Tasterske prečice za PowerPoint 2007

Ključ za korišćenje tasterskih prečica

Tasterske prečice koje su opisane u ovoj temi pomoći odnose se na američki raspored tastature. Tasteri na drugim rasporedima možda ne odgovaraju tasterima na američkoj tastaturi.

Znakom plus (+) razdvajaju se tasteri za tasterske prečice kod kojih je potrebno istovremeno pritisnuti dva ili više tastera. Za tasterske prečice kod kojih je potrebno pritisnuti tastere jedan za drugim, tasteri su odvojeni zarezom (,).

Napomena : Ako želite da odštampate ovu temu, najpre pritisnite taster TAB da biste izabrali stavku Prikaži sve, a zatim taster ENTER i na kraju tastere CTRL+P.

Pomoć na mreži

Tasterske prečice za korišćenje prozora za pomoć

Prozor za pomoć omogućava pristup celokupnom sadržaju Office pomoći. U njemu se prikazuju teme i ostali sadržaj pomoći.

U prozoru pomoći

Željena radnja

Tasterska prečica

Otvaranje prozora za pomoć

F1

Zatvaranje prozora za pomoć

ALT+F4

Prebacivanje između prozora za pomoć i aktivnog programa

ALT+TAB

Vraćanje na naslovnu stranicu pomoći za PowerPoint

ALT+HOME

Izbor sledeće stavke u prozoru za pomoć

TAB

Izbor prethodne stavke u prozoru za pomoć

SHIFT+TAB

Izvršava radnju izabrane stavke

ENTER

Izbor sledeće, to jest prethodne stavke u prozoru za pomoć, u odeljku Pretraži pomoć za PowerPoint

TAB, SHIFT+TAB

Razvijanje ili skupljanje izabrane stavke u prozoru za pomoć, u odeljku Pretraži pomoć za PowerPoint Help

ENTER

Izbor sledećeg skrivenog teksta ili hiperveze, uključujući i stavke Prikaži sve ili Sakrij sve na početku teme

tabulator

Izbor prethodnog skrivenog teksta ili hiperveze

SHIFT+TAB

Izvršavanje radnje za izabranu stavku Prikaži sve, Sakrij sve, skriveni tekst ili hipervezu

ENTER

Premeštanje na prethodnu temu pomoći (dugme Nazad)

ALT+STRELICA NALEVO ili BACKSPACE

Premeštanje na sledeću temu pomoći (dugme Napred)

ALT+STRELICA NALEVO

Pomeranje nagore ili nadole u malim koracima u trenutno prikazanoj temi pomoći

STRELICA NAGORE ili STRELICA NADOLE

Pomeranje nagore ili nadole u velikim koracima u trenutno prikazanoj temi pomoći

PAGE UP, PAGE DOWN

Prikaz menija sa komandama za prozor za pomoć. Ovo zahteva da prozor za pomoć ima aktivan fokus (kliknite u prozor za pomoć)

SHIFT+F10

Zaustavljanje poslednje radnje (dugme Zaustavi)

ESC

Osvežavanje prozora (dugme Osveži)

F5

Štampa trenutnu temu pomoći.

Napomena : Ako se kursor ne nalazi u tekućoj temi pomoći, pritisnite taster F6, a zatim kombinaciju tastera CTRL+P.

CTRL+P

Promena stanja veze. Možda će biti potrebno da taster F6 pritisnete više puta.

Taster F6 (sve dok fokus ne bude na polju Upišite reči koje tražite), TAB, STRELICA NADOLE

Unos teksta u polje Upišite reči koje tražite. Možda će biti potrebno da taster F6 pritisnete više puta.

F6

Prebacivanje između oblasti u prozoru za pomoć; na primer, prebacivanje između trake sa alatkama, polja Upišite reči koje tražite i liste Pretraži

F6

Izbor sledeće, to jest prethodne stavke u sadržaju prikazanom u obliku stabla

STRELICA NAGORE, STRELICA NADOLE

Razvijanje ili skupljanje izabrane stavke u sadržaju prikazanom u obliku stabla

STRELICA NALEVO, STRELICA NADESNO

Microsoft Office osnove

Prikazivanje prozora i rad sa njima

Željena radnja

Tasterska prečica

Prebacivanje u sledeći prozor

ALT+TAB

Prebacivanje u prethodni prozor

ALT+SHIFT+TAB

Zatvaranje aktivnog prozora

CTRL+W ili CTRL+F4

Vraćanje aktivnog prozora na prethodnu veličinu nakon uvećanja

CTRL+F5

Premeštanje u okno zadataka iz drugog okna u prozoru programa (u smeru kazaljke na satu). Možda ćete morati da pritisnete taster F6 više puta.

