu

Slovo podvučeno u opciji

Izvršavanje radnje koja je dodeljena podrazumevanom dugmetu u dijalogu

ENTER

Zatvaranje izabrane padajuće liste; otkazivanje komande i zatvaranje dijaloga

ESC

Upotreba polja za uređivanje u dijalozima

Polje za uređivanje je prazno polje u kojem kucate ili lepite stavke poput korisničkog imena ili putanje fascikle.

Željena radnja

Pritisnite

Premeštanje na početak stavke

HOME

Premeštanje na kraj stavke

END

Premeštanje za jedan znak ulevo, odnosno udesno

STRELICA NALEVO, STRELICA NADESNO

Premeštanje za jednu reč ulevo

CTRL+STRELICA NALEVO

Premeštanje za jednu reč nadesno

CTRL+STRELICA NADESNO

Izbor, odnosno poništavanje izbora prvog karaktera s leve strane

SHIFT+STRELICA NALEVO

Izbor, odnosno poništavanje izbora prvog karaktera s desne strane

SHIFT+STRELICA NADESNO

Izbor, odnosno poništavanje izbora prve reči s leve strane

CTRL+SHIFT+STRELICA NALEVO

Izbor, odnosno poništavanje izbora prve reči s desne strane

CTRL+SHIFT+Strelica nadesno

Izbor znakova od pozicije kursora do početka stavke

SHIFT+HOME

Izbor znakova od pozicije kursora do kraja stavke

SHIFT+END

Upotreba dijaloga Otvaranje i Čuvanje kao

Da biste izvršili ovu radnju

Tasterska prečica

Otvaranje dijaloga „Otvaranje“

ALT+F, a zatim O

Otvaranje dijaloga „Sačuvaj kao“

ALT+F, a zatim A

Premeštanje između opcija na otvorenoj padajućoj listi ili između opcija u grupi opcija

Tasteri sa strelicama

Prikazivanje priručnog menija izabrane stavke, npr. fascikle ili datoteke

SHIFT+F10

Premeštanje između opcija ili oblasti u dijalogu

TAB

Otvaranje padajućeg menija sa putanjom datoteke

F4 ili ALT+J

Osvežavanje liste datoteka

F5

Navigacija na traci

Pristup komandama pomoću nekoliko pritisaka na tastere

 1. Pritisnite taster ALT.

  Prikazaće se tasterske prečice svih funkcija koje su na raspolaganju u trenutnom prikazu.

  Tasterske prečice tasteri na karticu "datoteka"

 2. Pritisnite slovo prikazano u savetu o tasterskoj prečici iznad funkcije koju želite da upotrebite.

 3. U zavisnosti od slova koje ste pritisnuli, mogu se prikazati i dodatni saveti za tastere. Na primer, ako je kartica Početak aktivna i pritisnete taster sa slovom N prikazaće se kartica Umetanje i saveti za tastere koji se odnose na grupu na kartici.

 4. Nastavite da pritiskate slova dok ne pritisnete slovo komande ili kontrole koju želite da upotrebite. U nekim slučajevima, prvo morate da pritisnete slovo grupe koja sadrži komandu. Na primer, ako je aktivna kartica Početak, pritisak kombinacije tastera ALT+H, F, S će vas odvesti u okvir sa listom Veličina u grupi Font.

  Pritisnite taster ALT da biste otkazali radnju koju ste započeli i sakrili savete o tasterskim prečicama.

Promena fokusa tastature bez upotrebe miša

Drugi način na koji tastatura radi sa glavnom trakom je premeštanje fokusa između kartica i komandi sve dok ne nađete funkciju koju želite da koristite. U sledećoj tabeli dati su neki načini za premeštanje fokusa tastature bez korišćenja miša.

Željena radnja

Pritisnite

Izbor aktivne kartice na traci i aktiviranje tastera za pristup

ALT ili F10. Ponovo pritisnite jedan od ova dva tastera da biste se vratili na dokument i otkazali tasterske prečice.

Premeštanje nalevo ili nadesno do sledeće kartice na glavnoj traci

F10 da biste izabrali aktivnu karticu, a zatim STRELICA NALEVO, STRELICA NADESNO

Skrivanje, odnosno prikazivanje glavne trake

CTRL+F1

Prikaz priručnog menija za izabranu komandu

SHIFT+F10

Pomeranje fokusa kako bi se izabrala svaka od sledećih oblasti prozora:

 • Aktivna kartica na traci

 • Otvorena okna zadatka

 • Dokument

F6

Premeštanje fokusa napred ili nazad na svaku komandu na glavnoj traci

TAB, SHIFT+TAB

Premeštanje nadole, nagore, nalevo ili nadesno između stavki na traci.