Napomena : Ako pritisak na taster F6 ne prikaže okno zadatka koje želite, pritisnite taster ALT da biste postavili fokus na glavnu traku koja je deo Korisnički interfejs Microsoft Office Fluent interfejsa, a zatim pritisnite tastere CTRL+TAB da biste se premestili u okno zadatka. Glavna traka je deo novog Korisnički interfejs Microsoft Office Fluent interfejsa. Ona zamenjuje višestruke menije i trake sa alatkama jednim mestom za lako pronalaženje svih komandi koje su vam potrebne.

F6

Premeštanje u okno iz nekog drugog okna u prozoru programa (u smeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu)

SHIFT+F6

Prebacivanje u sledeći prozor kada je otvoreno više prozora

CTRL+F6

Prebacivanje u prethodni prozor

CTRL+SHIFT+F6

Izvršavanje komande Premesti (nalazi se u meniju Kontrola za prozor), kada prozor dokumenta nije uvećan. Za premeštanje prozora koristite tastere sa strelicama, a kada završite pritisnite taster ESC.

CTRL+F7

Izvršavanje komande Veličina (nalazi se u meniju Kontrola za prozor), kada prozor dokumenta nije uvećan. Za promenu veličine prozora koristite tastere sa strelicama, a kada završite pritisnite taster ESC.

CTRL+F8

Umanjivanje prozora na veličinu ikone (dostupno samo u nekim Microsoft Office programima)

CTRL+F9

Uvećavanje izabranog prozora ili vraćane njegove veličine u prethodno stanje

CTRL+F10

Kopiranje slike ekrana u ostavu

PRINT SCREEN

Kopiranje slike izabranog prozora u ostavu

ALT+PRINT SCREEN

Promena tipa i veličine fonta

Željena radnja

Tasterska prečica

Promena fonta

CTRL+SHIFT+F

Promena veličine fonta

CTRL+SHIFT+P

Povećanje veličine fonta izabranog teksta

CTRL+SHIFT+>

Smanjenje veličine fonta izabranog teksta

CTRL+SHIFT+<

Premeštanje po tekstu ili ćelijama

Željena radnja

Tasterska prečica

Premeštanje za jedan znak ulevo

STRELICA NALEVO

Premeštanje za jedan znak udesno

STRELICA NADESNO

Premeštanje za jedan red nagore

STRELICA NAGORE

Premeštanje za jedan red nadole

STRELICA NADOLE

Premeštanje za jednu reč ulevo

CTRL+STRELICA NALEVO

Premeštanje za jednu reč udesno

CTRL+STRELICA NADESNO

Premeštanje na kraj reda

END

Premeštanje na početak reda

HOME

Premeštanje na prethodni pasus

CTRL+STRELICA NAGORE

Premeštanje na sledeći pasus

CTRL+STRELICA NADOLE

Premeštanje na kraj okvira za tekst

CTRL+END

Premeštanje na početak okvira za tekst

CTRL+HOME

Premeštanje na sledeći čuvar mesta za naslov ili telo teksta u programu Microsoft Office PowerPoint. Ako je u pitanju poslednji čuvar mesta na slajdu, ovim ćete umetnuti novi slajd sa istim rasporedom kao na originalnom slajdu.

CTRL+ENTER

Ponavljanje poslednje radnje Pronađi

SHIFT+F4

Pronalaženje i zamena

Željena radnja

Tasterska prečica

Otvaranje dijaloga Pronalaženje

CTRL+F

Otvaranje dijaloga Zamena

CTRL+H

Ponavljanje poslednje radnje Pronađi.

SHIFT+F4

Premeštanje po tabelama i rad u njima

Željena radnja

Tasterska prečica

Premeštanje u sledeću ćeliju

TAB

Premeštanje u prethodnu ćeliju

SHIFT+TAB

Premeštanje u sledeći red

STRELICA NADOLE

Premeštanje u prethodni red

STRELICA NAGORE

Umetanje tabulatorskog razmaka u ćeliju

CTRL+TAB

Početak novog pasusa

ENTER

Dodavanje novog reda na kraju tabele

TAB na kraju poslednjeg reda

Pristupanje oknima zadataka i rad sa njima

Željena radnja

Tasterska prečica

Premeštanje u okno zadataka iz drugog okna u prozoru programa. (Možda ćete morati da pritisnete taster F6 više puta.)

F6

Izbor sledeće ili prethodne opcije u oknu zadataka kada je ono aktivno

tabulator, SHIFT+TAB

Prikazivanje kompletnog skupa komandi u meniju okna zadataka

CTRL+STRELICA NADOLE

Premeštanje između stavki izabranog podmenija; premeštanje između određenih opcija u grupi opcija u dijalogu

Strelica nadole ili strelica nagore

Otvaranje izabranog menija ili izvršavanje radnje dodeljene izabranom dugmetu ili komandi

RAZMAKNICA ili ENTER

Otvaranje priručnog menija; otvaranje padajućeg menija za izabranu stavku galerije

SHIFT+F10

Izbor prve, to jest poslednje komande na meniju ili podmeniju kada je meni ili podmeni vidljiv

HOME, END

Pomeranje nagore, odnosno nadole u izabranoj listi galerije

PAGE UP, PAGE DOWN

Pomeranje na početak, to jest na kraj izabrane liste galerije

HOME, END

Zatvaranje okna zadataka

CTRL+RAZMAKNICA, C

Otvaranje ostave

ALT+H, F, O

Pristupanje pametnim oznakama i rad sa njima

Željena radnja

Tasterska prečica

Ovi tasteri služe za prikazivanje menija ili poruke pametne oznake. Ako ima više pametnih oznaka, pomoću ove kombinacije tastera prelazi se na sledeću pametnu oznaku i prikazuje njen meni ili poruka.

ALT+SHIFT+F10

Izbor sledeće stavke u meniju pametne oznake

STRELICA NADOLE

Izbor prethodne stavke u meniju pametne oznake

STRELICA NAGORE

Izvršavanje radnje za izabranu stavku u meniju pametne oznake

ENTER

Zatvara meni ili poruku pametne oznake

ESC

Saveti

 • Možete zahtevati da budete zvučno obavešteni kad god se pojavi pametna oznaka. Da biste čuli zvučne znakove morate da imate zvučnu karticu, a na računaru mora da bude instaliran Microsoft Office Sounds.

 • Ako imate pristup svetskoj komunikacionoj mreži, sa Web lokacije Microsoft Office Online možete preuzeti Microsoft Office zvuke. Posle instalacije zvučnih datoteka u programima Microsoft Office Access 2007, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007 ili Microsoft Office Word 2007 učinite sledeće:

  1. Pritisnite kombinaciju tastera ALT+F da biste aktivirali dugme Microsoft Office Slika dugmeta , a zatim pritisnite taster P da bi se otvorile Opcije programa.

  2. Pritisnite taster sa slovom V da biste se premestili na stavku Više opcija ili upotrebite tastere STRELICA NAGORE i STRELICA NADOLE da biste je pronašli.

  3. U odeljku Opšte opcije u oknu Više opcija pritisnite kombinaciju tastera ALT+F da biste potvrdili izbor Obezbedi povratnu informaciju sa zvukom, zatim pritisnite taster TAB onoliko puta koliko je potrebno da dođete do dugmeta U redu, a potom pritisnite taster ENTER.

   Napomena : Kada potvrdite ili opozovete izbor u ovom polju za potvrdu, izabrana postavka se odnosi na sve Office programe koji podržavaju zvuk.

Promena veličine okna zadataka

 1. U okno zadataka pritisnite tastere CTRL+RAZMAKNICA da biste prikazali meni sa dodatnim komandama.

 2. Pomoću tastera strelica nadole izaberite komandu Veličina i pritisnite taster ENTER.

 3. Za promenu veličine okna zadataka koristite tastere sa strelicama. Koristite kombinaciju tastera CTRL i tasterâ sa strelicama da biste menjali veličinu za po jedan piksel.

Napomena : Kada završite sa promenom veličine, pritisnite taster ESC.