STRELICA NADOLE, STRELICA NAGORE, STRELICA NALEVO, STRELICA NADESNO

Aktiviranje izabrane komande ili kontrole na traci.

RAZMAKNICA ili ENTER

Otvaranje izabranog menija ili galerije na traci.

RAZMAKNICA ili ENTER

Aktiviranje komande ili kontrole na traci kako bi se izmenila neka vrednost.

ENTER

Završetak izmene vrednosti u kontroli na traci i povratak fokusa na dokument.

ENTER

Pomoć za komandu ili kontrolu na traci. (Ako za izabranu komandu ne postoji tema pomoći, umesto nje će se prikazati opšta tema pomoći za program.)

F1

Česti zadaci u programu Microsoft Office PowerPoint

Premeštanje s jednog okna na drugo

Da biste izvršili ovu radnju

Tasterska prečica

Premeštanje između okana u normalnom prikazu u smeru kretanja kazaljke na satu

F6

Premeštanje između okana u normalnom prikazu u smeru suprotnom od smera kretanja kazaljke na satu

SHIFT+F6

Prebacivanje između kartica Slajdovi i Prikaz strukture u oknu za prikaz strukture i oknu za slajdove u normalnom prikazu

CTRL+SHIFT+TAB

Rad u prikazu strukture

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Podizanje nivoa pasusa

ALT+SHIFT+STRELICA NALEVO

Spuštanje nivoa pasusa

ALT+SHIFT+Strelica nadesno

Premeštanje izabranih pasusa nagore

ALT+SHIFT+STRELICA NAGORE

Pomeranje izabranih pasusa nadole

ALT+SHIFT+Strelica nadole

Prikazivanje 1. nivoa naslova

ALT+SHIFT+1

Razvijanje teksta ispod naslova

ALT+SHIFT+Znak plus

Skupljanje teksta ispod naslova

ALT+SHIFT+Znak minus

Rad sa oblicima, slikama, okvirima, objektima i WordArt objektima

Umetanje oblika

 1. Pritisnite taster ALT i otpustite ga, a zatim pritisnite taster N, zatim taster S, a potom taster H da biste otvorili paletu Oblici.

 2. Za kretanje po kategorijama oblika i izbor željenog oblika koristite tastere sa strelicama.

 3. Pritisnite kombinaciju tastera CTRL+ENTER da biste umetnuli izabrani oblik.

Umetanje okvira za tekst

 1. Pritisnite i otpustite taster ALT, zatim taster N, a zatim pritisnite taster X.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera CTRL+ENTER da biste umetnuli okvir za tekst.

Umetanje objekta

 1. Pritisnite taster ALT i otpustite ga, a zatim pritisnite taster N, zatim J da biste kliknuli na dugme Objekat.

 2. Za premeštanje po objektima koristite tastere sa strelicama.

 3. Pritisnite kombinaciju tastera CTRL+ENTER da biste umetnuli željeni objekat.

Umetanje WordArt objekta

 1. Pritisnite taster ALT i otpustite ga, zatim pritisnite taster N, a zatim taster W da biste otvorili paletu WordArt.

 2. Pomoću tastera sa strelicama izaberite željeni WordArt stil, a zatim pritisnite ENTER.

 3. Upišite željeni tekst.

Biranje oblika

Ako se kursor nalazi unutar teksta, pritisnite taster ESC.

 • Da biste izabrali jedan objekat, pritiskajte taster TAB (ili tastere SHIFT+TAB za izbor obrnutim redosledom) sve dok se na objektu koji želite da izaberete ne pojave regulatori veličine.

 • Za izbor više objekata upotrebite okno za izbor.

Grupisanje i razgrupisavanje oblika, slika i WordArt objekata

 • Da biste grupisali oblike, slike ili WordArt objekte, izaberite stavke koje želite da grupišete, a zatim pritisnite kombinaciju tastera CTRL+G.

 • Izaberite grupu, a zatim pritisnite kombinaciju tastera CTRL+SHIFT+G da biste razgrupisali grupu.

Prikazivanje i sakrivanje koordinatne mreže ili vođica

Da biste izvršili ovu radnju

Tasterska prečica

Prikazivanje, odnosno sakrivanje koordinatne mreže

SHIFT+F9

Prikazivanje, odnosno skrivanje vođica

ALT+F9

Kopiranje atributa oblika

 1. Izaberite oblik sa atributima koje želite da kopirate.

  Ako izaberete oblik sa tekstom, kopirate izgled i stil teksta, kao i atribute oblika.