Rad sa dijalozima

Željena radnja

Tasterska prečica

Premeštanje na sledeću opciju ili grupu opcija

TAB

Premeštanje na prethodnu opciju ili grupu opcija

SHIFT+TAB

Prebacivanje na sledeću karticu u dijalogu

CTRL+TAB

Prebacivanje na prethodnu karticu u dijalogu

CTRL+SHIFT+TAB

Otvaranje izabrane padajuće liste

Alt+Strelica nadole

Otvaranje zatvorene liste i premeštanje na opciju u listi

Prvo slovo naziva opcije u padajućoj listi

Premeštanje između opcija u otvorenoj padajućoj listi ili između opcija u grupi opcija

Tasteri sa strelicama

Zatvaranje izabrane padajuće liste; otkazivanje komande i zatvaranje dijaloga

ESC

Izvršavanje radnje koja je dodeljena izabranom dugmetu; potvrđivanje ili opozivanje izbora u izabranom polju za potvrdu

Razmaknica

Izbor opcije; potvrđivanje ili opozivanje izbora u izabranom polju za potvrdu

ALT+podvučeno slovo u opciji

Izvršavanje radnje koja je dodeljena podrazumevanom dugmetu u dijalogu

ENTER

Rad sa poljima za uređivanje u dijalozima

Polje za uređivanje je prazan prostor u koji se upisuju ili lepe stavke, poput imena korisnika ili putanje fascikle.

Željena radnja

Tasterska prečica

Premeštanje na početak stavke

HOME

Premeštanje na kraj stavke

END

Premeštanje za jedan znak ulevo, odnosno udesno

STRELICA NALEVO, STRELICA NADESNO

Premeštanje za jednu reč ulevo

CTRL+STRELICA NALEVO

Premeštanje za jednu reč udesno

CTRL+STRELICA NADESNO

Izbor, odnosno poništavanje izbora prvog karaktera s leve strane

SHIFT+Strelica nalevo

Izbor, odnosno poništavanje izbora prvog karaktera s desne strane

SHIFT+Strelica nadesno

Izbor, odnosno poništavanje izbora prve reči s leve strane

CTRL+SHIFT+Strelica nalevo

Izbor, odnosno poništavanje izbora prve reči s desne strane

CTRL+SHIFT+Strelica nadesno

Izbor znakova od pozicije kursora do početka stavke

SHIFT+HOME

Izbor znakova od pozicije kursora do kraja stavke

SHIFT+END

Rad sa dijalozima Otvaranje i Sačuvaj kao

Željena radnja

Tasterska prečica

Prelazak na prethodnu fasciklu Slika dugmeta

ALT+1

Dugme Nagore za jedan nivo Slika dugmeta : otvaranje fascikle koja je na nivou iznad otvorene fascikle

ALT+2

Dugme Izbriši Slika dugmeta : brisanje izabrane fascikle ili datoteke

ALT+3 ili DELETE

Dugme Kreiraj novu fasciklu Slika dugmeta : kreiranje nove fascikle

ALT+4

Dugme Prikazi Slika dugmeta : prebacivanje između raspoloživih prikaza fascikli

ALT+5

Dugme Alatke: prikazivanje menija Alatke

ALT+L

Prikazivanje priručnog menija izabrane stavke, npr. fascikle ili datoteke

SHIFT+F10

Premeštanje između opcija ili oblasti u dijalogu

TAB

Otvaranje liste Pogledaj u

F4 ili ALT+J

Osvežavanje liste datoteka

F5

Navigacija na glavnoj traci, delu novog Korisnički interfejs Office Fluent interfejsa

Pristup bilo kojoj komandi pomoću tastature

 1. Pritisnite taster ALT.

  Preko svake funkcije koja je dostupna u tekućem prikazu prikazaće se saveti za tastere. Sledeći primeri su iz programa Microsoft Office Word.

  Glavna traka sa prikazanim tasterskim prečicama

  Ilustracija je preuzeta sa lokacije Obuka na lokaciji Microsoft Office Online.

 2. Pritisnite taster sa slovom koje savet za tastere prikazuje preko funkcije koju želite da koristite.

 3. U zavisnosti od slova koje ste pritisnuli, mogu se prikazati i dodatni saveti za tastere. Na primer, ako je kartica Početak aktivna i pritisnete taster sa slovom N prikazaće se kartica Umetanje i saveti za tastere koji se odnose na grupu na kartici.

 4. Nastavite sa pritiskanjem slova sve dok ne pritisnete slovo komande ili kontrole koju želite da koristite. U nekim slučajevima potrebno je prvo pritisnuti slovo grupe koja sadrži tu komandu. Na primer, ako pritisnete kombinaciju tastera ALT+H, F, S, naći ćete se u okviru sa listom opcija Veličina u grupi Font.

  Napomena : Pritisnite taster ALT da biste otkazali radnju i sakrili savete za tastere.

Promena fokusa tastature bez korišćenja miša

Drugi način na koji tastatura radi sa glavnom trakom je premeštanje fokusa između kartica i komandi sve dok ne nađete funkciju koju želite da koristite. U sledećoj tabeli dati su neki načini za premeštanje fokusa tastature bez korišćenja miša.

Željena radnja

Tasterska prečica

Izbor aktivne kartice na glavnoj traci i aktiviranje tasterska prečica

ALT ili F10. Pritisnite ponovo neki od ovih tastera da biste se vratili na dokument i otkazali tastere za pristup.

Premeštanje nalevo ili nadesno do sledeće kartice na glavnoj traci

F10 da biste izabrali aktivnu karticu, a zatim STRELICA NALEVO, STRELICA NADESNO

Skrivanje, odnosno prikazivanje glavne trake

CTRL+F1

Prikazivanje priručnog menija za izabranu komandu

SHIFT+F10

Premeštanje fokusa kako biste izabrali svaku od sledećih oblasti prozora:

 • Aktivna kartica glavne trake

 • Sva otvorena okno zadataka

 • Vaš dokument

F6

Premeštanje fokusa napred ili nazad na svaku komandu na glavnoj traci

TAB, SHIFT+TAB

Premeštanje nadole, nagore, nalevo ili nadesno između stavki na glavnoj traci

STRELICA NADOLE, STRELICA NAGORE, STRELICA NALEVO, STRELICA NADESNO

Aktiviranje izabrane komande ili kontrole na glavnoj traci

RAZMAKNICA ili ENTER

Otvaranje izabranog menija ili galerije na glavnoj traci

RAZMAKNICA ili ENTER

Aktiviranje komande ili kontrole na glavnoj traci radi izmene vrednosti

ENTER

Završetak izmene vrednosti u kontroli na glavnoj traci i povratak fokusa na dokument

ENTER

Dobijanje pomoći za izabranu komandu ili kontrolu na glavnoj traci (Ako za izabranu komandu ne postoji odgovarajuća tema pomoći, otvoriće se opšta tema pomoći o programu.)

F1

Česti zadaci u programu Microsoft Office PowerPoint

Premeštanje s jednog okna na drugo

Željena radnja

Tasterska prečica

Premeštanje između okana u normalnom prikazu u smeru kretanja kazaljke na satu

F6

Premeštanje između okana u normalnom prikazu u smeru suprotnom od smera kretanja kazaljke na satu

SHIFT+F6

Prebacivanje između kartica Slajdovi i Prikaz strukture u oknu za prikaz strukture i oknu za slajdove u normalnom prikazu

CTRL+SHIFT+TAB

Rad u prikazu strukture

Željena radnja

Tasterska prečica

Podizanje nivoa pasusa

ALT+SHIFT+Strelica nalevo

Spuštanje nivoa pasusa

ALT+SHIFT+Strelica nadesno

Premeštanje izabranih pasusa nagore

ALT+SHIFT+Strelica nagore

Premeštanje izabranih pasusa nadole

ALT+SHIFT+Strelica nadole

Prikazivanje 1. nivoa naslova

ALT+SHIFT+1

Razvijanje teksta ispod naslova

ALT+SHIFT+Znak plus

Skupljanje teksta ispod naslova

ALT+SHIFT+Znak minus

Rad sa oblicima, slikama, okvirima, objektima i WordArt objektima

Umetanje oblika

 1. Pritisnite taster ALT i otpustite ga, a zatim pritisnite taster N, zatim taster S, a potom taster H da biste otvorili paletu Oblici.

 2. Za kretanje po kategorijama oblika i izbor željenog oblika koristite tastere sa strelicama.

 3. Pritisnite kombinaciju tastera CTRL+ENTER da biste umetnuli izabrani oblik.

Umetanje okvira

 1. Pritisnite taster ALT i otpustite ga, a zatim pritisnite taster N.

 2. Pritisnite taster TAB da biste se premestili na dugme Okvir za tekst koje se nalazi na kartici Umetanje, u grupi Tekst.