 2. Pritisnite tastere CTRL+SHIFT+C da biste kopirali atribute objekta.

 3. Pritiskajte taster TAB ili kombinaciju tastera SHIFT+TAB da biste izabrali objekat u koji želite da kopirate atribute.

 4. Pritisnite tastere CTRL+SHIFT+V.

Izbor teksta i objekata

Da biste izvršili ovu radnju

Tasterska prečica

Izbor prvog znaka sa desne strane

SHIFT+Strelica nadesno

Izbor prvog znaka sa leve strane

SHIFT+Strelica nalevo

Proširivanje selekcije do kraja reči

CTRL+SHIFT+Strelica nadesno

Proširivanje selekcije do početka reči

CTRL+SHIFT+Strelica nalevo

Izbor jednog reda nagore (sa kursorom na početku reda).

SHIFT+Strelica nagore

Izbor jednog reda nadole (sa kursorom na početku reda).

SHIFT+Strelica nadole

Izbor objekta (kada je izabran tekst u njemu).

ESC

Izbor drugog objekta (kad je izabran jedan objekat).

Taster TAB ili tasteri SHIFT+TAB dok ne izaberete željeni objekat

Izbor teksta u objektu (kad je izabran objekat)

ENTER

Izbor svih objekata

CTRL+A (na kartici Slajdovi)

Izbor svih slajdova

CTRL+A (u prikazu za sortiranje slajdova)

Izbor celokupnog teksta

CTRL+A (na kartici Prikaz strukture)

Brisanje i kopiranje teksta i objekata

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Brisanje jednog znaka nalevo

BACKSPACE

Brisanje jedne reči nalevo

CTRL+BACKSPACE

Brisanje jednog znaka nadesno

DELETE

Brisanje jedne reči nadesno

Napomena : Kursor mora da se nalazi između reči da biste izvršili ovu radnju.

CTRL+DELETE

Isecanje izabranog objekta ili teksta.

CTRL+X

Kopiranje izabranog objekta ili teksta.

CTRL+C

Lepljenje isečenog ili kopiranog objekta ili teksta.

CTRL+V

Opozivanje poslednje radnje

CTRL+Z

Ponavljanje poslednje radnje

CTRL+Y

Kopiranje samo oblikovanja

CTRL+SHIFT+C

Lepljenje samo oblikovanja

CTRL+SHIFT+V

Otvaranje dijaloga Specijalno lepljenje.

CTRL+ALT+V

Kretanje po tekstu

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Pomeranje za jedan znak nalevo

STRELICA NALEVO

Pomeranje za jedan znak nadesno

STRELICA NADESNO

Premeštanje za jedan red nagore

STRELICA NAGORE

Premeštanje za jedan red nadole

STRELICA NADOLE

Premeštanje za jednu reč nalevo

CTRL+STRELICA NALEVO

Premeštanje za jednu reč nadesno

CTRL+STRELICA NADESNO

Premeštanje na kraj reda

END

Pomeranje na početak reda

HOME

Premeštanje na prethodni pasus

CTRL+STRELICA NAGORE

Premeštanje na sledeći pasus

CTRL+STRELICA NADOLE

Premeštanje na kraj okvira za tekst

CTRL+END

Pomeranje na početak okvira za tekst

CTRL+HOME

Premeštanje na sledeći čuvar mesta za naslov ili telo teksta. Ako je u pitanju poslednji čuvar mesta na slajdu, ovim ćete umetnuti novi slajd koji ima isti raspored na slajdu kao originalni slajd.

CTRL+ENTER

Premeštanje radi ponavljanja poslednje radnje Pronađi

SHIFT+F4

Kretanje po tabelama i rad sa njima

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Premeštanje u sledeću ćeliju

TAB

Premeštanje u prethodnu ćeliju

SHIFT+TAB

Premeštanje u sledeći red

STRELICA NADOLE

Premeštanje u prethodni red

STRELICA NAGORE

Umetanje tabulatorskog razmaka u ćeliju

CTRL+TAB

Početak novog pasusa

ENTER

Dodavanje novog reda na kraju tabele

Tabulator na kraju poslednjeg reda

Uređivanje povezanog ili ugrađenog objekta

 1. Pritisnite taster TAB ili kombinaciju tastera SHIFT+TAB da biste izabrali željeni objekat.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera SHIFT+F10 da biste aktivirali priručni meni.