 3. Pritisnite kombinaciju tastera CTRL+ENTER da biste umetnuli okvir za tekst.

Umetanje objekta

 1. Pritisnite taster ALT i otpustite ga, a zatim pritisnite taster N, zatim J da biste kliknuli na dugme Objekat.

 2. Za premeštanje po objektima koristite tastere sa strelicama.

 3. Pritisnite kombinaciju tastera CTRL+ENTER da biste umetnuli željeni objekat.

Umetanje WordArt objekta

 1. Pritisnite taster ALT i otpustite ga, zatim pritisnite taster N, a zatim taster W da biste otvorili paletu WordArt.

 2. Pomoću tastera sa strelicama izaberite željeni WordArt stil, a zatim pritisnite ENTER.

 3. Upišite željeni tekst.

Biranje oblika

Napomena : Ako se kursor nalazi unutar teksta, pritisnite taster ESC.

 • Da biste izabrali jedan objekat, pritiskajte taster TAB (ili tastere SHIFT+TAB za izbor obrnutim redosledom) sve dok se na objektu koji želite da izaberete ne pojave regulatori veličine.

 • Za izbor više objekata upotrebite okno za izbor.

Grupisanje i razgrupisavanje oblika, slika i WordArt objekata

 • Da biste grupisali oblike, slike ili WordArt objekte, izaberite stavke koje želite da grupišete, a zatim pritisnite kombinaciju tastera CTRL+G.

 • Izaberite grupu, a zatim pritisnite kombinaciju tastera CTRL+SHIFT+G da biste razgrupisali grupu.

Prikazivanje i sakrivanje koordinatne mreže ili vođica

Željena radnja

Tasterska prečica

Prikazivanje, odnosno sakrivanje koordinatne mreže

SHIFT+F9

Prikazivanje, odnosno skrivanje vođica

ALT+F9

Kopiranje atributa oblika

 1. Izaberite oblik sa atributima koje želite da kopirate.

  Ako izaberete oblik sa priloženim tekstom, kopiraćete izgled i stil teksta, kao i atribute objekta.

 2. Pritisnite tastere CTRL+SHIFT+C da biste kopirali atribute objekta.

 3. Pritiskajte taster TAB ili kombinaciju tastera SHIFT+TAB da biste izabrali objekat u koji želite da kopirate atribute.

 4. Pritisnite tastere CTRL+SHIFT+V.

Izbor teksta i objekata

Željena radnja

Tasterska prečica

Izbor prvog znaka sa desne strane

SHIFT+Strelica nadesno

Izbor prvog znaka sa leve strane

SHIFT+Strelica nalevo

Proširivanje selekcije do kraja reči

CTRL+SHIFT+Strelica nadesno

Proširivanje selekcije do početka reči

CTRL+SHIFT+Strelica nalevo

Izbor prvog reda iznad

SHIFT+Strelica nagore

Izbor prvog reda iza.

SHIFT+Strelica nadole

Izbor objekta (zajedno sa tekstom u njemu)

ESC

Izbor objekta (kad je izabran objekat)

Taster TAB ili tasteri SHIFT+TAB dok ne izaberete željeni objekat

Izbor teksta u objektu (kad je izabran objekat)

ENTER

Izbor svih objekata

CTRL+A (na kartici Slajdovi)

Izbor svih slajdova

CTRL+A (u prikazu za sortiranje slajdova)

Izbor celokupnog teksta

CTRL+A (na kartici Prikaz strukture)

Brisanje i kopiranje teksta i objekata

Željena radnja

Tasterska prečica

Brisanje jednog znaka nalevo

BACKSPACE

Brisanje jedne reči nalevo

CTRL+BACKSPACE

Brisanje jednog znaka nadesno

DELETE

Brisanje jedne reči nadesno

CTRL+DELETE

Isecanje izabranog objekta

CTRL+X

Kopiranje izabranog objekta

CTRL+C

Lepljenje isečenog ili kopiranog objekta

CTRL+V

Opozivanje poslednje radnje

CTRL+Z

Ponavljanje poslednje radnje

CTRL+Y

Kopiranje samo oblikovanja

CTRL+SHIFT+C

Lepljenje samo oblikovanja

CTRL+SHIFT+V

Specijalno lepljenje

CTRL+ALT+V

Kretanje po tekstu

Željena radnja

Tasterska prečica

Premeštanje za jedan znak ulevo

Strelica nalevo

Premeštanje za jedan znak udesno

Strelica nadesno

Premeštanje za jedan red nagore

Strelica nagore

Premeštanje za jedan red nadole

Strelica nadole

Premeštanje za jednu reč ulevo

CTRL+Strelica nalevo

Premeštanje za jednu reč udesno

CTRL+Strelica nadesno

Premeštanje na kraj reda

END

Premeštanje na početak reda

HOME

Premeštanje na prethodni pasus

CTRL+Strelica nagore

Premeštanje na sledeći pasus

CTRL+Strelica nadole

Premeštanje na kraj okvira za tekst

CTRL+END

Premeštanje na početak okvira za tekst

CTRL+HOME

Premeštanje na sledeći čuvar mesta za naslov ili telo teksta. Ako je u pitanju poslednji čuvar mesta na slajdu, ovim ćete umetnuti novi slajd koji ima isti raspored na slajdu kao originalni slajd.

CTRL+ENTER

Premeštanje radi ponavljanja poslednje radnje Pronađi

SHIFT+F4

Kretanje po tabelama i rad sa njima

Željena radnja

Tasterska prečica

Premeštanje u sledeću ćeliju

Tabulator

Premeštanje u prethodnu ćeliju

SHIFT+TAB

Premeštanje u sledeći red

Strelica nadole

Premeštanje u prethodni red

Strelica nagore

Umetanje tabulatorskog razmaka u ćeliju

CTRL+TAB

Početak novog pasusa

ENTER

Dodavanje novog reda na kraju tabele

Tabulator na kraju poslednjeg reda

Uređivanje povezanog ili ugrađenog objekta

 1. Pritisnite kombinaciju tastera SHIFT+TAB da biste izabrali željeni objekat.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera SHIFT+F10 da biste aktivirali priručni meni.

 3. Pritisnite taster STRELICA NADOLE da biste izabrali objekat radnog lista, a zatim stavku Uredi.

Oblikovanje i poravnavanje znakova i pasusa

Promena tipa i veličine fonta

Željena radnja

Tasterska prečica

Otvaranje dijaloga Font da biste promenili font

CTRL+SHIFT+F

Otvaranje dijaloga Font da biste promenili veličinu fonta

CTRL+SHIFT+P

Povećavanje veličine fonta

CTRL+SHIFT+>

Smanjivanje veličine fonta

CTRL+SHIFT+,

Primenjivanje oblikovanja znakova

Željena radnja

Tasterska prečica

Otvaranje dijaloga Font da biste promenili oblikovanje znakova

CTRL+T

Promena veličine slova tako da veliko slovo bude na početku rečenice, ili tako da sva slova budu mala ili pak velika

SHIFT+F3

Primena podebljavanja

CTRL+B

Primena podvlačenja

CTRL+U

Primena oblikovanja kurzivom

CTRL+I

Primena indeksnog teksta (sa automatskim proredom)

CTRL+Znak jednakosti

Primena oblikovanja eksponentnim tekstom (sa automatskim proredom)

CTRL+SHIFT+Znak plus

Uklanjanje ručnog oblikovanja znakova, poput indeksnog odnosno eksponentnog teksta

CTRL+ Razmaknica

Umetanje hiperveze

CTRL+K

Kopiranje oblikovanja teksta

Željena radnja

Tasterska prečica

Kopiranje oblikovanja

CTRL+SHIFT+C

Lepljenje oblikovanja

CTRL+SHIFT+V

Poravnavanje pasusa

Željena radnja

Tasterska prečica

Centriranje pasusa

CTRL+E

Obostrano poravnavanje pasusa

CTRL+J

Levo poravnavanje pasusa

CTRL+L

Desno poravnavanje pasusa

CTRL+R

Pokretanje prezentacije

Prilikom pokretanja prezentacije u režimu preko celog ekrana možete koristiti sledeće tasterske prečice:

Željena radnja

Tasterska prečica

Pokretanje prezentacije od početka

F5

Pokretanje sledeće animacije ili prelazak na sledeći slajd

N, ENTER, PAGE DOWN, STRELICA NADESNO, STRELICA NADOLE ili RAZMAKNICA

Pokretanje prethodne animacije ili povratak na prethodni slajd

Taster P, taster Page Up, strelica nalevo, strelica nagore i razmaknica

Prelazak na slajd određenog rednog broja

broj+ENTER

Prikazivanje crnog slajda ili povratak na prezentaciju iz njega

Taster B/tačka

Prikazivanje belog slajda ili povratak na prezentaciju iz njega

Taster W/zarez

Zaustavljanje ili ponovno pokretanje automatske prezentacije

S

Završetak prezentacije

ESC ili CRTICA

Brisanje beležaka sa ekrana

Taster E

Prelazak na sledeći slajd ukoliko je on skriven

Taster H

Postavljanje novog vremenskog rasporeda prilikom probne primene

Taster T

Korišćenje originalnog vremenskog rasporeda prilikom probne primene

Taster O

Korišćenje klika mišem za nastavak tokom probne primene

Taster M

Povratak na prvi slajd

1+ENTER

Ponovo prikazivanje skrivenog pokazivača ili promena njegovog oblika u pero

CTRL+P

Ponovo prikazivanje skrivenog pokazivača ili promena njegovog oblika u strelicu

CTRL+A

Skrivanje pokazivača i dugmeta za navigaciju odmah

CTRL+H

Skrivanje pokazivača i dugmeta za navigaciju nakon 15 sekundi

CTRL+U

Prikazivanje priručnog menija

SHIFT+F10

Prelazak na prvu, odnosno sledeću hipervezu na slajdu

Tabulator

Prelazak na poslednju, odnosno prethodnu hipervezu na slajdu

SHIFT+TAB

Izvršavanje klika mišem na izabranu hipervezu

Taster ENTER kada je hiperveza izabrana

Savet : Tokom prezentacije možete da pritisnete taster F1 da biste videli listu kontrola.

Pregledanje Web prezentacija

Sledeći tasteri služe za prikazivanje Web prezentacije u programu Microsoft Internet Explorer 4.0 ili novijoj verziji.

Željena radnja

Tasterska prečica

Premeštanje na sledeću hipervezu u Web prezentaciji, traci sa adresama ili traci sa vezama

Tabulator

Premeštanje na prethodnu hipervezu u Web prezentaciji, traci sa adresama ili traci sa vezama

SHIFT+TAB

Izvršavanje klika mišem na izabranu hipervezu

ENTER

Prelazak na sledeći slajd

Razmaknica

Prelazak na prethodni slajd

BACKSPACE

Korišćenje okna za izbor

U oknu za izbor koristite sledeće tasterske prečice:

Željena radnja

Tasterska prečica

Pokretanje okna za izbor

ALT, J, D, A, a zatim P

Premeštanje fokusa kroz različita okna

F6

Prikazivanje kontekstualnog menija

SHIFT+F10

Premeštanje u jednu stavku ili grupu

STRELICA NAGORE ili STRELICA NADOLE

Premeštanje iz stavke u grupi u nadređenu grupu

STRELICA NALEVO

Premeštanje iz jedne stavke u grupi u prvu stavku te grupe

STRELICA NADESNO

Razvijanje fokusirane grupe i svih podređenih grupa

* (isključivo na numeričkoj tastaturi)

Razvijanje fokusirane grupe

+ (isključivo na numeričkoj tastaturi)

Skupljanje fokusirane grupe

- (isključivo na numeričkoj tastaturi)

Premeštanje fokusa na neku stavku i izbor te stavke

SHIFT+STRELICA NAGORE ili SHIFT+STRELICA NADOLE

Izbor fokusirane stavke

Razmaknica ili Enter

Otkazivanje izbora fokusirane stavke

SHIFT+RAZMAKNICA ili SHIFT+ENTER

Premeštanje izabrane stavke unapred

CTRL+SHIFT+F

Premeštanje izabrane stavke unazad

CTRL+SHIFT+B

Prikazivanje, odnosno skrivanje fokusirane stavke

CTRL+SHIFT+S

Preimenovanje fokusirane stavke

F2

Prebacivanje fokusa tastature u oknu za izbor između prikaza u obliku stabla i dugmeta Prikaži sve i Sakrij sve

Tabulator ili SHIFT+TAB

Skupljanje svih grupa

ALT+SHIFT+1

Razvijanje svih grupa

ALT+SHIFT+9

Da biste stavkama menija, snimljenim makroima i kodu programa Visual Basic for Applications (VBA) u programu Office PowerPoint 2007 dodelili prilagođene tasterske prečice, morate da koristite programske dodatke drugih proizvođača, poput programskog dodatka „Shortcut Manager for PowerPoint“ koji se može preuzeti sa lokacije OfficeOne programski dodaci za PowerPoint.

Deli Facebook Facebook Twitter Twitter E-pošta E-pošta

Da li su vam ove informacije koristile?

Odlično! Imate li još neke povratne informacije?

Kako možemo da je poboljšamo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×