 3. Koristite taster STRELICA NADOLE dok ne izaberete objekat radnog lista, pritisnite taster STRELICA NADESNO da biste izabrali stavku Uredi, a zatim pritisnite taster ENTER.

  Napomena : Ime komande u priručnom meniju zavisi od tipa ugrađenog ili povezanog objekta. Na primer, ugrađeni Microsoft Office Excel radni list ima komandu Objekat radnog lista, a ugrađeni Microsoft Office Visio crtež ima komandu Visio objekat.

Oblikovanje i poravnavanje znakova i pasusa

Promena tipa i veličine fonta

Napomena : Da biste koristili ove tasterske prečice, prvo morate izabrati tekst koji želite da promenite.

Željena radnja

Pritisnite

Menjanje fonta – otvorite dijalog Font.

CTRL+SHIFT+F

Povećavanje veličine fonta

CTRL+SHIFT+>

Smanjivanje veličine fonta

CTRL+SHIFT+,

Primenjivanje oblikovanja znakova

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Otvaranje dijaloga Font da biste promenili oblikovanje znakova

CTRL+T

Promena veličine slova tako da veliko slovo bude na početku rečenice, ili tako da sva slova budu mala ili pak velika

SHIFT+F3

Primena podebljavanja

CTRL+B

Primena podvlačenja

CTRL+U

Primena oblikovanja kurzivom

CTRL+I

Primena indeksnog teksta (sa automatskim proredom)

CTRL+ZNAK JEDNAKOSTI

Primena eksponentnog teksta (automatski prored)

CTRL+SHIFT+Znak plus

Uklanjanje ručnog oblikovanja znakova, poput indeksnog odnosno eksponentnog teksta

CTRL+ Razmaknica

Umetanje hiperveze

CTRL+K

Kopiranje oblikovanja teksta

Željena radnja

Tasterska prečica

Kopiranje oblikovanja

CTRL+SHIFT+C

Lepljenje oblikovanja

CTRL+SHIFT+V

Poravnavanje pasusa

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Centralno poravnavanje pasusa

CTRL+E

Obostrano poravnavanje pasusa

CTRL+J

Levo poravnavanje pasusa

CTRL+L

Desno poravnavanje pasusa

CTRL+R

Pokretanje prezentacije

Prilikom pokretanja prezentacije u prikazu projekcije slajdova, možete koristiti sledeće tasterske prečice.

Prečice za projekciju slajdova

Da biste izvršili ovu radnju

Tasterska prečica

Pravljenje nove prezentacije.

F5

Pokretanje sledeće animacije ili prelazak na sledeći slajd

N, ENTER, PAGE DOWN, STRELICA NADESNO, STRELICA NADOLE ili RAZMAKNICA

Pokretanje prethodne animacije ili povratak na prethodni slajd

Tasteri P, Page Up, strelica nalevo, strelica nagore i razmaknica

Prelazak na slajd određenog rednog broja

broj+ENTER

Prikazivanje crnog slajda ili povratak na prezentaciju iz njega

Taster B / tačka

Prikazivanje belog slajda ili povratak na prezentaciju iz njega

Taster W / zarez

Zaustavljanje ili ponovno pokretanje automatske prezentacije

S

Završetak prezentacije

ESC ili CRTICA

Brisanje beležaka sa ekrana

Taster E

Prelazak na sledeći slajd ukoliko je on skriven

Taster H

Postavljanje novog vremenskog rasporeda prilikom probne primene

Taster T

Korišćenje originalnog vremenskog rasporeda prilikom probne primene

Taster O

Koristite klik mišem za nastavak tokom probne primene

Taster M

Ponovno snimanje prateće priče i podešavanja vremena slajda

R

Povratak na prvi slajd

Pritisnite i držite desni i levi taster miša tokom 2 sekunde

Prikazivanje ili skrivanje strelice pokazivača

A or =

Promena pokazivača u olovku.

CTRL+P

Promena pokazivača u strelicu.

CTRL+A

Promena pokazivača u brisač.

CTRL+E

Prikazivanje ili skrivanje naznaka perom

CTRL+M

Skrivanje pokazivača i dugmeta za navigaciju odmah

CTRL+H

Skrivanje pokazivača i dugmeta za navigaciju nakon 15 sekundi

CTRL+U

Prikaz dijaloga „Svi slajdovi“

CTRL+S

Prikaz trake zadataka računara

CTRL+T

Prikazivanje priručnog menija

SHIFT+F10

Prelazak na prvu, odnosno sledeću hipervezu na slajdu

Tabulator

Prelazak na poslednju, odnosno prethodnu hipervezu na slajdu

SHIFT+TAB

Izvršavanje klika mišem na izabranu hipervezu

Taster ENTER kada je hiperveza izabrana

Medijske prečice tokom prezentacije

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Zaustavljanje reprodukcije medija

ALT+Q

Prebacivanje između reprodukcije i pauze

ALT+P

Prelazak na sledeći obeleživač

ALT+END

Prelazak na prethodni obeleživač

ALT+HOME

Povećanje jačine zvuka

ALT + strelica nagore

Umanjenje jačine zvuka

ALT+strelica nadole

Traženje unapred

ALT+SHIFT+PAGE DOWN

Traženje unazad

ALT+SHIFT+PAGE UP

Privremeno isključivanje zvuka

ALT+U

Tokom prezentacije možete da pritisnete taster F1 da biste videli listu kontrola.

Pregledanje Web prezentacija

Sledeći tasteri služe za prikazivanje Web prezentacije u programu Microsoft Internet Explorer 4.0 ili novijoj verziji.

Željena radnja

Tasterska prečica

Premeštanje na sledeću hipervezu u Web prezentaciji, traci sa adresama ili traci sa vezama

Tabulator

Premeštanje na prethodnu hipervezu u Web prezentaciji, traci sa adresama ili traci sa vezama

SHIFT+TAB

Izvršavanje klika mišem na izabranu hipervezu

ENTER

Prelazak na sledeći slajd

Razmaknica

Korišćenje okna za izbor

U oknu za izbor koristite sledeće tasterske prečice.

Da biste pokrenuli okno za izbor, pritisnite taster Alt, zatim H, zatim S, zatim L, a zatim pritisnite taster P.

Željena radnja

Tasterska prečica

Premeštanje fokusa kroz različita okna

F6

Prikazivanje kontekstualnog menija

SHIFT+F10

Premeštanje u jednu stavku ili grupu

STRELICA NAGORE ili STRELICA NADOLE

Premeštanje iz stavke u grupi u nadređenu grupu

STRELICA NALEVO

Premeštanje iz jedne stavke u grupi u prvu stavku te grupe

STRELICA NADESNO

Razvijanje fokusirane grupe i svih podređenih grupa

* (isključivo na numeričkoj tastaturi)

Razvijanje fokusirane grupe

+ (isključivo na numeričkoj tastaturi)

Skupljanje fokusirane grupe

- (isključivo na numeričkoj tastaturi)

Premeštanje fokusa na neku stavku i izbor te stavke

SHIFT+STRELICA NAGORE ili SHIFT+STRELICA NADOLE

Izbor fokusirane stavke

Razmaknica ili Enter

Otkazivanje izbora fokusirane stavke

SHIFT+RAZMAKNICA ili SHIFT+ENTER

Premeštanje izabrane stavke unapred

CTRL+SHIFT+F

Premeštanje izabrane stavke unazad

CTRL+SHIFT+B

Prikazivanje, odnosno skrivanje fokusirane stavke

CTRL+SHIFT+S

Preimenovanje fokusirane stavke

F2

Prebacivanje fokusa tastature u oknu za izbor između prikaza u obliku stabla i dugmeta Prikaži sve i Sakrij sve

Tabulator ili SHIFT+TAB

Skupljanje svih grupa

Napomena : Da biste koristili ovu prečicu, fokus mora da bude u prikazu stabla okna za izbor.

ALT+SHIFT+1

Razvijanje svih grupa

ALT+SHIFT+9

Da biste dodelili prilagođene tasterske prečice stavke menija, snimljena makroi i Visual Basic for Applications (VBA) kôd u Office PowerPoint 2007, morate da koristite sa nezavisnih proizvođača Menadžer programskih dodataka, kao što su prečice za PowerPoint, koji je dostupan sa OfficeOne programski dodaci za PowerPoint.

Napomena : Odricanje odgovornosti mašinskog prevođenja: ovaj članak je preveden sistem računara bez ljudski interventne. Microsoft nudi ove mašinskog prevoda da pomogne koja nije na engleskom govornih korisnicima da uživate u sadržaju za Microsoft proizvode, usluge i tehnologijama. U članku bio mašinskog prevesti, mogu da sadrže greške u rečnik, sintaksa ili gramatiku.

Deli Facebook Facebook Twitter Twitter E-pošta E-pošta

Da li su vam ove informacije koristile?

Odlično! Imate li još neke povratne informacije?

Kako možemo da je poboljšamo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×